LOS HECHOS 28

1Nana arù énùemo ñue jíllobicaidùcaùmo, afe monaillai cùgù idu, comùnù caù llúamona Máltana mámecùrenana onódùcaù. 2Afedu naùraù ñue caùna llàùnotiaùoù. Aillue irai bonódiaùoù nocù jáiñua rozírena jira. Aferai bónuano nana caùna: “Mai omoù agáizaùbi” daùde. 3Afe llezica Pablo záfegai llàùnota aféraimo jóoniaide. Aferai uzire cácanamona tùtade jaio jino billano Pablo onoù aùnide. 4Afedu naùraù afe jaio ie ónoùmo agüínana cùóillano, conímamo llotíaùoù: Nùbaù baie ùima come fáfùredùmùe. Meitù monáillaimona ñue jillode íadù, Juzíñamui jaàcùna jóidùfue nana comànùmo onótaiacanamona íena raamo jíritate ie jílloiñeillena, daùí daùdíaùoù. 5Mei íadù Pablo afe jaio iraimo jaidànota dotade; íena nùùe izói nùbáùñede. 6Nùrui íena fáitaite daùnano áfemo nana ocuíridiaùoù. Jùáùfodo nùno llezica íena ana dotada tàtaite daùdíaùoù. Mei íadù íena ja are úiñodiaùoùmo nùe izói íena nùbáùñede. Ie jira nano comécùdo íaùoù daùnáuai jùáùfodo meídotiaùoù. Iemona bie Pablo Juzíñamui izóidùmùe daùdíaùoù. 7Afe áùnori afedu illaùma Publio illánuiaù ite. Dùnomo daruiámani afe Publio caùna ñue llàùnote. Caù jitaica raana ñue caùmo fecade. 8Aféruillaùdo afe Publio moo ùrárede. Bàirallumo dùga irui bàifùrede, ie abù cuaríllari. Iemo jamánomo lluide. Afénomo Pablo íena uáiduaide. Dùnomo Juzíñamuimo íena jùcade. Daùí ie jùca mei Pablo onoù íemo bùtade. Iemona afémùe jíllobicaide. 9Afena íaùoù fùdànamona nana afédumo ite ùráredùnuiaù Páblomo atàdiaùoù. Iemona nana jíllozùtiaùoù. 10Aferi ióbillano aillo ñúefuiaù caùmo nitádiaùoù. Afe mei nane dánomo caù jáiacanaruimo, nana caù jitaica ráanùaù caùmo atàdiaùoù. 11Afe monaillai cùgù ídumo dauiámani itùcaù. Afe meífodo, jùáùe nocaena cùóizaidùcaù. Afecae naui bie ídumo uáicù zaille dùno úiñote. Dùnómona afecae jáillado ruica jáidùcaù. Afecae Alejandría jófuemona bite. Afecae ùfomo mena taùno juzíñamui uiécona cuega. Afe íaillùnoù mámecù Castór Pólux. Afecae aféillùnoùna náamaredena mameide. 12Dùnómona Siracusa ígobemo dúcùdùcaù. Afégobemo daruiámani itùcaù. 13Dùnómona fueda áùnodo Regio ígobemo jáidùcaù. Afe jùáùruido jairifo mona átue dùnena bíllamona Régiomona jáidùcaù. Ja ménarui íllamona Puteoli ígobemo dúcùdùcaù. 14Afénomo ite ámatùaùna cùóizaidùcaù. Iaùoù dùga da semana caù íllena jùcádiaùoù. Afe mei ja Rómamo jáidùcaù. 15Ja Rómamo ite ámatùaù caù billáfuena uícodo fùdàdiaùoù. Ie jira io anamo conímamo caùmo dúcùillena uícomo bitíaùoù. Conímamo íaùoù dúcùnano “Foro de Apiona” mameide. Jùáùfodo daùna, Apio iomo ite fecáriraco. Jùáùno mámecù “Tres Tabernas.” (Afe mámecù dobáiñuano daùna Daámani Dúcùrachupi.) Afénuiaùmo Pablo éroicaillano Juzíñamuimo “Ùere fùgora” daùde. Iemona Pablo comecù caùmare íficaide. 16Ie mei Rómamo dúcùdùcaùmo llaùzàraùnù illaùma Julio ie uiga llavécano rairuídùno illáùmamo izájide. Mei íadù Pablo oni eneno dama íecomo uiga. Afénomo daa llaùzàraùma íena rairuide. 17Rómamo íaùoù dúcùnamona daruiámani íllamona Pablo Roma judíuaù illaùnù jàùritade. Iaùoù gaùrilla llezica Pablo íaùoùna daùde: Amatùaù, judíuaùmo fùénidùfue lloñédùcue. Afe izói caù jaiáidùgùma fùbíllafuena uáitaoiñedùcue. Mei íadù Jerusalemo romano comànùmo lláùtano izájigacue. 18Dùnomo cuemo íaùoù jùcánua mei, cuena zuitáacadiaùoù cue íaùoù tùtállùfue iñena jira. 19Mei íadù judíuaù jùáùfodo cuena zuitátañediaùoù. Ie jira romano jamánomo ocuídùllaùma cuemo jùcánorena daùdùcue. Mei íadù afe llezica cue náùraùmo cue jùtállùfuena iñede. 20Mei jira omoù dùga cue úrillena jàùritùcue. Mei caù bie daje Israel náùraùdùcaù. Daje caù Mesías billàfuemo comécùidùcaù; daje izói meine abùdo caù cáaillùfuemo úiñoidùcaù. Afe caù úiñoigafue àcoùniadù birui benó llavécamùe cue llavéinana ja cùódùomoùza. 21Jira íena daùdíaùoù: Jaca daabe o fùnócafuiaù lluabe caùmo dúcùñede. Daje izói afénomona bite ámatùaù judíuaù o mámecùdo fùénidùfuiaùna nítaùbiñediaùoù. 22O comecù fácafuiaùmo cacáreacadùcaù. Mei náganùiaùmo afe bie comue Jesumo jaùnáidùnona onódùcaùza uáitaoidiaùoù, daùí íena daùdíaùoù. 23Ie jira meine íaùoù cacáillùrui mamédiaùoù. Afe maméinaruimo aillo naùraù Pablo illácomo nane gaùrízaùbitiaùoù. Jítùramona ua nauízaidemo Pablo Juzíñamui illáùmana illafue íaùoùmo llote. Moisés ocuica uáillaùdo Pablo Jesús dùbénemo íaùoùna àùnotaacade. Afe llezica Juzíñamui uai jino llóraùnù cuega uáillaùdo Jesumo íaùoùna àùnotade. 24Dárie Pablo llogáfuemo àùnuaidiaùoù, ie mei jùáùmacù àùnoiacañediaùoù. 25Mei íadù nana dáafuemo comécùiñenamona raùízùtiaùoù. Como raùíacadiaùoùmo Pablo íaùoùna daùde: Ñuera Joreño caù jaiáidùgùmacùmo uai jino lloraùma Isaíado ñue úrite. Afémùe daùde: 26Baimácùmo bifue lluájiri, daùde: Omoù uafue aféfuena cácaitùomoù íadù áfena ónoñeitùomoù. Omoù uáfuena càoitùomoù íadù ñue fàdùñeitùomoù. 27Mei bie comùnù comecù meine fùeni ràirenamona bie ñúefuena óiacañediaùoù. Iaùoù ùfocù jáùaùnamona fùeni cacádiaùoù. Iaùoù uíjùaù nitáoidiaùoù danù íaùoù uído áfena íaùoù càoi dáùi. Daje izói íaùoù jefodo cácañeillena jefo ùbáidiaùoù. Afe izói comécùdo cacáacañediaùoù. Daje izói meine cuemo bíacañediaùoù, íaùoù cue jíllotallena, daùí Isaías daùde. 28Bifue omoù onoiri: biruímona bie Juzíñamui lloga jílloillùfue judíoñedùmacùmo lluájiga. Aféfuemo afémacù ñue cacáreitiaùoù, daùde. 29Pablo daùí dáùnamona, judíuaù aillo conímamo úricana jáidiaùoù. 30Afénomo Pablo ie ùbaca jofomo mena fùmona fuitade. Nana íemo ráfuiaù jùcánuaùbifùredùnona ñue caùmare llàùnofùrede. 31Aféruillaùdo Pablo Juzíñamui illáùmana illafue jino uáfodo comànùmo llote. Afefue jino ie llolle rairuide cómena iñede. Daje izói Ocuíraùma Jesucrístodo dùga irui llófuerite. Aféruillaùdo ie llófuerilla buna llótaidoñede. Mai. Ja nùùe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\