LOS HECHOS 2

1Pentecostés irui ráfuemo ja dúcùde. (Afefue güille jofo óinarui rafue.) Afe rafue dúcùdemo jae nana dáanomo gaùrídiaùoù. 2Ie mei raùréfeicana mùnùca izói fùcùre monámona cácacaide. Jairifo rùire jáiñua izói cácacaide. Nana íaùoù ráùinaco eromo cácacaizaùbite. 3Iemona iàfiaù izói iráicùaù íaùoùmo càocaide. Nana illa dàgamùerie íaùoùmo níjizaùbitiaùoù. 4Afe llezica nana Ñuera Joreño úicaigaiaùoù. Iemona jùáùe náùraùaù uáillaùdo como úritiaùoù; mei afe Ñuera Joreño íaùoù úritade. 5Aféruillaùdo Jerusalemo aillo judíuaù náganuiaùmona bitíaùoù. Ua íaùoù Juzíñamuimo jitáirede fùnóllùfuiaù fànuaùbitiaùoù. 6Afe rùire fùcàrenana cacáillano comùnù dáanomo ofídiaùoù. Nùùe izói comecù fácana onóñediaùoù nágazie danù íaùoù uáillaùdo íaùoù cacana jira. 7Abù fáùgacaidiaùoù; daùdíaùoù: ¿Nana bie úriraùnù Galiléamona bitàmacù; uáfueñede? 8Nágamùerie danù caù uaido íaùoù úrillana ¿nùùe izói cacáfùredùcaù? 9Benomo nágaziaù ite: Partía imacù, Media imacù, Elam imacù, Mesopotamia imacù, Judea imacù, Capadocia imacù, Ponto imacù, Asia énùe imacù, 10Frigia imacù, Pamfilia imacù, Egipto imacù, Africa illánùe Cirene batàfenemona bitàmacù dùga. Afe dáanomo áùnori ite romano imacù gaùrídiaùoù. Bie románomana dáarie judíona jococa. Jùáù romano imacù judíuaù Juzíñamuimo àùnuafuena jeire otíaùoù. 11Afe llezica Creta imacù bitíaùoù Arabia imacù dùga. “Mei íadù Juzíñamui caùmare llogáfuiaù ñue fùnócafuiaù dùga, nágamùerie danù caù uáillaùdo cacádùcaù,” daùdíaùoù. 12Nana fáùgacaidiaùoù. Iaùoù comecù fácana onóñediaùoù; jira jùcánotiaùoù: Nana bie caùmo comuídùfue, ¿nùùe izói caùna daùíacade? daùdíaùoù. 13Mei íadù jùáùmacù íaùoù uai áùfeduano daùdíaùoù: Bimacù jùfáidiaùoù, daùdíaùoù. 14Ie mei Pedro nagakuiro iemo da dùga orécamacùri náidaillano comànùmo rùire úrite; daùde: Judea comùnù naa Jerusalemo itànuiaùri cácarei. Bie ráfuena omoù onoiri. Dáùitùcueza ñue omoù cacáreiri. 15Bie ùíñùaù jùfáiñedùmacù omoù comecù faca ízoi. Jitoma naù fuirù dáidemo. Jítùramo dùbénemo comùnù jaca jùfáifùnidiaùoù. 16Bifue jùáùfodo ite. Afe bifue uai lloraùma Joel jaiai uícodo llogáuai. Afémùe daùde: 17Juzíñamui ómoùna daùde: “Iiraùruillaùdo cue Joreño nana náùraùaùna, jaùnoi tua izói fáùcanocaiñeno íaùoùna úicaitaitùcue.” Omoù jitótùaù jízatùaù dùga cuedo úritiaùoù. Jitócomùnù nùcaùdo cùónafuiaù izói càoitiaùoù. Einamacù ñuera nùcaùdo nùcáùritiaùoù. 18Aféruillaùdo cue Joreño cue táùjùtagamùiaù naa cue táùjùtaga rùngónùaùri ñue úicaitaitùcue. Iemona cuedo úritiaùoù. 19Caifo monamo jacànaitadùnona càotaitùcue; Aféruimo ana énùemo onótajafuena fànoitùcue. Afe onótajafue dàena càotaite; iraina càotaite, jamánomo irai úillùena càotaite. 20Afe monado jitoma jítùreficaite, fùui dùe izói jáite. Daùí iite caù Ocuíraùma Jesucristo billàruimo naù dúcùñenia. Afémùe billùrui ùere ebíreitùrui. 21Nana Juzíñamuimo íaùoù canóllena íemo jùcádùno jíllobicaitiaùoù.” Aquíe izói Juzíñamui Joeldo daùde. Iemo Pedro naù úrillano daùde: 22`Mei jùù, Israel naùraù cue daùíllùfuemo cácarei. Nazaret ímùe Jesús omoù uícori Juzíñamui ñue facácamùe. Uafue aillo fáùgatate ráanùaùdo ñue facátaga. Daùí Juzíñamui omoù càgùri afémùedo fùnode. Aféfuiaùna ñue fùdàdùomoùza. 23Mei íadù afémùe omoù fecállùruimo maùáno uitá fatàomoù, Juzíñamui jaiai uícodo comécùitùfuiaù onótafuiaù dùga daùna izói. Uafue fùénidùmacùdo íena coráùtatùomoù. 24Mei íadù Juzíñamui afe tàilla cuinaca raa zuita izói, zúitano íena meine cáatate. Mei tàillafue jaca íena anáfenonide. 25Mei illaùma David Jesudo úrillano daùde: Ocuíraùmana cue uiécori cùófùredùcue. Afémùe cue nabézimo izói ite, mùnàcana cue jácùcaitùcue. 26Ie jira cue comecù cáùmafuena ùere ite, afe llezica cue fuemo ite cáùmafuiaùdo úritùcue. Afe jira daje izói cue àeizù ñue ocózinaitaitùcue, mei tàillamona meine cue abùna cáataitùo. 27Mei jùù cue joréñona tàidùnomo fùénocaiñeitùo. Afe izói o izíruiga táùjùtagamùe abù rùfáillana ráiruitùo. 28Cáatatùnomo jóoide io cue llófuetùo. Cue dùga o íllado, cáùmafuena cue oruítaitùo, daùí daùde David. 29`Amatùaù, cácarei. Caù jáiairagùma David tàide raùga uáfodo onórede. Afe raùafo naù caù dùga íteza. 30Mei afe David uai llóraùma. Jaiai Juzíñamui uícodo uafue llóllena ràifuedo íena daùde: O emódoidùziemona dáamùe Cristona iite. Afémùe o illáùmana illánomo ráùnaite, daùde. 31Jira daùí David, uícomo cùona izói Cristo meine abùdo cáaillafuedo úrite. Afe izói daùde: Cristo joreño tàidùnomo fùébiñeite. Ie àeizù rùfáillana rairuícaza, . 32Mei jùù Juzíñamui afe Jesuna meine abùdo cáatate. Aféfuemo nana caù uai nabáiraùmacùdùcaù. 33Daùí Juzíñamui nabézimo Jesús naidánega; naidánia meífodo Móomona uícodo lloga Ñuera Joreño fecállùfue llàùnote. Llàùnuana nana bie omoù cùona, omoù cacana raa fùnode. Nana aféfuiaù afémùemona bite. 34- 35Mei David monamo jáiñedùmùe, mei íadù dama David daùí daùna: “Caifoide Ocuíraùma cue Ocuíraùmana daùde: Cue nabézimo raùnai, o éoidùno cue anáfenollùruimo, daùde.” 36`Nana Israel naùraù, mai comecù jùzíñeno omoù onoiri: bie omoù coraùca Jesús Juzíñamui Ocuíraùmana itátate: Crístona itátate, acù dùnó Pedro daùde. 37Aféfuena cacáillano, ùere comecù llícùtagaiaùoù. Afemona Pédromo jùcánotiaùoù jùáùe orécamacù dùga: Amatùaù, ¿nùùe izói ñéitùcaù? daùdíaùoù. 38Ie jira Pedro uai ote: Omoù illafue Juzíñamui uiécomo meídori. Omoù nágamùerie Jesucristo mámecùdo ùfo jokotari . Omoù àaùfuiaù oni dófilleza. Daùí Juzíñamui ie Ñuera Joreño ómoùna úicaiteza. 39Afe bie uícodo llogáuai ómoùe. Daje izói o jitótùaù ie. Daje izói nana jàcarie itùno ie; ua aféuai nana caù Ocuíraùma Juzíñamui uáidogamacù íena, . daùde. 40Aféuaillaùdo dáanomo jùáùe uáillaùdo Pedro íaùoù lluano daùde: Bie duere fùnóbitùmacùmona omoù jílloiri, daùde. 41Mei daùí afémùe úrilla uaina jeire otùno dùga ùfona jokokaiaùoù . Aféruido Jesumo àùnotùmacùmo daámani dùga mil dàgamùiaù dáaziena jáùnacaidiaùoù. 42Nana bimacù orécamacù llófuiafuemo jaàcùna jáidiaùoù. Afe daùí conímamo ñue comécùidiaùoù. Afe llezica Juzíñamuimo úrifùrediaùoù, ie mei gaùríllano Jesús ja íiraùcaiño güilla izói fùnódiaùoù. 43Aféruillaùdo nana jácùcaidiaùoù; mei aillo cùóraùninafuiaù naa onótate raa dùga orécamacù fùnódiaùoùza. 44Ja nana àùnotùno ñue dájena itíaùoù, íemona íaùoù ráanùaù conímamo jeruíñeno ífùrediaùoù. 45Mei jùù íaùoù illábùrù jùáùe ráifide raa dùga fecádiaùoù. Fécanona afe úcube nágamùiaù imacù jitailla izói jofo conímamo fecáfùrediaùoù. 46Nágaruillaùdo gaùríracomo gaùrídiaùoù. Iaùoù jófuemo pan fécano dáanomo cáùmafuedo, comecù mánaùnafuedo güitíaùoù. 47Juzíñamui ióbitaoidiaùoù. Afe llezica nana comùnù afémacùmo ñue comécùidiaùoù. Afe daùí caù Ocuíraùma nágaruido afe àùnotùmacùmo jùáùe jílloizaùbitùmacù dáamacùna itátate. .


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\