1 CORINTIOS 10

1Cue Páblodùcue. Cristo caùmo dúecaifùredeza, íemo jùáù afémùe ùere cáùmamùeza cue daje izói izire ómoùmo jàcaitùcue. Omoùmo rùire cue úrizaùbiñeillena ja birui jùcádùcue. Dáarie cuena uáitatùno bie izói cue dùbénedo daùífùrediaùoù: “Pablo omoù càgùri illa llezica afémùe ùere comécùna mánaùdùmùe, mei íadù afémùe jùca jùáùnomo illa llezica afémùe abùdo rùire ocuídùmùena dóbaicaide,” daùdíaùoù. 2Mei jùáùfodo, omoù cue eróizaùbilla llezica, rùírede uaina ómoùmo cue úrizaùbiñeillena izire jùcádùcue. Mei ómoùmona dáarie cuemo fùénide uai jùtádùno ite. Afe íaùoù jùtaca uai bie izói joide: “Nana ie fùnócano daa bínùe comùnù jítaina izói fùnoca,” daùí daùdíaùoù. Iemona afémacù cue úritaja, rùírede uáillaùdo íaùoùmo úriredùcue. Mei íadù afe izói cuena úritañeno iri. 3Mei uáfueza, ua cómedùcue, mei íadù bínùe comùnù fuirífùrena izói fuiríñedùcue. 4Fùénidùfuiaù oni cue caitalle raa, bínùe comùnù fuirilla raa izóiñede. Mei jùáùfodo cue fuirilla raa Juzíñamui ràinona ràinorede, abù ràidollena rùire fùnócacuaù izóidena cue táùnocaitallena. 5Mei áfedo cuemo fùeni jùtácana oni caitádùcue; daje izói cuena íaùoù cáitajana oni féitatadùcue. Nana uáitaiacadùno íaùoù abù àùnuano jùáùmacù Juzíñamuina raùre onóñeillena jùzítafùrediaùoù. Ie jira nana íaùoù comecù faca uaillaù Cristo anamo itátaitùcue, afe Crístona íaùoù comecù jiéruillena. 6Cue llógana omoù jiéruilla ñue àcoùmo dúcùille llezica, nana jùáùe uáitafùredùnona duere fànoitùcue, íaùoù jiéruiñena àcoùnia. 7Daa jínofene cùoide ráanùaùmo eróidùomoù; uáfueza, náùnidùmùena cue eróinamo eróidùomoù. Nùnó dámùe “Uáfueza cue bie Cristo iédùcue,” daùíadù, bífuemo afémùe uíbicaitarede: Cristo íena ie illa izói, daje izói cue Cristo iédùcue. 8Mei dùga icaiño, cuemo ite ràinodo cue llóiadù naù áferi méaidaiñeitùcue. Mei caù Ocuíraùma afe ràino cuemo jóonete, áfedo Juzíñamui dùbénemo ñue omoù cue móonaitallena. Omoù nùné cue táùnocaitallena cuemo íñega. 9Fia rabedo ómoùna jácùdotùmùe izói íacañedùcue. 10Dárie cue cuegábiaùdo daùdíaùoù: “Jamánomo rùire ocuífùrede; mei íadù afémùe comùnù eróicana úrilla llezica, afémùe ràimùeñede. Afe llezica ie úrilla uaina ùere jámairuirede,” daùdíaùoù. 11Afe izói úritùmùe bie izói onótarede: Jùcana rabedo rùire cue úrilla izói, afe izói omoù càgùri cue ille llezica rùire úritùcue. Nane afe dáaruido afémacùna rùire ócuitùcue. 12Afémacùmona dáarie danù íaùoùena ñue caùmare úritiaùoù. Táùnomo abù àùnuado úritiaùoù. Afémacù illa izói jaca mamériñedùcue. Danù táùnomo íaùoù comécùillado conímamo comécùidiaùoù. Ñuera come daùíllena danù conímamo facádiaùoù. Daùí fácajamona abùna onóñedùmacùna jáidiaùoù. 13Cuemo dúiñede raado abùna àùnoñeitùcue, uai cue llócaillena mózizaillùnona llotàmùe, Juzíñamui. Afémùe ñuera uaillaù cue llócaillena omoù illánomo cuena dúcùtate. Uáfueza Corinto dùnomo cuena jáitate. 14Ie jira cuemo dúide táùjùnafue baùmo jáiñedùcue. Mei naui Cristo ñúefue fueñe ómoùmo jino dénuaùbitùcueza. Iemona afe omoù càgùri cue táùjùlle cuemo dúide. Nano fueñe lluáùbiñedùcuenia afe táùjùlle cuemo dúiñede; mei íadù daùítañede. 15Jùáùmacù táùjùnana cúeùena abùmo maiñóñedùcue. Afedo abùna àùnoñedùcue. Mei jùáùfodo Juzíñamuimo omoù àùnogafue ñue móonaille dùnori, omoù càgùri jamánomo cue táùjùllemo ocuíridùcue. Mei íadù cuemo dúide táùjùnafuedo táùjùfùreitùcue. 16Iemona afe méifomo omoù illa batàfenemo jùca itànomo jíllona uai lluájiredùcue. Mei íadù afe llezica jùáùma taùneca táùjùnamo táùjùñeitùcue, ie táùjùnado abà cue àùnoñeillena. 17Mei jùáùfodo daa come abà àùnoiacania, caù Ocuíraùmado abà àùnoiteza. 18Dama ie abùdo ñue úritùmùe, ñuera come daùífùrenamùena jáiñeite; mei jùáùfodo daa Juzíñamui ñue úrillamùe, ñuera come daùnámùena jaille.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\