LOS HECHOS 23

1Dùnomo Pablo Nahí Ràillaùnùmo éroicaillano daùde: Cue ámatùaù, cácarei. Jaca birui comecù mánaùnafuedo Juzíñamui uícori caùmare itùcue, daùde. 2Ie jira lletáriraùnù illaùma Ananías Pablo abùmo itùno fúena putátate. 3Jira Pablo íena daùde: ¡Afe izói Juzíñamui ona fátaite! Jae jinóidùuaido ñue úritùo, o comecù fùénide íadù. ¿Jadà ráùidùo ocuica uai daùna izói cuemo jùcánollena? Iemona ¿nùbái mei ocuícafue uáitano cue fúena putátatùo? daùde. 4Iemona afénori itùno íena daùdíaùoù: ¿Nùbái daùí Juzíñamui caifoide lletáriraùmana báiñotùo? daùdíaùoù. 5Jira Pablo daùde: Amatùaù, afémùe caifoide lletáriraùma ie íllana onóñedùcue. Onódùcueza Cuegáuaillaù daùde: “O jofue ràimacùna báiñoñeno iri,” daùde. 6Iemona Pablo Nahí Ràillaùnù càgùmo itànona fùdùde. Afémacùmona dárie fariséuaùmo jaùnáidiaùoù. Jùáùmacù saducéuaùmo jaùnáidiaùoù. Ie jira íaùoùna rùire daùde: Amatùaù, cue fariséodùcue. Afe emódomo fariseo ímùe jitódùcue. Ja birui cuemo jùcánotiaùoù, mei tàidùmacù meine abùdo cáaillùruimo cue úiñua jira, daùde. 7Daùí daùna meífomo, fariséuaù saducéuaù dùga conímamo jofo afefue rùire júfidotiaùoù. Iemona afénomo gaùrídùno dázierie bozíetaidiaùoù. . 8Afe saducéuaù tàidùnona meine cáañeite daùdíaùoù. Afe emódomo Juzíñamui abù imácùna iñede, daje izói jóriaùaùna iñede daùdíaùoù. Mei íadù fariséuaù nana aféfuiaùmo àùnotiaùoù. 9Nana caillàdiaùoù. Ie mei dárie ocuícauai llófueraùnù naidáidiaùoù. Afémacù fariséuaù dùbénemo jaùnáidiaùoù. Caifo naidáillano daùde: Bímùe fùénidùfuiaùna caùdo llócaiñede. Nùbaù joreño íemo úrilla; nùbaù Juzíñamui dùbénedo úaitañeitùcaù, daùdíaùoù. 10Afe júfiduafue rùire anado jaide. Iemo llaùzàraùnù illaùma Pablo íaùoù tùbéruari jacànaite. Ie jira aféllaùma íaùoù càgùmona Páblona llaùzàraùnùna oni uitátate. Uillano meine íaùoù gaùríracomo íena orétate. 11Afe jùáùe naùo Ocuíraùma Jesús Páblomo càocaillano daùde: Pablo, jacàruiñeno, abù mame. Benó Jerusalemo cuedo o úrilla izói, daje izói Rómamo úrizaitùo, daùde. 12Afe jùáùruido judíuaùmona dáarie Pablo fállena maméritiaùoù. Danù íaùoù abù faidódiaùoù. Jira fùénide uáillaùdo daùdíaùoù: Páblona naù caù fáñeille dùno güíñeitùcaù, jíroñeitùcaù, daùdíaùoù. 13Afe daùí úritùmùiaù cuarenta baùmo jaide. 14Iemona afémacù lletáriraùnù illáùnùmo naa judíuaù éinamacùri jáidiaùoù. Dùnomo daùízaidiaùoù: Danù caù abù fùeni daùnáfuedo faidódùcaù. Pablo caù fáñeille dùno güíñeitùcaù, jíroñeitùcaù. 15Mai omoù naa jùáùe Nahí Ràillaùnùri llaùzàraùnù illáùmamo Pablo uire jitù atàllùfue jùca. Fia daùí íemo lloíri, meine nane íemo itùfue izire omoù jùcánollena. Afémùe naù dúcùñeite, afe atùca llaùtada íena tàtaitùcaù, daùdíaùoù. 16Mei íadù Pablo comoma afe Páblona íaùoù fáiacanafuena fùdàizaùbite. Iemona afémùe llaùzàraùnù gaùríracomo Páblona lluájide. 17Mei jira Pablo jabóllaùma jàùrillano daùde: Bie jitócome llaùzàraùnù illáùmamo úi. Afémùemo llollàfuena íteza, daùde. 18Afe jabóllaùma íena uillano, llaùzàraùnù illáùmana daùde: Afe llaveca Pablo cue jàùrillano bie jitócome benó cue atàllena jùcade, afémùemo da llollàfuena íteza, daùde. 19Afe llaùzàraùnù illaùma afémùe ónoùdo oni eneno jùcánollena uite; daùde: ¿Nàùfue cuemo llóiacadùo? daùde. 20Jira afémùe daùde: Judíuaù ja nana dáfuerillano meine comecù facádiaùoù. Uire jitù Pablo Nahí Ràillaùnù uícomo meine o atàtallùfue jàcaitiaùoù, meine íemo izire íaùoù jùcánollena. 21Mei íadù íaùoù jùcállùfuemo àùnoñeno iri. Afémacùmona cuarenta baùmo dàgamùe báinino Pablo fállena jóonetiaùoù. Afe fáiacadùno danù íaùoù abù faidódiaùoù. “Pablo naù caù fáñeille dùno, güíñeitùcaù; daje izói jíroñeitùcaù,” daùdíaùoù. Ja birui afémùe fállena ñue fùnóbidiaùoù. Mei íadù o uai ollàfuemo naù úiñoidiaùoù, daùde. 22Iemona afe llaùzàraùnù illaùma afe jitócomena: Mai o jairi, daùde. Afe íemo ie lluáùbigafuena jùáùmacùmo ”Lloñeno iri,” daùde. 23Mei jira afe llaùzàraùnù illaùma mena jabóidùllaùma uáidote. Uáiduano íaillùnoùna daùde: Mai doscientos dùga llaùzàraùnù mácaitùnona fùnóbitari. Afe llezica setenta dàgamùe cabállodo jáitùnona fùnóbitari. Afe emódomo doscientos dàgamùe zàdaùaùri jáitùnona fùnóbitari. Nana afémacù nauilla baùdo Cesaréamo jáitiaùoù, daùde. 24Afe llezica Pablo jaille cabállona fùnóbitade. Daje llezica Pablo ñue fañeno cáanori caifóidùllaùma Félixmo uitátate. 25Afémacùdo cuegabe orede. Afe cuegabe daùde: 26“Cue Claudio Lisias mamécacue. Jamánomo cáùmafuerede caifóidùllaùma Félix, o uáidotùcue. 27Judíuaù bímùe lláùtano duere fùnótaacadiaùoù. Iena fáiacadiaùoù. Mei ie romano ímùe íllana cue fùdànamona cue llaùzàraùnùdo íena ràiduaidùcue. 28Iemo íaùoù jùtácafuena onóacadùcue. Ie jira judío Ràillaùnù uícomo íena uitátatùcue. 29Ie mei aillo íemo júfidogafue záilla meífomo íemo nàfuena baiñédùcue. Danù íaùoùmo ocuica uai ie jeire ie oñena íemo nitádiaùoù. Mei íadù ie cue fallàfuena iñede. Daje izói ie cue llavéllùfuena iñede. 30Danù afémùe íaùoù nane fáiacanafuena cue fùdànamona, íena omo orédùcue. Afe llezica nana íemo fùénidùfuiaù nitádùnona daùdùcue: Mai Páblomo nùfue o nitáadù caifóidùllaùma Félix uiécomo o daùízairi. Mai, jae nùùe.” 31Mei jira nana llaùzàraùnù íaùoù illaùma ocuilla izói Pablo uitíaùoù. Afe naùo Antípatris jófuemo íena uitíaùoù. 32Afe jítùramo eàbado jaide llaùzàraùnù meine íaùoù ùnàracomo bitíaùoù. Ie mei cabállodo jáidùno Páblooùri naù Cesaréamo jáidiaùoù. 33Dùnomo afe Cesaréamo dúcùillano, afémacù uiga cuegabe caifóidùllaùmamo izájidiaùoù. Daje izói Pablo íemo fecádiaùoù. 34Afebe facádua meífodo, caifóidùllaùma jùcánote: ¿O nùno ímùedùo? Pablo uai ote: Cilicia énùe ímùedùcue daùde. 35Ie jira íena daùde: Omo fùénidùfuena nitádùno bíadù ona cácaitùcue, daùde. Afe mei Félix Páblona Herodes illaùma illaco áillocomo rairuítatùnona uitátate, afécomo íena íaùoù ñue rairuíllena.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\