2 TIMOTEO 4

1Juzíñamui eróicana, caà Ocuíraàma Jesucristo dàga, Juzíñamui uaillaà o llófàreillena àere omo llonódacaidàcue. Mei Jesucristo bínàemo illáàmana bille llezica, afémàe nana caade comànàna, naa tàidàno dàga íaàoàmo itàfuena ràire jàcánoiteza. 2Afémàe raàre bíacana jira, ràire ona dáàitàcue: Nágarui Juzíñamui uaillaà jino o llófàreiri. Afemo ràire o mamérioiri. Comànà aféfuena cacáacana llezica, daje izói aféfuena afémacà cacáacañena llezica, nana afémacàna jaca daje izói Juzíñamui uai ràire o llófàreiri. Ñue ràire llófàreiri Juzíñamuimo naà àànoñedàno aféuaina íaàoà jiéruillena. Daje izói afémacà illafue fàgóñedeza, bíuaido íaàoàna lletari. Iemo ñúeodo íaàoà jáillena, mai ràire íaàoàmo lloiri. Nana bífuiaàna, nana comecà járitañenafuedo fàaicana o llófuefàreiri. 3Afe daàí llófuefàreiri, mei dàga irui íllamona, comànà ua llófueinafuemo cácañeitiaàoàza. Mei jàáàfodo danà íaàoà fàeni gaàna izói danà íaàoà cacáacana izói, íaàoà llófueitànona aillo jénoitiaàoàza. 4Juzíñamui ua ráfuena fáàcanocaillano, nana jagaà izoide táànomona llogáfuiaàmo náfueitiaàoà. 5Mei jàáàfodo o iri. Cáadàmàe izói ñue abàna o onoiri. Zúufue omo comuíadà, áferi jacànaiñeno abà ràire o mameri. Iemo jíllona uai o llóllemo mamérioiri. Juzíñamui omo jóonega táàjàna ñue àcoàmo o fuitari. 6Ja íanori íllamona Juzíñamui ióbitallena fatá fecaca ràlle izói, fécajigacue. Cue tàtáillàrui ja áànozide. 7Ñuera fuiríraàma izói, fàénidàfue anáfenua izói táàjànana jae ràire ñue àcoàmo fuitádàcue. Iemo jàfánotàmacàmona ràire aizàda gol orédàmàe izói, afe izói cue táàjàna fuillánomo dúcàdàcue. Iemo Juzíñamuimo caà àànogafuena fáàcanocaiñeno, ja ñue àcoàmo àànotàcue. 8Iemona ja birui caà Ocuíraàma cuemo fecalle fia jàrídoga raa izóidàfuemo ocuíridàcue. Afe ie billàruimo, Juzíñamui anamo ñue nààfuenidàmacàmo dúide zíiñona illáfuena afémàe cuemo fécaite; mei afémàe comànàmo itàfuena ñue jaàcàna jàcánoitàmàeza. Dama cuemo fécañeiteza, mei íadà daje izói nana ie billàruimo caàmare ocuíridànomo jàrídorede zíiñona illáfuena afémàe fécaite. 9Timoteo, mai raàre cue eróizaàbiri; ràire áfemo o mamériri. 10Mei cue nabai Demas, bínàe ráanàaàna jamánomo gáànamona jae cuena zóofeteza. Zóofianoja Tesalónica jófuemo jaide. Iemo jàáàe cue nabai, Crescéntena mámecàredàmàe, jae Galacia énàemo jaide. Daje izói jàáà Tito oni Dalmacia énàemo jae jaide. 11Dama Lucas cue dàga fàébilla. O billàruimo, mai Marcos jénuaillano cue dàné ómàcoà biri, mei afémàe benó cue táàjàna cuena àere cánoiteza. 12Cue nabai Tíquico, Efeso jófuemo jae cue oreca. 13O billàruimo cue fàeca emódomo jàtáraroi o atàri. Naui Troas jófuemo ite Carpona mámecàredàmàe jofomo cue fàeca. Daje izói cue rabénicuaà o atàri. Iemo jàáàe cuega rábiaà féitañeno o atàri, mei afébiaàna àere jitáidàcueza. 14Naui Alejandro aillo fàénidàfuiaà cuemo nitade. (Afémàe lloéfiaà fànuamo táàjàfàredàmàe.) Nana fàeni ie úrillafuiaà dàeze caà Ocuíraàma afémàemo àba óite. 15Afe Alejándromona abà o rairuíoicairi, mei afémàe caà lloga uaina àere uáitaacadeza. 16Nano fueñe cue abà ràidollàfue, ràillaànà uícomo cue llua llezica, bu cuena nabáiñede. Nana cuena zóofetiaàoà. Juzíñamui afefue àba íaàoàmo óñeillena afémàemo jàcádàcue. 17Mei íadà naui abà cue ràiduaruimo caà Ocuíraàma cuena canode. Afémàe cuena ñue ràire fànode, jíllona uai oni nana judíoñedànomo cue lluájillena. Afémàe afe lluájillafue ñue àcoàmo cuena fuitátate. Afe daàí caà Ocuíraàma àere jacàredàfuemona ñue cuena jíllotate. 18Daje izói nana jàáàe fàénidàfuiaàmona, afémàe cuena jíllotaite, íemo dama íeàena cuena ráiruite, monamo ite ie illáàmana illánomo cue dúcàillena. Ñuera ebíredàfue jaca nànomo íemo íteza. Daàítadeza. 19Mai, Prisca, Aquila dàga caàmare uáidori, naa Onesíforo comànà dàga. 20Erasto Corinto jófuemo fàébide. Cue nabai Trófimo ie àrárenamona, Mileto jófuemo cue fàeca. 21Mai raàre rozíredàruillaà naà dúcàñena llezica benó o biri. Benómona jàáàmacà omo uai orédiaàoà, be nààmacà: Eubulo, íemo Pudente, íemo Lino, íemo Claudia. Daje izói nana Crístomo jaànaide ámatàaà o uáidotiaàoà. 22Caà Ocuíraàma Jesucristo nágarui ómoàmo nabáirifàreillena Juzíñamuimo jàcádàcue. Daje izói Juzíñamui nana omoà ézàcàllena jàcádàcue. Mai daàítadeza; ja nààe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\