1 PEDRO 4

1Mei jira, Cristo dama ie abùdo duere zefuilla izói, danù omoù abùna Crístodo duere zefuíllena daùí fùnóbiredùomoù. Afena rairuíñeno omoù iri. Mei Cristo àcoùnia abùna izi cácatagamùe abùdo fùénidùfuiaùna fùnóacañede. 2Iemona nana ie cáanaruillaùdo Juzíñamui comecù jítainafue izói iite. Afémùe bie énùemo jaùnáidùno comecù jitáioinafuiaùna fuitállena jénoñeite. 3Afe Juzíñamuina onóñedùno gáùnafuiaù izói jamánomo jaiai nùnomo are omoù illa ja daùí itàomoùza; meine daje izói iñeno omoù iri. Naui aféruillaùdo fùénidùfue dùné jaùnáidùomoù. Omoù comecù fùeni jítainafuiaùmo íoidùomoù. Daje izói jamánomo fùénidùji omoù jíruamona jùfáifùredùomoù. Omoù dáanomo aillo güilláruillaùdo fùénidùfuiaùri faùllíñaifùredùomoù. Daje izói jánaraùmo gaùrífùredùomoù, afe jánaraù ióbitallena. Daùí gaùríllano aillo bie izoide àaùfuiaù fùnófùredùomoù. 4Ja birui bie Juzíñamuina onóñedùno, ja aillo jamánomo àaùfue dùbénemo itíaùoù. Iemona íaùoù omoù fùeni nabáiñenari, fáùgacaidiaùoù. Iemona ómoùmo fùeni úritiaùoù. 5Mei íadù afe fùénidùmacù íaùoù comecù ifue jino Juzíñamuimo llórediaùoù naa íaùoù fùnócafuiaùri. Ua cáadùno tàidùno dùga afémùe íanori íllamona ùere rùire jùcánoite. 6Mei jùù, Juzíñamui daùna jíllona uai tàidùmacùmo uícodo llotátaga, afe tàidùno joreño dùbénedo Juzíñamui illa izói íaùoù íllena. Jùáù íemo baimacù, nana bínùe comùnù tàilla izói tàitiaùoù íadù, ja Juzíñamui illa izói cáaitùmacùna írediaùoù. 7Ja naga ráfuiaù fuizáillùnomo áùnozide. Mei jira ñúefuemo comécùidùmacùna omoù iri. Afe izói Juzíñamuimo ñue úrillafuemo jùfánodoùñeno izire omoù facáoiri. 8Omoù fùnoca naga jùáùe raa baùmo, conímana ùere omoù izíruiri; mei izíruillafue aillo àaùfuiaùna enànaitaga izói nùné féitateza. 9Conímaùaùna ómoùmo mácaùbitùnona dùga, omoù jofomo comécùdo ruifíruiñeno caùmare llàùnofùreiri. 10Illa dàgamacù Juzíñamui ómoùmo iga táùjùna ràino daùna izói jùáùmana canóredùomoù. Afe izói omoù íllamona Juzíñamui ómoùmo fecaca jùáùfodo onóigafuiaùna ñue dájerize fecáraùmacùna íitùomoù. 11Dámùe uaillaù jino llóiacania, comùnù llófuellena, Juzíñamui daùna uaillaù jino llórede. Dámùe jùáùmana canóadù, Juzíñamui fecaca ràinodo canórede. Nana omoù táùjùnafuedo ñúefue Juzíñamuimo nitáredùomoù. Jesucristo caù dùga íllamona daùí Juzíñamuina ióbitaredùcaù. Mei afe Crístomo nana ebirede ñúefue, daje izói ràino dùga jaca afémùemo zíiñona dúideza. Aquíe izói jóideza. 12Izíruiga ámatùaù, ómoùmo cómuite izire facátainafueri fáùgacaiñeno iri. Aféfuiaùna jánaùdùfue daùíñeno iri. 13Mei jùáùfodo aféfuemo omoù caùmátaioiri; ja Cristo duere zefuíllafuiaù dùbénomo dúiredùomoùza. Afe izói omoù íadù, Jesucristo ebire bíllana omoù càoillemona jamánomo ióbicaitùomoù. 14Cristo àcoùnia omoù íaùoù báiñoia, cáùmafue dùbénemo íitùomoù; mei Juzíñamui ebírede Joreño úicaigaomoùza. Omoù báiñotùno Crístori fùeni úritiaùoù, mei íadù omoù dùbénomona ñúefuedo íemo úritùomoù. 15Omoùmona dámùe duere zefuíadù, come fáfùredùmùe, mei nùbaù meràrifùredùmùe dùbéfuemo duere zefuíñeno iri. Daje izói ùáùbadùmùe, jùáùe come ífuemo gágutajidùmùe dùbénemo duere zefuíñeno iri. 16Mei jùáùfodo, Crístomo àùnotùnona omoù mameina àcoùnia, duere omoù zefuíadù, áfena meáiruiñeno iri. Ua meáiruiñeno aféfueri Juzíñamuina omoù ióbioitari. 17Mei ja Juzíñamui caù lletállùruimo dúcùzaide. Ua danù Juzíñamuimo jaùnáidùnomo jaàcùna llétafue fueñe táùniaide. Mei afe jaàcùna llétafue daùí caùmo taùnéiadù, ¿nùe izói Juzíñamui llogáuaina jeire oñédùno, íiraùruimo dúcùille llezica, íitiaùoù? Afémacù lletállùfue jamánomo rùire zúite. 18Fàgomacù dùbénomo jílloillùfue juare ia, Juzíñamui ñue jacàruiñedùno jílloillùno ùere féirede. ¿Nùe izói nùbáùlliaùoù? ¡Nàbaùñeitiaùoù! 19Ie jira Juzíñamui comecù jítailla izói duere zefuídùno, naga ñúefuiaùna fùnóoicairediaùoù. Afe llezica íaùoù comécùaù Juzíñamuina rairuítarediaùoù. Mei Juzíñamui méidoñeno àùnofùredùmùeza, íaùoù comuítatùmùeza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\