HEBREOS 7

1Afe Melquisedec Salem jofue illaùma. Afe llezica afémùe comùnù dùbéfodo jamánomoide daade Juzíñamuimo úrifùredùmùe. Jaiai illáruimo Abraham jùáùe afénùemo ite illáùnùna anáfenuaide. Iaùoùna anáfenuano Abraham meine bítemo, afe Melquisedec io anamo Abrahamo dúcùzaide. Dúcùillano Melquisedec, Abraham abù ñue fùnóllena Juzíñamuimo jùcade. 2Afe llezica Abraham nana ie baùroca ñuera ráanùaùmona, Juzíñamui íena eneno mameca ráanùaùna, Melquisedédùcùmo raiñóñeno fia fecade. Melquisedec nanoide daùna mámecù “Comécùna jaàcùnaidùllaùma” fueñe daùíacade. Ie mei afémùe nane jùáùcù ote: “Salem Illaùma.” Afecù “Comùnù comécùna caùmare uái itátatùllaùma,” daùíacade. 3Afe Melquisedec moo mámecù jaca onónide, naa ie ei mámecù dùga. Daje izói ie emódoidùgùma jùáù ónoñega. Daje izói afémùe jocóinarui ónoñega, ie tàillarui dùga. Iemona afémùena comùnù “Zíiñona itàmùe” daùde. Afe Melquisedec comùnù càgùri illáfuedo Juzíñamui Jitó zíiñona caù dùbéfodo úriraùmana illáfuena caùna fùdàtate. 4- 5Mai bífuemo ñue omoù comécùri, Melquisedécmo ite jamánomoidùfuena omoù onóillena. Ua Melquisedec, caù nanoide jáiairagùma Abraham baùmo jamánomoidùmùe. Mei Abraham ie baùroca ráamona Melquisedécmo fecádeza. Abraham enaize Jacob nagakuiro iemo mena dàga jitórede. Iemo afe jitónùaù càgùmona Leví comuídeza. Afémùe comùnù dùbéfodo Juzíñamuimo úrillena Juzíñamui nùzeda ogámùe. Ie jira nana judíuaù Juzíñamuimo úriraùnù Leví úicoidùgùmamona comuítagaiaùoù. Afe Juzíñamui nùzeca Leví náùraùna, Juzíñamui Moisés ocuica uaido daùde: “Nana jùáùe judíuaù naùraù imácùmona Juzíñamuimo dúide ráanùaùna óredùomoù,” daùde. Ua Leví náùraùmo ùbárede, nana jùáùe Israel naùraù daa Abrahámona comuídùno íadù. Ie jira Leví comùnù nana afe Juzíñamuimo dúide ráanùaùna llàùnofùrediaùoù. 6Mei íadù afe Melquisedec, Leví naùraù izíe íeñede. Mei íadù afémùe áfena llàùnoñeniadù afe Melquisedec, Leví emódoidùgùma Abrahámona Juzíñamuimo dúide ráanùaùna uáfuena llàùnote. Iemona Melquisedec Leví baùmo jamánomoidùmùeza onódùcaù. Afe ráanùaù ie llàùnua llezica, Melquisedec Abrahamo úrite. Abraham Juzíñamui íemo ñue fùnóllùfue, uiécodo fùdàtagamùe. Iemo ja birui Melquisedec afémùe ñue ézùcùano daùde: “Juzíñamui ona ñue cánoiteza,” daùde. 7¿Nùbémùe mei jamánomoidùmùena? ¿Ezùcùtùmùe mei nùbaù ézùcùgamùe? Ua, ézùcùtùmùe baùmo jamánomoina. Afefue buna jáanoñega. 8Nane jùáùfue llóitùcue. Caù càgùmona eneno nùzeca Leví comùnù, Juzíñamui íena nano mameca ráanùaùna llàùnofùredùno. Mei íadù afémacù fia comànùza tùífùrediaùoù. Mei jùáùfodo afe jùáùe llàùnotùmùe Melquisedécna mámecùredùmùe Juzíñamui Cuegáuai daùna izói, tàiñeno caade izóidùmùe. Ie jira Melquisedec jamánomo báùmoidùmùe. Leví imacù naù Melquisedec jofófeneidùno. 9Iemo jùáùfue Levido daùírede. Leví Abraham erófene igùma. Mei íadù afe Juzíñamui íena eneno mameca raana llàùnofùredùmùe jaiai uícodo Melquisedécmo ie uzuma Abrahamdo Juzíñamuimo dúide raana ùbade. Daùí Leví comùnù, jaiai uiécodo Juzíñamuimo dúide raana Melquisedécmo ùbádiaùoù. 10Mei Leví naù jocóñena llezica ie comuíllùno naù Abrahamo íteza. Ua Melquisedec ja Abrahamo dúcùnaruimo, Leví jocóillùno naù jaca ie nanoide uzúmamo ite. 11Israel náùraùmona eneno nùzécazie Leví comùnù. Aféziemona nùzeca nanoide Juzíñamuimo úriraùma Aarón. Afémùe naa ie erófene igàmaùri comànùdo Juzíñamuimo úriraùnù. Ie jira afe úriraùnùdo Israel naùraù Juzíñamui ocuilla uáillaùna llogáiaùoù. Mei íadù nana afe Juzíñamuimo úriraùnù fùnócafuiaù comùnù ua zíiñona jílloillena fùgo jínoiñede. Comùnù comécùna Juzíñamui jítaina izói nahí jaàcùna jóoitañede. Aarón naa ie erófene igàmaùri fùnócafuiaù fùgo jínoñena jira, jùáùe afémùe izóiñede baùmo jamánomoidùmùena jitáidùcaù, afémacù méifomo jóonellena. Ua Melquisedec zíiñona illa izóidùmùena jítaidùcaù. (Ie jira afe Aarón comùnù meifo méidoitùmùena Juzíñamui ja jino náùraùmo càotate. Afémùe mámecù Jesucristo. Ua Aarón comùnù méifomo jóonegamùe Melquisedec izóidùmùe Jesús; afémùe Aarón dùbéfomo jaùnáiñede.) 12Ja afe jaiai uícomo ite Juzíñamuimo úriraùnù nana dáanomo jùáùena íaùoù méidua llezica, afe Moisés íaùoùmo ocuica uaillaù daje izói jùáùfodo méidorede. 13Juzíñamui Cuegáuai daùí daùnámùe caù Ocuíraùma Jesucristo. Afe como jóonega Juzíñamuimo caùdo úriraùma Jesús, Leví naùraù ímùeñede. Jùáùziemona comuídùmùe. Ie naùraù ímùiaùna jaca nùzéñega, Juzíñamuimo comànùdo úrillena. Ua comùnù fia fecaca tóùca ràllenùaù naa ráanùaù dùga Juzíñamuimo izájillena, nàzeñegaiaùoù. 14Ñue onóigaza caù Ocuíraùma Jesús Judá náùraùmona comuídùmùe. Moisés afe náùraùmo Juzíñamuimo úriraùnùna íllena, jaca lloñede. 15Afe jùáùe como jóonega comànùdo Juzíñamuimo úriraùma Jesús, jino cùóillamona, bífuiaùna jino uáfodo baùmo onódùcaù; mei dama afémùe Melquisedec izóinaza. 16Bímùe dama ie ñue zíiñona ífùrenamona comànùdo Juzíñamuimo úriraùmana jaide. Mei jùáùfodo Leví náùraùmona jaiai nùzeca Juzíñamuimo úriraùnù ocuica uai dáùnado úriraùnùna jáidiaùoù. Afe uai nùùe náùraùmona nùzéllena llote. 17Mei íadù como jóonegamùe Jesuna Juzíñamui ñue rùírede nabáitaja uaido daùde: “Melquisedec izói jaca nùnomo Juzíñamuimo comànùdo zíiñona úriraùmana ja birui itàoza,” daùde. 18Iemona afe uícodo ite ocuica uai jaoni caitaca, mei afe uai rùínideza. Iemo jùáù, aféuai comùnù comecù nahí duáfuena fùgo jínotanideza. 19Afe Moisés ocuica uai buna comécùna nahí jaàcùna fùnóñede. Mei jùáùfodo jùáùe aféuai baùmo, ñuera caù jíllotaite úiñoigamùe Jesucristo ja caùmo càotaga. Afémùedo Juzíñamuimo áùnozifùredùcaù, uáfodo Juzíñamuimo caù úrillena. 20Afe Jesucristo Juzíñamui rùire nabáirede uaido jóonega. 21Ie uícodo Juzíñamuimo úriraùnùna jáidùno, rùírede uaido jóoneñegaiaùoù. Mei íadù Jesús comànùdo Juzíñamuimo úriraùmana jáillaruimo, Juzíñamui rùire nabaica uaido ja daùí mameca. Mei Juzíñamui ie Cuegáuaimo Jesudo úrite, daùde: “Cue Juzíñamuidùcue. Bifue rùire cue nabaica uaido daùdùcue. Cue comecù faca uai jaca jùáùuaina méidoñeitùcue. O zíiñona comànùdo Juzíñamuimo úriraùmana itùo; Ua Melquisedec izóidùmùedùo,” daùde. 22Ie jira Jesucristo, Juzíñamui jamánomo ñuera caùmo comue fùnóllùfue caùna ñue onótate. Ua Jesucristo aféfuemo ùere uafue daùde. Afe fùnóllùfue Moisés lloga nanoide fùnóllùfue baùmo ñuera. 23Jesucristo uícoidùruillaùmo ite Leví náùraùmona nùzeca Juzíñamuimo úriraùnù ua aillo ite; mei íaùoù tàcoùzifùrenamona jaca jùáùmùena méidofùregaiaùoù. 24Mei íadù Jesús caù dùbéfodo Juzíñamuimo úrillana, jaca jùáùmùena méidonide; mei afémùe jaca nùnomo zíiñona itàmùeza. 25Iemona Jesús nana íedo Juzíñamuimo úrizaùbitùnona, jaca nùnomo jaàcùna ñue jíllotarede, mei afe Jesús, íaùoùri Juzíñamuimo zíiñona úriraùmana íllaza. 26Ua, afémùe izoide Juzíñamuimo comànùdo úritùllaùmana jaiai nùnómona jitáidùcaù. Ñue caù jílloillùfue afémùe caùmo ñue zúitaitùmùe, mei afémùe nahí ñuera nàfuenidùmùeza. Afe llezica afémùe nana fùénidùmacù àaùfuemona oni eneno rairuícamùe. Ie mei afémùe mona ero úcuaù illa caifomo, Juzíñamui nahí illánomo uigámùe. 27Jaiai uícomo ite Juzíñamuimo úritùllaùnù nágaruillaùdo tóùca ràllenùaùna fatá Juzíñamuimo izájifùrediaùoù. Nano fueñe danù íaùoùmo ite àaùfue àcoùnia áfenùaùna izájidiaùoù. Afe mei comànùmo ite àaùfue àcoùnia áfenùaùna izájifùrediaùoù. Mei íadù Jesús afe izói fànuana jitáiñede. Afémùe dácaiño nana comùnù àaùfue àcoùnia dama ie abù Juzíñamuimo fecade. Ua cruzmo duere zefuida tàillado ie abù fecade. 28Afe Cristo uiécodo lloga ocuíllafuedo llotùno, jùáùe jamai fùgo nahí jaàcùna fùnótañede comànùmona Juzíñamuimo úritùllaùnùna mamédiaùoù. Mei jùáùfodo, afémacù méifomo jóonega úritùllaùma Jesucristo, Juzíñamui ñue rùire nabaica uaido jóonega. Afémùe jaca nùnomo nahí jaàcùnaitaga Juzíñamui Jitó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\