LOS HECHOS 9

1Afe llezica Saulo Jesumo àùnotùnona fáiacanafuedo úrioide. Ie jira lletáriraùnù illáùmamo jùcánuaide. 2Daùde: Llavétallùbiaùna cue ine, Damasco jofue gaùríracomo cue jáilleza, Jesús uaimo àùnotùno cue jénuailleza. Afemona ùíñùaù naa rùngónùaùri maùtá Jerusalemo cue atàlleza, daùde. 3Mei naù iodo jailla llezica, Damasco jófuemo áùnozidemo, monámona bite úzefo nágafene ie abùmo úzere egáiñocaide. 4Iemona Saulo énùemo baùíde; baùílla llezica Jesús íena dáùnana cacade: Saulo, Saulo, ¿nùbái mei cue racádùo? daùde. 5Mei jira Saulo uai otá jùcánote: Ocuíraùma, mei o ¿búdùo? daùde. Jira aféuai ote: Cue Jesúsdùcue. Dama o racácamùedùcue. Aillue juráreto zaitáacademo jáiredùzùmo jiide. Afe izói ízitagamùedùo. 6Mei íemona Saulo jágùeri cuidùde; daùde: Ocuíraùma, ¿ona nùe izói fùnóredùcue? daùde. Jira Ocuíraùma uai ote: Náidacaillano baie jófuemo mai jofo jai. Dùnomo o fùnóllùfuena omo llóitiaùoùza, daùde. 7Sáulodo jaide comùnù aféuaina cacádiaùoù íadù mei buna cùóñediaùoù. Aferi ùere jacànaitiaùoù. 8Ie meífodo Saulo énùemona caifo ráùnacaillano, érocaide. Mei ui botáicaide íadù éroinide. Mei jira daùí ónoùdo jaùnátacana Damasco jófuemo íena uitíaùoù. 9Dùnomo daruiámani uina cùóñede. Afénomo mùnàcana güiñede, jiróñede. 10Afe Damasco jófuemo àùnotùmùe Ananías illa, nàùmùemo Ocuíraùma nùcáùrilla izóidedo càocaide. Iena daùde: ¡Ananías! daùde. Afémùe uai ote: Ocuíraùma, benó itùcue, daùde. 11Jira Ocuíraùma íena daùde: Náidacaillano, Deréchana mámecùrede iodo jairi. Dùnomo Judas jofomo jùcánori: “¿Nùnomo ite Sáulona mámecùredùmùe, Tarso jofue ímùe?” O dúcùna llezica afémùe Juzíñamuimo úrite 12Ie úrioina llezica nùcáùrilla izóidedo ie uimo onoù bàtaùbitùmùe, Ananíasna mámecùredùmùena cùode; áfemona nane ie ui ñue càoite, daùde. 13Afe uaina cacáillano Ananías daùde: Aillo comùnù baie ùímana cuemo llotíaùoù. Afe llezica omo àùnotùnuiaùmo nana Jerusalemo ie fùeni fùnócafuiaù cuemo llotíaùoù. 14Ja birui afémùe benomo bite. Lletáriraùnù illaùnù llavétallùbiaù dùga bite nana o mámecùdo jùcáfùredùno maùtá úillena, daùde. 15Jira Ocuíraùma daùde: ¡Mai jai! Afe ùímana ja cue nùzeca, jùáùe náùraùmo cuedo úrillena naa íaùoù illáùnùri. 16Afémùe aillo cue náùraùmo llóite. Afémùe aillo cue àcoùnia duere zefuíllana íemo ácataitùcue, daùde. 17Iemona Ananías Saulo illácomo jaide. Jofo jáillano íemo onoù bàtajano daùde: Ama Saulo, Ocuíraùma Jesús o billa iomo omo càocaidùmùe cue o ui meine abùdo càoillena ocuide. Afe dáanomo afémùe Ñuera Joreño ona cue úicaitallena cuena daùde, daùde. 18Afe daùí dáùnamona, chamu icogù izoide ie uímona cúcoùzite. Iemona nane ie ui meine càoide. Afemona Saulo náidacaillano ie ùfo jokotate . 19Afe meífodo güillano, ie ràino meine comuítate. Afe mei nano nàgarui Damáscomo ite àùnotùnori fùébide. 20Ie meífodo Saulo garíracomo jino llófuerizaide. Afénomo daùde: “Jesús Juzíñamui Jitó.” 21Nana afémùemo cacádùno fáùgacaillano daùdíaùoù: ¿Ua meita bie nàùmùe, naui Jerusalemo Jesús mámecùdo jùcáfùredùno racádùmùe? ¿Nùùe naui benomo bitàmùe lletáriraùnù illáùnùmo caù maùtá úillena? daùdíaùoù. 22Mei íadù Saulo jamánomo rùire jino llófuerite. Jesús Crístonana jino uafodo cùótate. Mei jira Damáscomo ite judíuaù Saulo ùfona àrùtagaiaùoù. 23Dùga iruillaù jailla meífomo, judíuaù dáanomo comecù fácana Saulo fállena maméritiaùoù. 24Mei íadù aféfuena afémùe fùdùde. Naa mona naùo dùga jofue jino jáirazemo úiñoidiaùoù ie fállena. 25Mei íadù àùnotùmacù áillue cùràgaùmo íena jóonetiaùoù. Jóoniano afe jofue jinófene cùrànuailla jinomo naùo íena agüínetiaùoù. Afe daùí afémùe botade. 26Saulo Jerusalemo dúcùillano, Juzíñamuimo àùnotùnori gaùríacade, mei íadù nana afémùena jacàruitiaùoù. Afémùe àùnogafuena naù jeire oñédiaùoù. 27Mei íadù Bernabé íena uáidote. Iemona orécamùiaùmo íena ácatajide. Afemona Saulo iomo Ocuíraùmana cùónafue íaùoùmo llote. Ie mei Saulo Damasco comànùmo méaicaiñeno Jesús mámecùdo úrillafue íaùoùmo llote. 28Jira Saulo Jerusalemo dùga irui ite. Dùnomo àùnotùmacù dùga macácaide. 29Ocuíraùma mámecùdo méaicaiñeno úrite. Griego uaido úritùno judíuaùmo úrite. Conímamo jùcánua uai ua daùí úrite. Iemona ie fállena mamédiaùoù. 30Jùáùe ámatùaù afefue fàdùano, Saulo Cesaréamo uitíaùoù. Dùnómona Társomo íena orédiaùoù. 31Ie meífomo nana Judea énùemo ite Jesús mámecùdo gaùrídùno fàrazitiaùoù. Ja íaùoù àùnogafuemo caùmare náùreoicaidiaùoù. Afe izói Galilea énùemo Samaria énùe dùga ite àùnotùno fàrazillamona rùire náùreoicaidiaùoù. Ocuíraùma Jesús ñúefueri jácùcaidiaùoù. Ñuera Joreño íaùoù cánuamona jebuíoicaidiaùoù. 32Pedro jùáùe ámatùaù uáiduailla llezica, daje izói Lida jófuemo ite àùnotùno éroizaide. 33Dùnomo Enéasna maméidùmùena càoizaide. Afémùe jubekuiro iemo daamani dùga fùmona bàiramo bùide ie tàzitailla jira. 34Iena Pedro daùízaide: Eneas, Jesucristo ona jíllotaiteza. Náidacaillano o bàira ñue fùno, daùde. Afemona Eneas raùre jíllobicaide. 35Lida jofue naùraù aféfuena nana cùódiaùoù naa Sarón náùraùri. Iemona jaiai nano íaùoù àùnogafuiaù fáùcanocaillano Ocuíraùma llogáfuemo àùnotiaùoù. 36Aféruillaùdo Jope jófuemo ite àùnotùngo. Afengo mámecù Tabita. Afe mámecù griego uaido Dorcas. Afe rùngo ñúefuedo jáicade. Jitáidùnona canófùrede. 37Aféruillaùdo afe Dorcas ùráreizaide. Iemona tàide. Ie abù jócua meífodo oni caifóidùcomo jóonetiaùoù. 38Lida áùnori ite Jope. Aféruimo Pedro afénomo naù ite. Ùùnotùno afénomo íllana fàdùamona, ménamùe orédiaùoù íena daùíllena: Jópemo jùzíñeno raùre biri, daùde. 39Iemona Pedro afémùe íaillùnoùdo jaide. Pedro dúcùnamona, Tabita abù jóoinanomo íena uitíaùoù. Nana fecàngotùaù abùdo ífoùna naidározillano éediaùoù. Afe llezica nana Dorcas naui ie caana llezica tùfócacuiruaù íemo ácatatiaùoù. Emodo íroillaù naa jùáùe ùníroillaùri íemo ácatatiaùoù. 40Afécomona Pedro nana jino íaùoù orede. Ie mei caiñùcù ùfodo dújuillano Juzíñamuimo úrite. Tùídùngomo eróillano daùde: Tabita, mai caifo náidacai, daùde. Iemona afengo ui botáicaide. Pédromo érocaillanona caifo ráùnade. 41Onoùdo llàùnota ie caifo naidánete. Afe mei aillù jino oreca fecàngotùaù íemo ámatùaù daùnámacù dùga abùdo jàùrite. Iemona afengo caade íaùoùmo izájide. 42Afefue nana Jope jófuemo jállecaide. Iemona aillo comùnù Ocuíraùmamo àùnotiaùoù. 43Afe mei Pedro dùga irui afe jófuemo fùébide. Igoraù àdùaù jinítaraùma Simón jofomo ífùrede.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\