LOS HECHOS 4

1Pedro Juan dùga naù comànùmo úrioidemo, lletáriraùnù gaùríraco úiñotùno illaùma dùga bitíaùoù. Daje llezica saduceo comùnù bitíaùoù. 2Pedro Juan dùga comùnù llófuetiaillùnoù. Iaùoùna daùde: “Comùnù tàillanomona cáatafue Jesudo ácataga.” Daùí llófuiari como bitàmacù ràicaidiaùoù. 3Iemona íaillùnoùna llaùtádiaùoù. Lláùtano íaillùnoùna llavéracomo jítùramoidùruimo ùbáidiaùoù, ja nauízailla jira. 4Mei íadù aillo afe úrillauai cacádùno àùnotiaùoù. Afena àùnotùmacù danù ùíñùaù facádua jubekuiro dùga mil áùnomo dúcùde. 5Afe jùáùruimo Jerusalemo judíuaù illaùnù, éinamacù, naa ocuícafue llófueraùnùri gaùrídiaùoù. 6Afe llezica afénomo lletáriraùnù illaùma Anás ite. Afe dáanomo ite Caifás, Juan, Alejandro naa lletáriraùnù illaùnù comànùri. 7Iemo Pedro Juan dùga atàtatiaùoù. Atùano íaùoù càgùmo naidáneta jùcánotiaùoù: ¿Nùe ràinodo bífuiaù fùnódùomùcoù? ¿Bu mámecùdo bífuiaù fùnódùomùcoù? 8Mei jira Pedro, Ñuera Joreño úicaigamùenaza daùde: Naùraù illaùnù, Israel éicomùnù, omoù cácarei. 9Mei afe baie ùráredùmùemo como fùnoca ñúefuena jùcánotùomoù. Mei nùùe izói afémùe jíllotaga daùí daùdàomoù. 10Mei jira omoù uiécomo jino uáfodo llóitùcoco, nana Israel naùraù fùdàillena. Afémùe omoù uiécori Nazaret ímùe Jesucristo mámecùdo, omoù coráùcamùe mámecùdo íocùre ite. Afe coráùcamùe tàillanomona Juzíñamui meine abùdo cáatate. 11Bie Jesús omoù jofo níraùnù oni dotaca jofocaù izóidùmùe. Mei íadù afecaù uálliraùna jáizaide. 12Nùe jùáùmùemo jíllonafue iñede. Jesucristo jùáùe daùítade jíllotaraùmana caùmo iñede, afémùedo caù jílloillena. Ua nana énùemo daùítade jíllotaraùmana iñede, jaca dùnori Pedro daùde. 13Iemona ràimacù Pedro Juan dùga méaicaiñeno úrillafue cacáillano, íaillùnoù llófueñegaiaillùnoù íllana fàdùa llezica, ùere fáùgacaidiaùoù, jamáimùeillùnoù illa jira. Iemona ràimacù bíaillùnoù Jesudo macádùno daùí íaillùnoùmo úibicaidiaùoù. 14Afe emódomo jíllotaga aùdaima dùnomo íaillùnoù abùri naidaide. Ie jira aféfuena jáanoicana daùínide. 15Mei jira gaùrídùnomona íaillùnoùna oni orédiaùoù, danù jofo conímamo íaùoù úriacana jira. 16Daùdíaùoù: ~ ¿Bie ùima íaillùnoùna nùe izói ñéitùcaù? Mei jùù, nana Jerusalemo bitùno bie cùóraùnina onótate raa íaillùnoù fànuafuena onódiaùoù; mei aféfuena jáanonidùcaù. 17Mei íadù mai íaillùnoù caù jácùdollù, afefue comànùdo jamánomo jalléiñellena. Afedo íaillùnoùna ráiruitùcaù, Jesús mámecùdo ja benómona batùne úriñeillena, daùdíaùoù. 18Mei jira íaillùnoùna jàùritiaùoù. Iaillùnoù dúcùdemo ocuídiaùoù: Jesús mámecùdo jùù mai due jiza úriñeno iri. Afe daùí llófueñeno iri, daùdíaùoù. 19Mei íadù Pedro Juan dùga uai ote: Juzíñamui uiécomo nàùfue baùmo ñuena comecù omoù faca: omoùna ñue caù cacáreillena, nùbaù jùáùfo Juzíñamuina ñue caù cacárellena. 20Mei jùù caù càonafue caù cacánafue dùga aféfuemo úrillana fáùcanidùcaù, daùde. 21Mei jira ràimacù íaillùnoùna jácùdotiaùoù. Ie mei íaillùnoùna zuitádiaùoù. Iaillùnoù duere fùnóllùfue baiñédiaùoù; nana comùnù afe fànua jira Juzíñamuimo ióbioidiaùoùza. 22Afe cùóraùninafuedo jíllotaga aùdaima, afémùemo cuarenta fùmona baùmo ite. 23Pedro Juan dùga íaillùnoù zuitaina mei íaillùnoù nabáiñùaù illánomo jáidiaillùnoù. Dùnomo afémacùmo nana lletáriraùnù illaùnù éinamacù dùga íaillùnoùna dáùnana llotíaillùnoù. 24Aféfuena cacáillano nana dáanomo Juzíñamuimo úritiaùoù. Daùdíaùoù: Caù Ocuíraùma, O Juzíñamuina; mona, énùe, monaillai naga ráanùaùri fùnódùmùedùo. 25O Ñuera Joréñodo, o táùjùtagamùe Davido daùdùo: ¿Nùbái mei náùraùaù caillàoidiaùoù? ¿Nùbái mei comùnù táùnofuiaùmo comecù facádiaùoù? 26Enùe illaùnù Juzíñamuina ie Cristo dùga anáfenuaùbitiaùoù. Daje izói jofue illaùnù Juzíñamuimo ofídiaùoù ie Cristo dùga áfedo afémùemo fuiríllena, daùdùo. 27`Uafue bie jófuemo Herodes, Poncio Pilato dùga o nàfuenide Jitomo fùeni gaùrídiaùoù. Afénomo jùcánemacù Israel comànùri fùeni gaùrídiaùoù, mei íadù omo jaùnáidùmùe Jitó illáùmana ja jáitatùo. 28Afe fùeni íaùoù gaùríllafuedo nana o uícomo uaido fùnócafuiaùmo dáùnana fùnódiaùoù. Afe daùí íficaillena jitáiretadùo. 29Caù Ocuíraùma Juzíñamui, mai birui caù íaùoù jácùduamo eroi. Jae o táùjùtagamacùdùcaù. Afemona ñue méaicaiñenafue caùmo fecari, o úrillauai jino jácùcaiñeno caù llóllena. 30Afe llezica omo ite ràinodo comùnù íaùoù dúicomona ñue jíllotari. Afe izói o nàùfuenide Jitó mámecùdo cùóraùnina onótate raa fùnori, dùnori daùdíaùoù. 31Juzíñamuimo íaùoù úrilla fúillamona afe íaùoù gaùríllano docáiricaide.Afe llezica nana Ñuera Joreño úicaigaiaùoù. Iemona Juzíñamui úrillauai méaicaiñeno jino llotíaùoù. 32Afe aillo ùraùca àùnotùmacù dáaziena nana ñue jaùnáidiaùoù. Ua daje izói dájemo comecù facáoidiaùoù; daje comecù jitailla uai íaùoùmo ite. Buna afémùe ráanùaùna “Dama cueùe” daùíñede, mei íadù nana comùnù íaùoù ráanùaùna “Nana caùe” daùdíaùoù. 33Orécamacù Ocuíraùma Jesús cáanafuemo aillo ràinodo uai nabáioidiaùoù. Juzíñamui nana comànùna ùere caùmátaitade. 34Iaùoù càgùri jitáiredena ráanidùmùe iñede. Nana ùbácana énùeredùno jofóredùno dùga áfenùaù fécano afe oga úcube atàdiaùoù. 35Atùano orécamacùmo izájidiaùoù. Iemona orécamacù nágamùeriemo íaùoù jítaina dùeze fecádiaùoù. 36Afe izói íaùoù càgùri Leví izíe ímùe fùnode. Afémùe mámecù José. Monáillai zafedu Chípremo jocócamùe. Orécamacù íena jùáùe mámecùna jùtádiaùoù. Afe mámecù Bernabé daùna Fàradùmùe. 37Afémùe ie illánùe fecade, fécano afe ùba úcube orécamacùmo izáùbite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\