LOS HECHOS 27

1Pablo Itáliamo oréillùfuemo maméritiaùoù. Iemona Pablo naa jùáùe llavécamùiaùri jabóidùllaùma Júliomo izájidiaùoù. Afémùe Augusto llaùzàraùnù igüéllimo jaùnaide. 2Iemona Adramitio ígobemona áillue nocaedo jáizaidùcaù. Afecae nana Asia énùe ígobiaùdo zàjùcana ja jáizaide. Daje llezica Tesalónica ímùe Aristarco caùdo jaide. Tesalónica Macedonia énùe jofue. 3Afe jítùramoidùruido Sidón ígobemo dúcùdùcaù. Afégobemo Julio ùere caùmare Páblomo úrite. Iemona Páblona rairuíñeno ie onóigamùiaùna uáiduajitade. Afe daùí ie onóigamùiaùna Pablo jitaica raana fecárediaùoù. 4Sidón ígobemona jáidùcaù. Jaillano monáillai cùgù idu Chipre jaràfezimo fùéoicaidùcaù, mei jairifo jùáùfodo caù ñuitáoicaillamona. 5Dùnómona Cilicia énùe áùnodo Panfilia énùe dùga baùdo monaillai càgùdo jaitádùcaù. Afe mei Licia énùemo ite Mira ígobemo zàjùdùcaù. 6Dùnomo llaùzàraùnù illaùma Alejandríamona bite, Itáliamo jáizaide áillue nocaena càoizaide. Afécaemo afémùe caùna nana jofo orede, afénomona afécaedo caù jáillena. 7Dùnómona dùga irui fàaicana juare jáidùcaù. Ùcoùmo Gnido jofue féùfenemo dúcùdùcaù. Mei jairifo naù jùáùfodo oni caù ñuitáoicaillamona monaillai cùgù idu Salmón féùfenedo jáidùcaù. Ie jira monaillai cùgù idu Creta onido nefícana jáidùcaù. 8Afe monaillai fue áùnodo fàaicana juare jáidùcaù. Ùcoùmo Buenos Puertosna mámecùredùnomo dúcùdùcaù. Afégobe Lases jofue áùnori ite. 9Ja dùga iruillaù fia fàaicana jáidùcaù. Iemo ja uáicùmo áùnozidùcaù. Iemona monaillai càgùdo caù jaitalle jamánomo jacàrede. Ie jira Pablo íaùoùna izire llote; 10daùde: Cuemo úrillamo omoù cácarei. Bie caù ruica caù jaille onódùcueza ùere jacàreite. Caù uiga ráanùaù nùné táùnocaite. Caù jaille nocáe daje izói táùnocaite. Daje izói caù nùbaù coróbaizaitùcaù, daùde. 11Mei íadù llaùzàraùnù illaùma nocáe naama jáiacanafue Pablo daùnafue baùmo jeire ote. Daje izói afecae illaùma daùna uai llaùzàraùnù illaùma jeire ote. 12Afégobe uáicùaù úiñollena fùgo jínoiñede. Ie jira nana comécùdo daùdíaùoù: “Nùbaù Fenice ígobemo jáidùcaùna fùgora izoide,” daùdíaùoù. Afégobe Creta énùe mona ùcoù dùbénemo ite. “Afe dùnomo uáicù záillena úiñoitùcaù,” daùdíaùoù. 13Afe jùáùruido mona átue dùnena jairifo fàaicana fúuoide. Jira áfemo àùnotiaùoù ruica íaùoù jáitallena. Afemona jáizaidùcaù. Afe Creta énùe áùnodo jáidùcaù. 14Mei íadù due afe meífodo rùírede jairifo caù jailla nocáe rùire ñúitaùbite. Ua afecae rùire aiñóicaide. 15Mei caù jáiacananomo jáinina jira, “Dama jairifo nùné uigacaù,” daùdíaùoù. 16Iemona duera monaillai cùgù idu Cauda jinófenedo jáidùcaù. Dùnomo jairifo caùna rùire fúuoiñede. Ie jira caù abùdo uiga dúecae, fàaicana juare caifo bùtádùcaù. 17Dúecae bùta meífomo, áillocae jéerie ñécùgaùdo rùire jofo mozùdùcaù. Afe mei guamáeiaùmo íaùoù bàjùzai dáùi jacàruitiaùoù. Afe guamáeiaù mámecù Sirte. Afe jágùedo íaùoù ñuite vela daùna áillue ùniroi ana zúicoùdiaùoù, caù nocáe fia jairifo fàaicana úillena. 18Afe jùáùruido afe jairifo rùire jaiñode. Ie jira íaùoù uiga ráaùe como fueñe afécaemona monáillaimo dócoùdiaùoù. 19Ja daruiámani íllamo nocáe ero táùjùna ráanùaù danù caù ónoùdo monáillaimo fádoùdùcaù. 20Aféruillaùdo dùga irui jitoma naa úcuaù dùga cùóñena. Dùnomo afe rùírede jairifo llavécamùiaù izói duere caù fùnode. Iemona nana jílloillena caù comécùinafuiaù nùné táùnocaide. 21Ja dùga iruillaù güiñeno itùcaù. Ie jira Pablo íaùoù càgùmo naidáillano daùde: Nana omoù cácarei. Naui Crétamona jáiñeitùcaù cue daùna uaina jeire oñédùomoù. Afe cue daùna uaina ñue àùnotùomoùnia bie izói duere zefuíñedùcaù. Daje izói nana caù atùca ráanùaù nùné táùnocaiñede. 22Mei íadù, birui omoù jacàruiñeno iri. Bie nocaena nùné táùnocaite mei íadù ómoùmona buna tàiñeite. 23Mei ja naùo Juzíñamui oreca ie abù ímùe cuemo daùízaùbite. Afe Juzíñamuimo jaùnáidùmùedùcue. Afe izói íemo táùjùdùmùedùcue. 24Afe oreca abù ímùe cuena daùde: “Pablo, jacànaiñeno iri. Romano jamánomo ocuídùllaùma uícomo náidazaitùoza. Ie jira o illa àcoùnia nana nocaedo odo jáidùnona Juzíñamui tàillùnomona jíllotaite.” Dùnó Juzíñamui oreca ie abù ímùe cuena daùde. 25Ie jira abà omoù mameri. Juzíñamui uaimo àùnotùcueza. Ie oreca ie abù ímùe cuena daùna izói bie caù duere zefuíllafuemona ñue jino jáitùcaùza. Afe bífuena ñue onódùcue. 26Mei íadù benómona daa monaillai cùgù ídumo jairifo caùna nétaite, daùde Pablo. 27Mena semana caù jailla meífodo daa naùo Adria monaillai caù illa llezica, rùírede jairifo meine abùdo caùna úioicaide. Iemo dáaferui illa llezica, marinéruaù énùemo caù áùnozillana comécùdo onódiaùoù. 28Jira nùé dùnó afórede daùnano facádiaùoù. Facádiaùoùmo treinta y seis metros afórede. Nane afe baùmo dáanomo facádiaùoù. Ja veintisiete metros afórede. 29Nofàcùaùmo íaùoù ñáijizaillana jacàruillano moi dùbécaemona fùgoamarie dùga nocáe cuinara lloélloicù monaillai anamo dotádiaùoù. Afe mei comecù jacàruioicana mona monaille úiñotiaùoù. 30Afe llezica afecae marinéruaù “Bie áillocaemona mai caù botallù” danù conímana daùdíaùoù. Afe daùí íaùoù botácanamona emódomo bùtaca dúecae ana jáùnoimo agüínetiaùoù. Afe llezica jùáùmacùna jàfueacana daùdíaùoù: “Bie dúecaedo áillocae ùfo dùbécaemo jùáùe cuinara lloélloicù dótaitùcaù,” daùdíaùoù. Daùí afe nocáe ana agüíniado jàfueriacadiaùoù. 31Mei jira Pablo llaùzàraùnù illáùmamo naa ie llaùzàraùnùri lluano daùde: Baimacù bie nocaemo fùébiñeno botáadù ómoùmona buna jílloñeilleza, daùde. 32Ie jira llaùzàraùnù dúecae agüina ñécùgaù jaitádiaùoù, afecae illemo baùíllena. 33Afe monáidemo Pablo íaùoùna daùde: Mai omoù güiri. Ja mena semana güiñédùomoùza; ùnàñedùomoù. 34Izire ómoùna güitátatùcue. Afe omoù güille jitáirede ñue omoù jílloillena. Uafue ómoùmona buna córobaiñeite. Daje izói omoù abàmona mùnàcana due jiza báùiñeite. 35Daùí daùnano, Pablo daa pan llàùnuano nana comùnù eróicana Juzíñamuina “Ùere fùgora” daùde. Daùí ñiano afe pan dùtada güite. 36Afemona nana náùreficaidiaùoù. Afe daje llezica jùáùno güitíaùoù. 37Afe áillocaemo doscientos setenta y seis dàgamùedùcaù. 38Ja íaùoù güíacaga güille güilla meífodo, fùébide trigo illemo dotádiaùoù, afecae féecocaillena. 39Ja monáidemo, afe énùena onóñediaùoù, mei íadù guamaù dùga ñue itàzuguaùna cùódiaùoù. Onóñegaza afénomo íaùoù zàjùzaillena maméritiaùoù. 40Iemona afecae cuinaina lloélloicù igaù jaitádiaùoù. Afe lloélloicù monáillai anamo fùébicaide. Afecae datara jaùrábiaù zuitádiaùoù. Afe mei afecae uite ùniroi ùfófecaemo caifo jairífomo jóonetiaùoù. Iemona afecae oni guamáemo áùnozioicaide. 41Mei íadù mena meine ábùedo totànuaùmo dúcùdiaùoù. Iemona afecae afénori ite guamáemo bàjùde. Ùfófecae afe guamáemo jamánomo rùire bàjùde. Mei íadù móifecae naù ñue faùrídemo, monaillai bagua nùné llaizéraga. 42Jira afécaemo ite llaùzàraùnù llavécamùiaù fáiacadiaùoù, “Ùùhùù bótaitiaùoù” daùnano. 43Mei íadù afe llaùzàraùnù illaùma Julio Páblona jíllotaacade. Mei jira íaùoùna fatátañede. Jùáùfodo ocuide nana àùana onódùno illedo àùcana raùre uícomo dúcùillena. 44Jùáùmacù àùana onóñedùno afe nocáe lláicoùzillabùcù emódodo jáitate. Daùí nana oni fuédamo dúcùdiaùoù. Afe daùí ñue jíllodiaùoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\