1 CORINTIOS 8

1Amatùaù, birui Macedonia énùemo ite Juzíñamuimo jaùnáidùnomo afémùe dúecaifùrenamona íaùoù jeruíñeno dùga raa fecáfùrenafue ómoùmo llóiacadùcue. 2Mei íaùoùmo comuide féiredùfuiaù ùere íaùoùna jacùre facátate íadù, caùmare itíaùoù. Daje izói ùere duérediaùoù íadù, ráaredùno izói raana jeruíñeno fecáfùrediaùoù. 3Mei danù íaùoù comecù ñue jítaina izói nana íaùoùmo ite dùeze jeruíñeno fecádiaùoù, íemo afe íaùoù írede úcube baùmo nane fecáfùrediaùoù. Aféfuemo uaina nabáidùcue. 4Bie Macedonia imacù Judéamo ite ámatùaù íaùoù canóllena cuemo izire jùcádiaùoù. 5Iaùoùmo comecù cue faca baùmo fecáfùrediaùoù; mei fueñe Juzíñamui comecù jítaina izói, “Juzíñamui ocuilla raùre fànoitùcaù,” daùnano afémùemo ñue àùnotiaùoù. Afe mei daje izói “O ocuilla raùre fànoitùcaù,” cuena daùdíaùoù. 6Afémacù daùí daùna jira, Títomo izire jùcádùcue, afémùe naui omoù càgùri taùneca omoù jeruíñeno fecaca úcube ùráùafue birui ñue àcoùmo fuitállena. 7Mei nágafuiaù dùbénemo ùere ñue fùnódùomoù: àùnogafue dùbénemo jamánomoidùomoù. Iemo ñue llófuiana jamánomo baitádùnodùomoù, naa ùfocù úrillafuiaùri. Daje izói ráiraùeñeno íocùrenafue dùbénemo jamánomoidùomoù, naa cuena omoù izíruillafueri. Daùí omoù íllamona, mai bie jeruíñeno raana fécafue dùbénemo daje izói jamánomoidùnona omoù iri. 8Bie fécafuena ómoùna fùnótañedùcue. Daa jùáùmacù raùre raana fecáfùrenafuena omoù onótaacadùcue, áfena omoù fùdànamona íaùoù feca dùeze raùre omoù fecállena. Afe daùí raùre omoù fecáacanado omoù izíruillafuena jùáù uáfuena dáùitùomoù. 9Mei caù Ocuíraùma Jesucristo caùmo dúecaillana ñue onódùomoùza. Afémùe fueñe monamo illa llezica bínùe comùnù ráanailla baùmo jamánomo ráaredùmùe. Mei íadù bínùemo bíllamo caùna izíruillano dama abùna dúeredùmùena fùnode, ie dúerenado Juzíñamui dùbénemo caùna jamánomo caù ráanaitallena. Mei uáfueza, naui Cristo monamo illa izói, afémùe caùna itátaacade. 10Bie jùáùmacùmo fecáfùrenafue dùbénemo omoù ñue íllena, cue comécùmo ite cue fácaja ñuera uai llóitùcue. Naui jaide fùmónamona naù biruimo afe jeruíñeno fécafuena ñue taùnédùomoù. Daa due jiza fécaitùno izói, taùnéñedùomoù, mei jùáùfodo íocùre caùmare fecáfùredùomoù. 11Jira benómona mai ñue àcoùmo omoù fuitari. Nano fueñe omoù táùnia llezica, omoù íocùre caùmare fecáfùrena izói, afe izói áfena ñue àcoùmo fuitari. Omoùmo ite dùeze, jeruíñeno fecáfùreiri. 12Dámùe uáfuena Juzíñamuimo fecáacania, afémùe Juzíñamuimo fecaca raa Juzíñamui caùmare llàùnoite. Mei uáfuena comànùmo ite dùeze Juzíñamui caùmare llàùnofùredeza. Afe baùmo cómemo iñédena afémùe táùnona jùcáñede. 13Jùáùmacù omoù canófùrenado ómoùna dúeredùnona fùnóacañedùcue. 14Mei jùáùfodo illa dàgazie dájerize omoù ráareri, daùdùcue. Jùáùziena jamánomo baùmo ráareri, daùíñedùcue. Birui íaùoù jitailla raana omoù ñue fecáredùomoù. Iemo uire omoù jitáillùruimo omoù jitaille raana afémacù ómoùmo fecárediaùoù. Afe bie izóidemona afémacù naa ómoùri jaàcùna dájerize ráareitùomoù. 15Jaiai afe monámona Juzíñamui oreca maná daùna pan izóidena dùbénedo Juzíñamui cuegáuai daje izói daùí dáùdeza: “Aillo ofítatùmùemo mùnàcana fùébiñede. Iemo fùgo ofítañedùmùemo ie jitaica raana iñede.” Iemona nana dájerize ráareitùomoùza. 16Ja jùáùnodo Juzíñamuina “Fùgora” daùífùredùcue. Mei omoù ñue íllena ómoùmo cue comecù úina izói, afe izói Juzíñamui Tito comécùna ómoùmo jóonetadeza. 17Afémùemo cue jóonenocaigana afémùe ñue jiéruite. Iemo dama ie comecù ómoùmo járitaifùrenamona, ja birui dama ie comecù jítainado omoù eróizaide. 18Tito dùga daa ñue mámecùna jùca jalléidùmùena orédùcue. Nana gaùrífùrede Juzíñamuimo jaùnáidùnodo ie mámecù jùca jalleide. Jíllona uaimo afémùe ùere ñue táùjùnado ie mámecù jùca jalleide. 19Daa bífueñedeza, mei jùáùfodo Juzíñamuimo jaùnáidùno afe bie caù ama nùzédiaùoù cue dùga jáillena. Daje izói cue canóllena afe ñue àùnotùmùena nùzédiaùoù. Afe jùáùmacùmo omoù dúecaille úcube cue fecállemo afémùe cuena cánoite. Caù Ocuíraùmamo ñuera uai nitállena bie izói fùnódùcue. Daje izói íemo jùáù omoù íocùre comànùna canóacanana ácatallena, bie izói mamédùcue. 20Bie úcube cue ùráùamo buna fùeni úriñeillena bie izói fùnódùcue. 21Bie izói ñue jaàcùna uáfodo canóacadùcue, Juzíñamui eróicana ñue cue íllena. Dama Juzíñamui eróicana daùí iñédùcueza, daje izói jùáù comùnù eróicana daùí itùcue. 22Afe íaillùnoùdo jùáùe caù izói àùnote ámatùaùmona dáamùe orédùcaù. Afémùe íocùre ie mamérillana dùga jùáùfuiaùdo ácatate. Iemo birui ómoùmo ùere ñue ie àùnuado, ie íocùre mamérillana jamánomo jino ácatate. 23Daa come “¿Mei bu Títona?” daùíadù, “Jadíe omoù cue cánuamo cue nabáifùredùmùe,” omoù daùíri. Iemo afe Títodo jaide íaillùnoùmo comùnù jùcánoiadù, “Crístomo jaùnáidùnomona orécaiaillùnoù,” omoù daùíri. Afe llezica “Bie come íaillùnoù ñúefue Crístomo nitáfùrediaillùnoù,” omoù daùíri. 24Iemona bie oreca íaùoùmo, uáfuena íaùoùna omoù izíruifùrenana ñue íaùoùmo ácatari, nana Juzíñamuimo jaùnáidùno onóilleza. Afe izói bie orécamacù ñue omoù llàùnuado, ómoùdo abà cue àùnuana, uafue daùítaitùomoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\