2 TIMOTEO 3

1Ja bífuiaàna o onótaitàcueza. Iiraàruillaàdo jacàredàruina caàmo mónaite. 2Aféruimo comànà danà íaàoà abàna fàeni izíruitiaàoà, íemo úcubena àere duéruitiaàoà, íemo àere fàeni abà àànoitiaàoà. Daje izói “Jamánomoidàmàedàcue” daànano, cómena canóñede táànofuiaàmo comécàitiaàoà. Iemo Juzíñamuimo fàeni úritiaàoà, íemo íaàoà móotàaàaà ocuilla uaina náfueñeitiaàoà. Iemo jàáàmana “Ùere fàgora” daàíñeitiaàoà. Daje izói Juzíñamuimo àànogafuena náfueñeitiaàoà. 3Afémacà jàáàmana íziruiñeitiaàoà, daje izói féitañeno íaàoàmo duere fànódàmàemo dúecaiñeitiaàoà, íemo jàáàmacàmo fàeni úritiaàoà. Iemo íaàoà comecà fàeni óiacanafuena “Dama ite” dáàiñeitiaàoà. Iemo jàáàma íaàoà icàadà ñúefuedo fànóacañediaàoà. Daje izói comànàna àere izi cácataitiaàoà. Nana ñúefuiaàna bacáuai ífuena mámeitiaàoà. 4Afémacà danà íaàoà nahí comànàna jàáàe comànàmo fállena fécajifàrediaàoà. Iemo “Dama cue íacana izói íredàcue,” daàífàrediaàoà; íemo táànomo comécàillano “Ùere jamánomoidàmàedàcue,” dáàitiaàoà. Daje izói Juzíñamui jenóñeno danà íaàoà comecà gáànafuiaàna jénoitiaùoù 5Dàga jinófene íuaido “Cue bie ñuera Juzíñamui uaina àànotàmàedàcue,” dáàitiaàoà. Mei íadà jofona íaàoà comecà ráatailla mei, afe àànogafuemo ite méidolle ràinona jáanotiaàoà. Afe bie izoide comànà dàga nabáiriñeno o iri. 6Mei bimácàmona dáarie, jàáàmacà jofomo jaillano comécàna ràínide ràngónàaà jàfuefàrediaàoà. Afe ràngónàaà fàénidàfuiaàna oruide. Afe ràngónàaà nana fàeni óiacanafuiaàna anáfenogaiaàoà.jénoitiaàoà. 7Dàga ráfuiaà onóiacadiaàoà mei íadà Juzíñamui ua ráfuena baitánidiaàoà. 8Jaiai Moisés illáruillaàdo mena aima Janes, Jambres dàga, Moisés daàna uai uáitatiaillànoà. Afe íaillànoà uáitaja izói, bie comànà íiraàruillaàdo ua uaina uáitaitiaàoà. Iaàoà àfocà úrillafue oni nàbéfodo jóoide. Juzíñamuimo àànogafuena fáàcanocaidiaàoàza; áfemo ínidiaàoà, táànofue àànotiaàoà. 9Mei íadà bimacà are jàáàmacàna jàfuecana úiñeitiaàoà. Mei íanori íllamona nana comànà íaàoà jàfuefàrenafuena fàdàitiaàoà. Jaiai Moisés uáitate íaillànoà táànona úrilla uaina comànà fàdàa izói, nane afe izói bimacà táànona úrilla uaina nana comànà fàdàitiaàoà. 10Mei íadà o cue llófuiana ñue jeire otào. Cue maca izói jaca ñue macádào. Iemo cue mamérilla izói ñue mamérifàredào. Iemo Juzíñamuimo cue àànua izói, afe izói àere àànofàredào. Cue comecà jarire úriñena izói, afe izói fàaicana úritào. Jàáàmana cue duéruilla izói duéruitào. Dàga juáredàfuiaà cuemo comuide, íadà fáàcanocaiñeno Juzíñamui ñúefue llócaidàcue. Afe cue ocuilla izói ñue ocuíoidào. 11Comànà duere cue fànóllena cuena racádiaàoà, mei íadà áferi jacànaiñeno caàmare itàcue. Naui Antioquía jófuemo duere cue zefuíllana onódào; daje izói Iconio jofue, Lystra dàga cuemo íaàoà fànócafuena onódào. Nana racada duere cue íaàoà fànuafuiaàna onódàoza. Mei íadà caà Ocuíraàma nana aféfuiaàmona ñue cuena jíllotate. 12Uafue onóigaza, nana Jesucrístomo jaànáinamona ñue jaàcàna illáfuemo íacadàno, naà àànoñedàmacàdo duere zéfuitiaàoà. 13Iemo afe llezica fàénide jàáàmana jàfuefàredàno jamánomo fàénidàfuiaàmo ana jáitiaàoà. Jàáàmacàna íaàoà jàfuia llezica, danà jàáàmacà íaàoàna jàfueitiaàoà. 14Mei jàáàfodo omo llófuegafuiaàmo ràire o comécàoicairi, mei aféfuiaàmo àere ñue àànotàoza. Iemo afe bífuiaàna o llófuetàmàena onódào. 15Daje izói o dúemàedàomona Juzíñamui ñuera Cuegáuaina fueñe onóicaidào. Aféuaimona llófuegao, jíllonafue o maiñóllena. Afe jíllonafue Cristo Jesumo o àànuado o oga. 16Nana Juzíñamui Cuegáuai, Juzíñamui afe cueraànà comécàmo úrilla izói ñue jaàcàna cuega. Bie uai àere ráifide comànà àfocà déillena. Aféuaido comànà llófuerega; íemo afe bíuaido táànomona lloga uaina uáitarede; íemo áfedo jàáàmacàna lletárede; daje izói aféuaido jaàcàna comànà ñue illàfuena íaàoàmo llórede. 17Afe daàí Juzíñamui Cuegáuaido Juzíñamui ocuícamàe ñue baitádàmàena írede. Iemona afémàe ñue fànóbide, nana ñúefuiaà ie fànóllena.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\