LOS HECHOS 26

1Jira afe Agripa Páblona daùde: O dama o abù ràiduafuena llórena, daùde. Iemona Pablo como fueñe íaùoùmo úrite; daùde: 2Ùllaùma Agripa, cue abù ràidollùfue o uícomo cue llólleri ióbidùcue. Nana judíuaù cuemo nitaca táùnofuiaù jino jaàcùna llóitùcue. 3Nana judíuaù fùbíllafuiaùna ñue onódùoza. Daje izói conímamo caù úrillafuena onódùo. Aferi ùere ióbidùcue. Ie jira fàaicana cue úrillamo o cacáreillena jùcádùcue. 4`Naù cue úruenamona dama cue énùemo, daje izói Jerusalemo íaùoù càgùri nana judíuaù cue illáfuena onódiaùoù. 5Daje izói cue jitócomenanomona fariseo ímùena cue íllana onódiaùoù. Afémacù jitaia aféfuena jino llóredùcue. Caù àùnogafuiaùmo afe fariséuaù jamánomo rùire jaùnáidùno. 6Iaùoù àùnogafue izói Juzíñamui tàidùno meine abùdo cáatallùfuemo àùnotùcue. Juzíñamui daje afe cáallùfue caù jáiairagùmamo llote. Afefue àcoùnia birui bie jùcánollùfuemo cuena atàdiaùoù. 7Caù Israel nagafuekuiro iemo mena naùraù afe uícomo llogáuai fuizájillùnomo úiñoidiaùoù. Ie jira mona naùo dùga Juzíñamuimo áùnozillano caùmare úritiaùoù. Afe izói íemo táùjùdiaùoù. Illaùma Agripa, afe bie daje úiñogafue àcoùnia, judíuaù fùénidùfuiaù birui cuemo nitádiaùoù. 8¿Nùbái mei daùí comecù facádùomoù? ¿Nùbái mei afe Juzíñamui tàidùno meine abùdo cáatallùfuemo buna àùnonide, daùdàomoù? 9`Nazaret ímùe Jesús mámecùmo jaùnáidùno duere cue fùnótallena, naui aféfuemo comecù facáoidùcue. 10Iemona Jerusalén imácùna duere fùnótatùcue. Lletáriraùnù illaùnù ràibiaùdo aillo Jesumo àùnotùnona llavéracomo àbaicotadùcue. Comùnù afe llavécamacù tùtáacana llezica aféfuena faùríotùcue. 11Dùga icaiño íaùoùna duere fùnódùcue, íaùoù àùnogafue féitallena. Afe duere fùnótafue naga llófueriracuaùdo daùí fùnódùcue. Afe àùnotùnona jamánomo fùéniruidùcue. Ie jira afémacùna onínemacù jófuemo racádùcue. 12`Bie daùí comecù mamérillafuedo Damasco jófuemo jáidùcue. Lletáriraùnù illaùnù ràibiaùdo comùnù llaùtállena orécacue. 13Mei íadù jaàcùri ia iodo jáidùcuemo, jamánomo monámona rùire cuemo egáiñocaide. Afe egáiñua jitoma egáiñua baùmo meáirede. Cue abùmo egáiñocaide naa cuedo jáidùnori. 14Iemona nana énùemo baùídùcaù. Hebreo uáillaùdo monámona cuena daànana cacádùcue; cuena daùde: “Saulo, Saulo, ¿nùbái mei cue racádùo? O dama o abù fùeni fùnódùo. Aillue juráreto jiúraùnomo ite jáirede razù. Afe rázùmo juráreto záitacailla jilla izói, afe izói dama abù daùí fùnódùo” daùde. 15Jira uai otùcue: “Ocuíraùma, ¿mei o búdùo?” Jira afémùe cuena daùde: “O racácamùe Jesúdùcue. 16Mai náidacaillano macácana jai. Jae cuedo o táùjùllena omo càocaidùcue. Afemona birui o cùónafuemo uai nabáiraùmana íitùo. Ie meífomo jùáùruido jùáùfuiaù omo ácataitùcue. Aféfuiaùmo nane uai nabáiraùmana íitùo. 17Ja judíuaùmona jùáùe jùcáneziemo ona orédùcue. Dùnomo ona lláùtaitiaùoù íadù ona jíllotaitùcue. 18Dùnó afeno imácùmo ona orédùcue, íaùoù comecù o zuitállena. Afemona, jítùfodo íaùoù macáñeno úzefodo íaùoù macállena o orédùcue. Daje izói nana íaùoùmo ona orédùcue Taùfe íaùoù náamatañellena, mei íadù Juzíñamui dùbéfomo íaùoù jaùnáillena. Afe izói íaùoùmo ona orédùcue cuemo íaùoù àùnollena. Iemona íaùoùmo ite fùénidùfuiaù dóficaite. Afe fùénidùfuiaùna dóficaidùno íaùoù fecù raa máiñoitiaùoù naa jùáùe Juzíñamui ñue fùnócamacùri,” daùí Jesús cue ocuide. 19`Mei jira, illaùma Agripa, monámona cue cacánafuena jámairuiñedùcue; mei íadù áfena jeire uano fueñe Damasco imácùmo afe úrilla uai jino llotùcue. 20Afe meífomo Jerusalén comànùmo daje izói nana judea énùedo llócaidùcue. Afe izói jùáù judíoñedùnomo llócaidùcue. Nana íaùoùmo itàfuiaù íaùoù meídollena rùire llotùcue. Iemona Juzíñamui dùbénemo íaùoù íficaillena íaùoù llófuetùcue. Ñúefuiaùdo íaùoù macállena llotùcue íaùoùmo ite meídogafue jino ácatallena. 21Afe bífuiaù cue llua àcoùnia, judíuaù Juzíñamuimo gaùríracomo cuena llaùtada fáiacadiaùoù. 22Mei íadù Juzíñamui cue cánuado naù biruimo ñue jáicadùcue. Naga cómemo, illáùcomùnù naa jamai comànùri Juzíñamuido úricaidùcue. Moisés llua izói llotùcue. Jaiai uai jino llóraùnù llua izói llófuetùcue. Nana íaùoù lloga caùmo íficaitùfuiaù jino llotùcue. 23Jaiai nùnomo uícomo llotíaùoù: “Cristo duere fùnólleza,” daùdíaùoù. “Afe meífomo tàite; tàillano meine abùdo cáaite. Afe daùí fueñe tàidùmùemona meine abùdo cáaitùmùena maméllùmùeite.” Daùí aféfuena daùdíaùoù. Afe emódomo jùáùfue daùde: “Cristo cáaillemona, comùnù jílloillùfue jino llóite. Ua caù náùraùmo llóite. Daje izói jùáùe náùraùaùna fùdàtaite,” dùnó Pablo úrite. 24Daùí Pablo afe abù ràiduafue llua llezica, Festo caillàoicana daùde: ¡Pablo, o uáùritaidùo! Aillo rábiaù o facáduamona o ùfocù uáùritaide, daùde. 25Jira Pablo uai ote: Fàgomùe Festo, cue uáùricoùñedùcue. Mei jùáùfodo cue daùnáuai ñue comécùdo facádorede. Aféfuiaù uafue. 26Benori illaùma Agripa ite, bífuiaùna ñue onódùmùe. Ie jira comecù mánaùnafuedo afémùe uiécori úritùcue. Afémùe nana bífuiaùna ie onónana ñue onódùcue. Afémùe nana bífuiaù báinino izúgumo lloñégaza onode. 27Illaùma Agripa, ¿uai jino llóraùnù llogáuaimo àùnotùo? O àùnuana onódùcue, daùde Pablo. 28Jira Agripa daùde: ¿Jesucrístomo afe dùbénemo cue jaùnáillena raùre cuena íficaitaacadùo? daùde. 29Jira Pablo íena daùde: Raùre Crístomo jaùnáidùmùena o íficaiadù, o are íllamona Crístomo jaùnáidùmùena o íficaiadù, naù birui Juzíñamui uaillaù ñue jeire o ollùfue jùcádùcue. Afe izói dama óùeñedeza mei íadù cue Jesucrístomo àùnua izói nana cue úrillamo cacáreidùno Crístomo ñue àùnotùnona jitáidùcue. Mei íadù llóejeina cue máùina izói ómoùna maùtátaacañedùcue, daùde. 30Pablo aféfuiaù llua meífomo, illaùma Agripa caifo náidacaide, afe caifóidùllaùma Festo dùga. Afe llezica ie aù Berenice nana dùnó ráùiedùno dùga caifo náidacaidiaùoù. 31Náidacaillano baù eneno jáidiaùoù aféfuiaùdo úrillena. Dùnomo jofo conímana daùdíaùoù: Baie cómemo ie tùtállùfuena iñede. Daje izói llavéracomo ie llavéillùnona iñede, daùdíaùoù. 32Jira Agripa Féstona daùde: Bímùe naui jamánomo ocuídùllaùma íemo jùcánollena jùcáñeniadù ja birui zuitárede, mei íadù báillaùmamo jùcádeza zuitánide, e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\