EFESIOS 5

1Juzíñamui izíruiga úruiaù omoù íllamona, mai afémùe illa izói omoù iri. 2Cristo caùna izíruilla izói jùáùmana omoù izíruifùreiri. Mei jùù, caùna ie izíruillamona Cristo caù jùáùnona fecácamùe. Afémùe Juzíñamui ióbitallena tùtada fia fecaca rùlle izóidùmùe. Aferi Juzíñamui ióbide. . Mai afe izói conímana omoù izíruillado Juzíñamuina omoù ióbitari. 3Ja bie omoù Juzíñamuimo jaùnáidùomoùza, mai ómoùmona nùnó dáamùe áùnina llezica jùáùe rùngona jetáñeno iri. Daje izói nana jùáùe àaùfuiaùna fùnóñeno iri. Jaca jùáùe cómemo ite ráanùaùmo úradoiñeno iri. 4Ùaùrede méaifuiaùna bumo lloñeno iri. Daje izói táùnodo úrillafuiaùdo úriñeno iri. Iemo jùáùmamo fùénide llagüéroilla uaina oréñeno iri. Mei bie izóidùfuiaù Juzíñamui úruiaùmo íeñedeza. Mei jùáùfodo Juzíñamuina ùere fùgora omoù daùífùreri. 5Jae cue lloga ùima rùngomo fùnoca fùénidùfue bie izói jóide. Daa come naù áùnina llezica, rùngo jetáadù, fùénide. Daje izói ja rùngo ua mei, jùáùe rùngo jetáiadù, fùgóñede. Iemo àaùfue naa úradoillafue dùga fùnóadù, fùgóñede. (Afe úradoifùredùmùe jamai jánaraù ióbitadùmùe izoide.) Ja onódùomoùza bie izoide fùénidùfuiaù fànuana fùbídùmùe, Cristo Juzíñamui dùga illáùmana illàruimo jaùnáinide. 6Jùáùmana taùno uáillaùdo omoù jàfueñeno iri. Mei afe bie fùénidùfuiaù fànuamona, nana ie uaina cacáacañedùnona, Juzíñamui ùere duere fànoiteza. 7Iemona, bie izói ite comùnù dùga omoù nabáiriñeno iri. 8Naui naù omoù àùnoñena llezica, jítùfomo itàomoù; mei íadù birui caù Ocuíraùmamo dájena omoù jaùnáinamona, ja úzefomo macádùomoù. Iemona ñue uáfodo macádùno izói mai omoù ífùreiri. 9Caù Ocuíraùma Jesucristo egáiñote raa izoide. Iemona caù comécùna ñúeitate. Iemo ua uaido caùna úritade. Daje izói caù jaàcùna ñue illùfue comuítate. 10Caù Ocuíraùma ñue ióbitallùfuena, mai ùere omoù onóoicairi. 11Báinino macádùno fùnoca táùnofue dùbénemo iñeno omoù iri. Mei jùáùfodo afe báinino íaùoù fùnócafuena uáfomo omoù càotari. 12(Mei íadù afémacù báinino fùnócafuiaù izói caù úriadù, caùna meáiruitaite. Ie jira benomo rabedo jino ómoùmo llóñeitùcue.) 13Mei íadù nana íaùoù illafue jino uáfodo càotamona, afe fùénidùfuiaù ùere ùáùrenana nana comùnù ónoitiaùoù, mei Cristo egáiñua úzefo, nana comànùmo ua comécùmo itàfuiaùna jino càotate. 14Ie jira bie izói daùna: Ùnàdùoza, mai cazi. Tàidùnomona mai náidacairi. Iemona Cristo ie úzefomo ñue mácaitùmùena ona jáitaite, daùde. 15Mei íemona, nágarui omoù illáfuemo izire comecù omoù facáoiri. Naga fùénidùfuiaùmona abù omoù rairuiri. Abùna onóñedùno izói omoù iñeno iri, mei jùáùfodo ñúefuena baitádùnona omoù iri. 16Biruido aillo fùénidùfue íteza, o illafue táùnomo fáùfitañeno iri; ñúefuiaù omoù fùnófùreiri. 17Táùnodo úritùno izói iñeno iri. Caù Ocuíraùma comecù jítainafuena ñue omoù baitáoicairi. 18Jùfáiñeno iri. Mei, afe jùfáillafue come comécùna aillo àaùfuemo ana uitátate. Mei jùáùfodo Ñuera Joreño abà omoù úicaitari. 19Illa dàgamùe jùáùmamo Juzíñamui uáillaùdo caùmare omoù úriri, naa Juzíñamui rúaùri. Daje izói Juzíñamui Ñuera Joreño lloga rúanùaù omoù roíri. Daùí omoù rúado caù Ocuíraùmana ùere ióbitaitùomoùza. 20Illa dàgaruillaù caù Ocuíraùma Jesucristo mámecùdo Moo Juzíñamuina naga ráanùaùri fùgora omoù daùífùreiri. 21Illa dàgamùe jùáùma anamo caùmare omoù iri, mei Juzíñamui daùí caù ocuídeza. 22Caù Ocuíraùma anamo caù itábicailla izói, naga rùngo ie ùni anamo itábicairede. 23Mei naga rùngo ie ùni ocuífùrega, íemo jùáù ie ùni ñue úiñogaza. Afe izói nana Crístomo àùnotùno, Cristo ocuícaiaùoù; daje izói Cristo ñue úiñogaiaùoù. Afémùe afémacù illaùma. Daje izói afémùe íaùoù Jíllotaitùmùe. Afémùemo àùnotùno íemo dájena jaùnáinamona, ja ie izóidiaùoù; ja dáamùede abù izóidiaùoù. 24Iemona Crístomo dájena jaùnáidùnona afémùe anamo illa izói, naga ùnírede rùngo ie ùni anamo írede. 25Cristo íemo jaùnáidùnona izíruilla izói, mai naga ùima ie aùna izíruiri. Crístomo jaùnáidùnomo Cristo ie abùna fecade. 26Afémùe daùí ie abù fecade ñue íeùena íaùoù íllena. Daje llezica afémùe íaùoùmo ite àaùfuiaù jáùnoimo jococa muilla izói, ie uaido íaùoùna muiñode. 27Cristo daùí caùna muiñode ñuera nàfuenidùnona ie uiécomo caù càocaizaillena. Uafue, nana mallizaù izói abùmo comuídena duano ebire eroide, lliríñede abù ígoùna caùna fùnode. Jaca due jiza fùénidùfuena fùéñede. Nana íaùoùna íeùena ùere ñue fùnode. 28Afe izói naga ùima dama ie abùna izíruilla izói, ie aùna izíruirede. Ie aùna izíruitùmùe dama ie abùna izíruite. 29Bu jaca dama ie abùna éoiñede. Mei jùáùfodo caù abùna ñue ecádùcaù, ñue úiñotùcaù. Afe izói Cristo íemo dájena jaùnáidùnona ñue rairuide. 30Mei afémacù dama íeùeza; ja daa ie abù izóidiaùoù. Caù bie afe abùmo jaùnáidùcaù. 31Bífuiaùmona Juzíñamui daùna izói, dámùe ie moo, ie eii dùga, fáùcanocaillano, ie aù dùga dájemo jaùnáicaite. Jáùnaicaillano, daade come abù izói itíaillùnoù. 32Bie daade come abù izói íficaillafue, jaiáimona áillue báinide rafue. Mei íadù afefue Crístomo dúide; daje izói íemo dájena jaùnáidùnomo dúite, daùdùcue. 33Mei íadù daje llezica ómoùmona illa dàgamùe omoù abùna izíruilla izói omoù aùna izíruiri, daùíacadùcue. Iemo naga ùnírede rùngo ie ùnina ñue jacàruiredeza, daùdùcue.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\