HEBREOS 2

1Ie jira Juzíñamui Jitó, Jesucristo daùí naga illaùma baùmo jáidùmùena íllamona, nana Juzíñamuimona caù cacana uaillaù jeire caù olle ùere jitáirede; omoù jefónùaù ñue jùnéoiri. Aféuaimo ñue omoù cacáreiri, oni nùbéfodo fùénidùfuemo caù báùiñeillena. 2Mei Juzíñamui jaiai ie abù imácùdo llogáuai jaca oni caitánide. Naga aféuaina jeire oñédùno naa cacáfùnidùnori raùre ùere duere fùnócaiaùoù. Mei afe fùénidùfue fànuamona Juzíñamui íaùoùmo jaàcùna ùbana ote. 3Mei íadù birui aféuai baùmo jamánomo ñue rùírede uaina cacádùnodùcaù. Ie jira bie Crístomona caù cacana uáillaùna jeire caù óñenia, ¿nàùfuedo jaàcùna ùba uáfuemona jílloitùcaù? ¡Jíllonidùcaù! Afe baùmo ñue rùírede uai nano fueñe Ocuíraùma Jesucristo caùmo llogáuai. Ie mei ie dáùnana cacádùnodo aféuai ja caù uafue daùíllena llotátaga. 4Afe íaùoù daùna uaimo onótate raado Juzíñamui ñue uai nabáitate. Iemo jùáù jacàrede raado, aillo cùóraùnina raa dùga afémùe ñue uai nabáitate, íaùoù daùnáuaimo ñue caù àùnollena. Afe llezica Juzíñamui ie jitáinafue izói, ie Ñuera Joreño ñúefuiaù fùnolle ràino, illa dàgamùerie íaùoùmo fecade, daje izói caùmo. 5Caù úrifùrena ñuera uíreitùruillaùdo nàùmùe illáùmaillena, Juzíñamui ie abù imácùna: “Illáùnùna jáitùomoù” daùíñede. 6Mei jùáùfodo comànùna illáùmaitaacade. Jaiai Juzíñamui Cuegáuaimo David Juzíñamuina daùde: “¡Nùù naga come Juzíñamui dùbénedo jamáimùiaùna! ¿Nùbái mei íaùoùmo comécùidùo? ¿Nùbái mei íaùoù jitótùaùmo járitaitùo? 7Mei uáfuena due jiza o abù imacù jofófenemo comànùna comuítatùo. Illaùma ebírenano naa ñúefue dùga íaùoùmo nitádùo. 8Naga raa íaùoù anamo o itátatùo”. Daùí naga raa ùima anamo itábicaillamona, ja mùnùca ie anamo itábicaiñedena iñede. Mei íadù ja birui ùima dùbénedo naga raana náamatañega. Afe izóiñedeza; afémùe nahí náamañede. 9Mei íadù jùáùfodo birui Jesuna caù onónamona íemo comécùidùcaù. Afémùe nano íanori due jiza Juzíñamui abù imacù jofófemo jóonegamùe. Aféruido afe Jesús nano caù jùáùnona, tùilla onóillena facade; mei afe llezica nana comùnù fùénidùfue àcoùnia Juzíñamui zóofegamùeza. Ie mei tùide meine abùdo cáanamona jamánomoidùmùena jaide. Afe mei afémùe, illaùma izói, ñúefuena nitácamùe, ja ebire fùnócamùe, mei naui ie tàillaruimo ùere duere ie zefuíllamona. Juzíñamui caùri dúecaillano, nana comùnù nùné táùnocaitañellena caù àcoùnia Jesuna daùí zefuítate. 10Juzíñamui daùí ie Jitó duere fùnoille caùmare íemo jóbide. Ie jira Juzíñamui íaùoùna jíllotaite ùfódùmùe duere zefuíllafuedo nana caù jíllonafuena ñue fuitade. Mei jùù, naga raa Juzíñamui íeùena ie àùnuamona ja birui itíaùoù. Afémùe nana comànùmona aillo jitótùaù jílloacade ie caùmare ebírenanomo dáanomo íaùoù dúcùzaillena. 11Mei Juzíñamui dùbénemo oni jóonetùmùe Jesús, nana Juzíñamui dùbénemo oni jóonegamacù dùga daje Juzíñamuina móorediaùoù. Iemona, caù baùmo jamánomoidùmùe íadù, Jesús “Cue ámatùaùdùomoù” daùí dáùnana meáiruiñede. 12Afémùe Juzíñamuina daùde: “O mámecù cue ámatùaùmo jino llóitùcue. Nana omo gaùrídùno càgùri rocana ñúefue omo nítaitùcue”. 13Jùáùnomo Cuegáuaimo daùde: “Cue Juzíñamuidùo. Omo àùnoitùcue”. Ie mei jùáùnomo daùde: “Be, benó itùcue, Juzíñamui cuemo iga naa úruiaùri”. 14Onódùomoùza, nana caù ja cómena comuítagacaù. Daùí caù íllamona, daje izói Jesús dama cómena comuíbicaide. (Ua, fia come izói jéicùga.) Afe mei come abù íemo íllamona, ie tàillado caù tàtaite Taùfena ràinitade. 15Jaiáimona nana tùille jágùedo Taùfemo rairuícamacùdùcaù. Mei íadù Jesús ja caù jacàruiñeillena nane ñue caù fùnode. Ja ráiruiñeganona afémùe daùí caù ñue orede, nana naui caù caana llezica tùíllena jacàruitùcaù íadù. 16Mei uáfodo onóigaza: Jesús ie bíllado Juzíñamui abù imácùna cánuaùbiñedeza, mei íadù cómena íficaillano nana Abrahámona comuídùgùmana cánuaùbite naa jùáùe Juzíñamuimo àùnotùnori. 17Afémùe caù cánuaùbillemona ie ámatùaù nana íaùoù illa izói afémùe íficaillana ùere jitáiredeza, mei dúecaifùrede nahí comànùmona Juzíñamuimo comànùdo úritùllaùmana jáideza. Ua àùnofùrega Juzíñamuimo úriraùmana jáiacade, afe daùí ie tàillado comànùmo ite fùénidùfuiaù oni muiñóllena. 18Mei Jesucristo àaùfue fùeni facátafuiaùmona duere zefuide, aféfuemo baùíñede íadù; íemona ja birui fùeni Taùfe facátagamacùna cánua ràino Crístomo íteza, ja caùna ñue canórede.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\