LOS HECHOS 1

1Cue izíruiga Teófilomo nane omo cuetùcue. Cue nánoidùbemo nana Jesús bie énùemo illa llezica nanómona ie llogáfuiaù ie fùnócafuiaù dùga omo cuetùcue. 2Ua ie monamo jáillaruimo fùnócafuiaù cuetùcue. Naù monamo ie jáiñena llezica ie orécamacùna nùzede. Nàziano Ñuera Joréñodo íaùoùna llote nùe izói fùnóllena. 3Ie tàilla meífodo, Jesús dáamùe cómena íaùoùmo càocaide. Cuarenta dàgarui uáfori càoicaifùrede. Afe cùónanuedo ie cáanano ñue uáfuena daùítate. Afe llezica Juzíñamui illáùmana illàruido íaùoùmo úrite. 4Orécamacùri illa llezica, Jesús íaùoùna rairuide Jerusalémona oni jáiñeillena. Iaùoùna daùde: Cue Moo uafue uai llote: “Ie Ñuera Joreño ómoùmo fecáacade.” Afe fecállùrui omoù úiñori, naui ómoùmo cue llua izói. 5Uáfuena Juan fia jáùnoido ùfo jokode . Mei íadù íanori íllamona Ñuera Joreño óitùomoù, daùde. 6Jesumo gaùríllano jùcánotiaùoù: Ocuíraùma, ¿ua birui Israel naùraù illáùmaillena meine caùmo itátaitùo? 7Jira Jesús uai ote: Moo afefue fùnóllùrui ómoùmo ónonide. Dama afémùemo ràino afefue fùnóllena ite. 8Mei íadù Ñuera Joreño ómoùmo bíadù, ràino óitùomoù. Iemona cuedo úrizaitùomoù, ua Jerusalemo, nana Judea énùemo Samaria énùe dùga. Ua jamánomo jùca itànuiaùmo lluájitùomoù, daùde. 9Daùí daùna meífodo, nana íaùoù éroillamo, afémùe caifo ráiñuano monamo uiga. Iemo mona ero úillùe íena ferànote. Iemona jaca íena cùóñediaùoù. 10Jesús caifo jáidemo monamo eróioidiaùoù. Afe llezica mena come úzecuiro jùtada íaùoù abùmo càocaide. Juzíñamui abù íaillùnoù. 11Daùdíaillùnoù: Galilea ùíñùaù, ¿nùbái mei monamo eróioidùomoù? Dámùe Jesús, afe ómoùmona caifo úillùedo jáidùmùe, afémùe ie jáillana omoù cùona izói daje izói meine ana biite, daùde. 12Ie mei Olivo ídumona oni jáillano abùdo Jerusalemo bitíaùoù. Jerusalén áùnori afe idu ite. Ua ocózinaillaruido macácana jailla daa kilómetro dùeze izói ite. 13Afe jófuemo dúcùillano caifófecomo íaùoù ífùrenanomo jáidiaùoù. Bie íaùoù mámecùaù: Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Alfeo jitó Santiago, Ùere Járidotùmacùmo dúidùmùe Simón, Santiago ama Judas. 14Nana afémacù dáanomo gaùrífùrediaùoù Juzíñamuimo úrillena. Afénomo Jesús ámatùaù gaùrífùrediaùoù, ie ei María dùga naa jùáùe rùngónùaùri. 15Aféruillaùdo Pedro afe ámatùaù daùnámacù càgùri caifo náidaillano úrite. Afe ámatùaù ciento veinte dàgamùede. Afémacùna daùde: 16Amatùaù, Ñuera Joreño Cuegáuaimo Davido llote: “Judas meifo caù càgùri méidolle jitáirede,” daùde. David cuegáuai uícodo llote: “Judas Jesús lláùtaitùmacù àfoite.” 17- 18Mei jùù, afe Judas danù cáùmona. Bie caù táùjùna afémùe dùbénemo ite. Mei íadù afe meífodo cùmoù cúinano ágüicaillano caifona ùfo dùnena énùemo baùíde. Baùíllamona ie jebe bójicaide. Afemona nana ie eromo itànuiaù jino cocùde. Afe mei ie fùénidùfue ùba úcubedo ja ie raùllàbùrù ùbádiaùoù. 19Jerusalén itàmacù áfena íaùoù fàdùano, afébùrùna ”Acéldama” jùtádiaùoù. Afe mámecù íaùoù uaido dùbénedo ”Dùe illábùrù” dáùiacade. 20Mei jírari Salmos ibénicomo daùí daùde: Daùí o jofo zóofefiteza Buna afécomo íñeilleza. Jùáùfuedo daùde: Afémùe táùjùna jùáùma ólleza, 21Caù Ocuíraùma Jesús nana caù dùga illáruillaùdo caùri macádùno birui caù càgùmo itíaùoù. 22Jesús ùfo jokuaruimona, ie monamo jáillaruimo caùri jáicadiaùoù. Mei jira afémacùmona dáamùe caù dájellena jitáirede, Jesús meine abùdo cáaillafuemo uai nabáillena. Pedro daùde. 23Jira daùnámacùmona mena come oni naidánetiaùoù. Dáamùe daámani mámecùrede: José Barsabás Justo. Jùáùmùe Matías. 24Ie mei Juzíñamuimo úritiaùoù; daùdíaùoù: Caù Ocuíraùma Juzíñamui, nana comùnù comecù onódùmùedùoza. Bíaillùnoùmona o nùzécamùe caùmo onótari orécamùe táùjùna fùnóllena. 25Afe táùjùnamona Judas ie fùénidùfue àcoùnia oni baùíde. Baùíllano dama ie zefuínaillùnomo jaide. daùdíaùoù. 26Iemo onótarajù dotádiaùoù. Jae Matíasmo níjide. Afe llezícamona afémùe nagakuiro iemo da orécamùiaùmo dájena jaùnáicaide.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\