EFESIOS 4

1Nana bífuiaùmona, omoù jaàcùna ñúefuedo macállena rùire ómoùmo llóitùcue, mei caù Ocuíraùma Cristo àcoùnia llavécamùedùcueza. Ua Juzíñamui uáidogamacù maca izói, omoù macállena izire ómoùmo jùcádùcue, mei uafue ie uáidogamacù itàomoùza. 2Nana omoù, mai jùba abùna àùnoñedùnona omoù iri; daje izói comécùna mánaùdùmacùna omoù iri. Danù conímana izíruillano illa dàgamùe jùáùmamo comecù járitañeno omoù iri. Afe izói conímana omoù dúecaifùreiri. 3Afe llezica mai Ñuera Joreño ómoùmo comuítaga dájena jaùnáinafue ñue rairuífùreiri. Ua, omoù dáaziena danù conímana comécùna jacàruiñenafuedo dáamacùna jaùnáifùreiri. 4Daa cómemo da abù illa izói, daade abù. Afe abù Cristo ie. Afe daade come abù izóidùcaù. Afe izói Ñuera Joreño daade. Daje izói Juzíñamui nana caùna daa uire ñue fùnóllùfuemo úiñotagacaù. 5Caù Ocuíraùma daade. Daje caù àùnogafue jeire otùcaù. Daje izói dáafuemo ùfona jokokakaù . 6Iemo Juzíñamui daade; afémùe nana íemo àùnotùmacù Moo. Afe izói afémùe nana comùnù Naama. Afémùe nana íficaidùfuiaù dùbénedo ie comecù jitáinafue fùnode; nágafuiaùmo jetáfùrede. 7Mei íadù Cristo comecù jitaina izói, cáùmona illa dàgamùemo jùáùforiede ñúefue fùnolle ràinona, Cristo caùmo fecade. 8Juzíñamui Cuegáuai daùí uícodo daùde. Be nùùe: Caifo monamo jailla llezica aillo naui llaveca izóidùno afémùeoùri uite. Iemo fia iga jùáùmacù cánuafuiaùna comànùmo fecade, daùde. 9Afémùe caifo jailla daùna uai jùáùfue caùna onótate. Afedo naui uícodo fueñe afémùe monámona ana bíllana fùdàdùcaù. Aféruido bie fùénidùfuiaùrede énùemo afémùe monámona ùere jùca ana bite. 10Afe ana bitàmùe, abùdo nana caifo ite monánùaù caifófenemo jáidùmùe dámùede. Dùnomo jaide, afénomona nana ie fùnócanuiaùmo illáùmaillena. 11Iemo afe bie Cristo illa dàgamùena ñue ràinoretade jùáùforiede ñúefuiaùna fùnóllena. Dámùerie ie orécamacùna afémùe jóonete. Jùáùmacùna Juzíñamuimona oga uaillaù jino llóraùmana afémùe mamede. Iemo jùáùmacùna caù jíllonafue uaina llotátate. Naù jùáùmacùmo ie comànùna ñue úiñollena ocuide, íaùoù llófuellena dùga. 12Afe daùí caù Ocuíraùma nana íeùena ñue fùbítate, ie ocuica táùjùna ñue íaùoù jetállena, íemo nana Crístomo jaùnáidùnona móonaitallena; mei afémacù Cristo abù izóidùmacùza. 13Afemona caù àùnogafue dùbénemo ñue dájena maméidùmacùna jáitùcaù. Daje izói Juzíñamui Jitona caù onona dùbénemo ñue dáamacùna íitùcaù. Afe daùí ñúefuiaùna ñue izire jiéruitùnona íitùcaù. Uafue, nana ñúefuiaùna Cristo izire jiéruilla izói, afe izói ñúefuiaùna rairuíñeno ùere jiéruitùcaù. Jiéruillamona ñue móonaitùcaù. 14Ja úrue izóidùnona íñeitùcaù. Mei íadù jàfueacadùno comue llófueinafue llúamona, úrue izoide naù fùgo baitáñedùnona jàfueitiaùoù. Iaùoù comecù ñue fácajana raùre jùáùfodo méidoitiaùoù. Bie jàfuetùno ebire lloga taùno lluáfuedo bie úrue izóidùno àùnoga ñúefuiaùna nùné féitatiaùoù. 15Mei íadù conímana izíruillano, íemo uáfuena caù úrilla llezica, mai Cristo dùeze caù móonaillù. Crístomo izire jaùnáillano nana ie comecù itàfuiaù mai jeire caù ófùreillù, mei Cristo afe caù jaùnaina abù ùfocù daùnámùe. 16Afémùe, ùfócùna íllamona, nana caùna caùmare ocuíoide; ñue daa cómena caùna jaùnáitate, mei illa dàgamùe jùáùmùemo ñue dúinaza. Nana afe Cristo dáamùena jaùnáitagamacù caùmare danù jùáùmacùri táùjùna llezica, caùmare itíaùoù. Ua Crístomo jaùnaide, daade abù izóidùno naari conímana izíruillafuedo móonaioicaide. Móonaillano caùmare ite. 17Iemona bie ómoùna cue daùíllùfue izói, caù Ocuíraùma mámecùdo ómoùmo jóonenocaidùcue. Ja biruímona, Juzíñamui onóñegano illa izói, mai omoù iñeno iri. Iaùoù taùno comecù úrilla uai daùna izói ífùrediaùoù. 18Iaùoù comecù úrilla uai onóñeno jítùfomo fùébicaidiaùoù. Juzíñamui comuítaga comue illafue afémacùmo iñede, mei íaùoù comecù ràirenamona ja abùna onóñedùmacùna jáidiaùoùza. 19Ja íaùoù comecù meáifuena lloñédiaùoù. Iemo nana àaùfuiaù illa dùnó, áfemo aillo gáùnafuedo ùere jeire otíaùoù. 20Mei íadù afe daùí, Cristo llófueñegaomoù. 21Mei nùbaù, uáfuena Cristo illafue omoù cacana mei, íemo ite uafue uai dùbénedo afémùedo llófuegaomoù. 22Ie jira naui omoù fùénide illafue dùbénedo izire ómoùna dáùitùcue: Afe nanómona ómoùmo itàfuiaù, mai zabide ùniroi oni dúiñua izói omoù meídori. Afe naui ómoùmo itàfuiaù jaca ómoùna fùeni fùnode; mei omoù fùénide gáùnafuiaù jàfuegaomoùza. 23Mei jùáùfodo birui cómuena méidoredùomoù; nana omoù comecù óiacanafuiaù méidorede. Nana omoù ùfocù úrillafuiaùna méidoredùomoù. 24Afe llezica comue comecù itàfuiaù, comue ùniroi jàtaja izói, mai jeire omoù oíri. Afe comue itùfue Juzíñamui illa izói Juzíñamui comuide. Iemo aféfuena jeire omoù úamona, omoù uáfuena àaùdonide ñue illafue otàomoù. Daje izói afe omoù comue comécùmo itàfuiaù omoù úamona, ñue jaàcùna jóide illáfuedo jáitùomoù. 25Iemona táùnofuiaù lloñeno iri. Mai jùáùfodo illa dàgamùe conímamo uáfuena úriri, mei nana caù dáaziena daje abùmo jaùnáidùcaùza. Afe abù Cristo ie. 26Omoù icàribicaiadù, afe icàrafue ana fùénidùfuemo ómoùna uitátañeno iri. Daje izói daarui náaruido are icàriñeno iri. Raùre féitari. 27Due jiza omoù comécùna Taùfe illáùmaillemo “Jii” daùíñeno omoù iri. 28Naui meràriraùma baùródùmùe dùga, mai abùdo meràriñeno iri. Mei jùáùfodo zefuíruiñeno táùjùzairi. Iemo ñue táùjùferenamona o táùjùna ùba óitùo; áfedo o jitaille ráanùaù àbaitùo. O ùba mei, ua dúeredùmacùmo íaùoù jitailla raa íaùoùmo fecáredùo. 29Fùénide uáillaùdo ùáùre úriñeno iri. Mei jùáùfodo ñuera uáillaùdo úrifùreiri. Cacádùnona comecù náùretalle uaido omoù úrifùreiri, íaùoùna ñue ézùcùtalle uai dùga. 30Daje izói Juzíñamui Ñuera Joréñona zúuretañeno iri; mei afémùe ómoùmo íllado, jae Juzíñamui íeùena mamécaomoù. Ua biruímona Juzíñamui illánomo ñue jaàcùna ómoùna jíllotallùruimo, afe Ñuera Joréñodo Juzíñamui íena ñue mamécaomoù. 31Nana comécùmo ite éoinafuiaùna oni mai omoù féitari, nana ràifuiaù dùga. Daje izói nana icàrillamona comuide rùire úrillafuiaù lloñeno iri, naa jùáùe báiñuafuiaùri. Nana illa dùga fùénidùfuiaù nùné féitari. 32Iemo jùáùfodo, illa dàgamùe jùáùmùemo dúecaillano comecù mánaùdùmùena iri. Cristo íena omoù íllamona, Juzíñamui omoù fùénidùfuiaù ùbana oñede. Afena féitateza. Afémùe féitaja izói, afe izói illa dàgamùe jùáùma fùnoca fùénidùfuena omoù féitafùreiri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\