1 PEDRO 1

1Cue Pédrodùcue; Jesucristo orécamùedùcue. Bibe Jesumo àùnote ráùdozinaitùnomo cuetùcue. Ua omoù énùemona oni Ponto énùemo, Galacia énùemo, Capadocia énùemo, Asia énùemo, Bitinia énùemo jae áfenùaùdo júdaùzitagaomoù. 2Mei íadù Moo Juzíñamui nùzécamacùdùomoù. Jaiai ie mamérilla izói, ja ie nùzécanodùomoù. Ie Ñuera Joreño jae íeùena mamécaomoù, Jesucristo uaimo ùere ñue omoù cacáreillena; afe emódomo Jesucristo dàedo àaùfuenidùmacùna Juzíñamui eróicana omoù jáillena, jae mamécaomoù. Mei Juzíñamui ómoùna aillo ézùcùiteza, íemo comecù caùmare uái illafue ómoùmo llóiteza. 3Caù Ocuíraùma Jesucristo Moo Juzíñamuina mai caù ióbioitallù. Mei nano fueñe afémùe jamánomo caùmo dúecaide. Dúecaillano como meine nane caùna jéicùtaacade. Ie jira Juzíñamui Jesucrístona tàidùnuiaùmona meine abùdo cáatate. Afe Jesús meine cáanamona Juzíñamui ua como meine jéicùgacaù. Afe bie caù comue dáanomo jéicùinafue ñue Juzíñamui caùmo fecállùfuemo caùna nágarui úiñotate.. 4Afefue amena záfia izóiñede. Amena záfia jaca llirífùrede, mei íadù afefue zíiñona jaca nùnomo lliríñede. Ua, Juzíñamui ómoùna daùnafue, monamo ite ñuera fecù raa izóidena ómoùna onótate. Afena Juzíñamui ómoùena jóoneoide, omoù como meine jéicùamona ùco jùáùruido omoù maiñóllena. Afe fecù raa izóidena, jaca nùné táùnocaitanide. Daje izói afe raa jaca àaùdonide. 5Juzíñamuimo omoù àùnuado íemo ite ñuera ràinodo ómoùna ràidote. Ua ómoùna ràidote, íemo ite jíllonafue dùbénemo omoù dúcùillena. Afe omoù zíiñona jíllonafue afémùe ñue fùnode, íiraùruillaùdo jino ñue onótallena. 6Bífuiaùdo omoù jamánomo caùmare itàomoù. Mei íadù dáaruirie jùáùfodorie duere zefuíredùomoù. Afefue nùbaù jabo jitáirede. 7Omoùmo ite Juzíñamuimo àùnogafue, oro izoide. Naga oro iraimo facaca, bie ua oro daùíllena. Afe izói ómoùmo ite Juzíñamuimo àùnogafue facárede. Caùmo íficaifùrede facátafuiaù oro zia irai izoide. Nana bie facátafuiaùmona nùbáùnino ñue jino bite Juzíñamuimo àùnogafue, aillo ráifide. Ua afe ñue àùnogafue oro baùmo jamánomo ráifide, mei afe oro fúiteza. Mei jira ja daùí facátagamùe íemo ite ie àùnogafue ñuera. Ie àùnogafue ja nùbáùnino ñue jino jailla, áfemona ja fùgora. Jesucristo càocaizaùbillùruimo afémùe ñue facátagamùena jáite. Dáaruina Juzíñamuimo ite ebírenafue llàùnoite. Daje llezica aféruimo ñúefuena Juzíñamui íemo nitárede. 8Jesucrístona cùóñedùomoù íadù, íena izíruitùomoù. Afémùena cùóñedùomoù íadù íemo àùnotùomoù. Afe omoù àùnuamona jamánomo caùmare itàomoù. Afe cáùmafue ñue omoù comécùna zuitade. Ua afe aillo cáùmafueri omoù daùíllùuai iñede. 9Omoù àùnogafue àcoùnia omoù comecù jíllona máiñoitùomoù. 10Jaiáidùgùma illáruillaùdo Juzíñamui uai jino lloraùnù afe bie jíllonafue rùire jùcánotiaùoù. Afe dáaruido bie jíllonafuena uáfodo onóillena jùcájùcanodiaùoù. Afe uai lloraùnù Juzíñamui ómoùmo fùnóllùfue uícodo llote. Ua uire Juzíñamui ómoùmo dúecaillano ómoùmo fecállùfuiaù raùre uícodo llotíaùoù. 11Cristo Joreño afe uai llóraùnùmo Cristo uire duere fùnóbillùfue raùre uícodo fùdàtate. Afe dáaruido Crístomo ebire nitállùfuena íaùoùmo daje izói fùdàtaùbite. Afe íaùoùmo ite Joreño íaùoùmo lluáùbigafuiaù ñue onóillena, comécùdo jenódiaùoù. “Bie lluáùbigafue ¿bumo dúide?” daùdíaùoù. Afe emódomo: “¿Nùruido bie llogáfuiaù zúite?” daùdíaùoù. 12Iemona Juzíñamui jùáùfuena íaùoùmo fùdàtate. Afefue daùde: “Iaùoù uícodo llogáuaido aféruido itànuiaùna fùgo canóñediaùoù. Mei íadù nana caùna ñue cánoitiaùoù.” Daùí Juzíñamui íaùoùmo llote. Jae biruíllaùdo ómoùmo llogáfuiaù afe bie jaiai llogáuai izói jóide. Birui ñue omoù jílloillùuaina llotùno, Ñuera Joreño ràinodo úritiaùoù. Afe Ñuera Joreño monámona ana oreca. Afe bífuiaùna Juzíñamui abù imacù danù comécùdo onóiacadiaùoù. 13Mei jira nana omoù jetáacaga raamo ñue comecù facari. Omoù comecù ñúefuedo omoù úrifùreiri, mei Juzíñamui ùco nàùrui íeùena ómoùna uáidoiteza. Ua Jesucristo càocaillùruido Juzíñamui ómoùmo dúecaillùuaimo daa áfemo izire omoù comécùiri. 14Ocuíllana jíeruite úruiaù izói omoù iri. Jaiai Juzíñamuina omoù ónoñena llezica ómoùmo ite comecù jitáillafue izói, omoù iñeno iri. 15Mei birui jùáùfodo ñue omoù iri. Nana omoù jetáacagafuiaùmo, jamánomo ñue àaùfuenino mai omoù iri, mei ómoùna uáidote Juzíñamui àaùfuenidùmùeza. 16Mei Juzíñamui Cuegáuai daùí daùde: “Cue àaùfuenidùmùedùcueza, cue izói àaùfuenino omoù iri,” daùí Juzíñamui daùde. 17Juzíñamui illa dàgamùe íaùoù illáfuiaù rùire jùcánoite. Ua illáùcomùnùmo, jamáicomùnùmo dámùe fùéñeno daje izói nana rùire jùcánoite. Ja birui afe bie Juzíñamuina “Caù Moo” daùdàomoù. Afemona afémùena mai caùmare omoù jacàruiri. Ua bie énùemo omoù ille dùnó bie izói omoù iri. 18Mei Juzíñamui omoù illa táùnofuiaùmona ja ómoùna jíllotateza. Afe ómoùmo ite táùnofuiaù omoù jaiáidùgùmamona otàomoù. Afe jíllonafue ráifinana ñue onódùomoù. Bie ráifina órodo ùbánide. Daje izói plátado ùbánide, naa jùáùe úcubetunido. 19Afe jíllonafue dama Cristo ráifide dàedo ùbátarede. Mei Jesucristo cruzmo, àaùnide boáfenide ovéjatiru izóidùmùe, Juzíñamuimo fállena fecaca. 20Jaiai nùnomo bie énùe naù cómuitañenia Cristo daùí mameca, mei íadù are illa àcoùmo, benó caù illa llezica, afémùe càocaizaùbite ñue omoù íllena. 21Afe bie Crístodo Juzíñamuimo àùnotùomoù. Tàidùmacùmona Juzíñamui bie Crístona meine cáatate. Afe méifodo Juzíñamui ñúefue íemo nitade. Afemona afémùedo Juzíñamuimo àùnotùomoù. Afe izói ja Juzíñamuimo izire comécùidùomoù. 22Ja birui ua llogáuaina Ñuera Joréñodo omoù jiéruillamona omoù comecù àaùfuiaù muiñódùomoù. Afe omoù comecù àaùfue múiñuamona omoù ámatùaùna uáfuena nahí izíruiredùomoù. Afe daùí conímana mai omoù comécùdo, naa omoù ràinodo izíruiri. 23Mei jùù, como meine jéicùgaomoù. Come móomona meine jéicùñegaomoù mei tàitiaùoùza. Mei íadù Juzíñamui uaido meine jéicùgaomoù. Afémùe uai jaca nùnomo féiñeno zíiñona ite. 24Jaiai Juzíñamui Cuegáuai daje izói llote. Aféuai daùde: Nana bínùemo ite náùraùmona illa dàgamùe jaca ráitùaù izoide. Iaùoù jamánomo jalléinafue ráitùaù záfia izoide. Afe ráitùaù dúifùrede; dúillamona ie záfia uaide. 25Mei íadù caù Ocuídùmùe uai féiñeno jaca zíiñona ite. Afe bie uai, ua ómoùmo lloga ñue jíllona uai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\