LOS HECHOS 18

1Afe meífodo Pablo Aténasmona oni Corinto jófuemo jáizaide. 2Dùnomo dúcùa meífomo Aquila mámecùrede judío ímùe baizájide. Afémùe Ponto énùe ímùe. Afe Aquila aù Priscila. Afe íaillùnoù cómoicana Itáliamona botádiaillùnoù; romano caifóidùllaùma Claudio nana judíuaù Roma jófuemona oni íaùoù oréina jira. Dùnomo Pablo Aquila uáiduaide. 3Aquila ie aù dùga jédacùede ùniroi tàfuano bùzáinicaife nitíaùoù. Afe íaùoù níllado úcube otíaùoù. Pablo afe táùjùnana fùbídùmùe. Ie jira Pablo afe íaillùnoùri fùébicaide, dájena íaùoù táùjùllena. 4Naga ocózinaillaruimo llófueriracomo Pablo llófuiaifùrede. Afemona judíuaùmona dáarie àùnotiaùoù. Afe dájerize judíoñedùmacùmona ja àùnotiaùoù. 5Ja Macedonia énùemona Silas Timoteo dùga dúcùdiaillùnoùmo, Pablo ie bùzáinillaù nilla fáùcanocaillano, dama Juzíñamui ñúefue jino llóllena ùere izire llocana uite. Judíuaùna uáfodo daùde: Jesús omoù úiñogamùe Cristo, daùde. 6Mei íadù judíuaù íena uáitaoidiaùoù. Iemo fùénide uaillaù nitádiaùoù. Ie jira Pablo ie ùnícuiro íaùoùmo faiánote. Afe faiánua daùiakade: Iaùoù ùáùre fùnócafue àcoùnia afémùe àcoùniañedeza, danù íaùoù àcoùnia. Pablo íaùoùna daùde: Danù omoù àcoùnia tùmáritùomoù. Jae ómoùri nàfuenidùmùedùcue. Biruímona judíoñedùmacùmo lluájitùcue, daùde. 7Llófueriracomona jino jaillano, Justona maméidùmùe jofomo jaide. Justo Juzíñamuimo áùnozillano caùmare úritùmùe. Afémùe jofo llófueriraco abùmo ite. 8Afe llófueriraco illaùma Crispo. Afémùe naa ie comànùri Ocuíraùma Jesucrístomo àùnotiaùoù. Afe llezica aillo Corinto jófuemo itùno, Pablo lloga ñúefuiaùna cacáillano áfemo àùnotiaùoù. Ùùnuamona ùfona jokokaiaùoù . 9Afe mei Juzíñamui Páblona nùcaù anado daùde: Jacàruiñeno iri. Mai ñúefue llàùcaiñeno lloíri, mei o dùga itàcueza. 10Fùénidùfuena bu omo jíritanide. Naù bie jófuemo aillo cuemo àùnoitùnona ite, daùde. 11Iemona Pablo Coríntomo naù daa fùmona átuedo Juzíñamui uaillaù comànùmo llófullofuede. 12Mei íadù Galiónna mámecùredùmùe, Acaya énùemo illáùmana illáruido nana judíuaù Páblona uáitaoicana gaùrídiaùoù. Iemona íena lláùtano, ràimacù uiécomo uitíaùoù. 13Illáùmana daùdíaùoù: Bímùe comùnù càgùdo llófuericaide. Jùáùfodo Juzíñamuimo áùnozillù uaillaù llófuecaide. Iemona afe uáillaùmo cacáreidiaùoù. Mei íadù afefue caùmo ocuica uaillaù uáitaoicaide, daùdíaùoù. 14Pablo como úrizaidemo, illaùma Galión judíuaùna daùde: ¡Judíuaù, cue omoù áùfedoñeno iri. Bímùemo aillo fùénidùfue àcoùnia íadù, cómena fájafue izói, come meràrinafue izói, ua afémùe daùí íadù ómoùmo cacáreitùcue. 15Mei íadù fia omoù uáillaùdo, omoù mámecùaùdo júfidotùomoù, ómoùmo judíuaù ocuícafuiaù dùga. ¡Mai danù jaàcùna omoù fùnori! Aféfuiaùmo izire jùcánoraùmana íacañedùcue, daùde. 16Ie mei afémùe nana íaùoùna jino jùcánoracomona orede. 17Iemona nana griéguaù Sóstenesna maméidùmùe llaùtádiaùoù. Sóstenes llófueriraco illaùma. Iena lláùtano, ràillaùma Galión uiécomo íena fáfadiaùoù. Mei íadù Galión afe fùnócafuiaùna raa daùíñede. 18Dùno Coríntomo Pablo dùga iruillaù ite. Ie jáiacanaruimo, ámatùaù íiraùcaiño íena facádonocaidiaùoù. Afe mei Pablo nocaedo Siria énùemo ruica jáizaide. Aquila ie aù Priscila dùga Pábloùoùri jáizaidiaùoù. Naù Cencrea ígobemona naù jáiñediaùoùmo, Pablo ie ùfo cuidode. Daùí fùnode, ja ie naui Juzíñamuimo llogáuai fuilla jira. 19Ruica jáillano ja Efeso jófuemo dúcùdiaùoù. Dùnomo Pablo, Aquila Priscila dùga fùénocaillano, llófueriracomo jaide. Afénomo gaùride judíuaùmo Pablo úrizaide. 20Afémacù ie, íaùoù dùga are íllena izire jùcádiaùoù, mei íadù Pablo faùríoñede. 21Iiraùcaiño íaùoùna uáidonocaillano íaùoùna daùde: Ja Jerusalemo íacade ùráùzillafuemo raùre jáiacadùcue, mei íadù Juzíñamui óiacania dáanomo abùdo ómoùna éroizaùbitùcue, daùde. Iemona nocaedo Efésomona oni monáillaido jaide. 22Cesarea jófuemo dúcùillano, Pablo arùdo Jerusalemo jaide, dùnomo ite Juzíñamuimo gaùrídùno uáidollena. Afe mei oni Antioquíamo jaide. 23Dùga iruillaù dùnomo illa meífomo, meine nane nana Galacia jófuemo Pablo oni jáizaide, Frigia jofue dùga. Naga jófuemo dágoberie llófuecade. Daùí Pablo nana Juzíñamuimo àùnotùmacù comécùna ñue náùrecaitade. 24Aféruillaùdo judío ímùe, Apólona maméidùmùe Efésomo dúcùzaide. Afémùe Alejandría jofue ímùe. Afe ùima uai jino llúana ñue fùbídùmùe. Afémùe Juzíñamui Cuegáuaina ñue onode. 25Ocuíraùma Jesucristo llogáuaillaùna afémùe llófuegamùe. Aféfuiaù jino llúana ùere méaicaiñeno caùmare llote. Jino uáfodo Jesús ífuiaùdo llófuerite. Mei íadù dama Juan íaùoù ùfo jokoinafuena onode. Afe izói Juan Jesudo llogáfuena Apolos onode. 26Apolos llófueriracomo comecù jácùcaiñenado úrizaide. Mei jira Priscila Aquila dùga Apolos llófueillana cacáillano, ie eneno uitíaillùnoù, Juzíñamui uaillaù baùmo ñue jino jaàcùna llóllena. 27Afe mei Apolos Acaya énùemo jáiacade. Iemona ámatùaù ie abùna jafue oñeno, ñue íena náùcaitadiaùoù. Daje llezica uícomo rabe afénomo ite àùnotùnomo cuetíaùoù, íaùoù afémùena ñue llàùnollena. Afémùe Acáyamo dúcùillano, afénomo ite àùnotùnona ñue canode. Juzíñamui jae íaùoùmo dúecaillano íaùoùna àùnotade. 28Nana comùnù eróicana judíuaù lloga taùno uai Apolos íaùoùmo càotate. Afémacù Apolos jamánomo ñue jaàcùna jóidùuaina jáanonidiaùoù. Afémùe Juzíñamui Cuegáuaillaùdo nùù íaùoù úiñoga Cristo dámùe Jesuna jino íaùoùmo uáfodo llóteza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\