GALATAS 3

1Aùù, Galacia comùnù, ùere abùna onóñedùnona itàomoù. ¿Bu aima izói omoù bífuia, ua uaina omoù jíeruiñeillena? Naui ómoùmo cue lluáruido, coraùca Jesucristo jino uáfodo ómoùmo fùdàtatùcue. 2Mai bifue cuemo omoù lloíri: ¿Nàfuedo afe Ñuera Joreño ómoùmo ite? ¿Meita Moisés ocuica uai jeire omoù úado ómoùmo ite? ¡Iñega! Mei jùáùfodo, ¿omoù cacana uai omoù àùnuado afe Ñuera Joreño nùbaù ómoùmo ite? Jùù, áfedo ite. 3¿Nùbái mei ùere abùna onóñedùnona itàomoù? Jesumo omoù àùnua mei, Juzíñamui Ñuera Joreño nanómona ñue omoù canode. Afémùe ómoùna canode ñue jaàcùna omoù íllena. ¿Meita ja birui afe cánuana zóofiano dama ómoùmo ite ràinodo nùbaù ñue fúitaitùomoù? ¡Jaca fuitánidùomoù! 4¿Nana omoù duere zefuíllafue jaca ómoùmo nùbaù ráifiñede? ¿Nùbaù taùno abùri aféfuiaù ómoùmo daùí íficaide? Aféfuiaù táùnona íllamo comécùñedùcue, mei daùítañedeza. 5Naui Juzíñamui ie Ñuera Joreño ómoùmo fecade. Iemo Juzíñamui omoù càgùri uaido fùnoca cùóraùnina raana comuítate. ¿Mei nùbái bífuiaùna Juzíñamui ómoùmo fùnode? Ocuica uai jeire omoù úamona, afémùe aféfuiaùna fùnóñede. Mei jùáùfodo dama cúemona omoù cacana uai omoù àùnuamona afémùe bie izói fùnode. 6Abraham Juzíñamuimo àùnote; íemo ie àùnuamona comécùna ñue jaàcùna jóidùmùena Juzíñamui íena caùmare uáidote. 7Ja bífuemona onóredùomoùza: Nahí Abraham erófene igàmaùaù Juzíñamuimo àùnotùno. 8Juzíñamui nana uire ie fùnóllùfuiaùna raùre uícodo onode. Iemona ie Cuegáuaido aféfuiaùna afémùe jino llote. Nana íemo uire àùnotùno judíoñedùno íadù, Juzíñamui anamo ñue jaàcùna itátaillùfuena Juzíñamui raùre uícodo onode. Afena ie onónamona bie ñúefuiaù jaiai uícodo Abrahana daùde: “Naga náùraùaù ómona ñúefuemo ézùcùlliaùoù,” daùde. 9Mei daùí nana Juzíñamuimo àùnotùno dájena Juzíñamuimo àùnote Abrahámoùri ñúefuemo ézùcùlliaùoù. 10Nana íaùoù jílloillena Moisés ocuica uaimo àùnotùno ja fùeni faidócaiaùoù. Mei daùí Juzíñamui Cuegáuai dáùdeza: “Nana Cuegánicomo ite ocuica daùnáfuena, nágarui ñue fuitáñedùno ua fùeni faidócaiaùoù.” 11Bífuemona ñue onódùcaùza: Ocuica uai ùere ñéfinamona buna Juzíñamui anamo ñue jaàcùna jóoneñega. Mei jùáùfodo Juzíñamui Cuegáuai daùde: Juzíñamuimo ie àùnogafuedo Juzíñamui anamo ñue jaàcùna jóonegamùena jáidùmùe, afe daa ie àùnogafuedo are zíiñona íite. 12Afe Moisés ocuica uai comùnù àùnogafue abùdo joide.Bíuaillaùna ñue àcoùmo fuitáacadùmùe, aféuaillaùdo írede. 13Ocuica uai caù faidóllùfuemona Cristo caùna oni jàrecaitade, mei afémùe caù àcoùnia faidóbideza. Juzíñamui Cuegáuai bie izói daùde: “Naga aménamo agüíneta fagámùe faidócaza.” 14Bifue daùí íficaideza, judíoñedùno ñúefuemo ézùcùllena. Ua Juzíñamui Abrahamo lloga ñuera ézùcùrafue daùí Jesucrístodo judíoñedùnomo fecaca. Bifue daje izói íficaideza, Juzíñamui uícodo lloga Ñuera Joreño caù àùnogafuedo caùmo íllena. 15Cue ámatùaù, naga come onóigafuemona dafue ómoùmo llóitùcue: Dámùe contrato llàùnoiadù, ie mámecù afébemo cuega, íemo afe ja cúegana buna oni caitánide. Daje izói afe cuega baùmo buna jùáùuaina zotánide. 16Ja onódùcaùza: Afe ñuera uícodo lloga uaillaù Abrahamo Juzíñamui jaiai llote; daje izói Abraham erófene ímùemo lloga. Aillo ie erófene igàmaùaùmo Juzíñamui Cuegáuai daùíñede, mei jùáùfodo “O erófene ímùemo llóitùcue” daùde. Afe daùnámùe Cristo. 17Cue llogafue bie izói joide: Juzíñamui rùírede méidoñega uai Abrahamo llote. Afe llezica afefue féiñeillena Juzíñamui afe uaina rùire jóonete. Afe lloga uai contrato izóidùuai; jùáùfodo méidonideza. Ie jira cuatrocientos treinta dùga fùmona záilla méifodo Moisés lloga ocuica uai, uícodo Abrahamo lloga uaina oni caitánide. Daje izói méifodo ocuica uai, uícodo Juzíñamui lloga uaina ráifitanide. 18Juzíñamui dáùnamo ie àùnuamona Abraham jíllode. Afe bie méidonide Abraham jílloillùuaina Juzíñamui raiñóñeno íemo fecade. Iemona afe jíllona uai, Moisés ocuica uaimo jaùnáiñede. Moisés ocuica uaimo jaùnáiadù, aféuai ja uícodo lloga jaca raiñóñeno iga raa izóiñede. 19Iemona, Moisés ocuica uai ¿nùemo ráifide? Afe ocuica uai méifodo baù nabaica, comùnù íaùoù fùnoca fùénidùfuiaùna onótallena. Afe nabaica uai are iñede. Ñúefuena lloga Abraham erófene ímùe Cristo bíllamo, afe nabaica uai záide. Afe ocuica uai monámona Juzíñamui abù imácùdo lloga. Iemo íaùoù llua mei, Moisés aféuaina jino comànùmo llote. 20Juzíñamui Abrahamo úrilla llezica jùáùmado Abrahamo lloñede. Dáamùe daùí uáfodo úriadù, jùáùe llóitùmùena jítaiñede. Bie Abrahamo úritùmùe daade Juzíñamui. 21¿Mei nùbaù bifue daùíacade Moisés ocuica uai, Juzíñamui lloga ñúefuiaùna uáitaacade? ¡Ieñedeza! Uáitaacañede. Mei cáataite ocuilla uai ígadenia, aféuai jeire caù úado Juzíñamui anamo ñue jaàcùna íredùcaù. 22Mei jùáùfodo Juzíñamui Cuegáuai daùna izói, nana fùénidùfuemo llavécanodùcaù. Daùí Juzíñamui uícodo mamede, nana Jesucrístomo àùnotùno jíllobicaillena. Uafue, Juzíñamui afe bie izói mamede Crístomo àùnotùno íaùoù àùnogafuedo Juzíñamui lloga ñuera jíllonafuena íaùoù óllena. 23Jesumo caù àùnogafuena naù jino déiñena llezica, ocuica uai caùna llavécanona fùnode. Aféruillaùdo Jesumo caù àùnollùfue jino déillemo ocuíridùcaù. 24Iemona Juzíñamui afe ocuica uaina caùmo mamede, caù ñue rairuíllena. Ua úruiaù ñue fùbítatùmùe izói caùna rairuide. Daùí afe ocuica uai caùna úiñoide; naù Cristo bíñeille dùnó. Afe daùí Cristo bíllemo afémùemo caù àùnuado, Juzíñamui anamo ñue jaàcùna íredùcaù. 25Birui ja Jesumo caù àùnollùfue déideza, ja afe Moisés lloga fùbítatùuai dùbénemo dúiñedùcaù. 26Mei Jesumo omoù àùnogafuedo, ja omoù nana Juzíñamui úruiaùdùomoù, ja Cristo Jesumo dájena jaùnáidùomoùza. 27Omoùmona ùfo jokua mei Cristo Jesumo dájena jaùnaide dùeze, nana omoù afémùe comecù ífuena ja jeire otàomoù. 28Ja biruímona caù càgùri bie judíona daùnámùena iñede, bie Griego daùnámùena iñede. Daje izói llavécamùena iñede. Oni eneno jùrénoga daùnámùena iñede. Afe izói rùngo ùima dùga oni jùáùfodo mámeñega. Ja Cristo Jesumo caù jaùnáinamona nana caù dáamacùdùcaù. 29Ja Cristo íedùomoùza, Abraham erófene igùma izóidùnona jáidùomoù. Iemona Juzíñamui Abrahamo uícodo lloga ñuera jílloillùfuena, fecù raa máiñua izói, máiñoitùomoù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\