2 TIMOTEO 2

1Cue jitó Timoteo, Jesucrístomo dájena caà jaànáinamona Juzíñamuimo ite ñúefuiaàmo itàcaà. Afedo ñue o náàreiri. 2Cúemona o cacánafuemo cue uai nabáidànona aillo íteza. Iemona afefue mai oni jàáàe ñue àànofàredàmàiaàmo o jóoneri. Afémacà daje izói oni jàáàmacàmo llófuiailleza. 3Duere zefuíllafue omo comuíadà, Jesucristo dàbénemo ñuera fuiríraàma izói abà ràire o mameri. 4Naga jàáàmàena anáfenoacade fuiríraàma fuiríllena mamérioide. Iemona uícodo nana jetáacaigafue fáàcanocaite; afémàe jae náamatagaza. Fáàcanocaillano daa ie ocuídàllaàma anamo itábicaite, afe ie jààritàllaàma ióbitallena. 5Daje izói naga jàfánora raamo jàfánotàmàe ñue jaàcàna jàfánorede. Jàfánua ocuide uai daàna izói jàfánorede. Afémàe fàeni jàfánoia, mànàcana jàridoñeite. Táànomo jàfánoteza. 6Jacafaà ríllamo izire táàjàdàmàe afe ie riga llàzilla jeia llezica, afe ritàmàe fueñe ótena fàgora. Dama íeàena fueñe jofo óite. 7Omo cue llógamo ñue comecà o facari, íemona caà Ocuíraàma ona nana ñue fàbítaiteza. 8Mai tàillanomona meine abàdo caade Jesucrístomo o úibicairi. Daje izói afe Cristo caà jaiai illaàma David úicoidàgàmamona comuídàmàe. Afémàemo ñue o comécàiri. Cue lloga ñue jíllona uai acà bie izói joide. 9Bie ñúefue àcoània duere zefuítagacue. Jàà, fàénidàfue fànódàno izói maàáno duere fànócacue. Mei íadà Juzíñamui lloga ñuera uai jaca buna llavénide. 10Ie jira Juzíñamui nàzécamacà cue cánua àcoània duere zefuídàcue, mei íadà áferi zúucaiñeno jaca caàmare itàcue. Afémacà ñue jíllobicaillena duere fànócacue. Afe Jesucrístomo dájena caà jaànáinamona comuide jíllonafue àere ebírede. Iemo jaca zíiñona fúiñeite. 11Bifue táànoñedeza, àere uafue: Afe Cristo tàilla izói caà tàiadà, afémàe meine abàdo cáadàmàena jailla izói, afe izói danà caà meine cáaillano afémàeoàri íitàcaà. 12Afémàe àcoània duere caà zefuíadà ie illáàmana illánomo jáànaitàcaà. Afémàena caà jáanoiadà, afémàe jàáà caàna jáanoite. 13Afémàemo caà àànoñeniadà, afémàe jaca ie daàna izói naà fànófàrede; Mei Juzíñamui dama ie abàna jáanonideza. 14Bífuiaàmo jàáàmacàna ñue o comécàitari. Daje izói bífuiaà caà Ocuíraàma eróicana íaàoàmo jóoneri. Iaàoà ráifiñede júfidofàrega uáillaàmo mai afémacàna júfidotañeno o iri. Afe bie izoide júfidofàrenafue ráifiñedeza, buna canóñede. Afemo cacáreidànona jàáàfodo oni comécàna jóitate. Daje izói íaàoà àànoga ua uaina nàné féitateza. 15Juzíñamui uícomo fàgora daàíllena facaca táàjàraàma izói o iri. Iemo afe llezica jàáàfodo lloñeno daje izói o illáfuena ñue jaàcàna o jóonefàreiri. Daàí ñue facácamàe ie meáicaillafue iñede. Daàítade come Juzíñamui ua ráfuena jaàcàna comànàmo llófuete. 16Bínàemo ite táànona úrioinafuemona oni o iri. Daàí táànona úrifàredàno jamánomo fàénidàfuiaàmo baàídiaàoàza. Anábaitagano izói íficaidiaàoà. 17Fàeni íaàoà llófueina uai raàre jàca jalleide. Come abàmo comuide fàénide ñozagà jarire oni móonaioicailla izói, bimacà llófuega uai oni jalléicaide. Afe bie izói ja Jimeneo Fileto dàga, bimacà izói, fàeni llófuetànona jáidiaillànoà. 18Afe íaillànoà Juzíñamui ua uáimona oni nàbéfodo jáidiaillànoà. Juzíñamui tàidàno meine abàdo cáaillàfue dàbénedo llotíaillànoà: Ja záide, daàdíaillànoà. Daàí jàáàe comànà Juzíñamuimo àànogafuena uáitacana jáidiaillànoà. 19Mei íadà caà àànoga uai oni cáitañeillena, Juzíñamui áfemo jàáàe ràírede uaina nabaide. Iemona féitañeno afe Juzíñamuimo àànoicaidàcaà. Afemona caà bie ràire mozíoiga jíaàlliraà izóidàcaà. Juzíñamui nabaica uai Juzíñamui dama íeàena caàna mameide. Afe uai bie izói jóoide: Caà Ocuíraàma nana dama ie nahí comànàna ñue onode. Iemo afe Juzíñamui nabaica uai jàáàfodo bie izói daàde: Nana “Crístomo jaànáidàcue,” daàdàno fàénidàfuena féitano, aféfuemona ja oni írediaàoà. (Bie ie nabaica uaido, Juzíñamuimo caà àànogafuena afémàe ràire fànode.) 20Aillue jofo eromo dàga raa ite. Ráifide oro ie fànoina raa ite. Daje izói ráifide plata ie fànoina raa ite. Iemo jàba ráifiñede amena fànoina raa ite, naa nogóramona fànoca raa dàga. Dáarie bie ñuera rairuica jiróracuaàdo jàcana bitànona jirótafàredàcaà. Jàáàe fàgo jínoñede jiróracuaàdo jalleide illáàmana ecáñedàcaà. 21Afe izói naga jàáàmacà canóllena Juzíñamui nàzécamàe, jaca comécàna àaàfuenino írede. Afémàe jaca àaàfuemona oni írede. Iemona afe cómena Juzíñamui íeàena ñue fànóbitade. Ebena ñuera táàjànanomo Juzíñamui raàre íena óreite. Mei afémàe àáànide ráifide oro fànoina jiróraco izóidàmàeza. 22Jitócomena llezica comecà fàeni óiacanafuiaàmona oni o iri. Mei jàáàfodo come ñue jaàcàna illáfuedo o jairi. Daje izói Juzíñamuimo o àànofàreiri, íemo jàáàmana o izíruifàreiri, íemo comecà mánaànafuedo naga cómena o uáidofàreiri. Iemo, nana comecà àaàfuenino Juzíñamuimo úrifàredàno dàga o nabáiriri. 23Daje izói táànomo comécàilla uáillaàna náfueñeno o iri. Mei ja onódàoza, bie izoide úrillafuiaà fúirienaillafue comuítate. 24Juzíñamui ocuífàregamàe jaca jàáàma dàga icàrinide, íemo jàáà fuirínide. Mei jàáàfodo afémàe nana comànà dàga caàmare írede. Daje izói jàáàmacàna caàmare llófuerede. Iemo afémàe jàáàmamo jarire úriñeno, fàaicana úrirede. 25Daje izói Juzíñamui ocuífàregamàe naga ie llófueinana náfueacañedànona comecà manaà fànuano, íaàoàna lletárede. Afémàe daàí íaàoàna lletárede, íaàoà comecà ifue Juzíñamui méidotalleza. Iemona daje izói ua ráfuena Juzíñamui íaàoàna onótaiteza. 26Bie izoide llógana jámairuitàno Taàfe írebaimo jiilla izói itíaàoà. Iemo afe Taàfe ie comecà óiacana izói afémacàna ócuite. Mei íadà ua ráfuena íaàoà onónamona jíllorediaàoà. Afénomo jíizaidànona oni baàrórede. Afémacà ànàdàmàe como cazilla izói, abàna onóitiaàoà; íemona Taàfe anámona jíllorediaàoà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\