HEBREOS 3

1Ie jira, cue ñue ámatùaù, Juzíñamui uáidogamacù dùbénemo jaùnáidùomoùza, Jesumo izire comecù omoù facari; ua caù jeire oga ñúefue lluáùbitagamùemo ñue comecù omoù facari. Iemo nane Juzíñamui dùbénemo caùdo ñue úritùmùemo, mai íemo comecù omoù facari. 2Bie Jesús íena daùí mamédùmùe ocuica uaina jaca nágaruillaù àùnofùrede; ua, jaiáidùmùe Moisés nana íemo llogáuaina jeire ófùrena izói, afe izói bímùe nana íemo ocuica uaina jeire ófùrede. 3- 4Ja onódùomoùza naga jofo come niga; dama abùna niñédeza. Mei íadù naga ráanùaù fùnódùmùe Juzíñamui. Iemo daje izói ja onódùomoùza, naga jofo niraùma afe nigaco baùmo ñúemùeza. Afémùemo jamánomo ñúefue jóonerede. Ie izói afe bie Jesús Moisés baùmo ñúefuena nitáregamùe, mei naga raa afémùe comuítagaza; íemo jùáù daje izói Juzíñamuimo caù jaùnáinana Jesús comuítateza. 5Ua, afe Moisés nana Juzíñamui íemo llogáuai, Juzíñamui dùbénemo táùjùacadùmùe izói, aféuaina ñue jaàcùna Juzíñamui eneno nùzeca Israel náùraùmo llotátate. Afe daùí afémùe ie méifodo bite llófuellùfuemo uai nabáitate. 6Mei íadù Cristo, jofona náamataga Jitó izói, nana ie anamo itànona ñue jaàcùna ocuíoide. (Afe daùí Cristo Moisés báùfene ímùenaza onódùcaù, mei naga jitó, jofo ero táùjùraùma baùmo itàmùenaza.) Iemona Cristo dáùnana, caù àùnuafue ñue rùire itàfuedo are illa àcoùmo jeire caù oíadù, Juzíñamui comànùdùcaù. Afe llezica afémùemo caùmare caù úiñuana jitáirede. 7Ie jira Juzíñamui Ñuera Joreño jaiai Cuegáuaido daùde: “Birui Juzíñamui daùnáuai omoù cacana llezica omoù comécùaù ràiretañeno iri. 8Jaiai énùe zaféredùnodo Israel comùnù facátaruimo afémacù íaùoù comecù rùire fànuano Juzíñamuina uáitatiaùoù. Jùù, afe izói omoù iñeno iri”, daùde. 9Iemo nane Juzíñamui daùde: Aféruillaùdo jaiai omoù uzútùaù Judíuaù cuemo àùnoñeno fùeni facátafuedo cuena facátatiaùoù. Cuarenta dùga fùmónado nana íaùoùmo cue fùnócafuiaùna cùódiaùoù íadù, cuemo fùeni comécùidiaùoù. 10Ie jira afe bigùma cuena ràicaitade. Afémacùdo daùdùcue: “Iaùoù comecù cuemo fùgo jaùnáiñenamona, cue lloga io onóñeno oni nùbéfodo jáidùnona itíaùoù.” 11Iemona áferi icàrillano rùírede uaido daùdùcue: “Jaca cue lloga caùmare comécùna uái ocózinaillana óñeitiaùoù,” daùdùcue. 12Amatùaù, daje izói fùgóñede, ñúefuena ùáùruiga àùnoñede comécùmona mai abà omoù rairuiri, afe izói omoù íñeillena. Mei afe izóidùmùe caù caade Juzíñamuimona oni eneno jùca íteza. 13Mei íadù nágaruillaùdo, Juzíñamui ómoùna naù uáidua llezica, Juzíñamui dùbénemo ñue rùire jaùnairi. Iemo danù ómoùmona ñue lletari. Daùí ñue omoù llóiri, fùénidùfue ie abù jàfuiafuedo buna ómoùmona dáamùe comécùna rùíreiñellena. 14Mei nanóidemona caùmo ite izire àùnogafue, rùire fáùcanocaiñeno uáfuena caù onóiadù, ja Cristo dùbénemo jaùnáidùnodùcaù. Aféfuemo rairuíñeno ñue omoù jiéruiri. 15Juzíñamui Cuegáuai daùí daùde: Birui Juzíñamui daùnáuaina omoù cacana llezica, jaiai Israel Juzíñamuina uáitajaruimo comecù rùírena izói, omoù comecù rùíretaneño iri. 16¿Bu mei afe Juzíñamui uai cacádùno íadù, nane dáanomo íena uáitate? Mei nana Egíptomona Moisés baùrócamacù Juzíñamuina uáitate. 17¿Mei nàùmacù cuarenta dùga fùmona Juzíñamuina icàritate? Mei nana afe Juzíñamui uai àùnoñeno fùeni fùnódùno; nùù afémacù ícuruaù énùe zaféredùnomo fùénocaiga. 18¿Nùù náùraùna rùírede uaido Juzíñamui daùde: “Jaca cue lloga caùmare comécùna uái ocózinaillùnomo dúcùñeitùomoù?” Mei nana afe ie uaina cacádùnona íadù aféuaina jeire oñédùnona daùí daùde. 19Daùí íaùoùna dáùnana íaùoù àùnoñenado jofo cáùmanomo dúcùnidiaùoù. Ua daùí ñúenomo íaùoù dúcùñenana onódùcaù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\