LOS HECHOS 15

1Aféruillaùdo dáarie ùíñùaù Judea énùemona Antioquíamo ite àùnotùno llófuiaùbite. Iaùoùna daùdíaùoù: Moisés ocuica àiza bacano ùcoù quétafuena omoù fùnóñenia, jílloñeitùomoù, daùdíaùoù. 2Ie jira Pablo Bernabé dùga íaùoùmo rùírede uáillaùdo úritiaillùnoù aillo júfiduafuiaù dùga. Iemona Antioquíamo ite àùnotùno Pablo, Bernabé, jùáùmacù dùga nùzédiaùoù, Jerusalemo ite orécamacùmo aféfuena jùcánuaillena; daje izói Jerusalemo ite Juzíñamuimo gaùrídùno illáùnùmo jùcánuaitiaùoù. 3Mei daùí nàzia mei Antioquía àùnotùnomo afe nùzécanona orédiaùoù. Afe oréinamona, Fenicia énùedo Samaria énùe dùga jáidiaùoù. Jaillano judíoñedùno íaùoù jaiai llóinauaillaù féitano Juzíñamui dùbénedo jáillafue llotíaùoù. Nana ámatùaù aféfuena cacáillano ùere ióbidiaùoù. 4Pablo Bernabé dùga Jerusalemo dúcùdiaillùnoùmo, Juzíñamuimo gaùrídùnodo caùmare uáidogaiaillùnoù. Daje izói orécamacù naa gaùrídùno illáùnùri íaillùnoùna caùmare uáidotiaùoù. Dùnomo Juzíñamui íaùoùri fùnócafuiaù íaùoùmo jino llotíaillùnoù. 5Mei íadù fariséuaùmona dáarie àùnotùno caifo naidáillano íaùoùna daùde: Ùùnote judíoñedùnomo afe caù izói quetáinafue jitáirede. Afe emódomo Moisés ocuícafue ñue àùnollena jitáirede, daùdíaùoù. 6Iemona orécamacù naa àùnotùno illáùnùri aféfuena ñue onóillena gaùrídiaùoù. 7Aféfuiaù are íaùoù júfidua meífomo, Pedro caifo náidaillano daùde: Amatùaù, omoù cácarei. Naui Juzíñamui cuemo fùnócafuena onódùomoù. Juzíñamui omoù càgùmona cue nùzeda judíoñedùno càgùmo orede. Ua cuena nùzede afémacùmo ñue jíllonafue uaillaù cue lluájillena; áfemona afémacù aféfuiaùna àùnotiaùoù. 8Caù comécùna onode Juzíñamui cuemo llote: “Afe judíoñedùnona ñue llàùnoitùcue,” daùde. Afemona Ñuera Joreño íaùoùmo fecade caùmo ie feca ízoi. 9Juzíñamui cáùmona afémacùmo jùáùfodo fùnóñede. Iaùoù àùnuado íaùoù comecù àaùfue Juzíñamui oni dote caùe ie dua ízoi. 10Mei birui ¿nùbái mei Juzíñamui fùnócafue jeire oñédùomoù? ¿Nùbái mei baie àùnotùno jamánomo rùire ocuíacadùo? Afe ocuínafuena caù, caù jáiairagùma dùga fùnónidùcaù. 11Mei íadù jùáùfodo àùnotùcaù, caù jílloillena. Ocuíraùma Jesús caùmo dúecaide. Afemo caù àùnuamona ùbáñeno jíllobicaidùcaù. Afe izói judíoñedùno Jesumo àùnuamona ùbáñeno jíllobicaidiaùoù, daùde. 12Mei jira afémacù llàùcaidiaùoù, Bernabé Pablo dùga llogáfuemo cacáreillena. Nana judíoñedùno càgùmo Juzíñamui fùnócafuiaù llotíaillùnoù. Dùnomo íaillùnoùdo uaido fùnoca onótate raa cùóraùnina raa dùga Juzíñamui fùnode. Aféfuiaù jino llotíaillùnoù. 13Iaillùnoù llogafue fúillamona, Santiago daùde: Amatùaù, cue dáùnamo cácarei. 14Simón Pedro jae Juzíñamui judíoñedùnona como fueñe íaùoùna izire canóinafue caùmo jino llote. Juzíñamui jae judíoñedùmacùmona dáazie como nàziaùbite dama ie náùraùna. 15Afefue ua Juzíñamui jaiai uai llóraùnù cuegáfuiaùmo jaàcùna dájena jóobide. Afe Cuegáuai daùde: 16Bifue mei, meine bíitùcue. Ua David jaiai naùraù, júdaùzitaga íadù, meine dáaziena jofo gaùrítaitùcue. Aféziemona due fùébidùno jaiai íaùoù ízaùna izói meine jebuítaitùcue. Rùínidùmacù jofo dáanomo otátaitùcue, ñue rùíredùziena íaùoù íllena. 17Afe daùí fànuaùbitùcue nana jùáùmacùaù Juzíñamuimo comecù fácajano íaùoù àùnollena. Daùí fànoitùcue nana cuena náamarede judíoñede náùraùaù cuemo comecù facada àùnollena. 18Ua jaiai nùnómona aféfuiaù onótate Juzíñamui daùí daùde. 19`Ie jira bifue llotùcue. Afe como Juzíñamuido jáiacade judíoñedùno mai, caù íaùoùna áùfedoñeitùcaù. Ja íaùoù jaiai àùnoga táùnofuiaù fáùcanocaidiaùoù Juzíñamui llogáuaina íaùoù àùnollena. 20Due llétafue íaùoùmo caù cúellena ja dùeze fùgo baite. Afe bífuiaù íaùoùmo llóitùcaù. Mai jánaraùmo fia fecaca güíllena omoù jetáñeno iri. Mai jùruífuemona abù omoù rairuiri. Dama áùredùmùe ie aù dùga illa ñuena. Mai cùmoùna cùgànoga ràllenùaù rùñeno iri. Afe izói coróbaitaga ràllenùaù rùñeno iri. Daje izói dàena omoù jíroñeno iri. 21Daùí judíoñede como àùnotùmacùmo lletádùcaùza, nùbaù nanómona nana jófuemo Moisés ocuícafue llófueraùnù ite. Naga ocózinaillaruido llófueriracomo afe Cuegáuai jino facádotiaùoù. Acù dùno Santiago llote. 22Iemo orécamacù gaùrídùmacù, nana íaùoù illaùnù dùga, “Jii,” daùdíaùoù. Iemona íaùoù càgùmona dámùerie nùzéllena maméritiaùoù, Antioquíamo oréllena Pablo Bernabé dùga íaillùnoù nabáillena. Judas daùnámùe nùzédiaùoù; afémùe jùáùfodo mameina Barsabás. Daje llezica Sílasna nùzédiaùoù. Afe íaillùnoù ámatùaù càgùri illaùma izóidiaillùnoù. 23Iaillùnoùdo cuegabe orédiaùoù. Afébemo daùde: Caù Antioquíamo ite judíoñede ámatùaùmo uai orédùcaù. Afe izói Siria énùemo ite ámatùaùmo, Cilicia énùemo ite ámatùaù dùeze nana ómoùmo uai orédùcaù. Nana orécamacù, Juzíñamuimo gaùrídùno illaùnù, benó ite ámatùaù dùga, ómoùmo uai orédùcaù. 24Cáùmona ómoùmo naui bitùno fùnócafue jae fùdàdùcaù. Caùmo lloñeno oni jáidiaùoù. Caù óreñegaiaùoù. Danù imacù uáillaùdo jae omoù ùfocù àrùnuaidiaùoù. Daùí ómoùna áùfeduaidiaùoù. Omoù bacano ùcoù quetállùfuiaù lluájidiaùoù; jùáùe Moisés llogáuaillaù ómoùmo ocuízaidiaùoù. 25Ie jira caù comécùdo ñue jaide caù càgùmona mena come mameda ómoùmo oréllena. Aféfuena nana jiéruitùcaù. Bie nùzécaillùnoù Pablo Bernabé dùga omoù éroizaùbitiaùoù. Pablo Bernabé dùga caù ùere izíruiga ámaillùnoù. 26Caù Ocuíraùma Jesucristo ñúefue íaillùnoù llua àcoùnia, jacù cácatagaillùnoù. 27Daùí Judas Silas dùga ómoùmo orédùcaù. Aféillùnoù ómoùmo jofo úritiaillùnoù nana bífuiaù jino ñue llóllena. 28Mei cáùmona ñue cùoide; afe izói Ñuera Joréñomona ñue càoide rùírede rafue ómoùmo caù mámeñeillena. Dama jitáiredùfue mámeitùcaù. 29Jánaraùmo fia fecaca ràllenùaùna omoù rùñeno iri. Daje izói dàena jiróñeno iri; cùmoùna cùgànoga ràllena omoù rùñeno iri. Nana jùruífuemona abù omoù rairuiri. Dama áùredùmùe ie aù dùga illa ñuena. Bífuiaùmona abù omoù rairuíadù, ñue íitùomoù. Jae nùùe.” 30Daùí Jerusalemo ite àùnotùno íaùoùna Antioquíamo orédiaùoù. Antioquíamo dúcùdiaùoùmo, dùnomo ite àùnotùno dánomo gaùrítatiaùoù afe rabe fecállena. 31Afebe ámatùaù facáduamona ùere ióbidiaùoù. Ua afe caùmare llétafueri ióbidiaùoù. 32Judas Silas dùga Juzíñamuimona oga rafue jino llórediaillùnoù. Ie jira íaillùnoù uáillaùdo afe ámatùaù ñue náùrecaitadiaillùnoù. Afe llezica íaùoùna ñue comecù fàrazitadiaillùnoù íaùoù caùmare íllena. 33Dùnomo dùga irui íllamona, Antioquíamo ite ámatùaù comecù jacànaiñenafuedo íaùoùna jáitatiaùoù. Daùí íaùoùna uáidonocaidiaùoù meine íaùoù orécamacù dùné jáillena. 34Mei íadù Silas Antioquíamo fùébicaillena mamérite. 35Afe izói Pablo Bernabé dùga Antioquíamo fùébidiaillùnoù. Afe meífodo, aillo jùáùe llóraùnù dùga, llófueritiaùoù. Caù Ocuíraùma Jesucristo uaillaù jino llotíaùoù. 36Dùga irui illa meífomo Pablo Bernabena daùde: Mai dánomo meine coco jai, naui coco llófuegano coco uáiduaillù. Nana íaùoù jófuedo Jesucristo uaillaù llófuetùcoco, ie jira afémacù nùe izói itíaùoùza coco eróizai, daùde. 37Bernabé Marcos úiacade íaillùnoù jaille dùne. (Marcos jùáùfodo mameina Juan.) 38Mei íadù Pablo íena úiacañede, naui Panfilia énùemo íaùoùna fùénocailla jira. Iemo íaillùnoù táùjùcanado jáiñede. 39Afefue jamánomo íaillùnoù rùire júfidua meífodo, dárie enénorie oni jáidiaillùnoù. Ie mei Bernabé Marcos uite. Daùí ñiano, nocaedo Chípremo jáidiaillùnoù. 40Afe llezica Pablo dama íeùena Silas nùzeda ote. Nàzia mei, afénomo ite ámatùaù Juzíñamui íaillùnoù izíruillena caùmare jùcádiaùoù, daje izói Juzíñamui íaillùnoùna nabáirillena. Daùí jùca meífomo, oni jùáùnomo jáidiaillùnoù. 41Siria énùe, Cilicia énùedo jáidiaillùnoù. Afénomo Juzíñamuimo gaùride ámatùaù náùcaitadiaillùnoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\