LOS HECHOS 7

1Mei jira lletáriraùnù illaùma Estébanmo jùcánote: ¿Meita nana bífuiaù uáfuiaù? 2Jira afémùe uai ote: Ñue comécùide ámatùaù, móotùaù dùga, cue úrillamo cácarei. Caù ebíredùnoredùmùe Juzíñamui caù jaiai nanóidùmùe Abrahamo càocaide. Ua Abraham Mesopotamia énùemo illa llezica, afémùe naù Haranmo jaiánùñena llezica, 3Juzíñamui íena daùde: “O illánùe fùénocai naa o comànùri. Afemona omo cue llolle énùemo o jairi.” 4Mei jira Abraham Caldea énùemona oni jaide; jáillano, Harán jófuemo nano nùe dùno ite. Dùnomo ie moo tùilla. Iemona Juzíñamui Abraham afe bie omoù illànùemo atùde. Ja birui afénùemo itàomoù. 5Mei íadù nùùe fecù raana naù afémùe Juzíñamui íena iñede. Afe izói due jiza ie macállùnùena íemo fecáñede. Mei íadù Juzíñamui uícomo uáfuena daùde: “Bie énùe óùeite. O tùilla meífomo o jitótùaù íeite.” Mei íadù aféruillaùdo Abraham naù jitónide. 6Nane dáanomo Juzíñamui íena daùde: “O uícoidùgùma jùáùmacù énùemo onínemacù izói íitiaùoù. Dùnomo afémacù rairuícamacù izói íitiaùoù. Dùnomo cuatrocientos fùmona duere fùnólliaùoù,” daùde. 7Mei íadù nane dáanomo Juzíñamui daùde: “Omoù rairuícamacùna fùnódùzie íaùoù fùénidùfuiaù cue jùcánolle mei, afémacùna duere zefuítaitùcue. Ie meífomo o comùnù afénomona oni jáitiaùoù. Oni jaillano, bínùemo cuemo ñue caùmare táùjùzaùbitiaùoù,” daùde. 8Juzíñamui Abrahamo daùnáuai ùbana fùnóllùfue llote. Afe llezica ie jitótùaù bacano ùcoù quetállena ocuíllado afe fùnóllùfue uáfuena onótate. Ie jira ie jitó Isaac jócua mei jubekuiro iemo daámani dàgarui íllamona, Abraham ie jitó bacano ùcoù quetade. Daje izói Isaac ie jitó Jacóbna fùnode. Afe izói Jacob nana ie jitótùaùna fùnode. Afe jitótùaù Israel nagakuiro iemo mena dùga naùraù moona jáidiaùoù. 9`Bie Jacob jitótùaù caù nánoragùmacùaù. Afémacù ie ama Josemo úradoidiaùoù. Afemona afémùena fecádiaùoù, Egipto énùemo úillena. Mei íadù Juzíñamui Joseri ite ie canóllena. 10Nana ie zefuínaillamona zuitade. Ñue úrillana fùbíllafue íemo ite. Faraón uiécomo ñue comécùidùmùena Juzíñamui Josena itátate. Afe Faraón Egipto nahíllaùma. Afe Faraón Josena Egipto jabóidùllaùmana mamede. Afe llezica daje izói dama Faraón jofo illáùmana mameca. 11`Iemona júbietaillafue nana Egipto énùemo baite aillo zefuínaillafue dùga. Daje izói Canaán énùemo ite. Ie jira caù móotùaù güíllenidiaùoù. 12Mei íadù Jacob Egíptomo trigo íllana fàdùano afénomo ie jitótùaù orede. Afémacù caù jáiairagùma. Bifue íaùoù fueñe güille uájillafue. 13Ie mei dáanomo nane jáidiaùoùmo, José ie ámatùaù ie abùna onótate. Afe llezica José ie ámatùaù Faraómo càotate afémùe íaùoùna onóillena. 14Iemona José ie moo Jacob naa ie comànùri atàtate. Afémacù setenta y cinco dàgamùede. 15Afe daùí íaùoùmo íficaide Jacob Egíptomo jaiánùllena. Dùnomo afémùe tàide; daje izói afénomo caù jáiairagùmamona dárie tàide. 16Afe meífodo íaùoù ícuruaù Siquém illánomo uitá raùájidiaùoù. Afe dùnomo Hamor jitótùaùmona Abraham ie comùnù ícuruaù raùllànuaù ùbade. Jira afénomo raùájidiaùoù. 17`Jaiai nùnomo Juzíñamui Abrahamo uire ñue íaùoù íllena rùírede uaido uáfuena llote. Afe uícodo daùnáuai fuizáillùrui áùnoziacademo, Israel naùraù Egíptomo ñue jebuídiaùoù; ua ùere áillue náùraùna jáidiaùoù. 18Afe llezica Egíptomo jùáùe Faraón illáùmaizaide. Afémùe Josena onóñede. 19Aféllaùma caù náùraùna jàfuete; caù jáiairagùmacùna duere fùnode. Caù como jococa úruiaùna zóofetade íaùoù tàillena. 20Aféruillaùdo Moisés jococa. Afémùe ie dúeza illáruimona Juzíñamuina ióbitade. Afe izói ie moona ie ei dùga ióbitade. Afe íaillùnoù daámani fùui jofomo íena móonaitadiaillùnoù. 21Mei íena zóofetarui dúcùnamona Egipto illaùma nahí jiza íena abùmo ote. Afengo jitó izói afézana comuítate. 22Ie jira afe Moisés Egipto comùnù nana onóigafuena llófuegamùe. Iemona ie daùnáuaillaù rùírede. Afe izói afémùe fùnócafuiaù jamánomoide. 23Ja afe mei cuarenta fùmona illa llezica, Moisés ie naùraù israelita comùnù méiñuaiacade. 24Afénomo Egipto ímùe Israel náùraùmona dámùe duere fùnóinana Moisés càoizaide. Ie jira Moisés ie naùraù ímùe ràiduaùbillano Egipto ímùe fate afe ùba óllena. 25Moisés comécùdo daùde: “Cue ámatùaù israelita comùnù Egíptomona fáùcanocaillùfue onódiaùoù. Ua Juzíñamui íaùoù cuedo fáùcanocaitafuena fùdàdiaùoù,” daùde. Mei íadù áfena fùdàñediaùoù. 26Afe jítùramoidùruido Moisés Israel ímùiaillùnoù fúirienaillana cùode. Iaillùnoù fuiríllafuena llàùcaitaacanano íaillùnoùna daùde: “Omùcoù daje ámadùomùcoù. ¿Nùbái conímana duere fùnódùomùcoù?” daùde. 27Ie jira nabai duere fùnódùmùe Moisés oni ñuitade. Oni ñuita mei íaillùnoùmona dámùe Moisena daùde: “¿Bu o caù càgùmo illáùmana jóonegao? ¿Bu caù fùénidùfue jùcánoraùmana jóonegao? 28¿Nauiri Egipto ímùe o faaja izói birui cuena fáiacadùo?” daùde. 29Daùí dáùnana cacáillano, Moisés botade. Bótano Madián énùemo jaide. Dùnomo jùcánemùe izói ite. Afénomo mena jitórede. 30'Cuarenta fùmona méifomo, Moisés amena fùgo iñénazicùmo mácajide. Sinaí idu áùnomo ite. Afénomo Juzíñamui abù ímùe boode iázaifedùnamo càocaide. Afe irai bóoidùnomo càocaide. 31Afena cùónamona Moisés jabo fáùgacaide. Afena ñue càoillena áfemo jofo áùnozide. Aùnozillano Ocuíraùma Juzíñamui úrillana cacade. Afe uai daùde: 32“O nánoidùmacù Juzíñamuidùcue. Ua Abraham, Isaac, Jacob dùeze Juzíñamuidùcue,” daùde. Jira Moisés jágùeri cuidàricaide. Iemona dáanomo áfemo eróillana jacàruite. 33Iemona Ocuíraùma Juzíñamui íena daùde: “O eùba ico duiño, benó o naidáillano cue íllaza jamánomo ñúenoza. 34Cue comùnù Egíptomo duere zefuíllana cùódùcue. Iaùoù eehe cáillùana cacádùcue. Jira ana íaùoùna zúitaùbitùcue. Jira cue dáùnana cacai. Egíptomo ona óreitùcueza,” daùde. 35'Ja nano fueñe nana comùnù Moisena jámairuitiaùoù. Iena jaiai daùízaùdiaùoù: “¿Bu illáùmana mamécao, caùmo jùcánoraùmana o íllena?” Mei íadù bóodùnamo cùode Juzíñamui abù ímùedo Juzíñamui Moisena zúitaitùmùena orede, íaùoù illáùmana. 36Jira Moisés caù jáiairagùmacù Egíptomona jino baùródùmùe. Afémùe bie énùemo cùóraùnina raa onótate raa dùga fùnódùmùe. Afe izói Jiáùrede Monáillaimo cùóraùnina dáùnamona comuide raa fùnode. Afe izói cuarenta fùmona íllamona zaféredùzicùmo íaùoù illa llezica cùóraùnina raa fùnófùrede. 37Afe dáamùe Moisés Israel comànùna daùdàmùe: “Juzíñamui danù omoù ámatùaùmona uai llóraùmana ómoùmo óreite, cue ie ória izói. Afémùemo jeire omoù oíri.” 38Afe Moisés zaféredùzicùmo comànùri itàmùe. Afe Moisés Sinaí ídumo itàmùe. Dùnomo Juzíñamui abù ímùe íemo úrizaùbite. Afemona Moisés caù jáiairagùmamo aféuai jino llotàmùe. Afe Moisés cáatatùuaillaù llàùnote, afe uáillaùna caùmo fùénocaillena. 39`Mei caù jáiairagùmacù íemo cacáreacañediaùoù. Iena ruifíruillano, meine Egíptomo jáiacadiaùoù. 40Jira Aaronna daùdíaùoù: “Caù uícodo àfoite juzíñamuillaùna caùmo fùnóllena jitáidùcaù. Baie Moisés Egipto énùemona caù otàmùe, íemo itàfuena onóñedùcaù,” daùdíaùoù. 41Ie jira juráreto jiza jana fùnódiaùoù; jùáùe ràllenùaù fatíaùoù afe jízato jánaraùna fùnócamo fia fecállena íena ióbitallena. Mei íaùoù ónoùdo fùnoca raamo caùmátaioidiaùoù. 42Ie jira Juzíñamui íaùoùmona oni jaide. Afemona Juzíñamui íaùoùna fùénocaide mona úcuaùmo íaùoù comecù facáoillena. Mei daùí uai llóraùnù rabénicomo cuegáuai daùde: ¡Israel comùnù, omoù cacai! ¿Cuarenta dùga fùmona íllamona zaféredùzicùmo ràllenùaù fatàomoù cuemo fia fecállena? 43Ieñede. Jùáùfodo fùnódùomoù. Taùno juzíñamui Moloc ráùicaillacojù abùmo máiñuano úioicaidùomoù. Afe llezica jùáùe taùno juzíñamui Refán ucúduna eroide jánaraùmo jeire otàomoù. Afe jánaraù danù omoù fùnoca ióbitalle jánaraù. Ie jira omoù énùemona omoù otá Babilonia batàfenemo ómoùna óreitùcue, daùde. 44'Caù jáiairagùmamo Juzíñamui gaùríraco ite. Afénomo nofàcomo cuega ocuica uaillaù éenotiaùoù. Afe gaùríraco Juzíñamui Moisemo ocuilla izói niga. Nano fueñe Juzíñamui íena daùde: “O cùónaco omo cue ácata izói o nitátari,” daùde. 45Caù jáiairagùmacù afe gaùríraco fecù raa izói llàùnotiaùoù. Ie mei Josué dùga bitùno jùáùe naùraù énùe báùrua llezica afeco atàdiaùoù. Afe énùemo itànuiaù Juzíñamui oni jiude, íaùoù meífomo ie comùnù illùno fùnóllena. Afeco daùí dùnomo ite David illáruillaùdo. 46Illaùma David Juzíñamuina ióbitade. Iemona Juzíñamui afe Davidna canófùrede. Aféruillaùdo ie jáiairagùma Jacob àùnoga Juzíñamui illùco nitátaiacade. 47Mei íadù ie jitó Salomón Juzíñamui jofo ua nitátatùmùe. 48Mei íadù jamánomo caifoide Juzíñamui, comùnù ónoùdo niga gaùríracuaùmo ífùnide. Afe izói uai lloraùma daùde: 49Caifo bie mona ua cue illáùmana ráùirano izoide. Ie mei bie énùe cue ùdaù bùtáoinanùe izoide. ¿Nùùe izóidùco cúeùena nitátaitùo? ¿Nee cue ocózinairano? 50¿Ua meita nana bie ráanùaùna cue ónoùdo fùnódùcue? Jùù fùnódùcue,daùí Ocuíraùma Juzíñamui daùde. 51Naù Esteban afémacùmo úrioicaide. Daùde: Mei íadù omoù comecù jaca Juzíñamuina rairuífùrede. Juzíñamuina onóñedùmacù izói jefónidùomoù. Juzíñamuimo comécùñedùmacùdùomoù. Ñuera Joreño llétafue jaca jeire oñédùomoù. Omoù jáiairagùma izóidùmacùdùomoù. 52¿Ua meita omoù jáiairagùma nùù uai llóraùnùna duere fùnódiaùoù? Nana íaùoùna duere fùnódiaùoù. Nùù fàgomùe bíllana uícodo llotànona tùtádiaùoù. Afe fàgomùe jae dúcùde. Iena fécano fatàomoù. 53Omoù Juzíñamui abù ímùiaùdo llogámacùdùomoù, mei íadù ñue cacáreñedùomoù, daùí dùnori Esteban daùde. 54Aféfuiaùna cacáillamona, ràicaidiaùoù. Estébanmo fuedo gugúricaidiaùoù. 55Mei íadù Esteban Ñuera Joreño úicaigamùe. Afe llezica monamo érocaide. Dùnomo Juzíñamui ebírenafuena cùode. Afe llezica Jesús Juzíñamui nabézimo naidáinana cùode. 56Ie jira daùde: ¡Ero! Mona túinana cùódùcue. Nanoide Ùima Jitó Jesús Juzíñamui nabézimo naidaide, daùde. 57Mei íadù afémacù jefo ùbáidiaùoù. Ràirerie caillàoicana illíñana íemo caízaidiaùoù. 58Jófuemona oni uitá nófùena ie níjùdiaùoù. Níjùdùno íaùoù emódodùroillaù jitócome Sáulona maméidùmùena úiñotadiaùoù. 59Naù ie íaùoù níjùa llezica, Esteban Juzíñamuimo úrillano daùde: Ocuíraùma Jesús, cue joreño oni llùùno, daùde. 60Ie mei ana dújullano, rùire caillùde. Daùde: ¡Ocuíraùma! Bie fùénidùfue àcoùnia bimácùmo jùtáñeno iri, daùde. Daùí daùna meífodo tàibicaide.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\