LOS HECHOS 19

1Apolos naù Coríntomo illa llezica, Pablo Galacia énùemo jaillano, íduaù íllado jaide. Jáillano Efeso jófuemo dúcùde. Dùnomo ite Juzíñamuimo àùnotùmacùna càoizaide. 2Iaùoùmo jùcánote: ¿Meita omoù àùnuamona Ñuera Joreño úicaigaomoù? daùde. Jira afémacù uai otíaùoù: Afe Ñuera Joreño íllana, jaca due cacáñedùcaù, daùdíaùoù. 3Mei jira Pablo nane jùcánote: ¿Mei bu mámecùdo ùfona jokokaomoù ? daùde. Jira afémacù uai otíaùoù: Juan mámecùdo ùfo jokokaù, daùdíaùoù. 4Jira Pablo íaùoùna daùde: Juan lloga ùfo jokoinafue comùnù comécùmo ite fùénidùfuiaù méiduana jino náùraùmo càotate. Mei íadù Juan meífodo bitàmùemo àùnoredùomoù ómoùna daùdùcue. Afe bitàmùe Jesús; afe Jesús Juzíñamui Nùzécamùe Cristo, daùde. 5Aféfuena cacáillano caù Ocuídùmùe Jesús mámecùdo ùfona jokokaiaùoù . 6Pablo íaùoùmo onoù bàtamona, Ñuera Joreño íaùoùmo bite. Iemona afémacù jùáùmacù uáillaùdo úritiaùoù. Juzíñamuimona oga úrilla uaillaù jino llotíaùoù. 7Afémacù nùbaù nagakuiro iemo mena dàgamùediaùoù. 8Pablo afe llófueriracomo daámani fùui jáicade. Dùnomo comecù jácùcaiñeno jino íaùoùmo llófuerite. Juzíñamui illáùmana illáfuedo izire íaùoùmo jino llote íaùoù àùnollena. 9Mei íadù dámùerie comecù rairuíllano aféfuena àùnoacañede. Comùnù eróicana Juzíñamui ñúefuiaùdo fùeni úritiaùoù. Iemona Pablo íaùoù càgùmona oni jùáùcomo jaide. Jaillano Pablo afe Juzíñamuimo àùnotùnona jùáùe comùnù llófueracomo uite. Afe llófueraco naama Tirano. Dùnomo Pablo nágaruillaùdo llófuiaide. 10Daùí dùnomo mena fùmona llófuerite. Iemona nana Asia énùe naùraù Ocuíraùma Jesús llogáfuiaùmo cacáreidiaùoù. Judíuaùmona nano dùga ímùiaù àùnotiaùoù. Afe dájerize judíoñedùnomona àùnotiaùoù. 11Juzíñamui dùga áillue cùóraùnina ráanùaù Páblodo fùnode. 12Uiéco dóraroillaù Páblomo atàdiaùoù jinófene jùtáraroillaù dùga. Aféroillaù Pablo jétanona ùráredùmacùmo uitíaùoù. Afe jetácaroi íaùoù llàùnuamona jíllobicaidiaùoù. Daje izói jùáùmacùmo ite fùénide jóriaù oni jáizùtiaùoù. 13Afe mei macáraùnù judíuaù dárie dúcùdiaùoù. Afémacù: Fùénide jóriaùaù comànùmona oréredùcaù, daùdíaùoù. Ja Ocuíraùma Jesús mámecùdo afe fùénide jóriaùaù jino oréacadiaùoù. Jùáùmacùmo ite jóriaùaùna daùdíaùoù: Pablo lloga Jesús mámecùdo ja birui ómoùna jino orédùcaù, daùdíaùoù. 14Afe izói judío ímùe Esceva jubekuiro iemo mena dùga jitótùaù daùdíaùoù. Afe Esceva lletáriraùnù illaùma. 15Afémùe jitótùaù daùí dáùnamona afe fùénide jóriaù íaùoù uai ote: Cue Jesuna onódùcue. Daje izói Páblona onódùcue; mei íadù omoù mei ¿búdùomoù? daùde. 16Daùí daùna mei, fùénidena jóriaùredùmùe rùire íaùoùna llaùtade. Nana íaùoùna anáfenuano ùere duere íaùoùna fùnode. Ja ùere jamánomo duere íaùoù fùnóinamona, afécomona émuiromaùaù naa boáfiaùri jino botádiaùoù. 17Nana Efésomo ite comùnù, judíuaù naa judíoñedùnori aféfuena fùdàillano ùere jacàruitiaùoù. Iemona Ocuíraùma Jesús mámecùna jamánomoideza daùdíaùoù. Afemona aillo ñúefue Jesumo nitádiaùoù. 18Aillo áfemo àùnotùmacùmona jaiai íaùoù fùnoca fùénidùfuiaù uáfodo jino llotíaùoù. 19Daje llezica aillo naui aiñànùaù uaimo fùbídùno, íaùoùmo ite fùénino úrilla rabénicuaù átùano naùraù eróicana jobáidiaùoù. Afe jobáicanicuaù comécùdo facádiaùoùmo, jamánomo ráifide izoide, daùdíaùoù. “Cincuenta mil úcubetunillaù dùeze ráifide,” daùdíaùoù. 20Daùí Juzíñamui lloga uaillaù jamánomo oni móonaioicaide. Afedo Juzíñamui ràino jino càotaoicaide. 21Afe meífodo Macedonia énùemo Acaya énùe dùga dùno comùnù uáiduaillena Pablo mamérite. Afeno comùnù uáidua meífomo, abùdo Jerusalemo jáizaillena Pablo comécùdo daùde. Afe emódomo daùde: Jerusalemo cue jaille mei, dùnómona Rómamo jáiacadùcue, daùde. 22Mei jira Macedóniamo mena ie canóraùma Timoteo Erasto dùga uícodo orede. Mei íadù Pablo naù Asiamo nano nàgarui fùébide. 23Aféruillaùdo Jesús lloga ñúefuiaùri aillo fùeni faùllíñeidiaùoù. 24Afe faùllíñeinafue Demetrio como fueñe taùneca. Afémùe aillo ebírede ráanùaù plátamona fùnóraùma. Juzíñamuina íaùoù mamécango Artemisa, nofùcù fùnoina jánaraù. Aféngomo gaùríraco izói, plátamona ráùiracojùna fùnoda, Demetrio fecáfùrede. Afedo afémùe ie dùga táùjùraùmacù íena aillo úcube otíaùoù. 25Iemo Demetrio naa jùáùe daje izói táùjùnana fùbídùnori dánomo gaùrídiaùoù. Dùnomo íaùoùna daùde: Cáùmacù, omoù cácarei. Bie caù táùjùnado ñue ráaredùcaù, onódùomoù. 26Mei íadù baie Pablo llócaigafuena cacádùomoùza. Afémùe daùde: “Comùnù fùnoca juzíñamuillaùna íeñede,” daùde. Ie llogáfuemo Pablo aillo comànùna àùnotade. Daa benó Efésomoñede daùí àùnotade, mei íadù nana Asia énùedo àùnotaacade. 27Afefue ùere jacùre cacaide. Afedo caù fecácaiganùaùna táùnocaitaùbite. Daje izói caù áillue juzíñamui caù daùnango Artemisa gaùríraco jalléinafuena féitaite. Afe izói bie juzíñamui daùnango jamánomo ebírenafuena jámairuitaùbite. Nana Asia énùe naa jùáùe énùiaùri aféngomo áùnozifùrediaùoù, daùí Demetrio daùde. 28Aféfuena cacáillano, ùere comécùdo ràicaidiaùoù. Iemona caillàoicana daùdíaùoù: ¡Caù Efeso imacù juzíñamui caù daùnango Artemisa, jaca nùnomo záiñeno iri! daùdíaùoù. 29Iemona nana afeno jófuedo aféfuiaù ùere rùire júfidotiaùoù. Aillo afeno comùnù ùfo ùrànote. Afe llezica mena Pablo nabaide íaillùnoù llaùtádiaùoù. Afe íaillùnoù mámecù Gayo Aristarco dùga; Macedonia ímùe íaillùnoù. Iaùoù llaùta mei afémacù naùraù uícomo íaùoù gaùríracomo íaillùnoùna zocana uitíaùoù. 30Pablo afeco jofomo comànùmo úrizaiacade, mei íadù ñúefuena àùnotùno afe jofo jáillena rairuídiaùoù. 31Afe llezica Asia ràimacù Pablo dùga caùmare úriraùnù, Pablo afeco jofo jáiñeillena uai íemo orédiaùoù. 32Iaùoù gaùrilla llezica, dárie jùáùfodo llotíaùoù; jùáùmùiaù jùáùfodo jàùrioicana llotíaùoù. Mei aféfuiaùri jamánomo fùeni faùllíñeidiaùoù. Ja nabénaùraù aféfuena onóñediaùoù, nàfueri gaùrídiaùoùza. 33Mei íadù gaùrídùno càgùmona dámùerie jino Alejándromo aféfuiaù llotíaùoù. Afe Alejándrona judíuaù, afeno comùnù uícomo judíuaù abù ràiduafuedo úrillena, baù íena naidánetiaùoù. Baù náidaillano ie ónoùdo íaùoùna, “Mai omoù llùùcai,” daùde. 34Mei íadù afémùe judío ímùenana íaùoù comécùdo onónamona, mena hora nana caillàoicana daùdíaùoù: ¡Caù Efeso naùraù naango Artemisa, jaca nùnomo záiñeno iri! daùdíaùoù. 35Iemona afeno jofue jabóllaùma àcoùnia comùnù llàùcaitade. Llàùcaitano íaùoùna daùde: Efeso naùraù, omoù cácarei. Naga énùe náùraùaù caù ùere jalleide juzíñamui daùnango Artemísamo gaùríracona úiñotagamacùdùcaù, afe caù úiñuafuena onódiaùoù. Afe daje izói aféngona mameca monámona ana baùíde jánaraùna úiñotagamacùdùcaùza onódiaùoù. 36Mei bifue buna jaca jáanonideza, mai omoù llùùcai. Comecù facáñeno nàùfuena lloñeno iri. 37Mei bie omoù atùca íaillùnoù, omoù juzíñamui daùnango Artemísari fùénidùfuena úriñediaillùnoù. Aféngona ràicaitañediaillùnoù. 38Demetrio zúucaillafue nàùmùemo íadù, mai jùcánoraùmamo lluájiri. Daje izói afémùeri táùjùraùnù zúucaillafue íadù lluájiri. Jaca ràimacù uícomo meine abùdo óllena afémacù llórediaùoù. 39Mei jùáùfodo omoù jùcánoiacaniadù, mai ràimacù daùna izói omoù gaùriri. 40Ja birui jácùfuemo baùízaidùcaùza. Birui omoù fùnócafue àcoùnia, illaùma anáfenuafuena caùmo nítaitiaùoù. Bie omoù faùllíñeinafue caùmo íaùoù jùcánoiadù, íaùoù uai caù ollùfue jaca due iñede, daùde. 41Daùí daùna meífodo, afénomo gaùrídùno oni raùnode.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\