HEBREOS 6

1Ie jira afe nánoide Cristo dùbéfodo llogáfuiaù ómoùmo llúana ja mozíñocaidùcue, jùáùe cómofue ómoùmo jino cue llóllena. Omoùmo cue llolle bie cómofue, Juzíñamui llogáuaillaùdo ómoùna ñue jaàcùna móonaitaite. Aféfuiaù mai jeire caù ollù. Nano uícodo lloga ñúefue jillácùna meine abùdo dùga icaiño ómoùna llófueñeitùcue. Afe nanóidùfuiaù bie izói daùde: “Omoùna jíllotañeite omoù nàcùdogafuiaù fáùcanocaillano ñúefuena méidori. Méiduano, mai Juzíñamuimo omoù àùnori,” daùde. 2Iemo afe nanóidùfuiaù ùfo jokoinafuedo úrite. Iemo dáanomo onoù cómemo bàtafuedo úrite. Daje izói come tàille mei, afe tàidùnomona meine abùdo cáaillùfue llote. Afe emódomo, íiraùruimo Juzíñamui nana comànùmo jùcánolle mei zíiñona duere fùnótallùfuedo úrite. 3Nana bie nanoide llogáfuiaùna meine abùdo llófueñeitùcue. Mei íadù, Juzíñamui comecù jitaina izói, afémùe cue canólledo, ñue móonaitadùfuiaùna omoù llófueitùcue. 4- 6Daùí birui ómoùmo llófueacadùcueza, mei nanóidùfuiaùna uáitajano oni jùáùfodo féiraitùmùiaù íaùoù illafue nano ñue àùnogafuena jaca méidonide; mei afe ñúefuena naù náfueñediaùoùza. ¡Mai, abù omoù rairuiri! Afe daùítadùmacù naui dáaruina Juzíñamui llófuegamacù izóidiaùoù; ua Juzíñamui dùbénedo ùfócùna déitaganona itíaùoù. Daje izói, monamo ite Juzíñamui daùna caùmátallùfuena facádiaùoù. Iemo daje izói afémacù Juzíñamui Ñuera Joreño úicaillana ja facádiaùoù. Afe llezica Juzíñamui ebírede daùnáuai cómena ñúetatùfuena afe íaùoù fácamona, ñúerana onódiaùoù. Afe emódomo, Juzíñamui Jitó uire illáùmana illùrui llezica, íemo ite comùnù cáùmadolle ràinodo ja bimacù canócaiaùoù. Ja nana bie ñúefuiaùna fùbídiaùoù. Mei íadù afe mei Juzíñamui ífuiaùna móonaitaoiñeno, aféfuiaùana íaùoù uáitaiadù ñúefuena méidofùnidùnona jáidiaùoù; mei daùí afémacù íllamona Juzíñamui Jitona cruzmo fatátatùmacù illa izói afémacù danù itíaùoùza. Ua naùraù uiécori íena jùfánodoùa izói íena meáidaitadiaùoù. 7Bie izoide comùnù comue jacafaù aiñena izoide. Juzíñamui bàitaga nocù naga énùemo dùga ícaiño bùide. Iemona afe énùemona ñue ria aite, afe énùemo táùjùdùno güíllena. Afénùena Juzíñamui ézùcùte. 8Iadù jùáùnomo nocù bùilla mei, daa fùgóiñede éegùaù ailla, naa zaùe dùga. Afe izóidùnùe ráifiñedeza; nùbaù íanori íllamona Juzíñamui fáidoite. Iiraùnomo afénùe jobáillamo dúide, naa afénomo zùcódùnuaùri mei fùgóñedeza. 9Mei íadù cue izíruiga ámatùaùdùomoù. Ja cue lloga faidórafue baùmo jamánomo ñúefuiaù dùbénemo jaùnáidùomoù. Ua omoù jíllonafuemona comuide cáùmaduafuiaù maiñófùredùomoùza. Aféfuena ñue onódùcue. 10Juzíñamui comécùna jaàcùna jóidùmùe. Iemona nana íena omoù izíruillamona omoù fùnoca Juzíñamui comùnù cánua ráanùaùna, afémùe féitañede. Daje izói aféfuiaùmo naù birui jiéruitùomoù. Ua Juzíñamuimo jaùnáidùnona izíruillano, ñue afémacùna rùire canófùredùomoù. 11Ie mei birui afe izire omoù nàcùdua izói, daje izói ómoùmona illa dàgamùeriena Juzíñamuimo ocuíriri daùdùcue. Iemona omoù àùnogafuiaù jeire ómoùna otátaacadùcue, omoù úiñoigafue táùnomo fáùfiñeillena, mei jùáùfodo ñue jaàcùna omoù fuitállena. Afemo ómoùna nágarui izire comécùiri daùdùcue. 12Daùí izire omoù comécùioillamona ráiraùedùno illa izói íñeitùomoùza. Mei omoù ñue comécùillamona, jùáùfodo daade Juzíñamui lloga ua caùmare illafue dùbénemo itùno illa izói íitùomoùza. Afémacù íaùoù àùnogafuedo íaùoù abùna ñue fùnóinafuena Juzíñamuimona otíaùoù. Ua comecù járitaiñeno are illa àcoùmo Juzíñamui uícodo íaùoùmo lloga ñúefuena maiñórioidiaùoù. Iaùoù illáfuemo ñue omoù comécùiri, íaùoù illa izói omoù íllena. 13Mei jùù, Juzíñamui ùere àùnofùregamùe. Jaiai Abraham illáruimo Juzíñamui uafue uai Abrahamo llote. “Aillo comùnù jebuítaitùo” jaiai uícodo íemo llote. Llua llezica uafue daùíllena Juzíñamui dama ie mámecùna llàùnote, aféfuena Abraham ñue àùnollena. Ua Juzíñamui dama ie mámecùna llàùnote, mei jùáùe baùmo jamánomoidùmùena iñédeza. 14Daùí Juzíñamui Abrahanna daùde: “Uafue ùere ona ñue caùmátaitaitùcue. Ja cue o jitóretallemona, o erófene igàmana jamánomo ùere jebuítaitùcue,” daùde. 15Iemona Abraham comecù raùre járitaiñeno, dùga fùmona áfemo úiñooide. Daùí ie ocuírina mei, afe Juzíñamui lloga caùmare ie naùraù jebuíllùfuena Abraham ñue maiñódeza. 16Bínùe comùnù càgùmona dáamùe uáfuena daùíacana llezica, afémùe baùmo rùíredùmùe mámecùdo uafue daùítate. Daùí lloga uaina buna oni caitáñede. Nana danù íaùoù júfidogana záitate. 17Daje izói Juzíñamui ie lloga fùnóllùfue, jùáùe ñue rùírede uaido, aféfuena ùere uafue daùde. Afémùe daùí dáùdeza, mei ie uícodo lloga ñúefuena máiñoitùnomo, afefue ua jùáùfodo méidonidena jino íaùoùmo uáfodo llóiacadeza. 18Daùí Juzíñamui mena caitánide uáillaùdo íaùoùmo llote. Afe ménacaiño ie daùna dùbénemo Juzíñamui táùnona llónide. Afémùe daùí daùde, áfemona caù comécùna ñue íocùretallena. Iemona caùmo ie lloga ñue caù jíllonafuemo fáùcanocaiñeno àùnofùredùcaù. Mei jùù, caù Jíllotaraùma Jesucrístomo jarire jaillano caùna ie úiñotaga comecù àaùfue dóllena raùre íemo jùcádùcaù, caùmo ite fùénidùfue ùba óñeillena. 19Afémùe caù jíllotallena caùmare úiñoidùcaù. Iemona afémùe caùna daùnáuai caù comecù nàfuenina ñue mozíoitade. Ua caù úiñoigafue caùna rùire nabaide caù àùnogafuiaù féiñellena. Daùí comecù docáiñeno ñue rùire nabáitaga jacàruiñedùnodùcaù. Mei caù jíllotaite caù úiñogamùe Jesús, caifo monamo Juzíñamui nahí ie iránomo íteza. 20Afe Jesús, caù jáillùo ùfódùmùena afénomo ja jaide. Daùí íllamona afémùe ja comànùdo Juzíñamuimo zíiñona úritùllaùmana jaide. Ua, jaiai Juzíñamuimo úriraùma Melquisedec izóinado, Jesús jaca nùnomo caùdo úrite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\