LOS HECHOS 8

1Fatàmacù izói Saulo afémacùmo comécùoide. Aféruimona Jerusalemo ite Jesudo gaùríranù duere fùnóllena como fueñe judíuaù jénuaidiaùoù. Ie jira nana àùnotùmacù Judea énùe fuédado ráùdoùzitiaùoù; daje izói Samaria énùedo. Danù nagakuiro iemo mena dàgamùe orécamacù Jerusalemo fùébitiaùoù. 2Iemona Juzíñamui raana duéruitùmacù Esteban raùájidiaùoù. Ieri aillo éediaùoù. 3Afe llezica, Saulo gaùríramacùna naù racáoide. Nágacuaùdo jenode. Afécuaùmona ùíñùaù rùngónùaù dùga jino zónuano íaùoùna llavétate. 4Ja birui Jerusalémona oni jáiredùno, Cristo jíllonafue íaùoù jáillanuaùmo lluájidiaùoù. 5Afémacùmona dámùe Felipe Samaria jófuemo jaide. Dùnomo Cristo ráfuedo íaùoùmo úrizaide. 6Afe comùnù gaùríllano Felipe dáùnamo ñue cacáreidiaùoù. Felipe fùnoca cùóraùnina onótate ráanùaù cùódiaùoù. 7Mei jira aillo fùénide jóriaùmona jíllotagaiaùoù. Afémacùmona fùénide jóriaù caillàcana oni jaide. Afe llezica aillo tàzitaitùmùiaù aùdáimaùaù dùga jíllotagaiaùoù. 8Aferi afe jofue comùnù ùere caùmátaioidiaùoù. 9Mei íadù dáamùe Simona mámecùredùmùe afénomo ite. Afémùe uícoidùruillaùdo aimana jaide. Afe jofue comùnù jàfuete. “Jamánomoidùmùedùcue” daùífùredùmùe. 10Nana comùnù jabóidùnomona ua nahíllaùmamo dùeze íemo ùere cacáreidiaùoù. Daùdíaùoù: Bímùe caifoide Juzíñamui ràinona igámùe, daùdíaùoù. 11Ùere are ie aimánafuedo afémacùna jàfuete; ie jira íemo jeire otíaùoù. 12Mei íadù Felipe Juzíñamui illáùmana illùrui uai Jesucristo mámecù dùga, íaùoùmo llote. Aféuaillaùna cacáillano áfemo ñue àùnotiaùoù. Ùíñùaù rùngónùaùri dájerize àùnotiaùoù. Ùùnuano ùfona jokokaiaoù . 13Afe dama Simón àùnuano ùfona jokoka . Iemona afémùe Felipe nabaina jaide. Afémùe Felipe fùnoca áillue cùóraùnina raa onótate raa dùga, áferi fáùgacaide. 14Jae Samaria comùnù Juzíñamui úrillauai jeire otíaùoù. Afe íaùoù jeire uáfuena Jerusalemo ite orécamacù fùdàdiaùoù. Fàdùano afénomo Pedro Juan dùga orédiaùoù. 15Dúcùillano Samáriamo ite àùnotùnori Juzíñamuimo jùcádiaùoù, Ñuera Joreño íaùoù llàùnollena. 16Mei afémacùmona nàùmùemo Ñuera Joreño naù biñede. Dama Ocuíraùma Jesús mámecùdo ùfona jokoka . 17Afemona Pedro Juan dùga íaùoùmo onoù bùtade. Iemona daùí Ñuera Joreño úicaigaiaùoù. 18Orécamacù bimácùmo onoù bàtamona Ñuera Joreño bíllana Simón cùode. Cùónamona úcube orécamùe íaillùnoùmo íoicana 19daùde: Jadíe ràino cuemo ine. Afe izói nùe cómemo cue onoù cue jóoneadù Ñuera Joreño íemo bílleza, daùde. 20Jira Pedro íena daùde: ¡Naa o úcube dùga o táùnocairi! Juzíñamui fecaca raa úcubedo ùbárede daùdùo; daùí comecù facádùo. 21Bífuemo o dúiñedùo. Bie coco táùjùnafuemo jaùnáiñedùo, o comecù jaàcùna Juzíñamuimo jóoiñena jira. 22Bie o fùénidùfue o fáùcanocai. Juzíñamuimo izire o jùcari o fùeni comécùdo daùnafue ùba omo óñeilleza. 23Ja onódùcueza o comecù fílliru izói eràredeza. Afe àaùfuiaùdo cuinácamùe izói itàoza. 24Jira Simón uai ote: Ocuíraùmamo cuedo jùcari, nana o cuena daùnáfuiaùmona dafue cuemo níjiñeillena, daùde. 25Afénomo Crístomo ñúefue nitádiaùoù. Daje izói Juzíñamui uáillaùdo úritiaùoù. Ie meífodo, orécamùe íaillùnoù Juzíñamui jíllollùuai aillo Samaria duera jófuiaùmo llófuiaidiaillùnoù. Ie mei Jerusalemo meine bitíaillùnoù. 26Afefue meífodo Juzíñamui abù ímùe Felípena daùízaùbite: Náidacaillano, fuirù batà Jerusalémona Gaza jófuemo jóidùodo o jairi, daùde. Afeo zaféredùzicùdo jóidùo. 27Iemona Felipe náidacaillano áfeodo jaide. Dùnomo uiécodo jaide Etiopía ímùe éidajide. Afémùe illaùngo abù ràimùe. Afémùe Etiopía illaùngo Candace úcube úiñoraùma. Afe llezica afémùe óùnima. Naui uícodo afémùe Jerusalemo Juzíñamuimo cáùmaduaide. 28Afémùe abùdo ie énùemo jáizaide. Ie caballo zonóicaiga ráùiralloicùmo ráùicana Juzíñamui uai lloraùma Isaías cuegáuai facádote. 29Afe llezica Ñuera Joreño Felípena daùde: Jadílloicùmo áùnozillano afénomo nabairi, daùde. 30Aùnozillano, Felipe afémùe Isaías cuegáuaillaù facáduana cacade. Iemona íemo jùcánote: ¿O facádoga uaina meita onódùo? daùde. 31Jira afémùe uai ote: Cuemo jino llóitùmùe iñédeza, ¿nùùe izói ónoitùcue? daùde. Iemona Felípemo caifo ie dùga dáanomo ráùillena jùcade. 32Juzíñamui Cuegáuaimona afémùe facádoga uai áfena daùde: Oveja izói tàizaillùnomo uiga. Oveja jiza abù cuidódùno uiécomo úriñedùmùe izói táùide, afe izói afémùe jaca nàùfuedo úriñede. 33Afémùe ùere jámairuigamùe; jaàcùnaidùfuena íemo rairuídiaùoù. ¿Ie ñue illáfuedo mei bu úrille? Mei ie cánano bie énùemona nùné táùnocaide, daùde. 34Jira illaùngo abù ràimùe Felípemo jùcánote: Cuemo llone, ¿bumo úrite uai lloraùma? ¿Nùbaù dama íemo úrite? ¿Nùbaù jùáùmùemo úrite? daùde. 35Jira Felipe afémùe facádoga Cuegáuaimona Jesús úrillauai íemo jino llote. 36Jaùnoi illánodo jailla llezica ràimùe daùde: Benomo ite jaùnoi. ¿Birui áfejido cue ùfona jokonigacue ? ? daùde. 37Jira Felipe daùde: Nana o comécùdo o àùnoiadù ùfo jokorede, daùde. Jira afémùe uai ote: Jesucristo Juzíñamui Jitoza áfemo àùnotùcue, daùde. 38Iemona jáiralloicù mozíñota ille dùné jáidiaillùnoù. Dùnomo Felipe ie ùfo jokode . 39Illémona arù abùdo jáidiaillùnoùmo, Juzíñamui Ñuera Joreño Felípena oni uite. Iemona ràimùe íena jaca nane càoñede. Mei dama ie énùemo caùmare jaide. 40Felipe nane Azoto jófuemo càocaizaide. Dùnómona naga jófuedo jíllonauai llócade. Ua ba Cesarea jófuemo fuizájide.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\