LOS HECHOS 16

1Derbe, Lystra jofue dùga dùnomo Pablo, Silas dùga dúcùdiaillùnoù. Afénomo daa Juzíñamuimo àùnotùmùe baizájidiaillùnoù. Ie ei judíuaùmona Juzíñamuimo àùnotùngo. Mei íadù ie moo griego ímùe. 2Lystramo ite ámatùaù afémùedo ñue úritiaùoù naa Icóniomo ite ámatùaùri. 3Pablo Timotéona ie nabaina úiacade. Ie jira ie bacano ùcoù quetátate, íaùoù jáillùnomo ite judíuaù afémùedo comecù fùeni fácañeillena. Mei afémacù ie moo griego ímùenana ñue onódiaùoùza. 4Nana íaùoù jáillado ite jófuedo lletáinafue llotíaùoù. Afe lletáinafue Jerusalemo ite orécamacù ocuide éinamacù dùga llotátatiaùoù. 5Daùí Juzíñamuimo garídùmacù íaùoù àùnuafue ñue oni móonaioicaide. Afemona nágarui aillo jebuíoicaidiaùoù. 6Asia énùemo Ñuera Joreño ñúefue íaùoù lluájillana ráiruide. Ie jira Frigia énùe, Galacia énùe dùga afe énùemo oni lluájidiaùoù. 7Ie mei Misia énùe fuédamo dúcùdiaùoù. Dùnómona Bitinia énùemo jáillana comecù facádiaùoù, mei íadù Jesús Joreño dùnomo íaùoù jáillana rairuide. 8Ie jira jùca Misia énùe fuédado jáidiaùoù. Dùnómona Troas ígobemo jáidiaùoù. 9Dùnomo afe naùo Pablo nùcáùrilla izói cùode. Afe nùcáùrilla izói Macedonia énùe ímùena cùode. Afémùe náidaicana Páblona izire jùcade; daùde: “Bené Macedóniamo caù cánuaùbi,” daùde. 10Daùí Pablo nùcaù anado izói cùónamona Macedóniamo caù jáillena maméritùcaù. Ja Juzíñamui caù jàùrillaza ua onódùcaù dùnomo ñúefue caù lluájillena. 11Iemona Tróasmona nocaedo monaillai cùgù idu Samotráciamo jaàcùna jáidùcaù. Ie jítùramo Neápolismo dúcùdùcaù. 12Dùnómona Filipos jófuemo jáidùcaù. Afe Macedonia fueda Filipos jamánomo jalléidùgobe. Romano comùnù afe jofue naui nitátatùno. Dùnomo nano nàgarui itùcaù. 13Afe ocózinaillaruimo afe jofue jinomo jáidùcaù. Ua imani fuemo íaùoù Juzíñamuimo ùere úrizaifùrenanomo jáidùcaù. Dùnomo ráùnaillano ñúefuedo gaùrídùngotùaùmo úritùcaù. 14Aféngotùaùmona daango Lidiana mámecùredùngo. Afengo Tiatira jofue ingo. Afengo jiáùre jítùrede ñuera ùniroi fecáraùngo. Afe rùngo Juzíñamuimo áùnozioidùngo Juzíñamuimo caùmare úrillena. Iemona afengo afe ñúefuena cacáreacade. Ja Juzíñamui afengo comécùna tuiñode, Pablo llogáuaillaù jeire óllena. 15Afengo naa ie comànùri ùfona jokokaiaùoù . jokoina mei izire jùcada caùna daùde: Comecù anado omoù daùíadù, Juzíñamuimo ua àùnotùngodùcue, mai cue jofomo omoù bi, daùde. Iemona aféngodo jáidùcaù. 16Afe Juzíñamuimo úrizairanomo caù jailla llezica, fùénidena jóriaùrede rùngoza baizájidùcaù. Afe fùénide jóriaùdo come ónoñega éicùna raùre onófùrede. Afengo izire jeruícango. Afe eicù báillado aillo úcubena ie náamatùaù íena ófùrediaùoù. 17Afe rùngoza Pablo dùga caùdo jáizaide. Caillàcana jaide; daùde: Bimacù caifoide Juzíñamuimo dúidiaùoù. Omoù jílloille io ómoùmo llotíaùoù, daùde. 18Dùga iruillaù daùí afengo caillùde. Are ie caillàcana àcoùmo, Pablo zefuínaite. Meine gàrecaillano aféngomo ite fùénide jóriaùna daùde: Jesucristo mámecùdo aféngomona ona oni orédùcue, daùde. Daùí daùna llezícamona afe fùénide jóriaù aféngona fáùcanocaillano jaide. 19Afe rùngoza náamatùaù daùí ie fùnóinana cùódiaùoù. Iemona: Ja aféngodo úcubena óñeitùcaù, daùdíaùoù. Daùí daùnano Pablo Silas dùga llaùtada ràimacù uícomo aillo gaùrírabùrùmo uitíaùoù. 20Rùire jùcánoraùnùmo íaillùnoùna izájidiaùoù. Daùdíaùoù: Bíaillùnoù, judío ímùiaù caù jófuemo comànùna ràicaitaùbite. 21Caùmo lluáùbigafuiaùna jeire ónidùcaù. Afe izói caù ínidùcaù, caù bie románodùcaùza, daùdíaùoù. 22Iemona afeno comùnù íaillùnoùmo ràicaidiaùoù. Rùire jùcánoraùnù íaillùnoù ùnícuirona duiñoda rázùdo íaillùnoùna fatátate. 23Iaillùnoù aillo fáina meífomo, llavéracomo íaillùnoùna lláviaidiaùoù. Afe llavéraco úiñoraùma rùire ocuídiaùoù íaillùnoùna ñue rairuíllena. 24Afe rùire ocuínafuena cacánamona llavéraco úiñotùmùe llavéraco jamánomo jofóidùcomo íaillùnoùna orede. Dùnomo come ùdaù jíitara íredamo íaillùnoùna jíitate. 25Afe naùo dáaferuimo Pablo Silas dùga Juzíñamuimo úrillano Juzíñamui ruaù rotíaillùnoù. Afécomo jùáùe llavécamùiaù afe rúana cacádiaùoù. 26Iaillùnoù rua llezica afe énùe raùre ùere rùire docáiricaide. Nana afe llavéraco jíaùlliraù izói rùire mozide nofàcùaù jaidànocaiga izói íficaide. Afe llezícamona llavéraco náziaù túicoùzite. Afemona nana llavécamùiaù llójeuaù tàcoùzite. 27Iemona llavéraco úiñoraùma cazide. Cazídemo ja nana náziaù túienana cùode. Comecù anado daùde: “Nana llavécamacù ja nùbaù botádiaùoù.” Ie jira lloefai ota ie abù faùtáacade. 28Mei íadù Pablo íemo caillùde: ¡Dama o abùna fùeni fùnóñeno iri; nana benó itàcaùza! daùde. 29Mei jira llavéraco úiñoraùma bobaie jùcade. Iemona Pablo dùné aizàcana bite. Dùnomo afe jágùeri abù cuidàrioicana, Pablo Silas dùga íaillùnoù anamo dújude. 30Ie meífomo íaillùnoùna jino jùáùnomo uillano, jùcánote: Pablo, ¿cuemo ite fùénidùfuemona cue jílloillena nùe izói íitùcue? daùde. 31Jira aféaillùnoù uai ote: O jíllollena caù Ocuíraùma Jesucrístomo ùùno. Iemona o dama jíllobicaitùo. Daje izói o aù nana o úruiaù dùga àùnuamona jíllobicaitiaùoù, daùde. 32Iemona Juzíñamui uaillaù íemo llotíaillùnoù naa ie jofo ero itànuiaùri. 33Mei íadù daje naùo llavériraùma íaillùnoù fáina boáfiaù jocode. Afemona afémùe naa íaillùnoù úruiaùri ùfona jokokaiaùoù . 34Afe mei aféaillùnoùna ie jofomo uillano ecade. Afémùe naa ie comùnù dùga Juzíñamuimo àùnuari caùmare ióbidiaùoù. 35Afe jítùramo rùire jùcánoraùnù jùáùe llavériraùnù llavéracomo orede, Pablo íaillùnoù zuitállena. 36Iemona llavéraco úiñoraùma Páblona daùde: Rùire jùcánoraùnù ómùcoùna cuena zuitátate. Mei ja birui ómùcoù nàfuenino uái íllena jino jáiredùomùcoù, daùde. 37Mei íadù Pablo llavériraùnùna daùde: Romano ímùedùcoco, mei íadù cócomo jùcánoñeno razùdo cócona fatàomoù. Faano cócona llavétatùomoù. ¿Mei íadù ja birui báinino cócona zuitátatùomoù? Mei íeñedeza. Coco llavétatùno mai coco zúitaùbiri, daùdíaillùnoù. 38Afefue llavériraùnù jùcánoraùnùmo lluájide. Lluájillamona jùcánoraùnù jacànaitiaùoù, aféaillùnoù romano ímùenari. 39Ie jira Pablo Silas dùga íaillùnoùmo jàcajidiaùoù: Caùmo ómùcoù dúecai, daùízaidiaùoù. Iemona íaillùnoù jino uano, íaùoù jófuemona oni jáillena izire jùcádiaùoù. 40Afe llavéracomo jino billano, Lidia jofomo jáidiaillùnoù. Amatùaùna càoillano íaùoùna ñue náùcaitadiaillùnoù. Daùí ñiano jùáùnomo oni jáidiaillùnoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\