HEBREOS 11

1Mei ¿mùnùca àùnuafuena? Ùùnuafue Juzíñamui daùna uaina jeire caù uafue. Ùùnuamona caù úiñoga cáùmafue jeire caù ollànona onódùcaù. Daje izói Juzíñamuimo àùnuamona, ie lloga cáùena mameca ñuera raa cùóñena íadù, afefue ua íllana comécùdo ua onódùcaù. 2Ua, àùnuafuedo judíuaù jaiáidùgùmamona Juzíñamuimo jaùnáidùmùiaù, Juzíñamui comecù jítaillamacùna jáidiaùoù. 3Juzíñamuimo caù àùnuamona, Juzíñamui ie úrilla uaido bínùe fànuana onódùcaù. Daùí ie fànuado nana bie caù cùona énùena, táùnomona Juzíñamui comuítate. Ua, mùnàcana iñédeza cùóñena ráamona naga ráanùaù comuíbicaide. 4Juzíñamuimo àùnuano Abel, Caín fecaca baùmo, ñuera Juzíñamui ióbitalle raa fécaùbite. Iemona Abel Juzíñamui dùbénemo jaàcùna itàmùena jaide. Juzíñamui jiéruigamùena jaide. Mei Juzíñamui Abel fécaùbiga raa llàùnuamona, Juzíñamui comecù Abelna jítainana onódùcaù. Daùí Juzíñamui íena jiéruillafuedo Abel jaàcùnaidùfuemo Juzíñamui uai nabaide. Afe Abel, jaiai uícodo Juzíñamuimo ie àùnuado ñue illáfuedo jaide. Aféfuena caù fàdùamona, afémùe tùtácamùe íadù, ie àùnogafue, úrillauai izói caùmo úrite. “Juzíñamuimo ñue caù àùnollù,” caùna daùde. 5Iemo Enoc Juzíñamuimo ie àùnuado tàiñeno caifo monamo uiga. Daùí tàillana ie ónoñeillena, cáanori monamo Juzíñamui uiga. Afe mei afémùe bínùemo cùóñenamùe, mei afémùe Juzíñamui úigaza. Afémùe naù úiñega Juzíñamui ióbitadùmùe daùnámùe. 6Mei jùù, Juzíñamuimo caù àùnoñenia jaca íena ióbitanidùcaù. Dámùe Juzíñamuimo áùnoziacania, Juzíñamui nahí illánona uícodo ie àùnolle jitáirede. Nane íemo nana izire íena onóiacadùno, ñue ùbana dama ie abù ífuena íaùoùna onótaite. Aféfuemo uícodo daje izói àùnorediaùoù. 7Daje izói Noé, Juzíñamui lloga raùre biite naù cùóñena duere fùnóllùfuena fàdùano Juzíñamuimo ñue àùnote. Ùùnuano áillue jofóredùcae fùnode, áfedo nana dama ie comùnù daùí jílloillena. Noé daùí dama Juzíñamuimo àùnuado, nana jùáùe àùnoñede comànùmo duere fùnótatùuai jino íaùoùmo llote. Afe izói Juzíñamuimo àùnuado Juzíñamui comecù jitaina nàfuenidùmùena jaide. 8Afe mei jaiáidùruimo Juzíñamui Abrahana jàùrite, jùáùe énùemo jaiánùllena, áfenùena ùco jùáùruido íeùena maiñóllena. Abraham Juzíñamuimo àùnuamona afe jàùrilla uaina cacáillano, raùre ie illánùemona oni jùáùnomo jáizaide, ie dúcùillùno naù ónoñega íadù. 9Abraham naù Juzíñamuimo àùnuamona, Juzíñamui íemo fecáacaiga énùemo fia jùcánemùena dùga fùmona fia ite. Ua, ùniroi niina úicaifùrega jofomo afénùemo are íoide. Daje izói Abraham comuítaga jitó Isaac, dùnómona Jacob dùga afénomo daje izoide ùniroi nillácuaùmo are itíaillùnoù naa ie comànùri. Juzíñamui daje énùena fecalle uaina Abrahamo llua izói, afe íaillùnoùmo uícodo llote. 10Ua Abraham afe jamai illácuaùmo dama íeùeñede énùemo caùmare íoide. Afémùe caùmare ite, mei Juzíñamui dùbénemo ite caùmare táùnocaitanide illànomo dúcùillena afémùe úiñoideza. Afe caùmare illùco Juzíñamui mamérillano dama ie uaido niga. 11Daje izói Abraham aù, Sara, Juzíñamuimo àùnuamona, jamánomo jíonaite íadù, fueñe úruerena ràino ote. Iemona daa jitó jocode, mei Juzíñamui aféngona aféfuena uícodo daùna uai, afengo ùere ñue àùnoteza. Afengo bie izói daùde: Bímùe ie daùna uaina jùáùfo méidofùnidùmùe. 12Iemona Abraham ùere jíonaite íadù, ùere aillo erófene igàmaùaùna jebuítate. Ua jamánomo dùga naùraù jebuide; nùù ja lloga monamo ite facádonide úcuaù izói itíaùoù. Nane monáillai fuédamo ite facádonide guamaù izói jebuídiaùoù. 13Nana caù lloga comùnù Juzíñamuimo naù íaùoù àùnoina llezica tùídiaùoù; nana Juzíñamui uícodo lloga ñúefuiaùna naù llàùnoñediaùoù, tàilla. Mei íadù afe lloga ñúefuiaù ùco jùáùruimo zúillena jùcana fùdàdiaùoù. Fàdùano caùmare aféfuemo àùnuano comécùidiaùoù, mei bínùemo ónoñega jùcánemacùna íaùoù illa raùre méaicaiñeno llotíaùoùza. Uáfuena bínùedo jaiánùcana jáidiaùoù. 14Nana daùí llotùno, danù íaùoù nahí illànomo íaùoù jáiacanana llotíaùoù. Ua jùáùe énùemo jáillana íaùoù úiñoinana caùna fùdàtate. 15Daùí íaùoù dáùnamona, mei nùbaù jaiai íaùoù illánùemo comécùidiaùoù. Daùí íaùoù comécùiadù dùga icaiño meine abùdo afénomo jáirediaùoù. Mei íadù abùdo afénomo jáiñediaùoù. 16Mei jùáùnomo comécùidiaùoù. Jùáùe jamánomo ñuera illánomo, monamo ite Juzíñamuimo nabáirizaillùnomo izire úiñoidiaùoù. Daùí Juzíñamuimo íaùoù àùnuamona, Juzíñamui ùere ióbite. Bie jaiánùcana jáidùno Juzíñamuina dáùiadù: “O cue Juzíñamuidùo,” daùí íaùoù dáùnari Juzíñamui méaicaiñede. Mei íaùoù jofue izoide ñuera illùno, dùnomo Juzíñamui dùga zíiñona nabáirizaillena, Juzíñamui jae fùnócaza. 17- 18Naui Isaac jocoina llezica Juzíñamui Abrahana daùde: “O úicoitùgùma bie jitó Isáacmona aillo jébuitiaùoùza,” daùde. Dùga iruillaù íllamona Juzíñamui dáaruimo Abrahana àùnuafue facátate. Iemo Juzíñamui ocuilla izói, Abraham naù Juzíñamuimo izire àùnuano, ie jitó oni uite, tùtada Juzíñamuimo fecállena. 19Mei Abraham Juzíñamuimo ñue àùnuano comecù facade: “Juzíñamui jamánomo ñue ràinoredùmùe; tàide come meine cáataite ràino íemo ite. Cue jitó tàidenia Juzíñamui meine íena cáatarede,” daùí Abraham comecù anado daùde. Iemo, Abraham ie jito fáiacana llezica Juzíñamui afémùemo raùre úrillano, ie daade jitona jíllotate. Abraham ie jitona fañede. Ie jira jùáùfodo daùírede, tàillanomona Abraham ie jitona meine abùdo ote. 20Daje izói Juzíñamuimo àùnuamona Isaac ie jitó íaillùnoù Jacób iemo Esaú dùga uire Juzíñamui orelle caùmátaillùfue ua llote. 21Daje izói Juzíñamuimo àùnuamona Jacob, ie tàizaillùruimo José jitó íaillùnoùmo úrite. Urillano ie enaize íaillùnoùmo uire Juzíñamui orelle caùmátaillùfue jino llote. Afe llezica ie macara jùgüida llàùnota ie abù mozíñuano caùmare Juzíñamuimo úrite, ie ióbitallena. 22Daje izói Juzíñamuimo àùnuamona José ie tàizaillùrui áùnozillano, Israel comùnù Egipto énùemona uire oni danù íaùoù énùemo jáillùfue llote. Afe llezica ie ícuruaù afénùemo fùéñeno oni úillena, uícodo uai íaùoùmo jóonete. 23Dùga fùmona jailla mei, Egipto ràillaùma nana Israel como jéicùga jitótùaùna fazàtate. Mei íadù Moisés jocoina mei, ie moo íaillùnoù Juzíñamuimo àùnuamona, illáùmana jacàruiñeno Moisena retáidotiaillùnoù. Dauiámani íena retáidotiaillùnoù, afeza ùere ñúezana jira. 24Aféllaùma jiza Moisena náamataja mei, Moisés móonailla llezica Moisés aféngomo dúillana ruifíruite; mei afémùe Juzíñamui dùbénemo jaùnáideza. Ie jira Juzíñamuimo àùnuamona Moisés afe mámecù oni faùte. 25Mei jùáùfodo Juzíñamuimo jaùnáidùno càgùri íllana, afémùe jamánomo gaùde, nana duere zefuídiaùoù íadù. Daje izói ie comànùna fùeni ie zóofiamona raùre féite jabo ióbillafue dùbénemo íllana afémùe gáùñede. Moisés Juzíñamuimo àùnuano ñue comécùide. 26Bíedo afémùe comécùide: “Nana Egipto énùe ebírede ráanùaù baùmo, Juzíñamui dùbénemo ie dámùe illa jamánomo ráifide, duere afémùe zefuide íadù.” Afémùe daùí comecù facade. Ua Moisés, Cristo àcoùnia zefuíllano, féitañeno daùí comécùioifùrede; mei Juzíñamuimo àùnuamona baùmo ñuera féinide raa izóidùfue afe ie jùrídollena afémùe onódeza. 27Iemona Moisés Juzíñamuimo àùnuamona, afe Egipto illáùmamo ite ràinona jacàruiñeno Egíptomona botade. Ua jacàruiñeno afe Moisés oni jaide, mei buna cùóñena Juzíñamuimo fáùcanocaiñeno ñue nágarui comécùifùredeza. Daùí ie comécùinamona, uído cùónamùemo àùnua izói, Moisés Juzíñamuimo ùere àùnote. 28Daje izói Moisés Juzíñamuimo àùnuamona, Juzíñamui lloga pascua rafue como fueñe fùnode. Ua Juzíñamui llua izói, Moisés íaùoù jofónùaù naze fuédamo ovejaùaù dàena jíritate. Daùí fànuamona, Juzíñamui oreca tàtaite abù ímùe nana Israel nano fueñe jococa jitótùaùaùmona buna tùtáñede, aillo Egipto imacù jitótùaù tàcoùzitiaùoù íadù. 29Daje izói Juzíñamuimo àùnuamona nana Israel aillo comùnù “Jíaùrede” daùna monáillai ñue zaférede iodo ruícafenemo jaitádiaùoù, mei afe monáillai jaùnoi Juzíñamui oni gaùtácaza, íaùoù ruica jáillùo tuiñóllena. Mei íadù Egíptomona racádùno afémacù jailla izói jáidiaùoùmo, meine io jáùnoina ùbáibicaillari coróbaitiaùoù. 30Iemo Israel comùnù Jericó jofue anáfenoacadiaùoù. Afe jofue rùire naidároga nofàbanina cùrànoga. Iemo Juzíñamuimo àùnuamona ie daùna izói, jubekuiro iemo mena dàgarui afe rùire ùbaica jofue jinófenedo ífoùna macáoidùaùoù. Iemona ùcoù iruimo afe caifo nitaca nofùcù fùnoina jofue jinófene cùrànuabani, Juzíñamui ana énùemo caitade. 31Daje izói Juzíñamuimo àùnuamona naui uícodo fùénidùngo, Rahab fañega,nana jùáùe afe jófuemo ite àùnoñedùno fazàcaicùoù íadù; mei Juzíñamui comànùmona oreca énùena ñue onóillena méiñoitùnona afengo caùmare cánuano jofo uáidoteza. 32Naù jino lloñega aillo ite jùáùe jaiai Juzíñamuimo àùnofùredùno. Bibedo íaùoù illáfuiaùna cue llóllena cue abù juánideza, nana llónidùcue. Fia íaùoù mámecùaù jino llóitùcue, íaùoùmo omoù ñue comécùoillena. Afémacù Gedeón, Barac, Sansón, Jefté, David, Samuel; daje izói Juzíñamui uai jino llóraùnù ite. 33Bimácùmona dámùerie Juzíñamuimo àùnuamona jùáùe náùraùna anáfenodiaùoù. Jùáùmacù Juzíñamuimo àùnuano Juzíñamui jaàcùna jóidùfuena comànùmo ocuide. Dáarie Juzíñamuimo àùnuamona ie uícodo llua izói, Juzíñamui canócaiaùoù. Dáarie Juzíñamuimo àùnuamona rùírede jánallarillaù fuena ùbaica izói fùnode, íena íaùoù ràñeillena. 34Jùáùmacù uzírede iraimo dotácaiaùoù ia, naù Juzíñamuimo íaùoù àùnuado afe iráimona uzíñeno jino bitíaùoù. Dáarie Juzíñamuimo àùnuamona fuiríllafuiaùmona otábiñeno jino ñue jíllodiaùoù. Iemo jóbairo illa llezica Juzíñamuimo àùnuamona dáarie maùríñedùmùiaù ñue máùrimùiaùna jaide. Daùí Juzíñamuimo àùnuamona onina bite fuiríraùnùna abùdo raùnódiaùoù. 35Daje izói Juzíñamuimo àùnuamona dáarie rùngónùaùmona íaùoù úruiaù tàide íadù, meine abùdo íaùoùmo cáataga. Mei íadù jùáùmacù naù Juzíñamuimo àùnua llezica, ùbátarede tàide jíllotafuena lloñédiaùoù, mei aféfuedo Juzíñamuina jáanotaitùcaù, daùdíaùoù, íadù Juzíñamuina jáanotanidiaùoù. Ie jira ùere duere zefuítano tùtácaiaùoù. Daùítadena lloñédiaùoù; mei afémacù meine abùdo caana mei, jamánomo ñuera zíiñona illáfuena méaicaiñeno maiñóacadiaùoùza. 36Naù jùáùmacù Juzíñamuimo àùnua llezica, fùénide zánonafuiaùmona duere fùnóbidiaùoù. Jùáùmacù rùire zechénogaiaùoù. Ua dáarie Juzíñamuimo íaùoù àùnuamona cúinajano llavécaiaùoù. 37Daje izói jùáùe Juzíñamuimo àùnotùno nofàcùaùna níjùcaiaùoù; jùáùmacù dáafemùiaùdo amena dera izóidedo ñetácaiaùoù; jùáùmacù caùmare taùno uáillaùdo bífuegaiaùoù, íaùoù àùnuafue facátallena, íemo lloéfaido fagáiaùoù. Jùáùe Juzíñamuimo àùnotùno, íaùoù ùníroinina jira, tóùca rùlle igóraùna jùtáoidiaùoù. Daùí fia macáoidiaùoù, mei jofónidiaùoùza. Ua ùere ráanidiaùoùza. Ie emódomo duere zefuítano ùere fùeni fùnócaiaùoù. 38Daùí fùnócaiaùoù íadù, Juzíñamuimo íaùoù àùnogafuena fáùcanocaiñediaùoù. Iemona bimacù Juzíñamui dùbénemo ùere izíruigano; mei íadù bínùemo ite àùnoñedùno afe Juzíñamui uaina jeire otànona jámairuitiaùoù. Ie jira àùnotùno afe àùnoñedùmacù càgùri íllena, àùnoñedùmacùmo fùgo dúiñede, mei àùnoñedùmacù comecù ùere ùáùredeza. Ùùnotùnona jámairuillano, íaùoùna oni jiúfùrediaùoù. Iemona àùnotùnomona dáamùerie zaféredùzicùmo jáidiaùoù. Jùáùmacù caifóneduaù illánomo botádiaùoù. Iaùoù jaillánomo ite ífuaùmo ífùrediaùoù, naa íduaù ana ífuaùri. 39Nana bimacù Juzíñamuimo àùnuamona, ñue “fùgora” daùnámacùna jáidiaùoù. Mei íadù nana Juzíñamui uícodo lloga caùmare ñue illàfuiaùna fùgo maiñóñediaùoù; jabo maiñódiaùoù. 40Mei Juzíñamui ja uícodo caù canolle jamánomo ñuera cáùmaduafue mamédeza. Afe jamánomo ñuera cáùmaduafue Jesucrístodo nahí caù jílloillùfue. Daùí jaiai ua Juzíñamuimo àùnotùno naa caù dùga, birui dáanomo jaiai Juzíñamui mameca nahí jílloillùfuemo dúcùitùcaù. Ua afémacù naa caù dùga, Juzíñamuimo caùmare nabáirillafuena jeire óitùcaù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\