LOS HECHOS 12

1Aféruillaùdo Juzíñamuimo jaùnáidùno duere fùnóllena illaùma Herodes nane jénuaide. 2Iemo Herodes Juan ama Santiago lloéfaido tùtátate. 3Afémùe tùtátari judíuaù ùere ióbidiaùoù. Aféfuena Herodes fùdànamona nane Pedro lláùtajide. Ja birui ùráùzillaruillaù. Afe ùráùzillaruillaùdo fáitañega pan güitíaùoù. 4Pedro llaùtada mei Herodes llavéracomo íena àbaicuaide. Dùnomo fùgoamarie dàgagüelli íena úiñotiaùoù. Naga afegüéllimona fùgoamarie dàgamùrie llaùzàriraùnù ite. Herodes comecù facade pascua rafue meífodo Pédrona jino comànùmo càotallena. 5Ie jira Pedro llavéracomo llaveda ñue úiñoga. Mei íadù Juzíñamuimo gaùrídùno íemo izire Juzíñamuimo jùcáoidiaùoù. 6Herodes Pedro jino comùnù uiécomo óiacanarui uícodo, afe naùo Pedro llavéracomo ùnùde ñue úiñoga. Nágafene onoù llójeodo maùga úiñoraùma íaillùnoù jaùnáoigari ùnùde. Afe llezica jùáùe úiñoraùma íaillùnoù jino llavéraco naze úiñoide. 7Iemo Juzíñamui abù ímùe raùre càocaizaùbite. Afe llezica llavéraco ero úzerecaide. Juzíñamui abù ímùe Pedro cùraigù teténota íena cazítate. Cazítano íena daùde: Mai raùre náidacai, daùde. Iemona llójeuaù Pedro ónoùmona ana cocùde. 8Afe Juzíñamui abù ímùe íena daùde: Mai o cùraigù tirànorafe jofo rùire tirùno. O éùba ico jùta, daùde. Pedro daùí abù fànua llezica Juzíñamui abù ímùe íena daùde: O emodo jùtaca áreroi jùtada, cuedo bi, daùde. 9Iemona Juzíñamui abù ímùe óodana Pedro jaide. Afe abù ímùe fùnócafuena Pedro onóñedeza; nùbaù uafue nùbaù táùnofue. Comecù facáoide: “Nùcaù anado cùona izóidùfuena cùódùcue.” 10Mei íadù fuéñeide jóonetùmùemona baù júijicaillano báùfeicana jóonetùmùemo dúcùdiaillùnoù. Ie mei afémùemona júijicaillano baù nazemo dúcùzaidiaillùnoù. Afe naze ùbaira lloébani. Dúcùdiaillùnoùmo afe naze ùbaira daùngo túijicaide. Jino jáillano baù iodo daallu macádiaillùnoù. Ie mei Juzíñamui abù ímùe ie fùénocaide. 11Iemona Pedro ñue onóicaillano daùde: Ùco ùere uáfueza. Juzíñamui abù ímùe cuemo orede Herodes cue llavéinamona cue zuitállena. Afe izói nana judíuaù cue duere fùnóacanafuemona cuena zúitaùbite, daùde. 12Aféfuemo comécùillano Juan ei María jofomo jaide. Afe Juan jùáùfodo mameide Marcos. Afécomo aillo comùnù Juzíñamuimo ùere úrillena gaùrídiaùoù. 13Pedro afeco abù ibùrù llaveca nazemo náidazaide. Náidaillano jofo ero imacù jàùrite. Iemona Ródena mámecùrede rùngoza bu billa daùíllena eróizaide. 14Mei íadù Pédro uáimona onóillano, nazena tuiñóñeno, ióbicaillano meine jofo aizùda lluájide: Pedro nazemo dúcùna, daùízaide. 15Jira íena daùdíaùoù: ¡Uáùritaidùo! Mei íadù afengo daùde: Uáfuena ñue llotùcue; uáfuena Pedro dùnomo ite, afengo daùíoide. Mei íadù afémacù àùnoñeno daùdíaùoù: Pédroñedeza; fia ie joreño, daùdíaùoù. 16Mei íaùoù úrioina llezica, Pedro nazemo naù jàùrioide. Afe meífomo naze tuiñoda íemo érocaidiaùoù. Erocaillano jacànaitiaùoù: Ua meita Pédrodùo, daùdíaùoù. 17Mei íadù ónoùdo: Mai omoù úriñeno, llùùcai, daùde.Iemona Juzíñamui llavéracomona ie zúitafue llote. Iemo íaùoùna daùde: Bifue Santiágomo lluájiri nana jùáùe ámatùaùri, daùde. Ie meífodo jino jaillano oni jùáùnomo jaide. 18Ja monáizaidemo, llavécano úiñoraùnùmo aillo rùire júfidotiaùoù, mei onóñediaùoùza; daùdíaùoù: Benó caù úiñoga Pedro ¿nùné jaide? daùdíaùoù. 19Herodes Pédrona íaùoùna jenótate. Iena íaùoù baiñénamona, nana úiñoraùnùmo jùcájùcanode. Ie mei Herodes afe úiñoraùnù fatátate, Pedro íaùoù botata jira. Afe mei Herodes Judéamona ja oni Cesaréamo jaiánùte. 20Ja Herodes Tiro comùnù Sidón comùnù dùga íaùoùri icàrioide. Mei íadù afémacù danù comecù facádiaùoù ie uiécomo càozaùbillena. Illaùma Herodes jabóidùllaùma Blasto. Afémùena faùríotarediaùoù íaùoùri ñue nabáirillena. Afémùedo ñue caùmare illùfue Heródemo jùcádiaùoù. Ua izire jùcádiaùoù, íaùoù güíllenùaù, illaùma Herodes énùemona íaùoù ófùrena jira. 21Ie jira Herodes íaùoùmo úrizaillùrui íaùoùmo llote. Aféruido ebírede illaùma ùniroi jàtano illaùma ráùiranomo ráùnade. Daùí ñiano are íaùoùmo úrite. 22Mei íemona comùnù caillàoicana íena daùdíaùoù: Bie úritùmùe fia cómeñedeza, afémùe juzíñamui, daùdíaùoù. 23Afe llezica Juzíñamui abù ímùe Heródena ùráretade Juzíñamuimo ñúefuena nitátañena jírari. Iemona afe Herodes aùáide tàilla. 24Iadù Juzíñamui lloga uai oni jalléoicaide. Afe jalléinamona náganerie fùdàdiaùoù. 25Bernabé Saulo dùga íaillùnoù afe úcube fàiaillano meine abùdo Jerusalémona bitíaillùnoù. Aféillùnoùdo bite dáamùe, Juan daùnámùe. Dáamùe mámecù Márcosna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\