LOS HECHOS 17

1Pablo Silas dùga íaillùnoù jaillano Anfípolis jófuedo jáidiaillùnoù. Ie mei Apolonia jófuedo jáidiaillùnoù. Afe mei Tesalónica jófuemo dúcùdiaillùnoù. Afénomo ite judíuaù llófueriraco. 2Pablo ie fùbilla izói, afe llófueriracomo jofo llófuerizaide. Daámani ocózinaillaruido íaùoùmo úrite. 3Juzíñamui jaiai Cuegáuai jino íaùoùmo llóollode. Aféuaimona Cristo duere fùnóinafue jitáirede, daùí íaùoùmo jino llote. Daje izói Cristo tàida meine cáallena jitáirede daùí jino íaùoùmo llote. Iaùoùna daùde: Be ómoùmo cue llogámùe Jesús dámùe Crístona, daùde. 4Mei íemona judíuaùmona dámùerie aféfuemo àùnotiaùoù. Afemona Pablo Silas dùga íaillùnoù dùbénemo itábicaidiaùoù. Afe izói aillo Juzíñamuimo jaùnáiacade griego ímùiaù ùere ñue àùnotiaùoù. Afe izói aillo illaùngo izóidùngotùaù aféuaina àùnotiaùoù. 5Mei íadù àùnoñede judíuaù aféfueri úradoilla izói itíaùoù. Iemona callemo ite fùénide ráiraùedùnomo gaùrídiaùoù. Ie mei judíuaù callemo itànori aillo úrioinafue fùnódiaùoù. Daùí jofue comùnù comecù fùeni icàritadiaùoù. Jasón jofomo ite Pablo Silas dùga llaùtállena, afeco cùrànotiaùoù, aféillùnoù llaùtada afeno comànùmo izájillena. 6Mei íadù íaillùnoùna baiñédiaùoù. Ie jira Jasón zocana uitíaùoù, jùáùe ámatùaù dùga. Jofue illaùnù uiécomo íaùoùna uitíaùoù. Daùí caillàdiaùoù: ~ Bíaillùnoù nágagobiaùdo fùeni faùllíñenafuiaù fùnódùno ja benomo dúcùa. 7Ie mei Jasón ie jofomo íaùoùna llàùnote. Nana afe bie bitùno caù caifoide romano illaùma ocuícafuiaù uáitaoicana daùde: “Jùáùe ua caù illaùma ite, Jesús,” daùdíaùoù. 8Aféfuena cacáillano ràimacù naa comànùri faùllíñeidiaùoù. 9Jasonna daùdíaùoù: Caù o jàfueñellena uícomo o úcube caùmo ine. Uire aféillùnoù o oréadù o úcube meine omo íitùcaù, daùdíaùoù. Ie jira afe úcube íaùoùmo fécamona ja Jasón jùáù ámatùaù dùga zuitádiaùoù. 10Afemona afe naùo ámatùaù Pablo Silas dùga Beréamo raùre orédiaùoù. Dùnomo dúcùillano judíuaù llófueriracomo jáidiaillùnoù. 11Bie judíuaù Tesalónicamo ite judíuaù baùmo fàgomacù. Caùmare afe úrillauaina jeire otíaùoù. Nágarui Juzíñamui Cuegáuaillaùmo jénofùrediaùoù, íaùoùmo llogáuaillaùna uafue daùíllena. 12Afemona aillo afémacùmona àùnotiaùoù. Daje izói griéguaùmona àùnotiaùoù. Dájerize ùíñùaù íemo jùáù ñue caùmare jacàruigangotùaù àùnotiaùoù. 13Mei íadù Tesalónicamo ite judíuaù Pablo Beréamo Juzíñamui llogáuai llófueillana fùdàillano, dùnomo nane comùnù fùeni faùllíñaitaitiaùoù. 14Mei íadù ámatùaù dama Páblona raùre aféruido monáillai fuédamo orédiaùoù. Ie mei Silas Timoteo dùga Beréamo fùébicaide. 15Pablo nabaina jáidùno Atenas jófuemo íena izáijdiaùoù. Iaùoù meine jáidùnodo Silas Timoteo dùga Pablo íaillùnoùmo uai orede. Daùde: “Cue dùné ùere raùre ómùcoù biri, dánomo caù gaùrílleza,” daùde. 16Naù Pablo Aténasmo Silas, Timoteo dùga úiñua llezica, afe jófuedo macade. Macádemo aillo íaùoù jánaraùaùna cùóizaide. Aferuido Pablo comecù ùere zúucaide. 17Mei jira llófueriracomo judíuaùri úrite; daje izói jùáùe Juzíñamuimo jaùnáiacadùnori. Nágarui jofue gaùrírabùrùmo itànuiaùmo llote. 18Dárie “epicuro” daùna llófueinafue facádotùno como Pablo dùga úrizaidiaùoù. Daje izói, dárie “estoicos” daùna llogáfuiaù facádotùno Pablo dùga úrizaidiaùoù. Dámùerie daùdíaùoù: Bie aillo úrifùredùmùe, ¿nùfue caùmo llóite? daùdíaùoù. Mei íadù jùáùmacù daùdíaùoù: Nùbaù jùáùe juzíñamuillaù llotàmùe, daùdíaùoù. Daùí úritiaùoù, Pablo Jesús úrillauai, ie meine cáanafue dùga íaùoùmo llóiacana jira. 19Ie mei Areópago daùna illánomo íena uitíaùoù. Dùnomo gaùrífùrediaùoù llófueinafuena cacáillena. Dùnomo íemo jùcánotiaùoù: O atùca cómue llófueinafuena caù onóacadùcaù. 20Mei ónoñegafuiaù caùmo llotùo. Afe bífuiaù dáùnana onóacadùcaù, daùdíaùoù. 21Nana Atenas imacù naa afénomo ite onínemacùri, cómue ráfuiaùna cacáillena járitaitiaùoù. Afe izói cómofuiaù llóllena járitaitiaùoù. Jùáùe táùjùnamo járitañediaùoù. 22Ie jira Pablo Areópago comùnù càgùmo náidaillano daùde: Atenas imacù, omoù cácarei. Aillo juzíñamuillaùdo ùere jaùnáidùnodùomoù. Daùí omoù íllana cùódùcue. 23Omoù juzíñamuillaù áùnozillena fùnócafuiaù illánuiaùdo éroicaidùcue. Dùnomo daa omoù juzíñamuillaùmo comecù facárano cùódùcue. Afénomo cuega uaillaù daùde: “Bie caù ónoñega juzíñamui ie.” Bie omoù onóñeno jaùnáiacana Juzíñamui, ua birui ómoùmo cue lluáùbigamùe. 24`Afe énùe fùnode Juzíñamui naa énùemo itànuiaùri, afémùe bie énùe Naama, mona dùga. Afémùe comùnù nigácomo iñede. 25Afémùemo caù nàfuena fùnónidùcaù. Nàfuena llónidùcaù. Mei jira dama afémùe nana comànùmo cáatatùnona fecáfùrede; daje izói afémùe jáfaicùna caù ite. Ie emódomo nana ite ráanùaùna afémùe caùmo iga. 26`Naga náùraùaù fueñe dáziemona Juzíñamui comuítaga, naga illa dàgano íaùoù énùemo íllena. Iemona dájena dùédùcaù. Nana íaùoù illànuiaù mamede. Daje izói nano nùé dùno íaùoù illàruillaù mamede. 27Daùí afémùe fùnoca afe Juzíñamui íaùoù jenóllena, nùbaù are illa àcoùnia ie íaùoù báillena. Mei íadù uáfuena Juzíñamui caù illa dàgamùemona jùca iñede. 28Mei Juzíñamuido cáadùcaù. Afémùedo caù jetáacaga raana jetádùcaù. Afe izói afémùedo itùcaù. Afe daje izói ómoùmona dárie rua fànua izoide llote: “Juzíñamui comuítagamacùdùcaù; ie izíedùcaù.” 29Iemona afe Juzíñamuina fia oro fùnoina jánaraù daùí comecù omoù facáñeno iri, mei Juzíñamui comuítagamacùdùcaùza. Afe izói afémùena plata fùnoina jánaraù, ebírede nofùcù fùnoina jánaraù, daùí comécùdo omoù daùíñeno iri. Nana bie jánaraùaùna danù comùnù comecù faca izói fùnódiaùoù. 30Naui jaiáidùruillaùdo comùnù abùna onóñediaùoù; daùí íllaza Juzíñamui íaùoùmo naù ùbana oñede. Mei íadù birui náganomo itàmùiaùna Juzíñamui ocuícana daùde: “Omoùmo fùeni itàfuiaùna méidori,” daùde. 31`Nana comànùmo itàfuiaù izire jùcánollùrui Juzíñamui jae mamede. Aféruillaùdo afémùe nùzécamùedo jaàcùna caùmo izire jùcánoite. Juzíñamui afe nùzécamùena nana comànùmo ñue jino uáfuena onótate; tàillanomona íena meine abùdo cáatanado nana comànùna uáfodo jino fùdàtate, daùí Pablo llote. 32Afe tàidùmacù meine cáanafuena cacáillano, dárie itànomona Pablo jùfánodoùdiaùoù. Jùáùmacù íena daùdíaùoù: Ùco jùáùruido aféfuena meine nane dánomo ómona cácaitùcaù, daùdíaùoù. 33Iemo Pablo íaùoù càgùmona oni jaide. 34Mei íadù dáarie iedo jáidiaùoù. Jaillano àùnotiaùoù. Afe àùnotùmacùmona dámùe Dionísio. Afémùe Areópago nùmáiranùmo jaùnáidùmùe. Afe àùnotùmacùmona Dámarisna mámecùredùngo ite, naù baù jùáùmacùri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\