LOS HECHOS 24

1Jubécuiro dàgarui illa meífodo lletáriraùnù illaùma Ananías Cesaréamo bite. Afémùedo dárie éinamacù bitíaùoù. Dáruido, caifóidùllaùma uiécomo raùre úritùmùe bite. Afémùe mámecù Tértulo. Nana afémacù caifóidùllaùma Félix uícomo Páblomo jùtácafuiaù nítaùbitiaùoù. 2Pablo íaùoù átùa llezica, Tértulo íemo jàidùfue rùire nítade. Félixna daùde: Caù izíruiga caifóidùllaùma, ori ióbiacadùcaù. Ñue zaaillafue caùmo ite; íemo caùmare llàùcaillafuemo itùcaù. O fùbíllafuedo nana ñue ocuícacaù. 3Nana bífuiaùri nágagobiaùdo ióbioidùcaù. Félix o ùere jamánomo fàgomùedùo. 4Mei íadù are o cue áùfedoñeilleza caù úrillamo o cacáreillena omo izire jùcádùcue. 5Bímùe fùénide duico billa izói bíllana cùódùcaù. Naga énùiaùdo llócaide judíuaù oni énenorie bozíetaillena. Afémùe Nazaret ímùe Jesusmo àùnotùno ùfódùmùe. 6Ùcoùmo caù Juzíñamuimo gaùríraco ero bácajide. Ie llaùtádùcaù ñue afémùemo caù ocuina uai daùna izói jùcánollena. 7Mei íadù llaùzàraùnù illaùma Lisias aféfuemona caùna rairuide. Iemona caù anámona íena ràifuedo oni baùrode. 8Afe emódomo caùna daùde: “Bie cómemo bifue jùtádùno odo bírediaùoù.” Dama o afémùemo jùcánorena, nana íemo caù jùtácafue uáfueiteza. Daùí áfena uáfuena onóitùo, daùde. 9Afénomo jaide judíuaù nana aféfuiaùna uáfuiaù daùdíaùoù. 10Jira Pablo úrillena caifóidùllaùma ónoùdo llote. Jira Pablo daùde: O uícori cue abù ràiduafue jino caùmare llóitùcue. Jaiai dùga fùmona bie naùraù o jùcánoraùmana o íllana onódùcueza. 11Ja nagafene iemo mena dàgarui íllamona Jerusalemo Juzíñamuimo áùnozillano íemo caùmare úrillena dúcùdùcue. Aféfuena dama o jùcánorena, ñue o ónoillena. 12Bumo rùire cue úrillana cacáñediaùoù. Daje izói Juzíñamui gaùríracomo comànùna fùeni faùllíñaitañedùcue. Iemo jùáù Juzíñamui llófueriracomo daje izói júfidogafuiaù fùnótañedùcue. Daje izói naùraù jófuedo nàfuena lloñédùcue. 13Nana bimacù cuena nitácafuiaùna buna áfena uafue daùínina. 14Mei íadù dafue jino llóitùcue. Judíuaù fùeni mameca fùénidùodo jáidùcue. Afe como Jesús lloga iodo cue jáillamona caù uzútùaù Moo Juzíñamuimo táùjùdùcue. Mei nana cuega ocuica uáillaùna àùnotùcueza. Afe daje izói nana uai jino lloraùnù Cuegánicuaùmo ite uáillaùna àùnotùcue. 15Iaùoù Juzíñamuimo úiñoinafue daùde: “Tàidùno ñúemacù fùénidùmacù dùga meine abùdo cáaitiaùoù.” 16Ie jira Juzíñamui uiécomo nàfuenidùmùena cue íllena jaca nágarui cue comecù ñue fùnófùredùcue. Afe izói comùnù uícomo nàfuenidùmùena íacadùcue. 17`Ja dùga fùmona jùáùnuiaùmo cue maca meífomo, meine cue énùemo Juzíñamuimo fia fecaca úcube izáùbitùcue. Afe izói dúeredùmacùmo dúecaillano úcubena fécaùbitùcue. 18Afe daùí cue feca llezica, cue comécùmo ite àaùfuiaù cue múiñuafuemo nàcùdotùcue. Daùí cue comecù nàcùdua meífodo afe úcube cue fecalle llezica, dárie Asia énùe judíuaù Juzíñamuimo gaùríracomo cuena baitíaùoù. Afénomo naù comànùna fùgo iñena llezica itùcue. Afénomo ite comànùna jaca buna faùllíñaitañedùcue. 19Afénomo cuena cùódùno benomo cuemo jàtaùbirediaùoù, cuemo nùfue íaùoù nitáadù. 20Mei jùáùfodo naui judíuaù Nahí Ràillaùnù uiécomo cue illa llezica fùénidùfue cuemo naui íaùoù báiadù, benomo ite aféfuena cacádùno mai jino lloiri. 21Aféruillaùdo íaùoù càgùri cue illa llezica dafue rùire íaùoùmo llotùcue. Daùdùcue: “Ja birui cuemo jùcánotùomoù tàidùmacù meine abùdo cáaillùfuemo cue àùnua jira.” Dùno Pablo úrite. 22Félix Pablona daùí dáùnana cacáillano, aféfuena dùnó fùénocaide. Afe Jesucrísto dùbénemo itùno fùnócafuiaùna Félix ñue fùbídùmùe. Ie jira aféfuena dùnó fùénocaide. Fùénocaillano daùde: Fui llaùzàraùnù illaùma Lisias dúcùadù bie ómoùmo itùfue afémùe cuemo ñue jino llóite, daùde. 23Iemona Félix, jabóidùllaùmana ocuíde Páblona naù zuitátañellena. Mei íadù ie comùnù ie uáiduaùbillena rairuíñede. Afe izói ie íaùoù cánuaùbillena jeruíñede. Afe daùí Félix Pablona fùgo rùire llavétañede. 24Afemona afe mei dàgarui íllamona, Félix meine dúcùde ie aù Drusila dùga. Afengo judío ingo. Félix Pablo jàùritade Jesucrístomo àùnuafuedo úrillena. 25Afe àùnuafuedo úrilla llezica Pablo ñue jaàcùna jáillùfuedo úrite. Afe daje izói ñue comùnù íllena abù rairuínafuiaù llote. Ie émodomo íiraùruimo comùnù jùcánollùfue jino llote. Aféfuiaùna cacáillano, Félix jacànaite. Jacànaillano daùde: Mai birui jai, uire cue jitáillùruido nane ona jàùritùcueza, daùde. 26Afe jùáùfue Félix, Pablo ie zuitalle úcube fecalle úiñote. Ie jira dùga ícaiño Félix íena jàùjùùride ie dùga úrillena. 27Mena fùmona daùí íhidiaùoù. Afe mei Félix ie illáùmana illano fáùcanocaide. Ie meífomo Porcio Festo illáùmana jóonetiaùoù. Félix judíuaù uícori ñue íacanamona llavécamùe Páblona zuitáñeno oni jaide.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\