1 JUAN 2

1Cue jitótùaù, bífuiaù ómoùmo cuetùcue, ùáùredùfuiaùmo omoù báùiñellena. Mei íadù dámùe ùáùredùfuiaù fùnóadù, Moo uiécomo cáùconi ñue úritùmùe ite. Afémùe Jesucristo. Ñue jaàcùna itàmùe. 2Jesucristo caù fùénidùfuiaù àcoùnia fagámùe. Dama caù àcoùniañedeza, mei íadù nana énùe comùnù fùénidùfuiaù àcoùnia. 3Juzíñamui ocuícafuiaù ùere caù cacáreadù íena onódùcaùza fàdùitùcaù. 4Mei íadù dámùe “Iena onódùcue” daùíadù ie ocuícafuiaù ùere cácareñeniadù, afémùe taùno lloraùma, ua táùnofuefùredùmùe. 5Mei ie ùbana Juzíñamui ocuícafuena fùnódùmùe, jae Juzíñamuina nabéfuena izíruite. Daùí áfedo íemo caù jaùnáinana fùdàdùcaù. 6“Juzíñamuimo jaùnáidùcue” dámùe daùíadù Cristo maca izói ie macállùno jitáirede. 7Cue izíruigamacù, comue ocuícafue ómoùmo cueñédùcue. Afefue nanómona ómoùmo itùfue. Afe jaiai rafue daje omoù cacana úrillafue. 8Mei íadù ómoùmo cue cuegafue comue ocuícafue izói ómoùmo íficaizaùbite. Bie ocuícafue Crístomo nahí ua ráfuena ite. Afe izói bie ocuícafue ómoùmo nahí ua ráfuena íite. Afefue ua nahifue, jítùno oni jáioicaideza. Jae ua comécùna egáiñollena ñue egáioinaza. 9Dámùe “úzefomo itùcue” daùíadù, íadù jùáùmana naù éoia, afemùe naù jítùfomo ite. 10Ie ámana izíruitùmùe úzefomo ite. Afémùemo mùnàcana fùénidùfuiaùmo baùítaitena iñede. 11Mei íadù ie ámana éoicaidùmùe naù jítùfomo ite; ua jítùfodo macade. Nùné jáideza onóñede, jítùno uina càoitañena jira. 12Jitótùaù, ¡omoù cacai! Juzíñamui Jesucristo tùtáinanomo omoù fùénidùfuiaù ùbana ote. Ie jira bifue ómoùmo cuetùcue. 13Móotùaù, ómoùmo cuetùcue, nano taùnéinanomo itàmùena jae omoù onona jira. Jitócomùnù, ómoùmo cuetùcue, Taùfena omoù anáfenua jira. Jitótùaù, ómoùmo cuetùcue, ja Moona omoù onóicailla jira. 14Móotùaù, ómoùmo cuetùcue, nano taùnéinanomo itàmùe omoù onóicailla jira. Jitócomùnù, daje izói ómoùmo cuetùcue omoù rùíredùmacùna jira; omoù comécùmo Juzíñamui úrilla uai jeire omoù ua jira; Taùfena omoù anáfenua jira. 15Bínùemo ite Juzíñamuina bacáuairedùno fùnócafuiaùna izíruiñeno omoù iri. Daje izói íaùoùmo itàfuiaùna cacáreiñeno omoù iri. Dámùe afémacù fùnócafuiaùna izíruiadù, afe llezica Moo Juzíñamuina íziruiñeite. 16Nana íaùoùmona lloga ráfuiaù mùnàcana Juzíñamuimona biñede. Fia danù íaùoù càgùmona comuide. Comécùna ùáùredemona fùeni óiacanafue bite.Caù ui ióbicailla jítaillamona jùáùe fùeni óiacanafue bite. Caùmo ite ráanùaùmona fùeni abù àùnuafue bite. Nana afe billáfuiaù bínùemo ite Juzíñamuina bacáuairedùno llóolloga. 17Afena bacáuairedùno fúioicaide, naa íaùoùmo ite fùeni óiacanafuiaù dùga. Mei íadù Juzíñamui jitáinafue fùnódùmùe jaca nùnomo zíiñona ite. 18Jitótùaù, jae íiraùruimo dúcùdeza. Cristo uáitaoidùmùe bíllana cacádùomoù. Ja birui aillo Cristo uáitaoidùno càocaide. Ie jira birui íiraùruina onódùcaù. 19Afémacù cáùmona jino jáidiaùoù. Mei íadù uáfuena cáùeñediaùoù. Uáfuena cáùena íaùoù íadù, caùri fùébite. Ua afémacù cáùmona jino jáidiaùoù nana cáùeñeitiaùoùza uáfodo daùí áfedo onóillena. 20Mei íadù Cristo Ñuera Joréñona igáomoù; íemona afémùedo onótagaomoù. 21Omoùmo cuetùcue mei, uáfuena omoù onona jira. Uáfuena omoù onóñenamona cueñédùcue. Uáfuemona jùáùe daa táùnofuena comuínide. Jae onódùomoùza. 22¿Bu táùnofueredùmùe? Jesuna Crístoñede daùdàmùe, afémùe dama táùnofueredùmùena. Nàùmùe Crístona uáitaoidùmùe. Afémùe Moo Juzíñamuina jáanote. Afe izói ie Jitona jáanote. 23Jitona jáanotùmùe afémùemo daje izói Moona iñede. Mei íadù Crístona jiéruitùmùe daje izói Moona onode. 24Ie jira, nanómona omoù cacana úrillafue omoù comécùmo ñue omoù jóoneoiri. Jira nanómona omoù cacánafue ñue omoù comécùia Juzíñamui Jitomo dájena íitùomoù. Afe llezica caù Moori dájena íitùomoù. 25Jesús uáfuena uícodo llote, zíiñona cáananona caùmo fecállena. 26Omoù jàfueiacadùnodo bifue ómoùmo cuetùcue. 27Mei íadù Jesucristo ómoùmo fecaca Ñuera Joreño ómoùmo ite. Ie jira daùí buna ómoùmo llófuenidiaùoù. Daje Ñuera Joreño nana ráfuiaùna ómoùna llófullofuede. Afémùe llogafue uafue; táùnofueñede. Jira daùí Crístomo dájena omoù iri, Ñuera Joreño ómoùmo llua izói. 28Jitótùaù, mai birui Crístomo dájena jaùnáicairi, afémùe càocaillùruimo ie dáùnana ñue caù àùnollena. Daùí ie bíllemo ie uiécona méairuiñeitùcaù. 29Ja onódùomoùza Jesucristo ñue jaàcùna fùnódùmùe. Afemona daje izói nana jaàcùna fùnódùno Juzíñamui jitótùaùza ónoitùomoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\