1 TIMOTEO 5

1Eicomemo lléjecaiñeno o iri. Mei jùáùfodo o moomo o llófuia izói fàaicana o lloíri. Jùáùe jitócomùnùna nahí o ama izói llófueri. 2Rùngónùaùna jéengotùaùna dama o ei izói llófueiri. Daje izói jitáùngotùaùna nahí o mirùngo izói o llófueri. Iaùoùmo ñue comecù o facáfùreiri. 3Uáfuena raana jitaide fecàngotùaùna ñue o canori. 4Mei íadù jùáùe jitórede daje izói enáizeñorede fecànguaù ite. Afe úruiaù íaùoù éitùaùna uzúngotùaùna fueñe ñue úiñorediaùoù. Daje izói nahí ie enáizeño danù íaùoù uzúngona úicairediaùoù, mei naga jitó enáizeño dùga íaùoù móotùaùna izíruirediaùoùza. Afe bie izói illáfuemo Juzíñamui ñue ióbideza. 5Ie mei cómenide ua fecùngo, dango Juzíñamuimo ñue ie fùnóllùfuemo ocuíride. Daje izói Juzíñamuimo ie úrillafuena naùo mona dùga afengo fáùcanocaiñede. 6Dango ie comecù gaùna izói fecùngo ite. Caade íadù Juzíñamui dùbénemo tàide izoide. 7Bífuiaùna íaùoù o ocuiri, lletánidùngotùaùna íaùoù ílleza. 8Dámùe ie nahí come úicaillana ráairuia ie àùnogafue táùnomo jùfánofide. Dama nahí comànùmo ite duéredùnona úicaiacañedùmùe, Juzíñamuimo àùnoñedùno fùénina baùmo, afémùe fùénide. 9Fecàngotùaù íena mámecù illabe fànoitùo. Bie izói ñuera fecàngotùaù mámecù afébemo cúerena. Sesenta fùmona ite fecùngo mámecù cúerena. Afe bie fecàngotùaù, daje izói dámùena ùníredùngona írediaùoù. Afe ízoidùngo mámecù cúerena. 10Iemo jùáù ie illafue ñúeinamona jalléidùngo afengo mámecù cúerena. Iemo jùáù úruiaù ñue comuítatùngo mámecù cúerena. Jùcana jùáùma ie jofomo dúcùa caùmare uáidofùredùngo mámecù cúerena. Iemo jùáù Juzíñamuimo àùnotùnomo rairuíñeno comecù mánaùnado canófùredùngo mámecù afébemo jóonerena. Mei afengo naga jùáùma cánuana ùdaù jócua izóidena caùmare fùnófùredeza. Iemo jùáù duere zefuide comùnù canófùredùngo mámecù cúerena. Daje izói nana jùáùe ñúefuiaù fùnódùngo mámecù jóonerena. Bie izóidùfuiaù nana daje fecùngo fùnórede; íemona afengo mámecù cúerena. 11Mei íadù sesenta fùmona jofófenemo ite fecùngo mámecù jóoneñeno iri. Mei aféngotùaùmona dáarie danù íaùoù comecù óiacanamona nùbaù Crístona zóofeitiaùoùza. Zóofiano nane meine ùníreiacadiaùoùza. 12Daùí íaùoù illa danù íaùoù àcoùnia daùí ite. Mei fueñe íaùoù Jesucrístodo jáillena mamérillafue ja fáùcanocaidiaùoùza. 13Afe baùmo naga comùnù jofodo jáicaidiaùoù. Jáicaillamona, “Fia táùjùñeno daùí cue illù,” daùdíaùoù. Afe llezica jùáùmana úridoùcana jáidiaùoù. Iaùoùmo dúiñede jùáùmacùmo itàfuiaùmo gágutajifùrediaùoù. Comànùmo ñue íñedùfuedo úrioifùrediaùoù. 14Ie jira naù fecànaite jitáùngona daùdùcue: Abùdo ùníreiri. Ùníreillano úruereiri. Daje izói jofo náangona ñue o iri, Taùfemo jaùnáidùno ómoùna úridoùñeilleza, daùdùcue. 15Mei fecàngotùaùmona dáarie, Juzíñamuina féitano Taùfedo jáidiaùoùza. 16Crístomo àùnotùnomona daa cómemo úicaille fecùngo íadù, afe fecàngona dama afémùe úicairede. Afe fecàngona Juzíñamuimo gaùrífùredùnona úicaitañeno iri. Mei afe gaùrífùredùno ua cómenide fecàngotùaùna úicairediaùoùza. 17Jesúmo gaùrídùno ñue ocuide éicomùnù, ñue táùjùdiaùoùza ménacaiño ùbárediaùoù. Daje izói ñue íaùoù táùjùnamona mai caùmare íaùoùna omoù jacàruiri. Ùere comùnù ñue llófuetùno, ùere ñue lletádùno dùga jùáùe come ùba baùmo ùbárediaùoù. 18Mei Juzíñamui Cuegáuai daùde: “Arroz izoide trigo, juráreto gájùrillena záizùa llezica, áfemona íaùoù güílleza fue ùbáiñeno omoù iri.” Iemo jùáùnomo jùáùfodo daùde: “Naga táùjùtagamùe ie táùjùnado ñue ùbárede.” 19Fia da come ocuide éicomemo fùénidùfue jóoneiadù, áfena náfueñeno o iri. Mei íadù mena nùbaù daámani uai nabáidùmùe afe izói afe cómemo llóiadù, áfemo cacáreiri. 20Ocuide eicomànùmona dáarie fùénidùfue fùnóadù, nana comùnù eróicana afémùena o áadori, nana jùáùe comùnù ñue abù jacànaificaillena. 21Juzíñamui eróicana, daje izói caù Ocuíraùma Jesucristo eróicana bifue omo jóonetùcue. Daje izói Juzíñamui nùzeca ie abù imacù eróicana omo jóoneitùcue. Nana bie omo cue lloga lletara uai ñue o náfueri. Nana comànùmo dájerize jaàcùna o lloiri. Dámùe oni eneno mámeñeitùoza. 22Dámùe ie illafue naù fùgo onóñena llezica, ocuídùllaùmana ie o maméllena raùre íemo o onoù bùtáñeno o iri. Bie izói o íllado jùáùmamo ite fùénidùfuena raùre nábaizaiñeitùo. Naga àaùfuiaùmona oni o iri. 23Mei o ero izírefùreia daa jaùnoi jiróñeno o iri. Iemo due vínona o jirori. 24Naù íaùoùmo rùire jùcánoñena llezica, comànùmona dáarie íaùoùmo ite fùénidùfuiaù uáfori càoide. Iemo jùáùmacùmo ite fùénidùfuiaù íaùoù duere fùnoille mámia méifomo onórede. 25Daje izói jùáùe cómemo ite ñúefuiaù uáfodo càocaide. Iemo jùáùmacùmo ite ñúefuiaù cùóñena íadù, dùnó íaùoù dùga báinino íñeite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\