HEBREOS 5

1Naga come dùbéfodo Juzíñamuimo úritùllaùma comànùmona nùzeda oga. Uano Juzíñamuimo comànùdo úrillena mamécamùe. Daje izói afémùe comùnù dùbéfodo Juzíñamui ióbitalle ráfuiaù fùnófùreillena mamécamùe. Iaùoù Juzíñamuimo fia iga ráanùaù afémùe izájite. Daje izói íaùoù fùénidùfue ùba otátañelle fia fállena fecaca tóùca ràllenùaù afémùe Juzíñamuimo izájite. 2Afémùe ràinide cómena íllamona, íaùoù illa izói abùna onóñedùmacùna fàaicana comecù járitañenado caùmare fàrazitaite. Daje izói oni nùbéfomo baùídùnona comecù járitañeno llétaite. 3Mei afe nùzécamùe caù izói ràinidùmùe. Iemona dama ie àaùfuiaù muiñolle tóùca rùlle jùáùmacù fécajilla izói, afémùe jùáù fécajirede. Ua nana comùnù dùbéfodo izáùbilla izói, dama íeùena afémùe izáùbirede. 4Afe ùere ñuera Juzíñamuimo úriraùmana íllena, buna dama ie comecù jitaina izói ínide; dama Juzíñamui jóonegamùe daùí írena. Afémùe caùmare jacàruigamùe. Jaiáidùruimo daùí Juzíñamui Aaronna uáidote. Uáiduano, Juzíñamui íena nùzeda úritùllaùmana jóonete. 5Afe izói Jesucristo Juzíñamuimo comànùdo úriraùmana íllena raùre dama uícoficaiñede. Mei íadù Juzíñamui daùí úritùllaùmana ie jóoneacana llezica íena daùde: “Cue jitódùo; ja birui illáùmana o jóoneitùcue”, daùde. 6Ie mei daùí daùnámùena Juzíñamui jùáùnomo nane daùde: “Jaca nùnomo Juzíñamuimo comùnù dùbéfodo úriraùmadùo. Ua jaiai nùnomo Juzíñamuimo úriraùma Melquisedec izói jaca nùnomo Juzíñamuimo comùnù dùbéfodo zíiñona úriraùmana íitùo”. Aquíe izói Juzíñamui ie Jitó Jesuna daùde. 7Cristo caù come izói bie énùedo jáicaillaruillaùdo, izire éecana Juzíñamuimo comecù facade. Iemo dáaruido Juzíñamuimo izire jùcade. Afémùe daùí íena jíllotaredùmùemo comécùdo úrite; daùde: “Bie cue tàiacanafuemona mai cue jíllota” daùde. Iemo Moo Juzíñamui anamo afémùe ñue itábicaillamona comécùdo Juzíñamuimo ie jàcajana Juzíñamui cacade. 8Daùí Jesucristo Juzíñamui Jitó íadù, ie duere zefuíllafuiaùdo ocuilla uai anamo itábicaillana fùbide. 9Afemona afémùe daùí nana caù jílloillùfue ñue fuitállena jamánomo jaàcùna fùbítagamùena jaide. Ie jira nana íemo àùnotùmacù dùbénemo Jesús zíiñona Jíllotaraùmana jaide. Ua zíiñona jíllonafue taùnédùmùena jaide. 10Mei jira Melquisedec izóidùmùe Juzíñamuimo comùnù dùbéfodo ziiño úrifùreitùmùena, Jesús ja Juzíñamui mamécamùe. 11Bífuiaùdo aillo úriacadùcue, mei íadù ùere cacáacañedùomoù. Iemona naù fùgo baitáñedùno izói itàomoù. Daùí omoù íllamona, bífuiaù ómoùmo jino cue llolle ùere féirede. 12Naui nano Crístomo omoù àùnuaruimona jae dùga fùmona jaide. Iemona jae oni jùáùmacùmo omoù llófuerizaille ùere jitáirede. Mei jùáùfodo ja birui meine abùdo Juzíñamui llogáuai taùnéinafuiaùna ómoùmo jùáùma llófuelle jitáirede. Naù monoù jirode úrue izói meine abùdo úruetaidùomoù; naù fùgo baitáñedùno izói itàomoù. Ua llàcùaùna naù rànide izóidùnona abùdo jáidùomoù. 13Mei jùù, naga monoù jirófùredùno, móonaiñena llezica naù dúetiru. Daje izói naga Juzíñamui anamo ñue jaàcùna caùna móonaitade llófueinafue dùbénemo baitáñedùmùe naù úrue izoide. Mei afémacù naù móonaiñeno úruiaù izói baitáñediaùoùza. 14Mei jùáùfodo dama móonaite éicomùnù llàcùaùna ràrena. Afe izói juárede llófueinafue ñue onona dama comécùna ñue jéedùmacùmo dúide; mei afémacù aillo facáfùrenamona ñúefue fùénidùfue baùmo ñue onónana fùbídiaùoùza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\