HEBREOS 12

1Ie jira, cue ámatùaù, comécùdo ñue omoù facari. Ua aillo jamánomo Juzíñamuimo izire àùnotùno bínùemo caù uícodo macáoidiaùoù. Afémacù Juzíñamui caù ióbitallùfuena caùna ùfode. Afémacù caù àùnogafuemo jaàcùna àfoite uai nabáiraùnù. Caù abùdo ífoùna itíaùoù. Afémacùmo caù comécùillamona, nana caù jùzítacana uite fùénidùfuiaù mai oni caù féitallù. Ua, caùmo ite fùénidùfue, abù llótaidote ùniroi izói caùmo jàide. Jàinamona jaca caùna aruire itátate. Afena fáùcanocaillano, Juzíñamui ióbitallùfuemo zefuíruiñeno mai izire caù nàcùdollù 2Afe llezica duere caù zefuíllano féitano, mai Jesumo comecù caù facallù; mei afémùe Juzíñamui ióbitallùodo, àùnuafuedo caù jáillena caù ùfódùmùeza. Mei afémùe ie Moo Juzíñamuina féitañeno ie fáainaruimo naù íemo izire àùnoide. Daùí ie àùnua, afémùe izói jaàcùna caù àùnollena, afémùe caù ùfode. Iemona afémùe caù àùnogafue ñue àcoùmo fuitádùmùe. Ua, Jesús duere zefuide, íadù afe duere zéfuilla méifomo íite cáùmafuemo, afémùe ñue comécùide. Afemo comécùioillano uái dáùi cruzmo tàizaide; mei áfedo nana íemo àùnotùno caùmare jíllobicaitiaùoùza, afémùe onode. Iemo afe meáirede tàillana náfueñeno, abùdo meine cáadùmùena jaide. Afe daùí jaillano caifo Juzíñamui nabézimo Jesús ráùnazaide. 3Ie jira, caù jùáùnona duere zefuítagamùe Jesumo mai ñue omoù comécùioiri, omoù duere fùnóbicaillamona omoù zéfuiruiñeillena. Daje izói Jesumo ñue omoù uibíoiri omoù comecù ñue náùreillena. Mei afémùe fáùcanocaiñeno Juzíñamuimo àùnoicaide, fùénidùno íena uáitajano duere ie fùnódiaùoù íadù. 4Fùénidùfue omoù comécùna jàùrioide, íadù nágarui áfemona abù ráiruifùredùomoù. Afemona abù rairuíllano ùere juárede. Iemona jabo duere fùnócaomoù. Mei íadù fùénidùfuena omoù anáfenoacanamona naù tàiñedùomoù. Dama Jesús àcoùnia jabo duere zefuídùomoù. 5Afe llezica Juzíñamui caùmare llogáuaina nùbaù jae féitatùomoù. Aféuaido Juzíñamui ie úruiaù izói, ómoùna llófuete; ona rùire daùde: “Cue jitó, o Ocuíraùma Juzíñamui omo oreca duere zefuítajafuena jámairuiñeno iri, mei áfedo afémùe ñue ona rairuíllano lletádeza. Daje izói fùeni o fànuamona afémùe duere o fùnóadù, comécùna ràinidùmùe izói iñeno iri. Mei jùáùfodo, abù mámiano, ie llétafuena ñue jeire oíri, ñúemùena o jáilleza. 6Mei Ocuíraùma Juzíñamui nana ie izíruiganona fàaicana lletáfùredeza, àaùfuenidùnona íaùoù jáillena. Afe izói nana ie ua onoiga jitótùaùna llorebai mailla izói due ízitate, mei afémacù dama íeùeza,” daùde. 7Omoùna izíruillamona Juzíñamui afe daùí ómoùna duere zefuítate, ómoùmo llófuellena, baùmo ñuera ie jitótùaùna omoù jáillena. Ie jira duere zefuítagaomoù. Mei onódùomoùza, bínùemo ite moo llétañega jitó ñue móonaiñeiteza. Iemona afe moo nana ie jitótùaùna llorebai mailla izói ízitate. 8Ie jira Juzíñamui ízitañegamùe nùbaù ie nahí jitóñedeza, móonidùza; mei nana nahí ie jitótùaù izi cácatagaiaùoùza. 9- 10Afe emódomo caù bínùemo ite móotùaù naui ñue caù móonaillena, ñue comecù íaùoù fácamona, izire caùna lletádiaùoù. Ua nano íanori illáruillaùdo caùna duere fànuafuedo lletádiaùoù. Ua izi cácatagacaù. Afe llezica naù caù moona caùmare jacàruitùcaù; jacàruioillano ñue íaùoù anamo itábicaidùcaù. Daje izói caù monamo ite Moo anamo jamánomo caùmare itábicairedùcaù; mei afémùemo caù àùnuano, nahí ie jitótùaùna comuítagacaùza. Nana afémùe duere caù fànuafue caù dùbénemo aillo ráifide, afémùe ebire ñuera illa izói, daje izói caù íllena. 11Ua, ja onódùomoùza nana izi cácatafuemo illa llezica, áfena gáùñedùcaù. Mei íadù afe izi cácatafue záilla mei, áfedo lletácano, Juzíñamui anamo ñue jaàcùna íficaillano, comécùna jacàruiñedùnona caùmare jáitùcaù. 12Juzíñamui daùí omoù llétajana omoù onónamona, mai abà omoù mame. Ja abùna náùnidùno izói omoù iñeno iri. Omoù zúurede comecù náùretari. 13Afe llezica omoù duere zefuíllafuemo, mai bífuemo jaàcùna comecù facádori. Aféfuedo daùíri “Juzíñamui ióbille jitótùaùna móonaitagacaù.” Daùí o dáùnamona, jùáùe ómoùmona Jesumo àùnogana féitaacadùno, comécùna caùmare náùretaitùo. Daùí ie náùreillamona afémùe meine abùdo Jesús uaina izire àùnocana jeire óite. 14Afe emódomo nana comínù càgùri, mai comecù ràicaitañeno cáùmafuemo omoù iri. Daje llezica, Juzíñamui ebire ñue illa izói, afe dùbénemo mai omoù abù ífuiaù nágarui méidocana uiri. Bie izóidùfuemo omoù naù iñéniadù jaca buna Juzíñamuina càoñeille. Mei íadù comecù àaùninafuemo caù íadù, íena càoitùcaù. 15Juzíñamui caùmo fecaca caù ie cánuafue aillo ite. Bifue nana jeire omoù ófùreilleza izire omoù comécùiri. Daùí íllamona buna fùénidùfuemo oni nùbéfodo báùiñeiteza. Daa daùí oni fùénidùfue dùbénemo baùídùmùe nana jùáùmacù comécùna fùeni fùnode. Mei jùù, duere zefuíllamona Cristo dùbénemo fùgo jaùnáiacañedùmùe, jucúrede juia izoide. Mei afe juia illemo totáa, nana áfeji jucúredùjina jaide. Daùítade come nana ie aùno comànùna daje izói fùgóruiñede. Afemona abà omoù rairuiri. 16Daje izói nana jùruírenafuiaùmona abà omoù rairuiri. Afe llezica ómoùmona dámùe Esaú illa izói iñeno iri, mei afe Esaú jaca Juzíñamui jítainafuemo fùgo comécùiñedeza. Aféfuena jámairuillano, afémùe nánoramùe íadù, íemo ite maiñórille ràino, fia due jiza güille ùbana fecade. 17Afe Esaú illáfuena ñue onódùomoùza; mai aféfuemo omoù comécùioiri. Ùco íiraùruimo ie moo ézùcùrafuena Esaú maiñóacade, íadù ie moo ja íena ruifíruite. Afémùe comecù ifue méiduano éecana ie moomo izire jùcade; íadù “Jii” daùíñede. Afe naui Esaú jámairuillafue jaca méidonide. 18Ja birui Juzíñamuimo caùmare nabáirillanomo dúcùdùomoù. Jaiai Juzíñamui comùnù áillue caifónedumo áùnozidiaùoù, Juzíñamui daùna uaina cacáillena. Afedu mámecù Sinaí. Afedu náaduna irai izói boode, aillo úillùe dùga. Afe llezica ùere jacùre naùríbicaide. Naùríbicaillano, jairifo rùire jaiñode. 19Aféruimo bainada izoide fùcùre cácacaide. Afe llezica áillue come úrilla uai íaùoùmo fùcùre cácacaide. Afe uai ùere jacàre cacaide. Afemona, áfena cacádùno jùáùe emódomo lletara uaina llóñellena izire jùcádiaùoù. 20Afe íaùoù cacana íaùoùmo lloga lletara uai jamánomo ùere juáredeza. Aféuai daùde: “Bie bóode íduna omoù jetáñeno iri. Nùnena daa rùlle bídumo bíadù, raùre nofàcùaùdo fáiri. Daje izói nùnena bídumo bite come fáiri,” daùde. 21Uafue, afe cacánafue naa càocaidùfue dùga ùere jacàrenamona, dama Moisés uai ua: “Aferi ùere jacànaitùcue. Jacàruillano cuidàritùcue,” daùde. 22Mei íadù, ja jùáùfodo Jesucrístomo omoù àùnuamona, ja birui Juzíñamuimo ite jacànide caùmare nabáirillafue dùbénemo dúcùdùomoù. Ie mei àcoùmo monamo ite jaca caade Juzíñamui uícomo úrizaitùomoù. Juzíñamui illa jofue, “mona ero ie Jerusalénna” mámecùrede. Iemo jùáùfodo “Sión Caifónedu” daùna. Afémùemo ja omoù caùmare nabáirillamona dùga íeza facádonide Juzíñamui abù imacù Juzíñamuina ióbioicana ùráùzitiaùoù. 23Ua, omoù àùnuamona Juzíñamui ómoùna daùde: “Ja cue daade Jitó Jesucristo izóidùnodùomoù. Cuemo ie dúina izói, afe izói ja cuemo jaùnáidùomoù,” daùde. Afemona nana Juzíñamui íena comuítagamacùmo ja jaùnáidùomoù. Nana afe íemo jaùnáidùno mámecùaù ja monamo cuega. Ie jira nana Moo Juzíñamui ie comuítaganona, ñue jùcánuana fùbídùmùe izói, ñue íaùoùna ràidoite, mei afémùe nana naùraù Mooza. Jaiai ie anamo ñue itùno, jae tùídiaùoù, mei íadù íaùoù ñuera joreño naù fùgo caùmare iñédiaùoù. Ja biruíllaùdo Cristo caùri tàillano caùna jíllotate. Daùí nana íemo àùnotùnona jíllotano, afe tàidùno ñuera joréñuaù ñue jaàcùna caùmare itátagaiaùoù. 24Uafue, Juzíñamui comue caùmare caùmo fecállùfue caùmo llóiacade. Afefue caùmo lluáùbitùmùe Jesús, mei ie cruzmo ie dùe tótajado caùmare àaùfuenidùnona fùnócacaùza. Ie jira ie dùe, úrilla uai izói jamánomo ñúefue caù ùfócùmo denode. Mei jùáùfodo Abel dùe tóilla afe izói caùmare ñúefuiaù caùmo lloñede. 25Nana bie caùmare Juzíñamui caùmo llotátagafuiaùna ja onódùomoù. Afena omoù onónamona, afefue ómoùmo llotàmùe mai omoù ruifíruiñeno iri. Afe íena ruifíruillamona abà omoù rairuiri. Mei jaiai bínùemo Juzíñamui jóonega lletáraùma dáùnana ruifíruitùno, duere íaùoù fùnóinamona jaca jílloñediaùoù. Afe baùmo birui monámona caùmo llotàmùe dáùnana caù ruífiruiadù, daje izói ua jílloñeitùcaù. 26Jaiai aféruimo ie úrilla uai énùena dùga icaiño rùire docáitate. Mei íadù birui afémùe uafue llote: “Nane afe emódomo dáacaiño énùena rùire docáitaitùcue, naa caifo ite monánùaùri,” daùde. 27Afémùe daùna “Nane afe emódomo énùena dáacaiño docáitaitùcue” Juzíñamui íiraùruillaùdo fùnóllùfue caùna daùde. Aféruimo nana ie fùnoca raa, ranítado izírilla izói níraùdoite. Afe níraùduado nana níraùrede ráanùaùna, afémùe oni nùné táùnocaitaite. Mei íadù níraùnide ráanùaù jaca méidonide; fùébillano zíiñona íitiaùoù. 28Ja birui Juzíñamui méidonide illáùmana illánomo jaùnáitagacaù. Iemona íena “Ùere fùgora” caù daùífùreillù. Afe llezica caùmare úrillafuedo mai íemo caù ióbillù. Ua, ñue jacàruioicana ie uáillaùmo mai ñue caù cacáreillù. 29Mei jùù, caù Juzíñamui, irai amena cuarilla izói, nana àaùfueredùnona jaca zíiñona íaùoùna duere fànoite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\