2 PEDRO 2

1Mei íadù afe dáaruillaùdo Israel comùnù càgùri táùnofuiaù jino llóraùnù ite. Afe izói omoù càgùri táùnofuiaùdo llófueritùno íite. Afémacù danù fùeni fùnode ùfocù úrillafuena báinino omoù llófueitiaùoù, comùnù Juzíñamuimo íaùoù àùnogafue féitallena. Daùí aféuaido íaùoùna jíllotaite Ocuíraùmana jáanoitiaùoù. Afemona íaùoù nùné raùre táùnocaillùfue danù íaùoùmo zúite. 2Iaùoùmo ite fùénidùfue dùbénedo aillo comùnù jáitiaùoù. Danù afémacù àcoùnia caù ua ñue jaille iori fùeni úritiaùoù. Bie ñue ua caù jaille io Juzíñamui ñúefue. 3Iaùoù aillo úcube llàùnoiacanamona, táùnofuiaùdo omoù íaùoù jàfuiado úcubena llàùnoitiaùoù. Mei íadù íaùoù nùné táùnocaitaitùmùe, íaùoù fùnócafuiaùna càoillano daùí íaùoù táùnocaillùfuena fáùcanocaiñeno maméoide. Mei jaiai nùnomo íaùoù duere fùnóllena mamécaiaùoùza. 4Juzíñamui abù imácùmona dáarie fùénidùfuemo baùídiaùoù. Afémacù àaùfuena Juzíñamui doñede. Doñeno duere zefuille iraimo íaùoùna orede. Jítùfomo íaùoùna fùénocaide. Dùnomo ùco izire jùcánollùruimo baù óllena cuinácaiaùoù. 5Daje izói Noé illágùma llezica fùénide comùnù àaùfuena Juzíñamui doñede. Mei íadù jamánomo áillue jáùnoido afe fùénidùnona Juzíñamui nana fùéñeno fuitade. Afe fùénide náùraùmona dama Noéna naa jubekuiro iemo mena dùga ie comànùri Juzíñamui jíllotate. Afe Noé jaàcùna ñúefuedo íaùoùna lletade íadù jamáiena faùtíaùoù. 6Bifue mei, daje izói Juzíñamui Sodoma jofue, Gomorra jofue imacù dùga nùné táùnocaitate. Ua nana íaùoù jofue bóua mei, daa ùmuícùaù fùébilla. Ua daùí izire nùné táùnocaitate, ie méifodo fùeni íitùno, bífuena càoillano, Juzíñamui fùénidùno izire duere fùnófùrede daùíllena. 7Afeno bóocuamona Lot daùnámùe comecù ñuénado íena jíllotade. Lot afe ùáùrede comùnù fùeni illáfuena ie cùónamona ie comecù jamánomo zúucaide. 8Bie comécùna ñúemùe Lot, nágarui fùénide comùnù càgùri ie íllari, íaùoù fùeni fùnócafuiaùna cùode; íaùoù fùeni úrillafuiaùna cacade. Aféfuiaù ie ñuera comécùna zuure fùnode. 9Daùí caù Ocuíraùma nana íena ñue jacàruitùno íaùoù comecù fùeni facátafuiaùmona íaùoù jílloillena ñue onode. Daje izói afémùe nana fùénidùno ùco íiraùcaiño ùere jùcánollùruimo duere fùnóllena oni eneno jóoniana ñue onode. 10Nana ùáùre comecù jítainafue jeire óiacadùnona Juzíñamui ùere duere fànoite. Caù Ocuíraùma ràinona jámairuitùnona daje izói duere zéfuitaitiaùoù. Afémacù llétana cacáacaiñedùno. Illáùmana jacàruiñedùno. Daje izói monamo ite jóriaù izoide ràinoredùnona báiñuana jacàruiñediaùoù. 11Juzíñamui abù imacù afe fùénidùno baùmo ràinorediaùoù. Daùí íaùoù illa íadù, afémacù afe jóriaù izoide ràinoredùnona fùeni daùíñediaùoù. Ua caù Ocuíraùma uiécori afémacùna báiñuafuedo “Duere zéfuitùomoù,” daùíñediaùoù. 12Afe fùénidùno ràllenùaù izói abùna onóñediaùoù. Afe ràllenùaù da ebena illáfuemo itíaùoù. Ñúefue dùne comécùiñediaùoù. Fia llaùtada fállena jocócaiaùoù. Bie izói itàmùiaù ónoñegafuedo fùeni úritiaùoù. Mei íadù afémacù jùba rùlle izói tàitiaùoù. 13Jùáùe comùnù duere íaùoù zefuítado duere fùnóbitiaùoù. Ianori caùmátaillùfuedo jùáùe ùere ióbitadùnodùcaù, daùífùrediaùoù. Afémacù meáidaitadùmacù. Comecù fùeni fùnode raa izói omoù càgùri itíaùoù. Daje llezica omoù fùnoca ráfuiaùdo nabáiriacadiaùoù ómoùna ùaùre fùnóllena. Táùnona jàfuete caùmátailla raado jùfánotiaùoù. 14Afémacù nana cùona rùngomo fia érocaiñeno llaùtada jùruifue fùnóacadiaùoù. Afémacù fùénidùfue fànuana ùere gáùdiaùoù. Afena fáùcanocaiacañediaùoù. Comécùna náùnidùnona bífueta àaùfuemo uitíaùoù. Naga raana izire máiñuana ùere fùbídiaùoù. Afe izoide comùnù àaùre faidócano. 15Afémacù Moo Juzíñamui ñuera iómona oni fùénidùodo jáidiaùoù. Jaiai uai llóraùma Balaam ífuedo jáidiaùoù. Afe Balaam Beor jitó. Afe Balaam fùénidùfuiaù ie fànuado aillo úcubena llàùnoiacade. 16Mei jùáùfodo áfemona uáinide burra Balaam fùénidùfuiaù dùné íena lletade. Afe burra come izói úrillano, Balaana uáùritaidùmùe úrilla izói rairuíllano íena úritañede. 17Nana bie táùnofuena llófueridùno jaùnoi iñeno jaùnoi orano zafénailla izóidiaùoù. Jairífodo oni nùné ñaùtaca mona úillùe izóidiaùoù. Jamánomo jítùrede jítùnomo zíiñona íllena rùire faidócaiaùoù. 18Mei aillo abù àùnua uáillaùdo naa taùno uaillaù dùga, ñúemacùna jàfuecana uitíaùoù. Iaùoù àaùfuiaùdo, comùnù abù jítainafuiaù dùga jùáùmacùna bífuetiaùoù. Ua àaùfue dùbénemo itànomona uáfuena jíllodùnona meine àaùfuemo nane bífuiaidiaùoù. 19Uícodo raùre llotíaùoù: “Uafue ráiruiñega comùnù izói íitùomoù,” daùífùrediaùoù. Mei íadù afe daùna llezica, danù afémacù àaùfue dùbénemo izire jaùnáitaganona itíaùoù. Iemona afémacù fùénidùfue fànuana fáùcanocainidiaùoù. Illa dàgamùe íena anáfenode raa íena náamatade. Iemo áfemo izire jaùnáitagamùena jaide. 20Mei caù jíllotate Ocuíraùma Jesucrístona onódùmacù, énùemo ite àaùfuiaùmona oni jíllodiaùoù. Bimácùmona dáarie íaùoù jíllua mei naui íaùoù anáfenogafuemo abùdo íaùoù baùíadù, nano íaùoù illa baùmo, jamánomo fàgoñeite. 21Juzíñamui ñuera iona íaùoù onóñenia afefue afémacùmona fùgóñede. Mei íadù ja Juzíñamui iona onona mei, íaùoùmo iga ñuera lletárafuiaùna féitaadù, afefue jamánomo fùénide. 22Jaiai daùna ua uai como afémacùmo zúilla. Aféuai daùde: “Jùco ie cùcúecana abùdo güízajide. Daje izói mero abùna ñue jococa nane dama ie àaùbùmo nane jabàjabùizaide,” .


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\