1 PEDRO 3

1Nana ràimacù anamo caù itábicailla izói, nana ómoùmona ùníredùngotùaù danù omoù ùnítùaù anamo ñue omoù itábicairi. Mei omoù ùnítùaùmona nùbaù dárie Juzíñamui llogáuaina naù àùnoñediaùoù; mei íadù omoù ñue illáfuena íaùoù cùónamona, íaùoù comecù ifue nùbaù ñúefuena méidotaite, jùáùe uáillaùna naù omoù llóñeniadù. 2Ua omoù íaùoù anamo ñue ùáùnino itábicaillafue áfena íaùoù cùónamona, daje izói Jesumo àùnoitiaùoù. 3Jamáingotùaù fùérilla izói mai omoù fùériri. Mei aillo jino abùmo jùtaca raa izóidedo fùériñediaùoù. Mei jira fia abù fùédua ráifide oro fùnoina raana jùtáñeno omoù iri. Afe izói jamánomo féirede ùfótùi níllado fùériñeno iri. Daje izói aillo ráifide ùníroina jùtáñeno iri. 4Mei íadù omoù comécùna ebire fùérilla izói ñue omoù fùnori. Afe omoù comécùna mánaùnafuena járidoñenafue dùga omoù fùérita afe ùere ñuera. Afe bie féiñede ebíredùfue Juzíñamui eróicana jamánomo aillo ráifide. 5Afe daùí jaiáidùnomo ite Juzíñamuimo àùnofùrede ùáùfuenidùngotùaù comécùna ñue fùéritadiaùoù. Afe llezica íaùoù ùnítùaù anamo ñue itábicaidiaùoù. 6Ua daùí Sara Abraham daùnáfuena jeire ote. Afe daùí úamona afengo íena: “Cue ocuíraùmadùo,” uáidofùrede. Ja birui nàfuemo omoù jacànaiñeno, ñúefue omoù jeire oía, Sara izóidùngotùaùna jáitùomoù. 7Afe dáanomo nana ómoùmona áùredùmùiaù cácarei. Caùmare omoù áùtùaùmo comécùillano, danù íaùoùmo dúide ñúefuena íaùoùmo nitari. Mei rùngónùaù ùima jofófemo jabóicana maùrídeza. Daje izói Juzíñamui ómoùmo dúecaillano fecaca zíiñona illùfue, dájeze rùngónùaùmo fecaca. Afemona cáùmafuedo íaùoùmo úriredùomoù. Afe izói omoù iri, omoù Juzíñamuimo úrilla uai jàziñeilleza. 8Nana bífuiaùmona daa ráifidùuaido nana ómoùmo úritùcue. Mai dáafuemo comecù fácano, conímana caùmare omoù canori. Daje izói conímana omoù duéruiri. Ua nahí ámatùaù izói conímana omoù izíruiri. Come dúecaillano comécùna mánaùdùmacùna omoù iri. 9Daje izói fùénidùfue comuía afe ùbana oñeno iri. Afe izói báiñuafue comuía, ùbana báiñoñeno iri. Mei jùáùfo dájecana ñúefue ùba íaùoùmo oíri; Juzíñamui ómoùna ie ñúefue llàùnollena mamédeza. 10Mei jùù; Juzíñamui Cuegáuai bie izói daùde: Biruíllaùdo ñue illáfuena izíruitùmùe, caùmare are íacadùmùe dùga, fùeni úrillafuemona mai ie fue ráiruiteza. Afe izói dámùe caùmare íllado are íacade ie fue rairuíredeza. Iemo daje izói táùnofuiaùna mai afémùe llóñeiteza. 11Fùénidùfuiaù afémùe fáùcanocaillano mai ñúefuemo comécùiteza; Iemo conímana comecù caùmare uái illafue jenórede. Afe mei afémùe nágarui áfeodo jáiredeza. 12Mei caù Ocuíraùma comécùna jaàcùna jóidùmacùna rairuíllano ñue úiñoteza. Daje izói afémùemo íaùoù úriadù, íaùoùmo cacáreide. Mei íadù fùénidùfue fùnódùnomona ie uiéco oni jàicaide. 13Jùáùmamo ñue fùnóllùno jaca izire omoù jenóadù, ¡raamo omoù jíritaitùmùena íñeite! 14Mei íadù omoù jaàcùna ñue illáfuedo omoù duere zefui daùí, caùmare íitùomoù. Buna jacàruiñeno iri; daje izói áfedo comecù llícùtaiñeno omoù iri. 15Mei íadù Cristo omoù comécùdo nahí Ocuídùllaùmana mai omoù mameri. Mai uícomo ñue omoù fùnóbiri, ómoùmo ite úiñogafue jùcánotùmacù uai omoù ólleza. Mei íadù jacàruioicana comecù mánaùnafuedo afe faùríoina uai omoù oíri. 16Omoù illafue ñue jaàcùna mameri, omoù comecù úrillafue nàfuenino uái íllena. Ja Crístomo omoù àùnuamona, omoù illafue ñuera. Afe omoù ñue illáfuedo fùeni úritùno ite. Ie jira ua omoù abù illafue ñue jaàcùna jóonefùreiri, ómoùmo fùeni úritùno danù íaùoù fùeni úrilla uáillaùri meáidaillena. 17Juzíñamui jitáiadù ñúefue àcoùnia duere omoù zefuíadù afefue ñuera. Juzíñamuina ióbitade. Mei íadù omoù fùeni fùnócafue àcoùnia duere omoù zefuíadù afefue fùgo jínoñede. Afefue Juzíñamuina ióbitañede. 18Mei dama Cristo caù fùénidùfue àcoùnia, dama abùdo tàiñellùnomo, dácaiño duere zefuíllano tàide. Afémùe ùere fàgomùe, mei íadù caù fùénina àcoùnia cáùconi duere zefuízaùbite, Juzíñamui illánomo caù jáillena. Ie abù àeizù dùbénedo tùtácamùe, mei íadù Juzíñamui Joréñodo meine abùdo cáadùmùe. 19Ie mei Cristo ie joréñodo, naù meine caifo náidañena llezica, jùáùnomo àbaicoga tàidùno joréñuaù afémùe llétajide. 20Bimacù jaiai nùnomo Noé illáruido llogáuaina jiéruiñedùno. Aféruillaùdo áillue nocáe Noé fànua llezica, fùénidùno duere fùnóllùruimo Juzíñamui comecù raùre járidoñeno, fàaicana áfemo úiñoide. Afe áillue nocaedo nana dane dabekuiro iemo daámani dàgamùe jíllodiaùoù. Ua Juzíñamui izire comùnù duere fànuamona, afe aillo jaùnoi càgùmona jíllodiaùoù. 21Afe jáùnoimo caù uibíllano, íaùoù jílluafue caùna onótate. Ie jira afe jaùnoi ùfo jokua jaùnoi izoide; mei ùfo jokua jáùnoido fùénidùfuemona caù jílluana onótagacaùza. ùfo jokoina ráifinafue fia abù àaùfue duáfueñede. Mei íadù ñue àaùnide comecù úrillafue Juzíñamuimo caù jàcafue dùbénemo ùfo jokoina ráifinafue comuide. Afe àaùnide comecù úrillafue afémùemo jùcáredùcaù, mei Jesucristo tàide meine cáanafuedo jíllotagacaùza. 22Afémùe meine cáaillano monamo jaide. Jaillano Juzíñamui nabézimo ite. Nana Juzíñamui abù imacù, jae Jesús anamo itíaùoù, naa jùáùe ràimacùri. Ua nana máùrimacù baùmo afémùe ràinorede.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\