1 CORINTIOS 9

1Ñue onóigaza, nana jùáùe Jesús jùáùnomo orécamùiaù izói, rairuínidùcue. Mei caù Ocuíraùma Jesuna afémacù íena cùona izói, íena jùáù cùódùcue. Iemo jùáù omoù danù Jesumo àùnogano caù Ocuíraùmamo cue táùjùnamona comuide. 2Jùáùmacù, “Bie Pablo Jesús óreñegamùe” nùbaù cuena dáùitiaùoù. Mei íadù afe izói cuena daùínidùomoù, ómoùna caù Ocuíraùmamo ja àùnotadùcueza. Iemona omoù danù Jesumo àùnuamona, cuena bie uáfuena Jesús orécamùe daùítaite. 3Omoùmona cue uáitatùno uaina bie izói óitùcue. 4Juzíñamuimo gaùrídùno cuemo fecaca güille naa jirolle dùga áfena cue llàùnolle bu cúemona rairuíñede. 5Daje izói jítaidùcuena jùáùe Jesús orécamùe fànua izói, Jesumo àùnotùngona cue aùna óredùcue, cue dùga jáicaillena. Iemo afengo jitaille güille daje izói ómoùmona llàùnoredùcue. ¿Ero ua? Ua, caù Ocuíraùma Jesús ámatùaù naa Pedro dùga, rùngo ua izói, cue jùáù afe izói rùngona óredùcue. Iemona afengo ómoùmona ecárede. 6¿Mei omoù nùe izói comecù facádùomoù? ¿Nùbaù coco dáaillùnoù cue nabai Bernabé dùga, nanómona coco ónoùdo táùjùnafuena fáùcanocainidùcoco, ñúefue coco lluájillena? Mei íeñedeza. 7Mei daje izói ¿nùe fuiríraùma dama ie güille dùga jáirena? Jáinide. Jaca afénomo ecácaza. ¿Nùe come jàrùcona ríadù áfemona afe llùzíllajùna afémùe rùéñede? Jaca afe izóidùmùe iñede; jaca afémùe aféjùaùna rùéfùrede. ¿Mei nùe ovéjaùaù úiñotùmùe ie úiñoga oveja monoù omùda afémùe jiróñede? Jaca afémùe áfejina jirófùrede. 8Fia come daùna izói bífuiaù cue llua daùí omoù comécùñeno iri, mei jaiai Moisés caù ocuilla uai daje izói dáùdeza. 9Afe ocuilla uai cuiánicomo daùde: Arroz izoide trigo, juráreto gájùrillena záizùa llezica, áfemona íaùoù güílleza fue maùñeno iri. Ñue onóigaza, bífuena Juzíñamui dama juráreto jàicana daùíñedeza, 10mei jùáùfodo biedo Juzíñamui caù llote. Bie ocuilla uai caù ñue íllena cuega. Mei jùù, jacafaù tùéraùma afénomona llùzide raana otá güírede. Daje izói trigo gájùrillena juráreto zaizàtatùmùe áfemona otá güírede. Afemona afe íaillùnoù güíllena caùmare ocuíridiaillùnoù. 11Iemo ritàmùe rífùrega izoide Juzíñamui uaillaù ómoùmo fueñe llotùcue. Ie mei birui ómoùmo ite bínùe ráanùaù abùdo cue maiñolle fùgora. ¿Mei nùbaù ómoùmona bie áillue izói càoide? 12Mei jùáùe llófueraùnù ómoùmona íaùoù güíllena ófùrediaùoùza, ie mei bie caù afémacù baùmo fia ecáregacaù. Mei íadù bie daùna izói caù güíllena ocuíñedùcaù. Mei jùáùfodo ómoùmo ñúefue lluaàbitùcue. Nana cue jitaiga ráanùaù dama cue ùbaca. Omoùmona mùnàcana fia oñédùcue, cue lloga Cristo daùna uaina omoù ruifíruiza daùi. 13Mei jùù, jùáùfue ñue onódùomoùza, nana Juzíñamuimo gaùríracomo táùjùfùredùno afeco ie güílledo írediaùoù. Bifue bie izói daùíacade; nana Juzíñamui ióbitallena fecaca rùlle jobáiranomo táùjùfùredùno, afénomo fecaca ràllemona come jitáillaze otá ràrediaùoù. 14Mei birui caù Ocuíraùma daje izói ocuide. Nana jíllona uai llócaidùno, íaùoù llófuega comànùmona güíllena otá güírediaùoù. 15Mei íadù cue bie daùna izói jaca fùnóñedùcue. Daje izói bie cue cuegábedo ómoùmona mùnàcana fia jùcáñedùcue. Güille ómoùmona cue jùcáñenamona júbieri tàidùcuena, afe fùgo cuemo ráifiñede. Raiñóñeno bie ñúefue cue lluájiri ùere ióbidùcue. Afe bie cue ióbillafue cue tàilla baùmo jamánomo ráifide. 16Jíllona uai cue llócaillado abùna àùnonidùcue, mei afe llócaillena jóonegacueza. Bifue llócaiñedùcuenia ¡nùù duere cue zefuilla! 17Ie jira, dama cue comecù jitailla izói bífuena cue llócaiadù, Juzíñamuimona jùrídoredùcue. Mei íadù afe izóiñedeza. Juzíñamui cue nàziano bie ñúefue cue llócaillena cue jóonete. Afena cue jaca jámairuinidùcue. 18Iemona daùí cue llócailla jùrídua jùáùfodo jóide. Nùe afe cue jùrídoga daùítana fia cue ióbillafue; mei raiñóñeno bie ñúefue cue lluájillari ùere ióbidùcueza. Nana cuemo dúide táùjùnana ùbátañedùcue. Uai llóraùma izói cue táùjùnamona, cuemo dúide ráanùaù ómoùmona raiñóñeno fia oñédùcue. Aferi ùere ióbidùcue. 19Mei comànùmona buna ráiruiñegacue, mei íadù nana comùnù ocuíllùmùena abà mamédùcue, baùmo aillo comànùna Crístomo cue jaùnáitallena. 20Judíuaù càgùmo cue illa llezica, judío ímùena abùdo jáidùcue, afémacù Crístomo cue jaùnáitallena. Bie izói daùna, Moisés ocuica uai anamo itànona Crístomo cue jaùnáitallena, afe Moisés lloga uai anamo abà jóonetùcue. Mei íadù uáfuena afe ocuica uaimo dúiñedùcue. 21Iemo jùáùnomo, afe Moisés ocuica uai anamo iñédùnona Crístomo cue jaùnáitallena, íaùoù izóidùmùena jáidùcue. Mei íadù uáfuena Cristo uai anamo cue íllamona Juzíñamui uai anamo itùcue. 22Juzíñamuimo àùnogafuena naù fùgo baitáñedùno càgùmo cue illa llezica, afémacù izói abù mamédùcue, afémacù Crístomo íaùoù àùnogafue cue móonaitallena. Bie izói daùna, nana comànùmona illa dàgamùe íaùoù illa izói íacadùcue, mei nùbaù jùáùfodo íaùoùmona dáarie cue jíllotallena. 23Nana bífuiaùna fùnófùredùcue caù jíllona uai jùca jalléillena. Daje izói bífuiaù fùnódùcue, ñuera caù jíllotate uai caùmo onótaga núefuiaùna cue maiñólleza. 24Ja onódùomoùza, jùáùmacùmona aillo comùnù áizùa, illa dàgamùe fia jùrídoga raana oñede. Dáamùe jùrídote. Mai rùire omoù aizù, jùrídolle raa omoù jùrídolleza. 25Nana jùfánuafuemo maméritùno, jùfánoiacana uícodo abùna náùnitade raana fàmaidiaùoù. Afémacù ùere abùna fàmaidiaùoù, raùre zábifùrede raa íaùoù jùrídollena. (Mei aféruillaùdo íaùoù jùrídoga rábiaù fùnoina ùfo icuifoù are iñeno raùre etúdeza.) Mei íadù jùáùmacùri fuírienailla izói, rùire nàcùdotùcaù, jaca nùnomo zábinide raa caù maiñóllena. 26Cue dùbénemona uínidùmùe izói ebena aizàñedùcue. Ùere nàcùduano, come jana fatàmùe izói táùnona fañédùcue, mei íadù comùnù ñue àùnotallena rùire nàcùdotùcue. 27Mei jùáùfodo abù fàmailla izói cue abùna duere fùnódùcue. Daùí abù cue rairuíllamona dama cue abùna ñue jiéruitadùcue. Bie izói fùnóoicaidùcue, jùáùmacù cue llócailla mei, ruifíruillano Juzíñamui jino cue dótañeillena.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\