LOS HECHOS 13

1Antioquíamo ite gaùríracomo nano nùga uai jino llóraùnù ite naa llófueraùnùri. Afémacù mámecùaù: Bernabé, Simón, Cirene ímùe Lucio, Manaén, Saulo dàgamùediaùoù. Simón jùáùfo mameina Negro. Galilea illaùma Herodes Manaén dùga, dáanomo comuídiaillùnoù. 2Aféruillaùdo afémacù güiñeno Juzíñamuimo caùmátaidiaùoù. Iemo Juzíñamui Ñuera Joreño íaùoùna daùde: Bernabé Saulo dùga oni eneno nùzeri, cue ocuica raa íaillùnoù jetállena. 3Güiñeno Juzíñamuimo úrilla meífodo éinamacù íaillùnoùna ónoùdo ézùcùta, daùdíaùoù: Mai, ómoùcoù jairi, daùdíaùoù. 4Ie mei daùí Ñuera Joreño íaillùnoùmo lluájillamona oni Antioquíamona Selúciamo jáidiaillùnoù. Dùnómona áillocaedo monaillai cùgù záfedu Chipremo jáidiaillùnoù. 5Salamina ígobemo dúcùzaidiaillùnoùmo judío llófueriracomo Juzíñamui uaillaù jino llotíaillùnoù. Afe llezica Juan íaillùnoù canócana nabáizaide. 6Nana Chipre énùedo llócadiaùoù. Iiraùnomo Pafo jófuemo dúcùdiaùoù. Dùnomo judío aima Barjesusna mámecùredùmùe baizájidiaùoù. Afe aima táùnona llófuefùredùmùe. Afémùe daùífùrede: Juzíñamui dùbénedo úritùcue, daùde. 7Afe aima ocuídùllaùma Sergio Paulo dàga dáanomo itíaillùnoù. Afe Sergio ráfuena ñue onódùmùe. Aféllaùma Bernabé Saulo dùga jàùritade Juzíñamui uaillaù cacáillena. 8Mei íadù afe aima Bernabé Saulo dùga llogáuai uáitano zanode. Ocuídùllaùma àùnuana aima rairuíacade. Afe aima jùáùfodo mameina, Elimas. 9Saulo jùáùfodo mameina Pablo. Afe Pablo Ñuera Joreño úicaigamùe. Aima dáùnana cacáillano íemo rùire érocaillano 10daùde: ¡Jùáùma jàfuetùmùedùo! Ùáùba Taùfe jitódùo. Nana ñúefuiaùna uáitaraùmadùo. ¿Nùbái mei ñuera Juzíñamui lloga uai oni cáitano féitaacadùo? ¿Nùbái mei o táùnofuiaùna fáùcanocaiñeno jino llóllodùo? 11Mei jabe Ocuíraùma Jesucristo rùire ona duere fànoite. O ui nírite. Nano nàgarui jitoma egáiñuana cùóñeitùo, daùde. Daùí dáùnamona ie ui niríbicaide. Jajitàdùne taùno mellécade. Dáamùe íena ónoùdo jaùnátacana úite, ie ui cùóñena jira. 12Ocuídùllaùma Sergio Paulo áfena cùóillano, llogáuaina ñue àùnote, mei Juzíñamui llófueinamo jacàruioicana aféuaimo ñue eroide. 13Pablo ie nabáiñùaù dùga nocaedo Pafo jófuemona jáidiaùoù. Dùnómona Panfilia énùemo ite Perge jófuemo jáidiaùoù. Afénomo Juan íaùoùna fùénocaillano abùdo Jerusalemo jaide. 14Pablo ie nabáiñùaù dùga afe Pérgemo dúcùillano, Pisidia énùemo ite Antioquía jófuemo arùdo jaàcùna jáidiaùoù. Dùnomo ocózinaillaruimo llófueriraco eromo ráùnazaidiaùoù. 15Ocuícafuiaù illánicomona fueñe facádotiaùoù. Ie mei Juzíñamui uai jino lloránicuaùmona facádotiaùoù. Afe facádua fúillamona llófueriraco illaùnù íaillùnoùna daùdíaùoù: Amatùaù, ómùcoù cacai. Omùcoù llóiacaigafuiaù íadù comùnù cacáilleza jino ómùcoù llóoiri, daùde. 16Mei íemona Pablo náidacaillano, ónoùdo comànùna llàùcaitade. Afe mei íaùoùna daùde: Ùsrael naùraù, omoù cácarei. Daje izói Juzíñamuina jacàruioidùno, omoù cácarei. 17Israel naùraù Juzíñamui caù jáiairagùma nana íaùoùna nùzede. Iemona Egipto énùemo ónoñegamacùna íaùoù illa llezica, aillo náùraùna afémùe jebuítate. Afe mei afénùemona dama íemo ite ie ràinodo íaùoùna oni ote. 18Ua mei Juzíñamui comecù jitáinafue naù fùgo fuitáñediaùoù, mei íadù afe táùzicùmo cuarenta dùga fùmona Juzíñamui íaùoùna zófeñeno úiñote. 19Afe mei Canaán énùemo ite jubekuiro iemo mena naùraù Juzíñamui nùné táùnocaitaga, afe énùe caù jáiairagùma maiñóllena. 20Afe meífodo dùga rùire jùcánoraùnù cuatrocientos cincuenta fùmona ocuícaiaùoù. Ua ocuícaiaùoù uai llóraùma Samuel illáruimo. 21Ie mei íaùoùna ócuite ràillaùma jùcádiaùoù. Jira Juzíñamui Saúl cuarenta fùmona afémacù illáùmana jóonete. Afe Saúl Cis jitó, Benjamín naùraù ímùe. 22Afe mei Juzíñamui Saúlna oni orede. Oni óriano David illáùmana ie meífomo jóonete. David ífuedo Juzíñamui úrite; daùde: “Cuena ióbitadùmùe David baitùcue. Afémùe Isaí jitó. Nana cue jitaiga raana jetáfùrede,” daùde. 23Afe David cómogùmamona Jesús jococa. Afe Jesús Juzíñamui uícomo daùnáuai izói Israel naùraù jíllotaitùmùena íaùoù càgùconi Juzíñamui comuítate. 24Jesús comànùmo naù abù báifitañenia Juan nana Israel náùraùmo jino llote; daùde: “Nana omoù báutizaredùomoù. Omoù comecù ífuiaù mai ñúefuena méidozùri.” 25Juan uícodo llófuiaillafue fúiacademo, daùde: “Omoù comecù fácamùeñedùcue. Jamáimùedùcue. Mei íadù cue meífodo bitàmùe cue baùmo baitádùmùe. Afémùe ùdaù ico igaùna zuitánidùcue,” daùí Juan daùde. 26`Cáùmacù, omoù cácarei. Abraham naùraù urúcùdùomoùza; mai cácarei. Omoùmona Juzíñamuina jacàruioidùno, omoù cácarei. Bie ñue jíllotaitùuai ómoùe. 27Mei Jerusalemo itùno íaùoù illáùnùri Jesús nahí ífuena fùdàñediaùoù. Daje izói naga ocózinaillaruimo facádoga uai llóraùnù llogáuaillaùna cacádiaùoù, mei íadù aféuai daùnáfuena onóñediaùoù. Aféuaillaùna íaùoù onóñenado Jesús duere fùnótatiaùoù. Daùí jaiai nùnomo mamécafuiaù afémùemo fuitádiaùoù. 28Afe Jesús fatátallùfuena due jiza jaca baiñédiaùoù; mei íadù Pilátomo ie fatátallena jùcádiaùoù. 29Afe mei nana afémùedo Cuegáuaillaùmo jaiai nùnomo lloga uaillaù fuitádiaùoùmo, crúzmona íena ana otá íena raùájidiaùoù. 30Mei íadù Juzíñamui tàillanomona íena meine cáatate. 31Afe mei dùga irui íllamona Galiléamona Jerusalemo ie dùga jáicadùnomo Jesús íaùoùmo càocaide. Afe iedo jáicadùno ja birui comànùmo afémùe llócaigafue llotíaùoù. 32`Juzíñamui caù jáiairagùmamo uícomo llogáuaido úrite. Ñúefuedo úrite. Ja birui afe ñúefue ómoùmo llotùcaù. 33Ja caù bie afémacù cómogùmadùcaù. Ie jira afémùe uícodo llogáuai ja caùmo fuilla. Afe uai daùde: “Jesucristo tàidena meine abùdo cáataitùcue.” Daùí rúanicomo cuega; segundo ruamo cuega; llote: “Cue jitódùo. Birui ona cáatatùcue.” 34Dùga ícaiño Juzíñamui ie cáaillùfuena llote. Ua tàillanomona íena cáataite, ie àeizù jaca nùnomo ràfaiñeillena. Juzíñamui aféfuena jaiai nùnomo Cuegáuaillaùdo daùde. Afe uai ie jitó Jesuna daùde: “Davidmo uícodo cue uafue lloga ñue cáùmafuiaù nahí omo jaùnaide.” 35Ie jira rúanicomo jùáùruado daùde: “O izíruiga ñue canódùmùe àeizù ráiruitùo ie ràfaiñeillena,” daùde. 36Afe David ie llezica igàmana ñue canode, Juzíñamui ie ocuilla izói. Afe meífomo David tàillano ie uzútùaù càgùmo íena raùájidiaùoù. Iemo ie àeizù rùfaide. 37Mei íadù Juzíñamui cáatagamùe àeizù rùfáiñede. 38Cáùmacù, omoù cacai. Afe bie rùfáitañeno cáatagamùe Jesudo omoù fùénidùfuiaù ùba óñeillùfue ja ómoùmo jino lloga. 39Afémùedo nana íena àùnotùno nana íaùoù fùénidùfuiaùmona dóficaitiaùoù. Mei íadù Moisés ocuícafuiaù caù fùénidùfuiaùmona caùna zuitáñede, mei cuinaca izói jaùnáidùcaù. 40Ñue abù omoù rairuiri uai jino llóraùnù cuega mamécafuiaù ómoùmo báiñeillena. Afe mamécafue daùde: 41Ùùnoñeno uáitaoidùno, omoù cácarei; cacáillano áferi omoù jacànaificairi. Iemona nùné táùnocaitùomoùza, aféruillaùdo jamánomo ñue jácùfue cue fànua jírari. Aféfuena dámùe ómoùmo lloía, íadù áfena àùnoñeitùomoùza, daùde. 42Pablo ie nabáiñùaùri judío garíracomona jino jáidiaùoù. Jáidiaùoùmo judíoñedùno jocócaiaùoù íaùoùmo aféfuena meine abùdo íaùoùmo lluáùbillena jùcádiaùoù. Afe uíreite ocózinaillaruimo meine lluáùbillena jùcádiaùoù. 43Afe llófueriracomo íaùoù gaùrilla záillamona aillo judíuaù Pablo llogafuena jiéruitiaùoù. Iemona Pablo Bernabé dùga íaillùnoùdo jáidiaùoù. Daje izói aillo judío onóigafuena jeire otùno íaillùnoùdo jáidiaùoù. Pablo, Bernabé dùga íaùoùmo llote: Mai Juzíñamui caùna izíruillafuemo nágarui aféfuemo ñue omoù comécùiri, daùde. 44Jubekuiro iemo mena dàgarui íllamona ocózinaillaruimo, nana jofue comùnù dáanomo gaùrídiaùoù, Juzíñamui uaillaù cacáreillena. 45Mei afénomo aillo comùnù gaùríllana judíuaù cùóillano, úrioina izói itíaùoù. Afénomo Pablo uaillaù uáitano íena báiñotiaùoù. 46Ie mei Pablo Bernabé dùga abù mámiano íaùoùna daùde: Judíuaù, bie Juzíñamui uai fueñe ómoùmo llolle ùere jitáirede; mei íadù ja aféfuena óiacañedùomoù; afe àcoùnia zíiñona cáallùnona llàùnoñeitùomoù. Ie jira ja birui judíoñedùnomo jáitùcaù. 47Mei jira Juzíñamui daùí caùna llotátate; Juzíñamui daùde: Cuedo náùraùna fùdàtaraùmana o mamédùcue. Nana énùe íiraùno imacù ñuera jíllonafue llóraùmana íitùo. dùnori úritiaillùnoù. 48Aféfuena cacáillano judíoñedùno ióbicaidiaùoù. Iaùoù úrilla fueñe táùnia llezica: Juzíñamui uáillaùna jamánomo ñuera, daùdíaùoù. Afémacùmona aféfuena àùnotùno aillo ite. Zíiñona cáatatùnona llàùnoitùnona mamécaiaùoù. 49Iemona Juzíñamui uaillaù nana afe énùe náùraùdo ja ñue jalleide. 50Afe jófuemo Moo Juzíñamuimo izire jaùnáiacade rùngónùaùmona dáùngorie ite. Afe rùngónùaù illaùngo izóidùngotùaù. Judíuaù afe rùngónùaùmo úrite, Pablo afe jófuemona oni oréllena. Daje llezica judíuaù afe jofue illáùnùmo daje izói úrizaidiaùoù. Iaùoù comecù fùeni fànua jira, Páblomo jùáùe duere fùnóacanafue comuízailla, Bernabé dùga. Afe jófuemona oni íaillùnoù orédiaùoù. 51Afe ória meífodo afe íaillùnoù eùba ico ùáùe íaùoùmo teténote; afe teténuafue baimacù comecù àaùfuiaùmo íteza, daùíacade. Daùí ñiano Iconio jófuemo jáidiaillùnoù. 52Mei íadù Jesús llogáfuemo àùnotùno ùere ióbioidiaùoù. Afe llezica Ñuera Joreño úicaigaiaùoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\