HEBREOS 13

1Amatùaù, mai conímana omoù izíruifùreiri. 2Daje izói onina bitànona mai dúecaillano ñue caùmare uáidori, mei daùí dárie jùáùmana íaùoù caùmare uáidofùrenamona ónonino Juzíñamui abù ímùiaùna jofo llàùnotiaùoù. 3Iemo Jesumo àùnuamona llavécamacùmo ñue omoù úibicairi. Ua dájena llavécano izói, mai íaùoùmo comecù omoù facari, íaùoùna omoù canóllena. Daje izói duere fùnoca Jesumo jaùnáidùmacùmo, mai omoù ñue comécùiri, mei danù omoù abùna jùáùmacù duere zefuítarede; íemo bimacù dùga daùí zéfuitùomoùza. (Dáamacùdùomoùza.) 4Daa come daje rùngona áùreia ñuera. Afémùe dama ie aù abùna onona ñuera. Ùima dama ie aù jeta ñuera. Mai bifue ùáùñeno ñue omoù fàmairi. Mei Juzíñamui nana jùruíredùnona izire jùcánuano íaùoùna duere fànoiteza, naa dama áùreiñeno rùngo dùga itànori. 5Daje izói omoù comecù ífuena ñue onoiri. Ucubena aillo jitailla fùénide. Afemona abà omoù rairuiri. Mei jùáùfodo ómoùmo due jiza ite ráanùaùri júfidoñeno caùmare uái iri, mei Juzíñamui uafue dáùdeza: “Ona fáùcanocaiñeitùcue. Daje izói jaca ona zóofeñeitùcue,” daùde. 6Iemona mùnàcana jùzíreñeno daùíredùcaù: “Juzíñamui cuena canófùredùmùe; íemona fùeni cue fùnóacadùmùena jácùruiñeitùcue.” 7Iemo mai Juzíñamui uai ómoùmo nano fueñe jino llófuetùnomo ñue omoù uibíoiri, mei ñúeodo ómoùna ùfódiaùoùza. Iaùoùmona comuide ñúefuiaùmo, féitañeno mai ñue omoù comécùioiri. Afémacù Jesús àcoùnia tùtácaiaùoù, mei íadù afémacù fáùcanocaiñeno Jesumo àùnua izói, afe izói féitañeno mai omoù àùnofùreiri. 8Mei jùù, Jesucristo nanómona ie illa izói, ja birui jùáùfodo méidoñeno dáamùeoicaide. Ua afémùe jaca zíiñona dáamùeite. 9Ja birui dùga jùáùfodo cacaide onina bite ónoñega fùeni llófueinafuiaù ite. Aféfuiaù ñúeomona oni nùbéfodo omoù baùítaiacadeza; áfemona abà omoù rairuiri. Juzíñamui caùri dúecaillano caù cánuano caù comecù náùrecaitate. Afe ie caù comecù náùretaja ñuera. Mei íadù afe jùcana lluáùbiga güille rairuínafuiaùna jeire caù óiadù, caùna ñue cánoñeite. Daje izói afe uai jeire otànona canóñede. 10Jesucristo caù ifomo fécafue Juzíñamuimo caùmare caù nabáirillena danù caùmo dúide. Nana Judíuaùdo Juzíñamuimo úriraùnù, ie jaiai gaùríracomo aillo Juzíñamuimo áùnozille nàcùdogafuiaù fùnódiaùoù. Mei íadù afémacù Jesús dùbénemo ite cáùmafuiaùna llàùnonidiaùoù. 11Judíuaùmona comànùdo Juzíñamuimo úritùllaùma dáacaiño naga fùmona afe faga rùlle dùe Juzíñamui icomo uite. Afe Juzíñamui icomo ite jofoide ñue rairuícacomo comùnù àaùfue àcoùnia dàena uite. Mei íadù afe faga rùlle, comùnù illácuaù jinomo jobáifùrediaùoù. 12Afe izói Jesús Jerusalén jinomo duere zefuide, dama ie dùe tóillado nana comùnù fùénidùfue oni dóllena. Daùí duano íaùoùna Juzíñamui íena mamede. 13Ie jira nana Judíuaù Juzíñamuimo áùnozille nàcùdogafuiaùna féitajano, mai dama Jesumo jaca caù àùnollù. Ua, daùí íemo caùmare caù jaùnáinamona jílloitùcaù. Ie meáire duere zéfuilla izói, duere caù zefuíadù, áfena náfueñeno naù caùmare íemo jáùnaitùcaù. 14Ja bínùemo ñuera méidoñega illano caùmo iñede; mei íadù Juzíñamui fùnoca monamo ite méidonide caù illànomo izire úiñoidùcaù, caùmare zíiñona ie dùga caù nabáirizaillena. 15Iemo, Jesús caùdo Juzíñamuimo nahí úriraùmana íllamona, mai Jesudo nágaruillaù Juzíñamuimo ñúefue caù nitallù. Ua, caù fuemo ite uaido Juzíñamuina caùmátaitaredùcaù. Caù Ocuíraùma Jesús mámecùdo caù úriadù, jaca Juzíñamuina ebire ióbitaredùcaù. 16Daje izói nágarui jùáùma canolle ñúefue jeire o úana, mai féitañeno iri. Aféruido jitáidùnomo ómoùmo ite raana jeruíñeno fecari; mei aféfuiaùna Juzíñamui ùere ióbideza. 17Omoù illaùnù llogáuaimo ñue omoù cacáreiri. Aféuai anamo ñue omoù itábicairi; mei omoù comecù ñue íllena aféllaùnù nágarui ómoùna rairuífùrediaùoùza. Ua aféllaùnù ómoùna rairuilla nùe izói íadù, afémacù Juzíñamuimo jino llórediaùoù. Ie jira íaùoù táùjùnana omoù daùdóñeno iri; mei jùáùfodo ñue íaùoù anamo omoù itábicairi. Afedo aféllaùnù Juzíñamui ocuica táùjùnana caùmare fànoite. Mei íadù afémacù afe táùjùnana zúurecana fùnóadù, fùgo cánoñegaomoù. 18Mai birui caùdo Juzíñamuimo omoù úriri, afe Juzíñamui caù canólleza, mei caù comecù ifue ùáùnideza. Mei jùù, nágaruillaù náganuiaùmo illa dàgamùe íaùoù eróicana ñue jaàcùna fàgomùena íacadùcaù. 19Ua, cuedo Juzíñamuimo comécùdo omoù úrillena izire jùcádùcue, raùre meine abùdo omoù càgùmo Juzíñamui cue oréllena. 20Ja birui Juzíñamui ñue omoù ézùcùllena jùcádùcue; Moo Juzíñamui, comécùna uái illafue comànùmo fécaitùmùe. Iemona caù Ocuíraùma Jesuna tàillanomona Juzíñamui meine abùdo cáatate, mei Jesús ie dùe tóillado nana caùmo ite fùénidùfuiaùna muiñódeza. Múiñuano zíiñona Juzíñamuimo caù nabáirillafue cáùena mamede. Ua, Jesús jamánomo ñuera ovejaù úiñoraùma izoide. Afémùe ovejaù rairuilla izói, caùna úiñofùrede, comécùna uái caù íllena. 21Afe bie Juzíñamuimo omoù comecù náùreillena jùcádùcue. Ua nana ie ñuera ràinodo omoù comécùaùna ñue jaàcùna caùmare náùreillena jùcádùcue. Afe bie cue jùcácado ie jitáinafuena ñue comùnù eróicana fànoitùomoù. Afe llezica Juzíñamui comecù óiacana izói danù caùmo zúillena izire íemo jùcádùcue. Mei daùí jamánomo ebírenafue Jesucrístomo, nùnomo fúiñeitena nitáredùcaùza. Mai, daùí íteza. 22Amatùaù, nana bie ómoùmo cue cuega lletárafuiaùmo járitañeno fùa omoù comécùiri. Afena izire ómoùena jùcádùcue, mei bie ómoùmo cue cuegáuai íanorideza. 23Iemo jùáùfuena ómoùmo fùdàtaacadùcue. Ja caù ama Timoteo llavéinanomona ja jino zuitaca. Omoù dùne naù jáiñeitùcuemo, afémùe cue illánomo raùre dúcùadù, nùbaù daane omoù éroizaùbitùcoco. 24Nana omoù llófuete illáùnùna cuedo ñue uáidori, naa afénomo ite Jesumo àùnotùnori. Itáliamona benomo caù dùne bite ámatùaù ómoùmo uaillaù orédiaùoù. 25Juzíñamui nana ñue omoù íllena ñue ézùcùteza. Mai. Daùítadeza. Ja nùùe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\