HEBREOS 10

1Mei jaiai Moisés ocuica uai naa ie lloga nàcùduaùri, ùco nùrui bite caùmare illàfuiaù jana. Afe ie lloga jáiaifue nahífueñede. Moisés bie ùco zúitùfue caù onóillena jana uícodo llote. Iemona naga fùmónaùaùdo faga tóùnùaùna íaùoù úifùrena, íaùoù comécùna fùgo jaàcùna jóitañede. Mei uáfuena, afe faga tóùnùaù íaùoù úifùrena Juzíñamuimo áùnozidùno nahí àaùfuenidùnona jáitañedeza. 2Mei daùí uafue àaùfuenidùnona íaùoù jáiadù, nùbaù afe tóùnùaùna izájifùrenana fáùcanocaidiaùoù; mei jùáùfodo fáùcanocaiñediaùoù, naù comécùna jaàcùna jóoneñegaiaùoùza. Daje izói áfedo Juzíñamuimo áùnozidùno comécùna àaùfuena nahí nàfuenidùnona jáiadù, nùbaù ja íaùoù fùénidùfue izire íaùoùmo iñede. Mei íadù íaùoù fùénidùfue jaca izire íaùoùmo ite. Iemona onódùcaù, tóùnùaù fecáfùrena àaùfuena fùgo doñede. 3Mei íadù afe fatá Juzíñamuimo izájitaga tóùnùaùna cùónamona, comùnù íaùoù fùénidùfue naga fùmónaùaùdo úibicaitagaiaùoù. 4Mei jùù, juráretuaù, chívuaù dùe dùga, jaca come fùénidùfuiaùna dónide. Mei áfemo ua dolle ràino iñédeza. 5Ie jira Jesucristo bínùemo bíacana llezica ie Moo Juzíñamuina daùde: Omo fia fecaca faga tóùnùaùna gáùñedùoza, comànùna ùere fùgora o daùíllena. Mei jùáùfodo énùe cómena ja cuena jéicùtaitùo. Afemona cue tàilledo íaùoùna óùena nàfuenidùnona jáitaitùcue. 6Ua comùnù àaùfue àcoùnia jobaica tóùnùaù ja birui ona ióbitañede. 7Ie jira cuegánico cuedo úrilla izói birui ona daùdùcue: “Moo Juzíñamui benó bínùemo o comecù jitáillafue fànuaùbitùcue,” daùde. 8Nano fueñe afémùe daùde, nana afe Juzíñamuimo fia fecaca tóùnùaù, àaùfue àcoùnia jobaica tóùnùaù dùga Juzíñamui comécùna zuitáñede. Ua íena ióbitañede, nana afe nàcùdogafue jaiai ocuilla uai daùna íadù. 9Afe emódomo Jesús daùde: “Moo Juzíñamui, ja o comecù jitáillafue birui benomo fànuaùbitùcue.” Daùí Juzíñamui nana afe jaiai ocuica nàcùdogafuiaùna zóofete. Zóofiano, afe méifomo Cristo dama ie abù cruzmo izájillafue Juzíñamui jeire ote, ñue comànùmo caùmare érocaillena. 10Daùí Jesucristo, ie Moo Juzíñamui comecù jítainafue izói fùnode. Daùí ie fànuamona ja dama Juzíñamui nabaina ñue fùnócamacùna jáidùcaù. Mei jùù, Jesucristo dácaiño jaàcùna nana caù fùénidùfue oni eneno féitate. Mei nùnomo féiñeitena cruzmo dama ie abù Juzíñamuimo izájideza. 11Naga judío Juzíñamuimo comànùdo úriraùma nágaruillaùdo naidáillano daje izói faga tóùnùaùna Juzíñamuimo izájifùrede; mei íadù afe ràlledo comùnù àaùfuiaù dónide. 12Mei jùáùfodo Jesuscristo dácaiño comùnù fùénidùfue àcoùnia duere zefuida, tàizaùbite, afe izói dáanomo íñeillena. Ie tàilla mei meine abùdo cáaillano caifo monamo Juzíñamui nabézimo ráùnazaide, nana comùnù àaùfue múiñuana fuilla jira. 13Dùnomo, nana ie faùríconù ie anamo íaùoù itábicaillena afémùe úiñoide. 14Mei jùù, Jesucristo, dácaiño ie Moo Juzíñamuimo ie abùna izájide. Afe izájillafuedo, nùù cruzmo ie tàillamona, nana caùna ie nabaina ñue fùnode. Ja nana caù comecù àaùfuena ñue múiñuano jaca nùnomo caùmo caùmare érocaide. 15Aféfuemo Juzíñamui Ñuera Joreño uaina nabáide, ùere uafue caù daùíllena. Ñuera Joreño Cuegáuaimo daùde: 16Juzíñamui daùde: “Uire jùáùruillaùdo cue comànùmo bie izói jùáùe como cue fùnóllùfue llóitùcue, naa jùáùe cuemo àùnotùnori. Aféruillaùdo cue ocuica uáillaùna íaùoù comécùmo jaàcùna onótaitùcue. Ua afe uaillaù íaùoù ùfócùmo ñue jino denótaitùcue,” daùde. 17Ie mei nane emódomo daùde: “Nana íaùoù fùeni fùnócafuiaù ùbana otátañeitùcue. Daùí oñena llezica, íaùoù comécùmo ite àaùfuiaùna jaca nùné féitaredùcue.” Dùnori Juzíñamui daùde. 18Nana comùnù fùénidùfuiaù daùí dua mei, jùáù àaùfue àcoùnia dóllena fatá fecaca tóùnùaù ja jítaiñega. 19Iemona, ámatùaù, cácarei. Ja Juzíñamuimo caù jáillùo uáfodo túide. Ua ie nahí illánomo, afe ùere ñuera rairuícacomo caùmare jacàruiñeno íemo úrizairedùcaù; mei Jesús caùri tàizaùbillano caùna Juzíñamuina éoitadùfue oni muiñócaza. 20Afémùe tuiñoca io ñuera rairuíredùco jédacùede ùbáiraroido joide. Jira Juzíñamui illánomo cómena cáataite comue io Jesús tuíñuano, afe iodo afémùe caùna ùfode. Afe io tuiñóllena dama ie abù izi cácatate, íemo cruzmo duere zefuírede. 21Iemona Jesús nana Juzíñamuimo àùnotùnodo Juzíñamuimo Uritùllaùmana ja jaide. 22Afémùe ja caùri úrioinamona, mai Juzíñamuimo jacàruiñeno omoù áùnoziri, mei íemo ñue caù àùnuamona ja meáiruiñedùnona mamécacaùza. Ie jira jàfuenide comécùdo, mai omoù áùnoziri. Aùnozillano, mai íemo caùmare caù úrillù. Ua táùnona lloñeno mai íemo comecù caù facallù. Mei nana caù ùáùrede comecù àcoùnia afémùe ja jaàcùna oni féitagaza; ua come abù ñue jáùnoido jocoina izói comécùna muiñócacaù. 23Afe uáfodo jino comànùmo caù lloga Juzíñamuimo caùmare caù úrillafuena, mai fáùcanocaiñeno áfemo izire caù àùnofùreillù, mei afefue caùmo llotàmùe Jesús jaca àùnofùregamùeza. 24Daje llezica illa dàgamùerie, mai conímamo ñue caù comécùillù, conímana caù izíruillùno caù jenóllena. Daje izói jùáùmana ñúefuiaùna rairuíñeno jiéruillùnona jenóredùcaù. 25Daje izói omoù Juzíñamuimo gaùrífùrenafuena mai féitañeno iri. Dáarie aféfuena féitafùrediaùoù. Daùí illa fùénide. Mei jùáùfodo, Jesucristo meine billùrui raùre dúcùacanana omoù onónamona, mai conímana ñue úrillauaido comécùna caùmare caù náùreitallù, nana caù àùnogafue féiñellena. 26Juzíñamui llogafue daùde: Jaca dama Jesús tàillamo caù àùnuamona jílloredùcaù. Aféfuena caù ie onótaja mei, mei íadù afe uaina naù caù ruifíruioiadù ja abù dùne jùáùe caù àaùfue múiñoitena iñede. 27Daùí ruifíruioidùmacùmo jamánomo izire jácùfue zúite, mei Juzíñamui duere íaùoù fùnóllùfuemo ja áùnozideza. Afémùe ùere íaùoùmo ràicaillano ùere boode jùáùfodo joide iraimo íaùoùna duere zefuítaite. Ua nana Juzíñamuina bacáuairedùnona irai amena cuarita izóidemo, Juzíñamui íaùoùna dùnomo zíiñona duere zefuítaite. 28Moisés ocuica uaina ruifíruitùmùena raùre tùtádiaùoù. Ua, mena nùbaù daámani uai nabáiraùnù daùna uáimona, íemo dúecaiñeno íena tùtádiaùoù. 29Mei Moisés ocuica uaina ruifíruitùmùena daùí duere fùnóbiteza, Juzíñamui Jitona ruifíruitùmùemo jamánomo izire duere fùnóllùfue, afémùemo zúiteza. Afémùe Jesús dàena jámairuitùmùe. Afe tàillamo totaca dàedo, afémùe naui dácaiño Juzíñamuimo oni eneno nùzécamùena jaide. Mei íadù Jesuna ruifíruitùmùe caùmo dúecaifùrede Ñuera Joréñona ùaùre daùífùredùmùena jaide. Daùí itàmùena ùere Juzíñamui duere fùnórede. 30Ja birui daùí itàmùe fùénidùfue ùba ófùredùmùena onódùcaù, nàùmùe caù Moo Juzíñamuina. Afémùe daùde: “Afe ùba ófùredùmùedùcue. Ua nana àaùfuiaù ùbana duere fùnótafùredùmùedùcue,” dáùdeza. Jùáùnomo Juzíñamui Cuegáuai daùde: “Juzíñamui ie comùnù comecù ífuena jaàcùna jùcánoite. Jùcánuano íaùoùmo dúide duere fùnóllùfue ócuite,” daùde. 31Daùí ie úrillana caù onónamona, caade Juzíñamuimo duere fùnóllena izájina jamánomo jacàrede. 32Mei íadù naui íanori omoù illáfuemo uibíoiri. Aféruimo ñúefuena omoù onona mei, aillo duere zefuídùomoù, mei íadù aféruimo omoù àùnogafue fáùcanocaiñeno ñue ocuídùomoù. 33Dáruillaùdo uáfori comùnù eróicana báiñuano duere fùnócaomoù. Jùáùruillaùdo daùí fùnócamacùmo omoù nabáillamona duere zefuítagaomoù. 34Afe llezica llaveca ámatùaùmo dúecaifùredùomoù. Afe baùmo, ómoùmo ite ráanùaùna jùáùmacù báùruana caùmare rairuíñedùomoù, mei onódùomoùza, bínùemo ite raa baùmo, jamánomo ñuera jaca baùrónide raa ómoùena monamo íteza. 35Ie jira naui izire omoù àùnoga uaina mai birui omoù féitañeno iri. Aféuaina ñue omoù àùnofùreiri, mei àcoùmo ùere ñuera jùrídoga ízoide raa máiñoitùomoùza. 36Juzíñamui jítainafuena omoù jiéruilla llezica raùre comecù járidoñeno íredùomoù. Ua, omoù àùnoga ñúefue, omoù are jaàcùna llocana uille mei, Juzíñamui uícodo lloga caùmare jíllonafuena máiñoitùomoùza. 37Mei jùù Juzíñamui Cuegáuaimo daùde: “Ja íanori íllamona, uícodo lloga bíitùmùe Jesucristo, jùzíñeno raùre dúcùzaùbite. 38Afémùe naù biñena llezica, nàùfuenidena cue mamécamùe, cuemo ie àùnuado nágaruillaùdo caùmare ie illano, cuena ióbitaite. Mei íadù afémùe afe ie àùnoga uaina meine abùdo féitaiadù, afémùeri íobiñeitùcue,” dùnó Juzíñamui daùde. 39Mei íadù meine abùdo féitatùno dùbénemo jaùnáiñedùcaù. Afémacù daùí íaùoù àùnoñenamona jílloñeitiaùoù. Mei jùáùfodo caù bie Jesucrístomo àùnotùnodùcaù, daùí danù caù jíllotagacaù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\