LOS HECHOS 10

1Afe Cesarea jófuemo Cornéliona maméidùmùe ite. Afémùe fuiríraùnù áillogüelli illaùma. Afe áillogüelli mámecù Italiano. 2Afémùe naa dama ie comànùri Juzíñamuimo comecù fácajano caùmare úrite. Afe llezica Juzíñamuimo ñue jacàruioide. Daje izói aillo úcubena judíuaùmo fecáfùrede íaùoù canóllena. Iemo Juzíñamuimo nágarui úrifùrede. 3Ie mei darui jitoma ana ítemo nùcáùrilla izói cùode. Afe nùcaù anado Juzíñamui abù ímùena uáfodo càode. Afe abù ímùe jofo Cornelio illánomo jaide; jáillano íena daùde: ¡Cornelio! daùde. 4Cornelio afe Juzíñamui abù ímùemo jacàruioicana érocaillano jùcánote: Ocuíraùma, ¿bie mùnùca? Iemona abù ímùe íena daùde: O jùcánua Juzíñamui ja jeire ote. Daje izói jitáidùno o cánuafuiaùna jeire ote. 5Mei jira Jope jófuemo ùíñùaù ore, Simón jàùrizaillena. Afémùe jùáùfodo mameina Pedro. 6Afe Pedro jùáù Simón igoraù àdùaù jinítaraùma. Afémùe jofo monáillai fuédamo ite. Afe Simón Pedro o fùnóllùfue omo llóite, daùí daùde. 7Afe íemo úrite Juzíñamui abù ímùe jáidemo, Cornelio mena táùjùtagamùe jàùrite. Ie mei ie abù ímùiaùmona dáa ñúefuemo àùnofùrede fuiríraùma jàùrite. 8Nana Juzíñamui abù ímùe íemo llogafue llua meífomo Jópemo íaùoùna orede. 9Afe jítùramoidùruimo, naù afémacù iodo jailla llezica, Jópemo áùnozidiaùoùmo, Pedro jaàcùri illa llezica jofo emodo ibánimo Juzíñamuimo úrizaide. 10Aillo jufínaillamona güíacade. Mei íadù naù güille íaùoù fànua llezica, nùcáùrilla izoide cùode. 11Afe nùcaù anado mona túijicaillana cùode. Afénomona áillue ùniroi izóidena nágafene zicaù àcoùnoga ana énùemo agüínana cùode. 12Afe agüínega ùníroimo naga táùide ràllenùaù ite, jaiónùaù féedùnuiaù dùga. 13Iemona dáa uai dáùnana cacade: Pedro, náidacaillano fatá rùù, daùde. 14Jira Pedro uai ote: Jùù, Ocuíraùma, ràñeitùcue. Bácaca ràllena jaca rùñédùcue. Daje izói ùáùrede ràllena rùñédùcue naa rairuica rùlle dùga, daùde. 15Afe uai nane dánomo íena daùde: Naga Juzíñamui doga izói fùnoca ràlleza ùáùre maméñeno iri, daùde. 16Afefue dacaiñoámani íemo íficaide. Ie meífomo afe ùniroi meine abùdo monamo jaide. 17Naù Pedro afe nùcáùrillafuemo comecù facáoide. “Afe cue cùónafue nùe izói daùíacade,” dáùdemo, Cornéliomona orécamùiaù nazemo náidazaùbitiaùoù. Simón jofo jùcánotiaùoù. 18Dúcùillano aillo uaido jùcánotiaùoù: ¿Simóndùmùe bicomo ite? Afémùe jùáùfodo mameina Pedro, daùdíaùoù. 19Naù Pedro nùcáùrillamo comecù facáoidemo, Ñuera Joreño íena daùde: Cacai, damùeámani o jenódiaùoù. 20Náidacaillano ana billano jùzire úriñeno íaùoùdo jai, mei cue omo orécamùiaùza, daùde. 21Mei jira Pedro jofo emódobanimona ana billano Cornelio orécamacù, nazemo náidaidùnona daùde: Cue omoù jenócamùedùcue. ¿Nùbái mei bitàomoù? daùde. 22Jira afémacù uai otíaùoù: Ùllaùma Cornelio caù ória jira bitùcaù. Afémùe ñúefuena nitácamùe. Afémùe Juzíñamuimo ñue jacàruiode. Nana judíuaù íena ñue llàùnotiaùoù. Iena ùere izíruitiaùoù. Juzíñamui abù ímùe íena daùde: “Jópemo comùnù oreri Pedro uáidollena, afe mei o jofomo Pedro bílleza.” Jira o uáùbitùcaù. Dùnomo Cornelio íena o daùíacallùfuena cácaite, daùdíaùoù. 23Ie jira Pedro jofo íaùoùna ote. Afe naùo ie dùga fùébidiaùoù. Afe jùáùruido Pedro afémacù dùga jaide. Afe llezica Jópemo ite ámatùaùmona íena nabáioicaidiaùoù. 24Afe jùáùruido Cesaréamo dúcùdiaùoù. Dùnomo Cornelio íaùoùna úiñote. Afénomo bíllena ie llogámacù ie comànùmona, ie gaùga nabáiñùaùmona dáanomo gaùrídiaùoù. 25Afécomo Pedro dúcùa llezica, Cornelio jino íena llàùnuaùbite. Jino billano Pedro anamo dújude, ie cáùmadollena. 26Mei íadù Pedro íena náidacaitano íena daùde: Náidacai. Cue o izói énùe ímùedùcue, daùde. 27Naù afémùe dùga úrioina llezica, jofo jaide. Jáillano aillo gaùrídùnona càoizaide. 28Jira Pedro daùde: Ja onódùomoù, judío ímùe ie àùnuafuiaùdo jùáùzie ímùe dùga nabáirinide. Daje izói ie jofomo jaille rairuírede. Mei íadù Juzíñamui jae cuena llófuete. Buna jùáùmana comécùna ùáùredùmùe daùínide. Daje izói rofócùredùmùe jùáùmana daùínide. 29Ie jira orécamùiaù cue jàùrilla llezica nùe izói daùíñeno jarire bitàcueza. Mei jira nùbái mei cue uáidotùoza onóacadùcue, daùde. 30Ie jira Cornelio uai ote: Jae nagaámarui jáidemo, afe bie daje hóramo, benó cue jofomo güiñeno itùcue. Aféruimo jitoma ja ana ítemo Juzíñamuimo comecù faùtùcue. Comecù faùano quenírede ùnícuiro jùtáoidùmùe cuemo càocaide. 31Afémùe cuena daùde: “Cornelio, o jùcánogafuiaùna Juzíñamui cacade. Afe llezica jitáiredùnomo o cánuafuiaùmo Juzíñamui comécùide. 32Jope jófuemo ore Simón uájillena. Afémùe jùáùfodo mameina Pedro. Afémùe jùáùe Simón jofomo biruido ite. Jùáùe Simón igoraù àdùaù jinítaraùma. Ie jofo monaillai fuédamo ite. Pedro dúcùa o dùga úrizaite,” daùde. 33Daùí raùre ona jenótatùcue. Jira o bille ñuera. Birui nana benomo Juzíñamui uiécomo itùcaù. Nana Juzíñamui omo llotátaga uai caùmo o daùíllena cacáacadùcaù, daùde. 34Jira Pedro ja úrillano daùde: Ja birui Juzíñamui jùáùmana daa úradotatañedeza onódùcue. 35Mei íadù nùzíemo itùno íeri jácùcaillano ñúefuedo úritùnona Juzíñamui íaùoùna llàùnofùrede. 36Israel cómogùmacùmo Juzíñamui úrite. Jesucrístodo comecù caùmare uái illafue íaùoùmo llote. Afémùe nana naùraù Ocuíraùma. 37Nana judío énùemo comuídùfuena ñue onódùomoù. Juan Bautista jino lluájilla mei, comùnù ùfo jokuaiya meífodo afefue Galiléamo como fuéñe taùneca. 38Nazaret ímùe Jesumo Ñuera Joreño ràino Juzíñamui ígaza onódùomoù. Afe Jesús ñúefue fùnócana jáillana onódùomoù. Afe izói nana Taùfe ràino anamo duere zefuídùnona ie jíllotafuiaùna onódùomoù. Aféfuiaùna daùí fùnode Juzíñamui ie dùga jáicana jira. 39Nana Jesús judío énùemo fùnócafuiaù uai nabáiraùmacùdùcaù. Daje izói Jerusalén jófuemo ie fùnócafuiaù uai nabáiraùmacùdùcaù. Ie méifomo cruzmo íena coráùano íena tùtádiaùoù. 40Mei íadù Juzíñamui daruiámani íllamona abùdo íena cáatate. Ie mei afémùena caùmo càocaitade. 41Nana comànùdo càocaitañede mei íadù danù caùmo càocaide, Juzíñamui uícomo nùzeca uai nabáiraùmacùdùcaùza. Afe mei afémùe tàillanomona meine abùdo cáanamona ie meífomo, afémùe dùga güitùcaù; ie dùga jiródùcaù. 42Afémùe Jesucristo rafue jino comànùmo caùna llotátate. Afe izói jùáùfue caùna ua nabáiritade. Afefue daùde: “Juzíñamui afe Jesús tàidùno cáadùno dùga íaùoù fùénidùfuiaù jùcánoitùmùena ocuide. Caù aféfuemo uaina nabáitagamacùdùcaù.” 43Daje izói jaiai nùnómona nana uai lloraùnù Jesudo úritiaùoù. Daùdíaùoù: “Nana afémùemo àùnotùno íaùoù ùáùredùfuemona ie mámecùdo ñue dóficaitiaùoù,” daùdíaùoù, daùde. 44Naù Pedro úrioina llezica, ie úrillauaimo cacáreidùmacùmo Ñuera Joreño nana íaùoùmo ana bite. 45Jira Pédrodo bite àùnote judíuaù fáùgacaidiaùoù. Ñuera Joreño judíuaùñedùnomo daje izói úicaigafueri fáùgacaidiaùoù. 46Ja jùáùzie uáillaùdo íaùoù úrillana cacádiaùoù. Afe llezica Juzíñamuimo íaùoù ióbioinana cacádiaùoù. 47Mei jira Pedro daùde: ¿Birui bu mei ráiruille bimacù ùfo jokoye ; mei daa caù izói Ñuera Joreño úicaigaiaùoù? daùde. 48Iemona Jesucristo mámecùdo íaùoù ùfona jokokaiaùoù . Ie meífodo Pédromo izire jùcádiaùoù: “Nano nàgarui caù dùga iri,” daùdíaùoù. Daùí íena jeruídiaùoù, nano nàgarui íaùoù dùga íllena.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\