LOS HECHOS 22

1Iaùoùna daùde: Caù comùnù naa illáùcomùnù dùga, omoù cácarei. Cue abù ràiduafue jino llóitùcueza, daùde. 2Hebreo uaido íaùoùna dáùnana cacáillano, ùere tùù daùdíaùoù. Iemona Pablo íaùoùna daùde: 3Cue judíodùcue. Cilicia énùemo ite Tarso jófuemo jocócacue. Mei íadù benó Jerusalemo comuítagacue. Afe mei Gamaliel llófuegacue. Caù jaiáidùgùma ocuícafuiaù llúana ùere áfemo jiéruitùcue. Jaca Juzíñamuimo táùjùnafuemo comecù cue facai izói naa cue ràinodo ùere járitaifùredùcue. Ua ja birui Juzíñamui ocuícafuemo omoù járitailla izói jaiai daùí járitaifùredùcue. 4Jaiai Jesumo àùnotùnona daje izói fállena racádùcue. Afe dáruido ùíñùaù rùngónùaùri llavéracomo lláviaidùcue. 5Lletáriraùnù illaùnù naui comùnù cue lláviafuemo uai nabáiraùnù itíaùoù. Daje izói nana illáùcomùnù rábiaù cue fécamo uai nabáiraùnù. Afe rábiaùdo Damáscomo ite caù ámatùaù judíuaù jénuaidùcue. Dùnomo ite Jesumo àùnotùno jénuaidùcue, atùda Jerusalemo íaùoùna duere cue fùnótallena. 6`Mei íadù Damasco iodo jáidùcuemo, ja jaàcùri ítemo afe jófuemo dúcùacadùcue. Afe llezica monámona jamánomo rùire cuemo egáiñocaide. 7Iemona énùemo baùídùcue. Afe llezica monámona cuena daùna uai cacádùcue; aféuai cuena daùde: “Saulo, Saulo ¿nùbái mei cue racádùo?” 8Mei jira jùcánotùcue: “¿O mei búdùo?” Jira afémùe cuena daùde: “Nazaret ímùe Jesúdùcue. Daa o racácamùedùcue,” daùde. 9Cuedo jáidùno afe egáiñuana cùóillano jacànaitiaùoù; mei íadù cuemo úrite uaina cacáñediaùoù. 10Jira íena daùdùcue: “Ocuíraùma, ¿mei nùùe izói íitùcue? Jira afémùe cuena daùde: “Náidacaillano o jailla Damasco jófuemo jai. Dùnomo o fùnóllùfuiaùna omo llóitiaùoù,” daùde. 11Afe rùire egáiñua cue ui dúitaga. Ie jira cue nabáiñùaù Damáscomo ónoùdo jaùnátaoicaigacue. 12`Afénomo ite Ananíasna mámecùredùmùe. Afémùe ùere Moisés ocuícafuemo àùnofùrede. Nana Damáscomo ite judíuaù ñúefuena íemo nitáfùrediaùoù. 13Iemo afe Ananías cue uáiduaùbite. Billano cuena daùde: ”Cue ama Saulo, o ui meine nane càoiteza,” daùde. Daùí daùna llezica meine cue ui ñue càoide. Afémùena cùódùcue. 14Mei jira afémùe cuena daùde: “Caù jáiairagùma Moo Juzíñamui nùzécamùedùo. Afémùe jaiai nùnómona ona nùzede íemo o táùjùllùfuiaù jino omo llóllena. Ua dama Jesús fuémona ie úrilla uáillaùna cácaitùo. Afe llezica jaàcùna ñue fùnófùredùmùena Jesuna càoitùo. 15Mei o cacánafuiaù o cùónafuiaù dùga nana comùnù uícomo jino llóitùo. 16Mei birui ¿mùnàcari jùzídùo? Náidacaillano o ùfo jokotari . Ocuíraùma Jesús mámecùmo ñue àùnori. Afedo o fùénidùfue jae muiñócaza,” dùnori Ananías daùde. 17Pablo naù úrite. Iaùoùna daùde: Jerusalemo meine cue billa llezica, Juzíñamuimo gaùríracomo úrizaidùcue. Dùnomo nùcaù anado cùódùcue. 18Caù Ocuíraùma Jesuna cùódùcue. Afémùe cuena daùde: Jerusalémona mai raùre oni jai. Afémacù cuedo o úrillana jíeruiñeitiaùoù, daùde. 19Jira Ocuíraùmana daùdùcue: Nana afémacù omo àùnotùnona llófueriracomo cue lláùtainafuena onódiaùoù. Llavéracomo íaùoùna fácana cue uilláfuemo uibíoidiaùoù. 20Esteban o mámecùdo úrite táùjùtagamùe. Afémùe tàide dùe toya llezica afénomo itùcue. Aféfuemo “Jii” daùdàmùedùcue. Ie emódomo Esteban fatàmùe ùnícuirona oni llàidùcue, daùdùcue. 21Mei íadù Ocuíraùma cuena daùde: Mai jai. Judíoñedùno càgùmo jùca ona óreitùcue, Ocuíraùma daùde. afe dùno Pablo urite 22Afe dùnó afeno comùnù íanori tùù daùdíaùoù. Mei íadù dánomo nane caillàoicana daùdíaùoù: ¡Bie ùima dama tàideza! ¡Afémùe cáaillùnona íñeite! daùdíaùoù. 23Naù are caillàoidiaùoù. Ùere icàrillano danù íaùoù ùnícuiruaù cúacoùdiaùoù. Afe llezica enàchomaùaù caifo táùnomo júcoùdiaùoù. 24Ie jira llaùzàraùnù illaùma Páblona íaùoù gaùríracomo orede. Oriano dùnomo zechénotade ie fùnócafue jino llóllena, comùnù rùire íemo fùeni caillàoinafuena onóillena. 25Ja maùtá fállena naidánega, íemo Pablo dùnomo ite jabóùdùllaùmana daùde: ¿Jùcánoñeno romano ímùena fáredùomoù? daùde. 26Afena cacáillano jabóllaùma llaùzàraùnù illáùmamo lluájide; lluájillano daùde: Bímùemo o duere fùnóacanafue o jíricaiñeno iri; afémùe romano ímùeza, daùde. 27Jira afe llaùzàraùnù illaùma Páblomo jùcánuaùbite; daùde: ¿Ua romano ímùedùo? Jira Pablo: Jù, daùde. 28Jira afe illaùma daùde: Aillo cue úcube baùílla baùmo romano ímùena jáidùcue, daùde. Iemo Pablo daùde: Cue jaca romano ímùena jocócacue, daùde. 29Afe daùí ie dáùnamona, ie zechénotùno afémùemona oni raùídiaùoù. Nana afémacù naa aféllaùmaùoùri jacànaitiaùoù ie íaùoù llaùtari; afémùe romano ímùenana íaùoù fùdànamona. 30Afe jùáùruido afe llaùzàraùnù illaùma Páblomo íaùoù jùtácafuiaùna ñue jaàcùna onóiacade. Ie jira lletáriraùnù illaùnù naa íaùoù ràillaùnùri dánomo gaùrítate. Afe mei Pablo llaveina llójeo zúitano íaùoù uícomo baù naidánete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\