1 PEDRO 2

1Mei jira nana ómoùmo ite éoicana fùnócafuiaù fáùcanocairi. Daje izói jùáùmana o jàfueacanafue abùdo oñeno fáùcanocairi. Comecù ùáùrena mei, emodo ífuedo comànùna ñue úritùmùe izóidùfue omoù féitari. Daje izói jùáùmamo omoù úradoñeno iri. Afe mei naga jùáùmana ebena úacaillafuiaù mai omoù féitazùri. 2Mei afe méifodo como jococa úrue izói comecù náùretaite jirolle jenori. Ua, monoù ii jírua izói Juzíñamui lloga ùáùnino, juánide uaillaù mai izire omoù jenori, nágarui áfemo omoù comécùillena. Afedo ñue rùire móonaitùomoùza. Daje izói aféuaido nanómona omoù àùnoia, jílloitùomoù. 3Ua daùí omoù jenori, mei caù Ocuíraùma comécùna ñuénana onódùomoùza. 4Ie jira caù Ocuíraùmamo mai omoù áùnoziri; afémùe cómena cáatate nofùcù izóidùmùeza. Afémùe comànùmona fùénide nofùcù ruifíruillano oni dotaca izóidùmùe. Mei íadù Juzíñamui dùbénedo afémùe ùere ráifide nùzeca nofùcù izóidùmùe. 5Afe izói omoù cáatate nofàcùaù izóidùmacùdùomoù. Iemona Juzíñamui ómoùna óiacade, ie cùóñena ua ífùrenaco níllena. Afemona abùna omoù rairuíñeno iri. Daje izói Juzíñamui íeùena mameca, Juzíñamuimo comànùdo úriraùnùna dáaziena ómoùna jóoneacade. Daùí omoù jáillemona, uaido Juzíñamui ióbillena fecácafue íemo Jesucrístodo fécaitùomoù. Afena Juzíñamui jeire óiteza. 6Caù Ocuíraùma Jesucristo bie nofùcù izóidùmùe. Ie jira Juzíñamui Cuegáuai uícodo daje izói llote; aféuaido Juzíñamui daùde: Afe cue irácomo, nùù Sión daùnácomo, dámùe jóonetùcue. Afémùe ùere ráifide nùzeca ñue rùire mozíoide nofùcù izóidùmùe. Nana afémùemo àùnotùno meáidaiñeno táùnomo fáùfiñeitiaùoù, daùde. 7- 8Ja birui afémùemo ñue àùnotùmacùdùomoù. Omoùri bie nofùcù izóidùmùe jamánomo ráifide. Mei íadù afémùemo àùnoñeite comùnù, éùcùtailla izói, afémùemo baùídiaùoù. Ua Cuegáuai benomo daùna izói ja íaùoùmo zuide. Aféuai daùde: Afémùe éùcùtaitate nofùcù izói ite. Ua áillue nofàcùmo éùcùtaide baùilla izói afémùe íemo àùnoñedùnona báùitate. Mei afe llogáuai jeire oñénamona, éùcùtaidùmùe izói baùídiaùoù. Afe íaùoù baùílle jaiai nùnomo daùí mamécamacù. Daje izói afe ñue rùire nofùcù izóidùmùemo íaùoù àùnoñenamona nane jùáùe daùnáuai íaùoùmo zuide. Iaùoù àùnoñegamùe dùbénedo aféuai daùde: Jofo níraùnù oni dotaca nofùcù jae ua rùire mozíoide nofùcùna izói jaide. 9Mei íadù nùzécaziedùomoù. Afe izói Jamánomoidùllaùma Juzíñamui iédùomoù. Juzíñamui ocuífùrega afémùemo comànùdo úriraùnùdùomoù. Afe emódomo Juzíñamui ñue fùnoca ie ocuífùrega náùraùdùomoù. Daje izói dama Juzíñamuimo jaùnaide comànùdùomoù. Bífuiaù bie izói jóide, Juzíñamui caù jílloillena uaido jamánomo ebire fùnócafuiaù jino comànùmo omoù llóllena. Afe bíedo Juzíñamui, omoù jítùfomona jino ie jamánomo ebírede úzefomo, ómoùna jàùrite. 10Jaiai illáruido Juzíñamui ómoùna daùde: “Cue comànùñedùomoù,” mei íadù ja birui Juzíñamuimo jaùnaide náùraùdùomoù. Jaiai ómoùmo buna dúecaiñede, mei íadù birui Juzíñamui duéruigamacùdùomoù. 11Izíruiga ámatùaù, Juzíñamuimo àùnoñedùno càgùri itàomoùza, jùcánemacù izóidùomoù. Ie jira izire jùcádùcue, bie énùemo ite táùnomo come abù jitailla fùénidùfuiaùmona mai abà omoù rairuiri, mei afe abù jitáinafuiaù omoù comécùmo bacáuaina íoideza. 12Juzíñamuimo àùnoñedùno càgùri omoù illa dùnó ñue illa dùbénedo mai omoù iri. Mei birui afémacù fùénidùmacùdùomoù izói, ómoùna uáitaoidiaùoù. Mei íadù afe ómoùna uáitaoidùno, omoù ñue illáfuena íaùoù cùónamona, nùbaù íaùoù comécùmo ite fùénidùfuiaù ñúefuiaùna méidoitiaùoù. Iemona Juzíñamui íaùoùna dúecaizaùbillùruimo afémacù daje izói Juzíñamui ióbioitaitiaùoù. 13Caù Ocuíraùmana àcoùnia, nana comùnù jóonega ràimacù anamo, mai omoù itábicairi. Daje izói jabóidùllaùma nahíllaùma anamo omoù itábicairi. Afe nahíllaùma jamánomo ocuídùmùe. 14Afe nahíllaùma oreca jabóidùllaùnù, fùénidùnona duere fànoitiaùoù, mei íadù ñúefue dùbénemo itànona ébitaitiaùoù. Iemona íaùoù anamo ífùreiri. 15Mei jira Juzíñamui ñue illáfuemo omoù íllana jitaide, áfedo abùna onóñedùmacù, comécùnino úritùmacù dùga íaùoù táùnodo úrillauai omoù fáùnocaitallena. 16Ráiruiñegamacù izói ñue omoù macari. Mei íadù afe omoù rairuíñenafuedo fùénicana abùna omoù àùnoñeno iri. Dáarie afe rairuíñenafuedo abà àùnuamona fùénidùfue fùnóacadiaùoù. Afe izói omoù iñeno iri. Mei íadù Juzíñamui izire rairuica táùjùtagano izói omoù macari. Daùí omoù íadù ùere ñuera. 17Dáamùe jámairuiñeno nana íaùoù íllaze ñue caùmare jacàruioiri. Nana ámatùaùna daje izói omoù izíruiri. Juzíñamuimo ñue izire omoù jacàruioiri. Daje izói nahíllaùmana uáitañeno ñue omoù jacàruioiri. 18Táùjùtagamacù, omoù ocuídùmùiaùna ñue jacàruioicana íaùoù anamo mai omoù itábicairi. Omoùmo dúecaifùrede caùmare ocuídùmùiaù, mai íaùoù anamo itábicairi. Daje izói jùáùe rùire táùjùtate ocuídùmùiaù anamo mai omoù itábicairi. 19Nágamùiaù taùno abùri duere zefuítaadù, mei íadù afe llezica Juzíñamuimo comécùnamona afémacù naù caùmare ia, afe Juzíñamuina ióbitade. Juzíñamui ñue facátainafue afémacùmo jóoneite. 20Mei jùáùfodo fùénidùfue omoù fùnóadù, íemona ómoùna duere íaùoù fùnolle llezica naù járidoñeno omoù ia, onóigaza afefue fùgo jínoñeite. Mei íadù ñúefue omoù fànuamona ómoùna duere íaùoù zefuítaadù naù járidoñeno omoù ia, ja omoù illafue Juzíñamui eróicana fùgora. 21Ua afe daùí omoù íllena Juzíñamui mamécamacùdùomoù. Mei jùù omoù àcoùnia Cristo ùere duere fùnócaza. Afe ie duere zefuíllafue omoù fùdàtate, afémùe illa izói omoù íllena. 22Afémùe jaca due fùénidùfue fùnóñede. Daje izói jaca buna jàfueñede. 23Fùénidùuaillaù Jesumo íaùoù nita llezica, ùba olle fùénidùuaillaùna afémùe lloñede. Izire íena zefuítatiaùoùmo, Jesús rùire ùbana otátañede; mei íadù dama afémùe Juzíñamuimo dama ie uai jóonete, mei Juzíñamui ñue jaàcùna jóonefùrede rùire jùcánoraùmaza. 24Daje Cristo cruzmo illa llezica, dama ie abùdo caù fùénidùfuiaùna abàocaiga izói uite. Ua afémùe caù fùénidùfuiaù uiga, aféfuiaù dùbénemo tàidùnuiaù izói caù íllena. . Mei afe méifodo, nàfuenino Moo Juzíñamui io dùbénemo ñue jaàcùna íredùcaù. Afémùe aillo bofécamùena jaide ñue jíllotagamacùna omoù jáillena. 25Naui úiñoñega júdaùzite ovejaù izói ebena macádùomoù; mei íadù birui Crístomo ja meine abùdo dúcùdùomoù. Ovejaù úiñoraùma izói afémùe ómoùna úiñofùrede. Afe izói afémùe omoù comecù rairuítagamùe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\