1 TESALONICENSES 5

1Mei íadù afe íiraùruillaùdo cue ómoùmo cuelle jitáinide. 2Afe afémùe billàruina ñue onódùomoùza. Omoù due jiza úiñoillùruimo caù Ocuíraùma dúcùite onódùomoùza. Ua meràrizaùbitùmùe naùo billa izói biite. 3“Comecù ñue uái illafue nana caùmo ite. Caù jacàruillafue iñede,” comùnù daùna llezica nùné íaùoù táùnocaillùfue ónonino íaùoùmo raùre zúite. Ua rùngo úrue jocóacana llezica ero izírena izói, afe táùnocaillùfue íaùoùmo zúite. Afemona jaca buna oni jíllonide. 4Mei íadù, ámatùaù, omoù cácarei. Jítùfomo iñédùomoùza, caù Ocuíraùma bíllemo jácùcaiñeitùomoùza. Ua, meràriraùma jacànailla izói jácùcaiñeitùomoùza. 5Mei nana omoù úzefomo jaùnáidùnodùomoù. Daje izói monánemacùdùomoù. Naùo imácùñedùcaù; daje izói jítùfo imácùñedùcaù. 6Ie jira jaca ànùnidùmacùdùcaù jùáùmacù ànùa izói. Afe jira caù abùna ñue onónafuedo cáaoiredùcaù. 7Ùnàdùno jaca naùo ùnàdiaùoù. Jàfaifùredùno jaca naùo jùfáifùrediaùoù. 8Mei íadù monánemacùna caù íllamona abùna ñue caù onónafuedo caù íllana jitáirede. Jesumo caù àùnuafuedo abùna danù ràidoredùcaù. Daje izói jùáùmana caù izíruillafuedo abùna danù ràidoredùcaù. Ua fuiríraùma ie jogóbemo jùtaca llojécodo ie abù ràidua izói, afe izói bífuiaùdo danù caù abùna ràidoredùcaù. Afe jùáùfue, caù jílloillemo caù úiñoinafue ua ùfomo jùtaca ràidua llojeco izoide. Afedo fuiríraùma ie ùfona ràidote. 9Mei caù duere fùnóbillena Juzíñamui caùna maméñede. Mei íadù caù Ocuíraùma Jesucrístodo jíllonafuemo caù dúcùnana Juzíñamui caùna mamede. 10Jesucristo caùri tàide daane afémùe dùga caù íllena; ua daje izói caù caadù caù tàiadù, afémùe dùga itùcaù. 11Ie jira uáillaùdo conímana omoù náùretari. Afe izói mai danù omoù comecù rùíretari. Ja birui afe bifue omoù fànua izói, baùmo omoù fùnóoicairi. 12Amatùaù, omoù càgùmo Juzíñamui uáillaùdo táùjùdùno mai uaimo ñue omoù cacáreiri. Daùí izire jùcádùcue. Mei afémacù caù Ocuíraùma Jesucristo uai ómoùna jeire otátatiaùoù. Jesucristo mámecùdo ómoùna lletádiaùoù. 13Iaùoù caùmo táùjùnamona, íaùoù dáùnana ñue caù cacáreillena jitáirede. Daje izói íaùoùna caù izíruillena jitáirede. Conima comécùna omoù jacàruiñeno iri. 14Daje izói, ámatùaù, ómoùmo jùáùe uai jóonenocaidùcue: Afe uaillaù daùí bie izói ite. Táùjùacañedùnomo íaùoù táùjùlleza rùire omoù lloíri. Comécùna náùnidùnona mai omoù náùretari. Juzíñamui uai como jabo àùnotùnona mai omoù canori ùere íaùoù àùnollena. Naga cómemo o comecù járidoñeno mai omoù úriri. 15Dámùe fùeni omoù fùnóadù afe ùba úamona abù omoù rairuiri. Mei abùdo dájeicana jùáùfodo ñue omoù fùnori. Conímamo ñue omoù fùnori. Afe omoù fùnóllùfue izire omoù jenori. Daje izói nana jùáùmùiaùdo ñue omoù fùnori. 16Jaca caùmare omoù iri. 17Fáùnocaiñeno Juzíñamuimo úriri. 18Nágarui ómoùmo íficaide raana, mai Juzíñamuina “Fùgora” omoù daùíri. Mei Jesucrístomo àùnotùmacùna caù íllamona, afe izói caù daùífùrenana Juzíñamui óiacade. 19Juzíñamui Ñuera Joreño cómemo úritallùfuena rairuíñeno omoù iri. 20Juzíñamui úritagamùiaù llogáfuena jámairuiñeno omoù iri. 21Nana daùnáfuiaù omoù facátari Juzíñamui llogafue iéniadù onóillena. Facátajamona ñúefuena jeire omoù oíri. 22Nana fùgóñedùfuemona mai oni omoù iri. 23Ja birui Juzíñamuimo jùcádùcue. Juzíñamui caù comecù ñue uái illafue caùmo fecáfùrede. Daje Juzíñamuimo, nana omoù ñue íeùena maméillena íemo jùcádùcue. Daje izói benómona caù Ocuíraùma Jesucristo bíllemo, Juzíñamui omoù joreño, omoù comecù, omoù abù dùga, nana jaca àaùdoñeno ñue úiñollena jùcádùcue. 24Omoù Ocuíraùma Jesús dáùnana jaca oni jùáùuaimo úinide. Afémùe nana bífuiaùna dúcùtaite. 25Amatùaù, mai Juzíñamuido caùmo omoù jùcáfùreiri. 26Ñue cáùmaduano nana ámatùaù omoù uáidori. 27Caù Ocuíraùma ràifuedo ómoùmo uai jóonenocaidùcue bie cuegabe nana ámatùaùmo jino omoù facádollena. 28Caù Ocuíraùma Jesucristo ómoùna ñue ézùcùiteza. Ja nùùe. Mai, daùítadeza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\