LOS HECHOS 14

1Icóniomo dúcùillano judío llófueriracomo daane jofo jáidiaillùnoù. Dùnomo jamánomo ñue úritiaillùnoù. Afemona aillo judíuaù Jesumo àùnotiaùoù; judíoñedùnomona daje izói aillo afefue àùnotiaùoù. 2Mei íadù àùnoacañede judíuaù jùáùe judíoñedùno comecù ùáùre fùnódiaùoù. Daùí Páblona Bernabé dùga éoicana eróidiaùoù. 3Ie jira dùnomo dùga irui ñue jaàcùna jacàruiñeno Ocuíraùma Jesús mámecùdo llófuetiaillùnoù. Afe llezica Juzíñamui dama ie ñue ràino íaillùnoùmo fecade. Afemona onótate ráanùaù càoraùnina ráanùaù dùga fùnódiaillùnoù. Afénùaùdo íaillùnoù lloga Juzíñamui caùna izíruillafue Juzíñamui ñue comànùmo fùdàtate. 4Mei íadù jofue comùnù bózietaidiaùoù. Dáarie judíuaù dùbénemo jaùnáiacadiaùoù. Jùáùmacù Pablo Bernabé dùga dùbénemo jaùnáiacadiaùoù. 5Afe meífodo àùnoacañede judíuaù jùáùe judíoñedùno dùga naa íaùoù illáùnùri nofàcùaùna íaillùnoù níjùacadiaùoù. Daùí íaillùnoùna duere fùnóacadiaùoù. 6Mei íadù aféfuena orécamacù uícodo fùdàdiaùoù. Fàdùano Pablo Bernabé dùga Licaónia énùemo botádiaillùnoù. Dùnomo ménagobemo macáoidiaillùnoù, Listra Derbe dùga naa afe áùnori itànùaùdo. 7Dùnomo ñue jíllonafue llotíaillùnoù. 8Iemo Lístramo macáñede aùdaima ite. Ie jocóinanomona tàzitaite izói macáñede. Jaca ie macánina jira dùnomo ráùide. 9Afémùe Pablo daùnáfuemo ñue cacáreide. Iemona Pablo íemo érocaillamona, tàzitaitùmùe ñue àùnuana Pablo comécùdo fùdùde. Ie àùnuamona afémùe jíllorede. 10Iemona Pablo íena rùire daùde: O àdaùdo caifo jaàcùna naidai, daùde. Afémona afémùe tícacaillano náidacaide; náidacaillano como fueñe mácajide. 11Daùí Pablo fùnócafuena càoillano, nana comùnù Licaónia uáillaùdo caillàoicana daùdíaùoù: ¡Juzíñamuillaù jamai comùnù izói ana caù càgùmo billa! daùdíaùoù. 12Bernabena Júpiter juzíñamui daùdíaùoù; Páblona Mercurio juzíñamui daùdíaùoù, jamánomo ráfuiaù llotàmùena jira. 13Júpiter gaùríraco naze fueri ite. Afeco úiñotùmùe juráretuaù atùde naa amena záfiaùaù dùga. Afémùe naa comùnù íaillùnoùmo cáùmadoacadiaùoù. Juráreto fáillemona íaillùnoùna ióbitaacadiaùoù. 14Mei íadù orécamacùna Pablo Bernabé dùga fùdàdiaillùnoù. Aféfuena fùdànamona, ùnícuiro cúatacaillano, comùnù càgùmo jáidiaillùnoù. (Afe ùniroi cuata daùíacade íaillùnoù comecù jamánomo ràicaide.) Jaillano caillàoicana daùdíaillùnoù: 15¡Nana omoù, cácarei! ¿Nùbái bie izói fùnódùomoù? Coco omoù izói jùba cómedùcoco. Ñúefue ómoùmo atàdùcoco. Afe bie táùnofuiaù omoù fáùcanocaillena lluáùbitùcoco. Fáùcanocaillano, ua caade Juzíñamui dùne omoù jáillena daùí lluáùbitùcoco. Afémùe mona, bie énùe, monáillai dùeze fùnode naa íaùoùmo itànuiaùri. 16Jáiairagùma illa llezica nana naùraù íaùoù comecù jitáillafodo macáoidiaùoù. Aféruillaùdo Juzíñamui íaùoùna lletáñede. 17Mei íadù Juzíñamui ñúemùe ífuena ñue ómoùmo fùnócafuiaùdo ómoùna fùdàtafùrede. Ua ñue nocùna ómoùmo bùítafùrede. Nana aménaùaù llùzíllajùaùna ómoùri llùzítate. Afedo omoù güille ñue ite, omoù comecù ióbillena, daùí úrite Pablo. 18Mei nana afe daùnáuaillaù daùna íadù, nana comùnù íaillùnoùri juráretuaù naù fáiacadiaùoù. Iadù àcoùmo afétuaù íaùoù faana féitatadiaillùnoù. 19Afe mei Antioquíamona Icóniomona dáarie judíuaù dúcùzaide. Listra comànùmo júfiduano Pablo fállena mamédiaùoù. Iemona Páblona nofàcùaùna níjùdiaùoù. Níjùano jofue jinófenemo íena zonóicaidiaùoù. Comécùdo daùdíaùoù: “Nùbaù tàide,” daùde. 20Mei íadù àùnotùno íemo gaùrídiaùoùmo Pablo náidacaillano meine jófuemo jaide. Afe jítùramoidùruido afémùe Bernabé dùga Dérbemo jáidiaillùnoù. 21Dùnomo jíllona uaillaù jino llotíaillùnoù. Afe jófuemo aillo comùnù Jesumo àùnotiaùoù. Afe mei meine abùdo Lístramo, Icóniomo íemo Antioquíamo dùeze jáidiaillùnoù. 22Nana afénuiaù jofue àùnotùnuiaù ñue caùmare íocùretadiaillùnoù. Ñue jaàcùna àùnuafuedo íaùoù jáillena llófuetiaillùnoù. Iemo íaùoùna daùdíaillùnoù: Juzíñamui illáùmana illàruimo caù jáillena, aillo afe facátafuiaù ùere caùmo jitáirede, daùde. 23Afe llezica naga gaùríracuaùmo ócuite illáùnùna mamédiaillùnoù. Afe mei güiñeno Juzíñamuimo ùere úrilla meífomo nana como ocuídùllaùnùna mamécamùiaù Juzíñamui úiñuamo jóonetiaillùnoù, Juzíñamuimo ñue íaùoù àùnua jira. 24Afe meífodo Pisidia énùemona jaillano Panfilia énùemo dúcùdiaillùnoù. 25Perge jófuemo jíllonafue llotíaillùnoù. Afe llua méifomo Atalia jófuemo jáidiaillùnoù. 26Dùnómona Siria énùemo ite Antioquía jófuemo nocaedo ruica jáidiaillùnoù. Naui afe jófuemo ite àùnotùno íaillùnoùna Juzíñamuimo jóonetiaùoù. Daùí fùnódiaùoù jùáùe naùraù ñúefuena llófuiaillena. Ja birui afe táùjùna fuite. 27Antioquíamo dúcùdiaillùnoùmo, nana àùnotùno Juzíñamui garíracomo gaùrídiaùoù. Gaùrídiaùoùmo Pablo nana Juzíñamui íaillùnoùdo fùnócafuiaù jino íaùoùmo llote. Afe llezica judíoñedùnomo Juzíñamui ñue jílloille io como túiñua llotíaillùnoù. Afe izói áfemo afémacù àùnorediaùoù. 28Afe meífomo Pablo Bernabé dùga àùnotùno càgùmo are dùga irui itíaillùnoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\