LOS HECHOS 20

1Afe íaùoù faùllíñeinafue llàùcailla meífomo, Pablo Juzíñamuimo àùnotùno ñue llófuellena jàùritade. Daùí íaùoù llófuia méifomo íaùoù llàùnuano íiraùcaiño uáidonocaide. Uáidonocaillano Macedóniamo jáizaide. 2Nana afénomo itàgobiaù comùnù uáiduaide. Ie uáillaùdo afénomo ite ámatùaù náùcaitade. Afe mei Pablo ja Grecia énùemo dúcùde. 3Dùnomo daámani fùui llófuete. Dùnómona nocaedo Síriamo jáizaidemo, judíuaù íena llaùtáacanafuena fùdùde. Ie jira arù énùedo Macedóniamo abùdo jáillena comecù facade. 4Dùnómona ie nabáidùno: Berea ímùe Sópater; Tesalónica ímùe íaillùnoù Aristarco Segundo dùga; Derbe ímùe íaillùnoù Gayo Timoteo dùga; jùáùe Asia énùe íaillùnoù Tíquico Trófimo dùga. 5Afe bie ámatùaù uícomo Troas jófuemo caùna uíñuaidiaùoù. 6Fáitara jóoneñega pan güilla ùráùzilla meífomo, Filípomona nocaedo ruica jáidùcaù. Ja jubekuiro dàgarui íllamona Tróasmo dúcùdùcaù. Dùnomo daa semana itùcaù. 7Semana nanóidùruido gaùrídùcaù pan dùtada fecállena. (Afe pan dùtada güíllamona Jesucristo íiraùcaiño güíllamo úibicaidùcaù.) Güilla mei Pablo Jesumo àùnotùno llófuete. Afe jítùramo afémùe ja jáiacade. Ie jira úrioidemo ja dáaferuimo ite. 8Caifo jùca ite caifóneco ero icomo gaùrídùcaù. Afe dùnomo aillo unérachecoù bóotatiaùoù. 9Dùnomo ite daa jitócome, Eutícona maméidùmùe. Afémùe jino eróirafomo ráùide. Pablo ùere are úrillamona, afe jitócome jamánomo ànùetaide. Ùcoùnia izire ànùamona, caifona ana baùíde. Afécomo dabaniámani ite. Dùnómona ana énùemo baùíde. Tùíde caifo llàùnotiaùoù. 10Mei jira Pablo ana afémùemo jáillano, ie acónimo dújuillano íena meníñote. Afe mei ámatùaùna daùde: Cáadeza, omoù jacànaiñeno, daùde. 11Daùí daùna mei Pablo meine caifo jaide. Caifo meine dúcùillano, pan dùtada güillano naù íaùoùmo nane úrite. Da úritemo monaide. Monáillamo oni jaide. 12Afe baùídùmùena ñue caade uitíaùoù. Iemona nana comùnù ñue caùmare íficaidiaùoù. 13Ie meífomo Pablo Asonmo iodo jáiacade. Ie jira caù jùáùmacù nocaedo uícomo Asonmo jáidùcaù dùnomo Pablo otá caù úillena. 14Afémùena Asonmo caù báillamona, dùnómona caù nocaedo nana Mitilénemo jáidùcaù. 15Dùnómona jáillano jítùramoidùruido Quío jofue áùnodo jáidùcaù. Afe jùáùruido Samos ígobemo zàjùdùcaù. Dùnómona Trogíliomo ocózinaidùcaù. Afe jùáùruido Milétomo dúcùdùcaù. 16Pablo Asia énùemo are íacañede. Ie jira Efésomo meine jáiacañede. Mei íadù Pablo raùre Jerusalemo dúcùacade, afénomo íacade Pentecostés ráfuena càoillena, íadù nùbaù càoiñeite. 17Naù Mileto jófuemo caù illa llezica, Efésomo Juzíñamuimo gaùríraùnù éinamacù jàùritate. 18Iaùoù dúcùnamona Pablo íaùoùna daùde: Nano fueñe Asiamo cue dúcùnamona cue ífùrenana ñue onódùomoù. 19Nágaruillaùdo comecù mánaùnafuedo éeiafuedo omoù càgùri itùcue. Daùí caù Ocuíraùma Jesumo táùjùfùredùcue. Afe llezica judíuaù ùere aillo duere cuena fùnóacadiaùoù. Afedo aillo facátafuiaù cuemo nitádiaùoù. 20Mei íadù fáùcanocaiñeno nana ómoùmo ñue illàfuena llófuefùredùcue. Daùí uáfodo omoù gaùríracomo ómoùmo llófueritùcue. Daje izói naga omoù jofomo llófuefùredùcue. 21Judíuaùmo llotùcue; daje izói judíoñedùnomo llotùcue. Nana íaùoùna daùdùcue: “Omoù fùénidùfuiaù ñúefuiaùna Juzíñamui comecù jitailla izói omoù meídori. Iemona caù Ocuíraùma Jesucrístomo omoù àùnori,” daùí íaùoùna daùdùcue. 22Mei birui benómona Jerusalemo jáitùcue; afénomo cue jaille Juzíñamui Ñuera Joreño cue ocuilla izói. Dùnomo cuemo cómuitùfuena ónoñedùcue. 23Dama dafue cue comécùdo onóigafue: nana cue jailla jófuedo Ñuera Joreño cue llavébillùfue aillo duere cue fùnóbillùfue dùga cuena fùdàtate. 24Mei íadù aféfuena due lloñédùcue. Ocuíraùma Jesús cuemo jóonega táùjùnafuena ñue àcoùmo cue fuitáadù cue cáanano cúemona ráifiñede. Afe táùjùnafue Juzíñamui ñue caùna izíruillafue comànùmo llócadùcue. Ua comùnù áizùa izóidùnomona cue táùjùna àcoùmo caùmare ñue dúcùtaiacadùcue. 25'Omoù càgùdo Juzíñamui illáùmana illafue llócaidùcue; mei birui ua onódùcueza, ómoùmacùmona buna cuena meine càoñeite. 26Ie jira biruido daùíacadùcue, ja ómoùmona nàfuenidùmùedùcue. 27Mei jira nana Juzíñamui caùmo llófuegafuiaù ómoùmo uáfodo llotùcue. Nàfuena báinino lloñédùcue. 28Ie jira afe izói danù abù omo rairuiri.. Daje izói nana Juzíñamuimo gaùrídùnona úiñori, mei Ñuera Joreño íaùoùna omoù úiñotadeza. Ua Ocuíraùma Jesumo gaùrídùno úiñotagaomoù. Afe gaùrídùnona Jesús dama ie tàillado, ie dùe tóillamona dama ie comànùna meine maiñode. 29Cue jailla mei jùáùmacù Juzíñamuimo gaùrídùnona jàfueridùno bíitiaùoù. Ua rùírede jùcónùaù ovéjaùna fázùa izói Juzíñamuimo omoù àùnogafuena féitataùbitiaùoù. 30Daje izói omoù càgùri táùnofuiaù llóitùnona iite. Afémacù uáfuena féitajano táùnofuiaù ómoùmo llóitiaùoù, àùnotùno afe uai jeire otátallena. 31Mei jira abù omoù rairuiri. Naui omoù dùga cue illáfuemo omoù uibíoiri. Dafùmonaámani, mona naùo dùga éebicaillano izire ómoùmona nágamùiaùmo fáùcanocaiñeno ómoùmo jino llotùcue. 32`Mei cue ámatùaù, ja birui Juzíñamuimo ómoùna jóoneitùcue, omoù úiñollena. Daje izói Juzíñamui caùna izíruilla uaimo omoù comecù uibíoillena jitáidùcue. Afe uai ómoùna náùrecaitaite. Afe daje llezica, aféuaido Juzíñamui dùbénemo ñue rairuícamacùna ja itàomoù naa jùáùe ie rairuícamacùri. Mei afe rairuícamacù Juzíñamuido ñue fùnócamacùdùomoù. 33Jùáùmùemo ite úcubiaùri íaùoùmo ite ùníroillaùri dama cúeùena jaca úradoiñedùcue. 34Mei íadù jùáùfodo, dama cue jitailla raa óllena dama cue ónoùdo táùjùdùcue. Daje izói cue dùga itùno íena otùcue. 35Daùí omoù táùjùllena llotùcue. Afe izói raana jitáidùno omoù canóllena ómoùna llófuetùcue, Ocuíraùma Jesús daùna uaimo comecù omoù facáoicaillena. Afémùe daùna uai daùí daùde: “Fia iga raa llàùnotùmùe baùmo, fecáfùredùmùe jamánomo ióbide,” daùde. 36Daùí íaùoùna daùna meífodo, Pablo cañùcù ana dújuillano Moo Juzíñamuimo nana afémacùri úritiaùoù. 37Iemona nana éenaitiaùoù. Afe llezica Páblona meníñuano ñùtada cáùmadotiaùoù. 38Afe llezica Pablo “Ja meine abùdo cuena càoñeitùomoù” dáùnari ùere zúucaidiaùoù. Afe mei feù nocaemo íiraùcaiño íena nabáidiaùoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\