LOS HECHOS 3

1Jùáùruido jitoma ana ítemo Pedro Juan dùga gaùríracomo jáidiaillùnoù. Afe Juzíñamuimo comécùdo úrioina llezica. 2Nágaruillaùdo jocóinamona aùdaima dùnomo ífùrede. Ie comùnù gaùríracomo íena úifùrediaùoù. Uillano afémùena nazemo ie ráùnafùrediaùoù, jofo jáioidùnomona dúecaillano fecaca úcube jùcállena. Afe naze mámecù Ebíredùze. 3Aùdaima Pedro iemo Juan dùga gaùríracomo jofo jáillana càoillano dúecaillano fecaca úcube íaillùnoùmona jùcade. 4Mei jira Pedro Juan dùga íemo érocaidiaillùnoù. Pedro íena daùde: ¡Caùmo érocai! daùde. 5Iemona afémùe náùcaide. Comecù anado daùde: “Nùbaù mùnàcana cue iite.” 6Iemo Pedro íena daùde: Cue úcubenidùcue; óronidùcue; mei íadù cuemo ítena o íitùcue. Nazaret ímùe Jesucristo mámecùdo náidacai. Maca, daùde. 7Iemo Pedro onoù nabézido íena naidánete. Afe daùí fànua llezica ie ùdaù maùríbicaide, ie ùdácoiñuaù dùga. 8Iemona aùdaima caifo tícacaide. Caifo náidaillano macade. Afémùe íaillùnoùdo ja jofo gaùríracomo jaide. Tícaticacana jaide. Juzíñamuimo ióbitaoide. 9Nana comùnù ie mácana cùódiaùoù. 10Aferi ùere jacànaificaidiaùoù naa abù fáùgacaillafue dùga, afémùe daùí náidacaillari. Afémùena onódiaùoùza. Afémùe Ebíredùze mámecùredùzemo ráùifùredùmùe, gaùríracomo úcube jùcáfùredùmùe. 11Jíllotaga aùdaima Pedro Juan dùga íaillùnoùdo níjinijicaide. Aféfueri fáùgacaillano nana comùnù gaùríraco dùbénemo jáidiaùoù. Salomón jinófenemo macáranomo Pedro, Juan, aùdaima dùga illánomo afe comùnù aizàcana jáidiaùoù. 12Pedro áfena càoillano comànùna daùde: Ùsrael naùraù, cácarei. ¿Omoù mùnàcari fáùgacaidùomoù? ¿Nùbái mei cócomo eróizaùbitùomoù? Bie ùima dama coco ràinodo jíllotano macátatùcoco, nùbaù daùí comécùdo daùdàomoù. Daje izói coco Juzíñamuimo ñue comécùinafuedo afefue fùnódùcoco, daùí nùbaù cócona comécùdo daùdàomoù. Iadù aféfuiaùdo fùnóñedùcoco. 13Mei íadù jùáùfodo joide. Caù jáiairagùma Abraham, Isaac, Jacob dùga, íaùoù Moo Juzíñamui ie Jitó Jesus baùmo ñúefuena nitade. Afe Jesús ràimacùmo omoù fecácamùe. Pilato ie zuitáacana llezica áfena ráiruitùomoùza. 14Aféruido jaàcùna nàfuenidùmùe zuitátajana jùcáñedùomoù, mei íadù jùáùfodo jùcádùomoù. Come fatàmùe zuitátatùomoù. 15Afe daùí cáatatùno fecádùmùe tùtádùomoù. Mei íadù Juzíñamui afémùena tàillanomona meine abùdo cáatate. Aféfuemo uai nabáiraùmadùcoco. 16Bie dáamùe Jesús mámecùdo, ie mámecùmo àùnuafuedo omoù cùona, omoù onoiga aùdaima jae maùríbicaide. Afe Jesumo àùnuafue íena ñue jaàcùna jíllotate, omoù uiécomo càocaidùmùe illa izói. 17`Amatùaù, onódùcueza, mei omoù naa omoù illáùnùri Jesus fáiacana llezica omoù fùnócafuena onóñeno íena fatàomoù. Uáfuena omoù fùnócafuena onóñenano fùnódùomoù. 18Mei íadù Juzíñamui ie uai lloráùmado uícodo daùna uai bie izói fuitade. Aféuai daùde: “Ie Cristo duere zefuíllùfue jitáirede.” 19Mei ie jira omoù mácafuiaù méidori. Omoù illafue Juzíñamuimo ñue jaàcùna jóoneri. Omoù àaùfuiaù oni muiñólleza. Iemona caù Ocuíraùma Jesús caùna cánuafuiaù mánaùnaruillaù izói caùmo orérede. 20Aféruimo nano uiécodo ómoùena mamécamùe Jesucristo Juzíñamui óreite. 21Mei íadù birui Jesucristo monamo fùébirede, Juzíñamui naga rafue jaàcùna naù jóoneiñeilleza. Afe daùí jaiáidùruillaùmo ite ñuera uai lloraùnù daùdíaùoù. 22Mei daùí Moisés caù jáiairagùmana daùde: “Caù Ocuíraùma Juzíñamui omoù ámatùaùmona nahí uai lloráùmana ómoùmo óreite, Juzíñamui cue ória izói. Afémùe ómoùna nana daùnáfuiaù jeire omoù oíri. 23Mei afe uai lloraùma dáùnana jeire oñédùno Israel náùraùmona oni táùnocaite. Uáfuena íficaite.” Daùí daùde Moisés. 24`Mei daùí nana uai lloraùnù, Samuélmona batùne ite lloraùnù dùga bie íiraùruillaùdo úrite. 25Juzíñamui ie uai lloráùnùdo uícodo daùnáuaillaù ja birui ómoùri jino llotátaga. Juzíñamui caù jaiáiragùmacùmo ùbana ñuera raa fùnóllùfue llote ñue omoù íllena. Afefue Abrahamo llote. Daùde, “Nana énùe naùraù o emódomo comuídùnodo ñue caùmare íficaitiaùoù,” daùde. 26Mei Juzíñamui ie Jitó caata meífodo nano fueñe ie Jitó ómoùmo orede caùmare omoù íllena, ómoùmona nágamùiaù ie àaùfue fáùcanocaillena, .


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\