EFESIOS 2

1Omoù fùénidùfuiaùmona naù tàidùno izói omoù illa llezica, Juzíñamui Cristo tàillamona meine abùdo cáatajado afe dáaruido ómoùna cáatate. 2Naui afe fùénidùfue dùbénemo are itàomoù. Bínùemo ite fùénide naùraù illa izói are itàomoù. Afe llezica omoù áùnodo lláùfoide fùénide joreño jitáinafue fùnófùredùomoù, mei afe joreño nana fùénide jóriaù nahí ocuíraùmaza. (Afe daje fùénide joreño Taùfe.) Juzíñamuimo jiéruiñedùnona afémùe rùire ocuíoide. 3Naui jùáùruillaùdo nana caù afe izói fùeni itùcaù. Caù abù fùeni jitáinafuiaù jeire ófùredùcaù. Afe nanómona caù comécùmo ite caù óiacaiga fùénidùfuena fáùcanocaiñeno àcoùmo fùnóoicaifùredùcaù. Daje izói caù comecù fia fácafuiaùna jeire otùcaù. Iemona nana jùáùmacùna duere fùnóllemo dúina izói, Juzíñamui ùere duere fùnóllùfuemo dúidùcaù. 4- 5Mei íadù Juzíñamui ùere caùna dúecaillano, naù caù fùénidùfuiaùmona tàidùno izói caù illa llezica, afémùe caùna izíruillano Cristo cáatajado dáanomo tàillanomona caùna cáatate. Mei jùù, dama Juzíñamui ómoùri dúecaillano jíllotagaomoù. 6Uafue, Cristo Jesús cáataja llezica, Juzíñamui afémùe dùga daane caùna cáatate. Afe mei Juzíñamui Cristo abùmo monamo caùna raùnade. 7Juzíñamui daùí fùnode, nana ùco nùnomo illáruillaùdo íitùnuiaùmo afémùe ùere caùna izíruillafuena onótallena. Ua, Juzíñamui daùí fùnode afémùe Crístodo caùna dúecaillafuena nana uícomo cómuitùnomo fùdàillena. 8Mei jùù, Juzíñamuimo ite ómoùna izíruillafuedo afémùe ùere ómoùna dúecaide. Ie jira, íemo omoù àùnuado jíllotagaomoù. Afe jíllonafue danù ómoùmona comuíñede, mei jùáùfodo afefue Juzíñamui ómoùmo comuítaga. 9Ñúefuemo are caù ñéfinamona afe jíllonafue caùmo fécañega. Ie jira áfedo buna abùna àùnonide. 10Mei jùù, Juzíñamui nano fueñe comùnù fànua izói, afémùe ie joréñodo como jéicùganona ja caù fùnode. Iemo ja birui, jaiai uícodo ie mámia izói, Crístodo Juzíñamui meine caùna cáatate, ñúefuiaù caù fùnóllena. 11Iemona naui omoù illáfuemo mai omoù comecù uibíoiri. Judío naùraù íeñedùomoù. Ie jira judíuaù “Bacano ùcoù que táñegamacùna” ómoùna mamédiaùoù. Danù afémacùna caù bie “Ùeizùna quetácanodùcaù” daùdíaùoù; mei jaiai íaùoù fùnófùrena izói, íaùoùmona nágamùiaù íaùoù bacano ùcoù quetácaza. 12Naui omoù àùnoñena llezica, Crístomona oni eneno itàomoù. Israel náùraùmo Juzíñamui nùzécanomo jaùnáiñedùomoù; íemona Juzíñamui íaùoùmo lloga ie ñuera fùnóllùfuiaù fùdàñedùomoù, naa uícodo ie lloga cáùmaduafuiaù dùga. Aféruillaùdo Juzíñamuina onóñeno, bínùemo zuure itàomoù, mei caùmare omoù ocuírillùfue iñédeza. 13Naui Juzíñamuimona ùere oni jùca itàomoù; mei íadù ja birui Cristo caùri tàillamona, ie dùe tóillamona, Juzíñamuimo áùnozitagaomoù. Ja Crístomo dájena jaùnáidùomoù. 14Cristo jùáùmana caù icàñenafue comuítatùmùe, mei dama afémùe judíuaù judíoñedùno dùga dáaziena fùnode. Iemona íaùoù bacáuai imácùñedùomoù. Naui ómoùna oni eneno itátate éoinafuena ja Cristo nùné féitate. 15Dama ie abù izi cácanado, ua ie tàillado, ocuica uai ñue àcoùmo fuitade. Fúitajano, áfena záitate. Afe ocuica uai ùere rairuide. Ie mei Cristo mena náùraùmona, judíuaù judíoñedùno dùga, dáaziena comue náùraùna fùnode. Afe ménade náùraùaù ja dama Crístomo dájena jaùnáitagaiaùoù. Afedo afémùe caù conima dùga caù icàriñenafue nana caùmo comuítate. 16Afe bie izói, Cristo cruzmo ie tàillado, bie mena naùraù dáamacùna fànuano, naui íaùoù fuirífùrenafuena záitate. Afe llezica, Juzíñamui dùbénemo ñue uái íaùoù illùfue Cristo afémacùmo jino denode. Dénuano, íaùoùna jeire otátate. Afemona comànùmo Juzíñamui caùmare eroide. 17Cristo afe ñue uái caù ille uaina nana comànùmo lluáùbite. Onínemacùmo Cristo afe uaina lluáùbite. Omoù afe onínemacù izóidùomoù. Daje izói áùnori ite judíuaùmo, afe uaina afémùe lluáùbite. 18Iemo Cristo caù jíllotajamona, mei nùbaù judíuaùdùcaù, mei nùbaù judíuaùñedùcaù íadù, nana caù afe daje Ñuera Joréñodo, Moo Juzíñamuimo áùnozifùredùcaù. 19Afe jira, Juzíñamui dùbénemo ja onínemacùñedùomoù. Daje izói danù íaùoù illánomo dúiñedùno izóiñedùomoù. Mei jùáùfodo nana Juzíñamuimo jaùnáidùno jaùnailla izói, uafue íemo jaùnáidùomoù. Dájena Juzíñamui náùraùdùomoù. 20Nana omoù ebírede niga jíaùlliraùna dallíraùde anáneco izóidùomoù. Cristo oréfùregamacù llófueinafuena ùere baitádùnona ja jáidùomoù. Ua jíaùlliraù jaàcùna maùri naidánia izói, aféfuemo ja rùire jóonegaomoù. Afe bie Cristo orécamacù Juzíñamui uai jino llóraùnù. Dama Jesucristo afeco nahílliraù izóidùmùe. 21Bie Nahílliraùmo izóidùmùemo nana afeco Juzíñamui nicana uite. Afe izói áfemo nana jofócaùaù ñue jaàcùna jóonega. Jofócaùaù dallíraùdemo dúina izói, daade Jesucrístomo jaùnáidùomoù. Afeco nilla fuilla mei, jae Juzíñamui ñuera irácona jáidùomoù; ñuera gaùríraco izóidùomoù. 22Daje izói Crístomo dájena omoù jaùnáinamona, nana jùáùe Crístomo àùnotùnomo dájena jaùnáidùomoù, daaco náùraùna Juzíñamui íena, omoù jáillena. Iemo Juzíñamui Ñuera Joreño ómoùmo íllado Juzíñamui ífùrenaco izóidùomoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\